پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت دانش کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز با خلاقیت آنان در سال 1389 بوده است. نتایج حاکی از آن است که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیرهسازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش خلاقیت در کتابخانهها به کار میگیرند و هر چقدر خلاقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز بالاتر باشد، مدیریت دانش نیز بیشتر می باشد.
صفرزاده و همکاران (1391) به بررسی تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی و درمانی پرداختهاند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که شخصیسازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی میگذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
2-3-2-2. کارآفرینی سازمانی
علیمردانی و همکاران (1388) رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بود. جامعه مورد پژوهش تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که دارای مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بودند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطهای معنادار وجود دارد و بین مؤلفههای ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح (عمودی، افقی، جغرافیایی) و تمرکز سازمانی بالاتر باشد، کارآفرینی سازمانی کمتر میشود و بین تخصصگرایی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
شهرکیپور و همکاران (1389) طی پژوهشی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی را در بین کارکنان دانشگاه لرستان مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه لرستان است که تعداد آنها 300 نفر میباشد. در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج حاکی از آن است که بین سه مؤلفه از فرهنگ سازمانی (یکپارچگی و انسجام، حمایت مدیریت و سیستم پاداش) با کارآفرینی سازمانی رابطه معنیدار وجود دارد. ولی در مورد مؤلفه احساس، هویت سازمانی و کارآفرینی سازمانی از لحاظ آماری رابطه معنیدار مشاهده نشده است.
قهرمانی و همکاران (1389) در مقاله خود به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان غیر هیأت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار وجود دارد.
ترابی (1389) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران پرداخت. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری تمامی کارکنان سازمان فنی و حرفهای شهرستان گچساران میباشد. نتایج نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی با خلاقیت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و همچنین بین ابعاد کارآفرینی سازمانی با خلاقیت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد که این نتایج با نتایج یافتههای قبلی هماهنگ و همسو است.
حیدری و همکاران (1390) رابطه میان فرهنگ سازمانی و مؤلفههای کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه را بررسی کردند. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و پیمایشی میباشد. جامعه مورد پژوهش را تمامی کارمندان ستادی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل میدهند. به منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامه کارآفرینی سازمانی محقق ساخته و پرسشنامه فرهنگ سازمانی استاندارد کمرون و کویین استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین متغیر فرهنگ سازمانی با مؤلفههای کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ حاکم بر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه فرهنگ سلسله مراتبی است.
شمسنیا و همکاران (1390) رابطه کارآفرینی و خلاقیت با میزان تحصیلات را در کارکنان پارکهای علم و فنآوری شهرستان شیراز مورد مطالعه قرار دادند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد نظر کارکنان پارکهای علم و فنآوری شهرستان شیراز بودند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه سنجش خصوصیات کارآفرینان و پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین کارآفرینی و خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط از نوع مستقیم و خطی می باشد.
کمالیان و فاضل (1390) در تحقیقی به بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان پرداختند. سنجش هوش هیجانی بر اساس پنج بعد الگوی هوش هیجانی گلمن71 و برای سنجش میزان کارآفرینی از پرسشنامه اسکاربوروف72 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کارآفرینی رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.

2-3-3. پژوهش های خارجی
2-3-3-1. مدیریت دانش
پاولین و ماسون73 (2002) در مقالهای تحت عنوان مدیریت دانش در زلاندنو: موانع و محرکها، پرسشنامهای را بین 71 متخصص مدیریت دانش توزیع کردند. 65 درصد پرسشنامههای توزیع شده تکمیل گردید. یافتهها نشان داد که 45 درصد افراد، فرهنگ سازمانی را به عنوان مانع اصلی اجرای مدیریت دانش بیان کرده بودند، 22 درصد شیوه مدیریت، 16 درصد فقدان درک درست از مدیریت دانش، 9 درصد فقدان سازوکارهای تشویقی، 7 درصد کمبود فنآوری و یک درصد پیچیدگی مفهوم دانش را به عنوان عامل پیش روی تحقق مدیریت دانش معرفی کرده بودند.
نوناکا و تاکوچی (1995) مطالعهای را با عنوان کارخانه مولد دانش بر روی 15 شرکت ژاپنی انجام دادند و مطالعه خود را بر روی این متمرکز ساختند که چگونه سازمانها به خلق و تولید دانش میپردازند و اهمیت فرهنگ سازمانی را در تولید دانش مورد بررسی قرار دادند و فرهنگ سازمانی را به عنوان عاملی مؤثر در تبادل دانش نهان مورد تأکید قرار دادند.
اسکیرم74 (1999) در تحقیق خود در رابطه با مدیریت دانش و خلاقیت منابع انسانی در سازمان دو راهبرد اساسی را مطرح میکند: 1- استفاده بهینه از فنآوری موجود در سازمانها و 2- زمانیکه کارکنان از ارزشها و معیارهای سازمان شناخت کافی داشته و قادرند اندیشههای خلاقانه خود را در جهت تولید محصول و خدمات ارزشمند به کارگیرند.
وارد و لاد75 (2002) عوامل محیطی مؤثر بر مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند و به این امر پرداختند که آیا میان نوع فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی در انتقال دانش ارتباطی وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی بر انتقال دانش مؤثر است.
کروزو76 و همکاران (2003) طی پژوهشی به شناسایی رویکردهای موجود در سازمانهای دارای برنامه مدیریت دانش در 127 شرکت کوچک و متوسط ایتالیایی پرداختهاند. آنها به این نتیجه رسیدند که برای مدیریت دانش در ارتباط با نوآوری سه رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از: رویکرد فنی، رویکرد ارتباطی و رویکرد پیشرفته. رویکرد فنی به دنبال توجیه سرمایهگذاری در زیرساختهای فیزیکی مدیریت دانش میباشد. در رویکرد ارتباطی روابط انسانی مورد توجه قرار میگیرد. رویکرد پیشرفته بر استفاده از زیر ساختهای فنی تأکید دارد.
راس77 (2003) در مقالهای تحت عنوان سنجش مزایای مدیریت دانش در خدمات بازرگانی: یک مطالعه موردی، مزایای مدیریت دانش در سازمانها را با سنجش میزان تأثیر آنها در برنامههای یک اداره بررسی کرد. یافتههای پژوهش مشخص کرد که سیاستهای ترغیبی مدیران برای اشتراک دانش بین کارکنان موجب میشود که میزان موفقیت در انجام کارها افزایش یابد.
کاندلوال و گوشجاک78 (2003) در تحقیق خود مدیریت دانش در شرکتهای حقوقی استرالیا را سنجیدند. پرسشنامه مدیریت دانش را بین 500 شرکت حقوقی استرالیا توزیع کردند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بهکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در این شرکتها و میزان اشتراک دانش رابطه مستقیمی وجود دارد.
رحمان79 (2004) مقالهای را تحت عنوان فعالیتهای مدیریت دانش: مطالعه ای موردی در مالزی، 300 شرکت از500 شرکت ثبت شده در بازار بورس کوالالامپور را مورد مطالعه قرار داد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج به این نتیجه رسید که تقریباً50 درصد پاسخگویان اظهار داشتند که در سازمان متبوع آنها فعالیتهای مدیریت دانش راهاندازی شده است.
تزوکا و نیوا80 (2004) در مورد بررسی تأثیر تقسیم و تبادل دانش در هوش سازمانی پژوهشی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که برای داشتن رابطه مبتنی بر همکاری نه تنها دسترسی به منابع بلکه تقسیم و تبادل اطلاعات و دانش بین اعضاء سازمان ضروری است. تزوکا براساس یافتههای ماتسودا81 عبارت هوش بین سازمانی را جهت تجزیه و تحلیل مکانیزم تبادل دانش در جوامع مرتبط به هم بیان میدارد.
هارک82 (2004) در پژوهشی تحت عنوان فرایندهای تیمسازی کارآمد برای جهانیسازی فنآوری با تأکید ویژه بر مدیریت دانش: نمونه موفق سامسونگ، با تأکید بر نقش مدیریت دانش در افزایش نوآوری، 14پروژه توسعه فنآوری شرکت سامسونگ را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که با تبادل اطلاعات بین کارکنان پاسخ بسیاری از مشکلات بهراحتی پیدا میشود و در نتیجه مشارکت دانش شخصی به دانش سازمانی تبدیل میشود.
عبدالقادر83 (2004) به بررسی تأثیر عوامل انسانی بر مدیریت دانش پرداخت. پرسشنامه در میان مدیران ارشد و میانه در کابینه دولت مصر توزیع شد. نتایج پژوهش تأثیر مستقیم عوامل انسانی، خصوصیات و مهارتهای آنها در موفقیت مدیریت دانش را اثبات نموده و راهکارهایی را ارائه داد که عبارتند از: آموزش کارکنان تازه وارد و آموزش مستمر کلیه کارکنان.
ماتورانا و والرا84 (2004) در مقالهای تحت عنوان مدیریت دانش و هوش سازمانی به این نتیجه رسیدند که: دانش یک دارایی است و هوش یک ویژگی و هر دو عمل از هم جداشدنی نیستند. دانش و هوش اگر بهطور مناسب به کار گرفته شوند، میتوانند ارزشهای بیشماری را خلق کنند. دانش و هوش را از طریق تمرین میتوان بهبود بخشید و با عدم انجام تمرینات از بین خواهد رفت.
حمید85 و دیگران (2005) به بررسی چگونگی تأثیر شرایط محیطی مانند فنآوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در کتابخانه ملی مالزی و همچنین میزان آگاهی کارکنان آن از مفاهیم مدیریت دانش پرداختند. نتایج تحقیق آنها آشکار ساخت که درصد بالایی از کارکنان کتابخانه ملی مالزی از مفاهیم مدیریت دانش آگاهی داشته و عوامل محیطی را به عنوان تسهیل کننده مدیریت دانش در کتابخانه بیان کرده اند.
آرامبورا86 (2006) در تحقیق خود با عنوان پرورش نوآوری و ایجاد دانش: نقش زمینه مدیریت، شرکتهای تولیدی اسپانیا (منطقه باسک) را در حوزه نوآوری و مدیریت دانش به وسیله الگوی نوناکو و همکاران به منظور ترویج مؤثر فرآیند مدیریت دانش مورد مطالعه قرار داد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که شرکتهای تولیدی منطقه باسک ظرفیت اندیشههای خود را تا حد زیادی بهبود بخشیدهاند و تطبیق زیادی با نیازهای جدید در زمینه مدیریت دارند، با این حال یک نقطه ضعف در آنها تشخیص داده شده و آن هم عدم وجود ساختار سازمانی است.
ایگلستون و فورد87 (2007) در مقاله خود تحت عنوان سیستمهای اطلاعاتی و خلاقیت: یک مطالعه موردی، شرایط نظامهای اطلاعاتی طراحی شده را برای حمایت افراد درگیر در فعالیتهای فکری خلاق مورد بررسی قرار دادند، بر این اساس، از آهنگسازان الکترو آکوستیک در محل کارشان مصاحبه به عمل آمد و رفتار آنها مورد مشاهده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان میدهد که بهطور خاص دو جنبه بر خلاقیت تأثیر میگذارند: تعویض بین برنامههای کاربردی و تولید ایدههای نو و غیرمنتظره موسیقی و همچنین یک معماری نظام جدید پیشنهاد شد که به دنبال جلوگیری از کاهش تنشهاست.
سانگ و چویی88 (2007) در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، نوآوری سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی