پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسی در پژوهش، نسبت به توزیع پرسشنامه در بین کارمندان شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز اقدام گردید.
اکثریت پاسخگویان به محض دریافت پرسشنامه نسبت به تکمیل آن اقدام نمودند و پرسشنامههای بعضی از ایشان با تعیین وقت بعدی، دریافت گردید. جمعاً 74 پرسشنامه، تکمیل و عودت داده شد.

3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (spps نسخه 16) استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامهها، برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از جدولهای فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
در آمار استنباطی، برای پاسخگویی به سؤال اساسی پژوهش و سؤالات فرعی 1 تا 4 ، از ضریب همبستگی” پیرسون” ، و برای پاسخگویی به سؤالات فرعی 5 و 6 ، از آزمون تی مستقل و سؤالات 7 تا 10 ، از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است.

فصل چهارم

4. تجزیه و تحلیل دادهها

4-1. مقدمه
در فصل حاضر، یافتههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تجزیه و تحلیل دادهها گزارش شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نظیر: میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و به دست آوردن نتایج استفاده شده است.

4-2. یافتههای توصیفی
یافتههای توصیفی پژوهش حاضر شامل میانگین، انحراف معیار و واریانس دو متغیر ” مدیریت دانش” و “کارآفرینی سازمانی ” میباشد، که در جدول 4-1 ، نتایج مربوطه گزارش شده است.

متغیرها
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
کمترین
بیشترین
1- مدیریت دانش
1-1. فنآوری
1-2. فرایند
1-3. فرهنگ
1-4. افراد
42/3
6/3
3
07/4
03/3
47/0
72/0
56/0
59/0
7/0
23/0
52/0
32/0
35/0
49/0
56/1
25/1
6/1
2
14/1
32/4
88/4
25/4
5
29/4
2- کارآفرینی سازمانی
32/3
24/0
05/0
79/2
86/3
2-1. سختکوشی
46/3
22/0
05/0
98/2
03/4
2-2. خطرپذیری
21/3
47/0
22/0
58/1
08/4
2-3. نظارت درونی
74/2
51/0
26/0
78/1
4
2-4. خلاقیت
63/2
48/0
24/0
57/1
86/3
2-5. انعطافپذیری
04/3
67/0
45/0
67/1
5
2-6. تحمل ابهام
95/2
66/0
43/0
1
33/4
2-7. روایی کلامی
28/3
58/0
34/0
11/2
5
جدول 4-1- آمارههای توصیفی مربوط به متغیرها (74n=)

یافتههای حاصل از جدول 4-1 نشان میدهد، میانگین نمره پاسخهای بدست آمده از پرسشنامهها برای متغیر مدیریت دانش 42/3 بوده است که میانگین کمترین و بیشترین پاسخ بدست آمده به ترتیب 56/1و 32/4 بوده است. در ضمن از بین مؤلفههای مدیریت دانش، مؤلفه فرهنگ با میانگین 07/4 بیشترین نمره و مؤلفه فرایند با میانگین 3 کمترین نمره را به خود اختصاص داده است. میانگین نمرهها برای متغیر کارآفرینی سازمانی 32/3 بوده است که میانگین کمترین و بیشترین پاسخ بدست آمده به ترتیب 79/2و 86/3 بوده است. از بین ابعاد کارآفرینی سازمانی، بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری با میانگین 46/3 بیشترین نمره و بعد خلاقیت با میانگین 63/2 کمترین نمره را به خود اختصاص داده است.

4-3. بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز
برای پاسخگویی به این سؤال از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است، که نتایج آن در جدول 4-2 ، ارائه میگردد.
جدول 4-2- نتایج محاسبه رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
متغیر
مدیریت دانش

R
sig
کارآفرینی سازمانی
248/0
02/0

با توجه به جدول 4-2 ، بین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیدار و مثبت با ضریب همبستگی 248/0 و سطح معنیداری (05/0P <) وجود دارد. 4-4. بررسی رابطه بین مؤلفههای مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانی بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز
برای پاسخگویی به این سؤال از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.

جدول 4-3- ماتریس همبستگی بین متغیرها
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
متغیرها

1
1.مدیریت دانش

1
248/0*
2.کارآفرینی سازمانی

1
-056/0
834/0**
3.فنآوری

1
326/0**
371/0**
731/0**
4.افراد

1
017/0
606/0**
-262/0*
564/0**
5.فرهنگ

1
054/0
675/0**
269/0*
375/0**
656/0**
6.فرایند

1
332/0**
-078/0
367/0**
054/0
929/0**
235/0*
7.سختکوشی

1
643/0**
182/0
-183/0
182/0
-133/0
741/0**
008/0
8.خطرپذیری

1
117/0
049/0
169/0
-473/0**
196/0
-219/0
289/0*
-105/0
9.نظارت درونی

1
490/0**
043/0
097/0
102/0
-384/0**
139/0
-109/0
299/0**
-069/0
10.خلاقیت

1
361/0**
294/0*
218/0
360/0**
340/0**
-281/0*
225/0
-039/0
543/0**
083/0
11.انعطاف پذیری

1
-102/0
076/0
200/0
406/0**
234/0*
194/0
-088/0
059/0
-046/0
339/0**
026/0
12.تحمل ابهام

1
120/0
720/0**
251/0*
292/0*
404/0**
594/0**
363/0**
-314/0**
*295/0
-162/0
757/0**
050/0
13.روایی کلامی
* P < 05/0
**P < 0/01 با توجه به جدول 4-3، بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیداری وجود دارد.
بین مؤلفه “فنآوری” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز با متغیر کارآفرینی سازمانی رابطه معنیداری وجود ندارد.
بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیدار و مثبت با ضریب همبستگی 371/0 و سطح معنیداری (01/0 P <) وجود دارد. بدین معنا که، هر چقدر نمره فرد در کارآفرینی سازمانی بیشتر باشد، نمره مؤلفه "افراد" نیز بیشتر خواهد بود.
بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیدار و معکوس با ضریب همبستگی 262/0 و سطح معنیداری (05/0 P <) وجود دارد. بدین معنا که، هر چقدر نمره فرد در کارآفرینی سازمانی بیشتر باشد، نمره مؤلفه "فرهنگ" کمتر خواهد بود.
بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنیدار و مثبت با ضریب همبستگی 375/0 و سطح معنیداری (01/0 P <) وجود دارد. بدین معنا که، هر چقدر نمره فرد در کارآفرینی سازمانی بیشتر باشد، نمره مؤلفه "فرایند" نیز بیشتر خواهد بود.
بین بعد “سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت” در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز با نمره مدیریت دانش آنان، رابطه معنیدار و مثبت با ضریب همبستگی 235/0 و سطح معنیداری (05/0 P <) وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد که، بین ابعاد خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، تحمل ابهام و روایی کلامی با مدیریت دانش آنان، رابطه معنیداری وجود ندارد (جدول 4-3) .
4-4-1. بررسی رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام)
جدول 4-4- رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی
متغیر
افراد

r
sig
کارآفرینی سازمانی
371/0
001/0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش زبان، نقش ارجاعی، آموزش زبان فارسی