پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیقی تحت عنوان تأثیرات تیم مدیریت دانش بر خلاقیت و کارایی نهایی تیمهای سازمانی، پرسشنامهای را بین 65 تیم فروش توزیع کردند. دادههای جمعآوری شده از 65 تیم فروش از میان 35 شعبه شرکت بیمه کرهای نشان داد که تیم بهکارگیری دانش بهطور مثبتی به خلاقیت وابسته بود، تأثیرات مثبت بهکارگیری دانش قویتر بود وقتیکه تیم رهبران یک سبک شناختی نظاممند داشت.
ما و یو89 (2009) در پژوهشی مطالعات مدیریت دانش را در پژوهشهای معاصر طی سالهای 1998 تا 2007 مورد بررسی قرار دادند. هدف آنها، بررسی دانش معاصر و مطالعات مدیریت در دهه گذشته با استفاده از استناد و تجزیه و تحلیل هم استنادی است. تحقیقات در هر منطقه دانشگاهی به صورت خوشهای و با استفاده از تجزیه و تحلیل جریانهای دانش در سازمان مربوطه و استناد و هم استنادی انجام شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل استنادی، تجزیه و تحلیل هماستنادی و تحلیل شبکههای اجتماعی است. یافتههای این پژوهش نقشه فکری جریان دانش بین مدیریت دانش دانشمندان را ترسیم میکند و به شناسایی شبکه نامرئی مطالعات مدیریت دانش که باعث تحول در پژوهش مدیریت دانش میشود، کمک میکند، که در نتیجه یک چشم انداز جدید فراهم میکند.
رهه 90 (2009) در پژوهشی با عنوان ذهنیت و شناخت در مدیریت دانش، دیدگاههای نظری در مورد مشکل قریبالوقوع مدیریت دانش را بررسی کرده است. هدف این مقاله این است که از طریق انعکاس در تأثیر ذهنیت در تولید دانش، شکاف شی- موضوع را تجزیه و تحلیل میکند. این مقاله نشان میدهد که چگونه انتقال اطلاعات و سیگنالها با دانش تحت تأثیر مجموعه ذهن قرار میگیرند و چگونه این مجموعه ذهن ممکن است با توجه به فرد و پارامترهای فرهنگی متفاوت باشد. رهه متونی در زمینه اقتصاد رفتاری و اقتصاد و روانشناسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که، همپوشانی بینشهای فردی احتمال سوء تفاهم را افزایش میدهد و این مقاله انتقادی در یک ابزار مدیریت است.
هیزلوپ91 (2010) طی تحقیقی مدیریت دانش را به عنوان یک الگوی زودگذر مدیریت در نظر گرفته است. هدف این مقاله، برای درک این است که چگونه علاقه به موضوع مدیریت دانش در بین سالهای 1998 تا 2008 تکامل یافته و بررسی این ادعا است که مدیریت دانش یک الگوی مدیریت میباشد. وی با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی انتشارات علمی در موضوع مدیریت دانش در بین سالهای 2000 و 2008، و وبسایت شرکتهای خدمات حرفهای در مدیریت دانش، سطح علاقه در میان مشاوران جهانی و شرکتهای حرفهای را ارزیابی کرده است. یافتهها نشان میدهد که مدیریت دانش را می توان به عنوان یک الگوی گذرا در نظر گرفت و منافع علمی برای اولین بار از قرن بیست و یکم به این موضوع علاقه زیادی نشان دادند. با این حال، در علاقه به مدیریت دانش در میان مشاوران جهانی و شرکتهای خدمات حرفهای کاهش قابل توجهی وجود دارد.

2-3-3-2. کارآفرینی سازمانی
دیمیتراتوس و لیوکاز و کارتر92 (2003) طی پژوهشی تحت عنوان رابطه بین کارآفرینی و عملکرد بین المللی: اهمیت محیط داخلی، به بررسی اثر شرایط محیطی بر رابطه بین کارآفرینی و عملکرد بین المللی پرداختند. در این پژوهش، فعالیتهای بین المللی 152 شرکت یونانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که عدم هماهنگی در داخل کشور نقش مهمی را در عدم تعدیل مثبت رابطه کارآفرینی و عملکرد بینالمللی ایفا میکند.
به اعتقاد اسمیت93(2006) محیط تأثیر شگرفی بر نگرش انسان بر خود و بر دیگران دارد، لذا، نوع برخورد مدیریت سازمان با افراد آن میتواند در ظهور رفتارهای کارآفرینانه به عنوان یک تسهیل کننده اساسی عمل کند.
موریس94 و همکاران (2008) طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نوآوری و زمینهسازی برای آن منشأ تغییر محصول، فرآیند، راهبردها، حوزه کاری و الگوی سازمانی است. به اعتقاد ایشان استفاده از اصول مدیریت کارآفرینانه پایدار با تحریک کارآفرینی سازمانی باعث کشف، خلق، ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه خواهد شد.
آکتان و بیولت95 (2008) در تحقیقی با عنوان ” اثرات کارآفرینی سازمانی بر عملکرد مالی در بازارهای نوظهور ” از 312 شرکت فعال در ترکیه به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی سازمانی با چهار بعد نوآوری، خطرپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی در جهت بهبود عملکرد مالی شرکتها در کشورهای در حال توسعه است.
شیپرز96 و همکاران (2008) در تحقیق خود با عنوان پرورش قابلیتهای کارآفرینی سازمانی از 315 شرکت در آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیدند که رهبر استراتژیک شرکت باید از کارآفرینی سازمانی با ابعاد نوآوری، ریسکپذیری، پیشگامی و استقلال پشتیبانی کند و همچنین پاداشهایی را برای رفتار کارآفرینانه تخصیص دهد تا بدین ترتیب قابلیت کارآفرینی سازمانی تقویت شود.
کیم و یانگ97 (2011) در مقالهای تحت عنوان اثر سیستم مارپیچ سهگانه و محیط بر کارآفرینی منطقهای: شواهد تجربی از ایالات متحده، به بررسی اثر مارپیچ سهگانه روابط دانشگاه و صنعت، دولت و عوامل محیطی در ایالات متحده در سطح منطقهای پرداختند و تأثیر این سیستم را بر روی نرخ تولد و زوال شرکتهای ایالات متحده بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در مناطق با کارآفرینی بالا از بین سه حوزه در سیستم مارپیچ سهگانه، دانشگاه به عنوان یک عامل مهم میانجی کارآفرینی تلقی میشود و در مناطق با کارآفرینی پایین، عوامل سهگانه فقط نرخ تولد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند.

2-3-4. جمع بندی
بررسی پیشینههای فوق بیان میکند که در زمینه بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای دیگر از جمله: خلاقیت، فرهنگ سازمانی، بالندگی سازمانی و غیره تحقیقات متعددی انجام گرفته است؛ اما در زمینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی پژوهشهای قابل ذکری انجام نشده است، با توجه به اینکه که فرهنگ سازمانی و خلاقیت بر کارآفرینی تأثیرگذار هستند و از آنجایی که مدیریت دانش هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری است و عوامل انسانی و فرهنگ سازمانی نیز بر مدیریت دانش تأثیر میگذارند، فرض بر این است که، مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی نیز با هم رابطه داشته باشند.

2-4. پرسشهای پژوهش
2-4-1. پرسش اصلی
سؤال اساسی: آیا بین مهارتهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیداری وجود دارد؟

2-4-2. پرسشهای فرعی
1. آیا بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیتپذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
2. آیا بین مؤلفه “فنآوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
3. آیا بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
4. آیا بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفتگانه کارآفرینی سازمانی (سختکوشی، مسئولیتپذیری و موفقیت، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، روایی کلامی، تحمل ابهام) متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز رابطه معنیدار وجود دارد؟
5. آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟
6. آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟
7. آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات بر حسب “سابقه خدمت” تفاوت معناداری وجود دارد؟
8. آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات بر حسب “سابقه خدمت” تفاوت معناداری وجود دارد؟
9. آیا بین میانگین مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات بر حسب “میزان تحصیلات” تفاوت معناداری وجود دارد؟
10. آیا بین میانگین کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات بر حسب “میزان تحصیلات” تفاوت معناداری وجود دارد؟

2-5. تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
2-5-1. مدیریت دانش
مدیریت دانش فرایند ایجاد، جمعآوری، سازماندهی، انتشار و بهرهبرداری از دانش است (باقی، 1381) .

2-5-2. مؤلفه افراد
کارکنان مهمترین سرمایههای سازمان هستند که به عنوان ایجاد کننده، منتشر کننده و استفاده کننده از دانش در سازمان فعالیت میکنند (فرهادی، 1383) .

2-5-3. مؤلفه فنآوری
فنآوری به مجموعه ابزارها و فنون و روشهای ذخیرهسازی، پردازش، اشاعه و تولید اطلاعات گفته میشود (فرهادی، 1383) .

2-5-4. مؤلفه فرهنگ
فرهنگ عبارت است از، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد (گاندی،2004) .

2-5-5. مؤلفه فرایند
فرآیند یا روند به دنباله‌ای از تغییرات رخ‌دهنده در ویژگی‌های یک سیستم یا شیء گفته می‌شود. این تغییرات می‌توانند به طور طبیعی رخ دهند یا طراحی‌شده باشند. اصطلاح فرآیند یعنی تغییر مرحله به مرحله به سمت یک هدف معین (حسنزاده، 1386) .
2-5-6. کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیتهای کارآفرینانه خود را به ثمر میرساند (هزارجریبی، 1383) .

2-5-7. بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .

2-5-8. بعد خطرپذیری
خطرپذیری به عنوان وظیفه جداییناپذیر کارآفرینی تلقی میشود که منجر به موفقیت میشود. پذیرش مخاطرههای معتدل که میتوانند با تلاشهای شخصی مهار شوند (فروزانفر، 1387) .

2-5-9. بعد نظارت درونی
عقیده فرد را در این مورد که تحت کنترل وقایع خارجی است یا داخلی، مرکز کنترل مینامند (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .

2-5-10. بعد خلاقیت
خلاقيت عبارت است از توانایی خلق فکرهای جدید و به تعبيري ديگر، خلاقيت عبارت است از بهكارگيري كامل تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا راه حل يا مفهوم نو نسبت به خود شخص خلاق (محمدی، 1384) .
2-5-11. بعد انعطافپذیری
انعطافپذیری یک فرآیند پویا، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدید کننده است که باعث ایجاد انطباق مثبت، علیرغم وجود تجارب آسیبزا در فرد میباشد (شریعت، 1390) .

2-5-12. بعد تحمل ابهام
قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذيرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي، توانايي ادامه حيات با دانشي ناقص دربارة محيط و تمايل به آغاز فعاليتي مستقل بي آنكه شخص بداند آيا موفق خواهد شد يا خير (لین، 1993) .

2-5-13. بعد روایی کلامی
روایی کلام عبارت است از توانایی فرد برای سخن گفتن و به کار بردن جملهها به صورت فیالبداهه در شرایط پیش بینی نشده (پایدار، آقامحمدی، رستمنژاد، 1386) .

2-6. تعاریف عملیاتی متغیرها
2-6-1. مدیریت دانش
در پژوهش حاضر منظور از مدیریت دانش نمرهای است که آزمودنی با تکمیل پرسشنامه مدیریت دانش (نیر،1389) دریافت نموده است. این متغیر، متغیری فاصلهای است که با پرسشنامه مذکور در مقیاس طیف لیکرت (پنج گزینهای) اندازهگیری شده است. این متغیر خود از چهار متغیر فرعی افراد، فنآوری، فرهنگ و فرایند تشکیل شده است، نمره این متغیر در فاصله 5 تا 125 قرار دارد.

2-6-2. مؤلفه افراد
منظور از مؤلفه افراد نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 7 سؤال (20-14) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 7 تا 35 ، متغیر است.

2-6-3.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش