پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت استراتژیک، رفتار سازمانی، منابع محدود، مدیریت راهبردی

دانلود پایان نامه ارشد

موتور محرکه ای است که شتاب حرکت موسسه را چندین برابر می کند . “سه منبع اصلی فرصت ها و تهدید ها عبارتند از 1- فشار ها و روند ها (سیاسی اقتصادی اجتماعی و فن آوری) 2- مراجعان مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات 3- رقبا و همکاران پس فرصت ها مطلوب موسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آنها را به حداکثررسانده و از آنها استفاده بهینه کنند. ( حسینی،1377)
7.8.1 تهدید:
تهدید یک موقعیت نا مطلوب عمده در محیط موسسه است و به عنوان مانعی بر سر راه موسسه قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می دارد . در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت که آنچه برای یک موسسه تهدید قلمداد می شود ممکن است برای یک موسسه دیگر عامل فرصتی باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است .موسسه تا جایی که می تواند بایستی محدود کننده و تهدیدات را به حد اقل رساندها آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کنند. درک درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی سازمان به مدیران کمک می کند تا استراتژی سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش تری تعیین نماید. البته باید توجه داشت که آنچه برای یک سازمان تهدید قلمداد می شود ممکن است برای سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است . ( انسف، 1375)
8.8.1 بیمه:
بيمه عقدي است كه طي آن خطر قريب‌الوقوعي كه ممكنست براي دارائي ـ فعاليت يا جان فردي پيش آيد را به شركت بيمه منتقل مي‌كند تا طي آن زيان مادي ناشي از خطر را جبران نمايد. در اين فرآيند فردي كه خطر را منتقل مي‌كند بيمه‌گذار و قبول‌كننده خطر را بيمه‌گر گويند. بيمه‌گذار وجهي را به بيمه‌گر مي‌پردازد كه حق بيمه و موضوعي كه بابت آن عقد بيمه منعقد مي‌گردد موضوع يا مورد بيمه مي‌گويند.( آیت کریمی1383)
ماده 1 قانون بيمه مصوب سال 1316 بيمه را چنين تعريف مي‌كند:
“بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.” ( قانون بیمه،

منابع ومآخذ فصل یک
1
کریتنر روبرت(1387)؛« مدیریت رفتار سازمانی» ( مفاهیم نظریه ها وکاربردها»؛ ترجمه حسین صفر زاده
2
استیسی، رالف.دی (1381)؛« مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی»؛ ترجمه محمد رضا شجاعی؛ دانشکده امور اقتصادی؛ تهران
3
ساروخانی، باقر(1384)؛« روش های تحقیق در علوم اجتماعی»،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران
4
مینتزبرگ، هنری؛ آلستراند، بروس؛ لمپل، ژوزف(1387)؛« جنگل استراتژی» ترجمه محمود احمد پور دریانی؛ پردیس؛ تهران
5
هریسون، جفری؛ جان، کارون(1380)؛«مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه بهروز قاسمی؛ چاپ دوم؛ انتشارات آبتین؛ تهران
6
فیضی، طاهره ( 1386)؛« مبانی سازمان و مدیریت»؛ انتشارات پیام نور، تهران

رابینز، استیفن پی( 1388)؛ رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها»؛ ترجمه علی پارساییان، سید محمد اعرابی؛
انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
7
روستا، احمد؛ ونوس، داور( 1378)؛ « مدیریت بازاریابی»؛انتشارات سمت؛ تهران
8
رحمان سرشت، حسین(1383)؛ « مدیریت راهبردی (استراتژیک) در اندیشه»؛ چاپ اول؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران
9
حسینی، سید محمود(1377)؛ « مدیریت استراتژیک»؛ انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی؛ تهران
10
انسف، ایگور(1375)؛« استقرار مدیریت استراتژیک»؛ ترجمه عبدالله زندیه؛ انتشارات سمت؛ تهران
11 جعفری صمیمی، احمد؛طهرانچیان امیر منصور( 1385)« بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران»؛انتشارات تحقیقات اقتصادی؛ تهران
12. Mintzberg, Henry;” Strategy Making in Three Modes”; California Management Review 16, no.2(1973) pp. 44-53

فصل دو:

ادبيات تحقيق

بخش اول
1.2 پيشگفتار
در نگرش سنتي مديريت، برنامه ريزي نقطه ي شروع تمامي حرکت ها ست که اهميت آن از گذشته ي دور بر همگان آشکار بوده و آن را اساسي ترين وظيفه ي مديريت دانسته اند. در همين راستا سير تحول جامعه بشري از صورت ساده و پيچيده، حرکت شتاب دار و تحولات عظيم در عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تکنولوژي به ويژه در دهه ي اخير، صحنه هاي جديد آفريد و هر روز نگرش هاي جديد مطرح ساخته است. امروزه در محيط فعاليت سازمان ها علاوه بر وجود پيچيدگي وعدم اطمينان فزاينده، شاهد تعامل و در هم تنيدگي اين تحولات نيز هستيم.در شرايط کنوني تغيير در يک بخش مي تواند اثرات پيش بين نشده ونامنظمي را بر سازمان بر جاي بگذارد. اين محيط ناپايدار ودر عين حال به هم پيوسته، برخورد متفاوتي را از سازمان ها مي طلبد. پيش از هر چيز بايد تفکر، عمل ويادگيري سازمان ها استراتژيک شود. سپس سازمان ها بايد به منظور وفق دادن خود با شرايط جديد، بينش و ديدگاه هاي خود را در قالب استراتژي هاي اثر بخش ارائه کنند. در اين راستا سازمان ها در گام نخست مي بايست از جايگاه خود در صنعت آگاهي يابند. شناخت وضعيت نيازمند شناخت نقاط قوت وضعف سازمان است. در گام بعدي براي شناخت موقعيت شرکت ها در صنعت بايد فرصت ها و تهديد هاي محيط آن ها به دقت بررسي شود تا مديريت سازمان بتواند با درک محيط و با توجه به جايگاهي که سازمان در صنعت دارد به تدوين استراتژي هاي مناسب بپردازد. ( ديويد فردآر28، 1379)
از سويي، بيمه موسسه مالي غير بانکي است که با ايجاد امنيت و اطمينان، زمينه گسترش فعاليت هاي توليدي و خدماتي را فراهم مي سازد. به بيان ديگر عملکرد شرکت هاي بيمه ، ثبات مالي را به همراه خواهد داشت و اضطراب و ريسک سرمايه گذاري را کاهش مي دهد. شرکت هاي بيمه از طريق انجام سرمايه گذاري هاي مناسب سبب تخصيص کارآمد منابع مي شوند. مرتن29 (1992) و لوين30(2004،1997،1993) در مطالعات نظري خود بيان کردند که موسسات مالي به ويژه شرکت هاي بيمه، از طريق تحرک پس انداز، تخصيص منابع، کنترل وام گيرندگان و اعمال کنترل مشارکتي، تسهيل در مديريت ريسک و تسهيل در مبادلات کالا و خدمات از دوکانال انباشت سرمايه و نوآوري فني، به رشد اقتصادي کمک مي کنند. با وجود فقدان ادبيات نظري آشکار در زمينه ي توسعه ي بيمه و رشد اقتصادي، اسکيپر31 (1998) بيان کرد که از ديدگاه عملکردي شرکت هاي بيمه هم مي توانند از دو کانال انباشت سرمايه ( فيزيکي و انساني) و نوآوري فني بر رشد اقتصادي تاثير گذارند. زيرا بيمه باعث افزايش ثبات مالي مي شود و مي تواند جانشين و تکميل کننده ايي براي برنامه هاي اجتماعي دولت باشد. از سويي ديگر بيمه به انباشت پس انداز کمک مي کند و مديريت ريسک را تسهيل مي کند. ( جعفري صميمي 1385)
بنابراين بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه ي معنا داري بين توسعه ي صنعت بيمه ي يک کشور و رونق اقتصادي در آن کشور وجود دارد. براي مثال کامينز 32(1937) در مقاله اي تحت عنوان “مدل اقتصاد سنجي، بخش بيمه عمر اقتصاد آمريکا” اثرات متغير هاي کلان اقتصادي را بر ميزان فروش بيمه ي عمر مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه رسيد که به بيمه عمر با توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين ايران نيز به عنوان يکي از کشور هاي در حال توسعه که قابليت هاي بسيار بالايي براي سرمايه گذاري هاي کلان اقتصادي دارد، ازاين قانون مستثنا نيست. (مظلومي، امامی، اعرابی 1389)
توسعه ي صنعت بيمه در ايران، نياز مند رقابتي تر شدن بازار بيمه است. زيرا در اين صورت شرکت هاي بيمه به منظور کسب سهم بيشتري از بازار نيازمند ارائه ي خدماتي با کيفيت بالاتر به بيمه گذاران هستند. به منظور شناخت جايگاه هريک از شرکت هاي بيمه ايراني از منظر استراتژيکي مي بايست شناخت کافي از استراتژي و مديريت استراتژيک داشته باشيم.
دراين فصل در ابتدا به سير تکاملي و نظريه هاي تاريخي در رابطه با مکاتب مديريتي مي پردازيم. در گام بعدي شناخت استراتژي و استراتژي هاي اصلي سازمان ها بيان مي شود. در بخش دوم اين فصل مختصري از تاريخچه صنعت بيمه در ايران و جهان و هم چنين جايگاه هريک از شرکت هاي بيمه ي فعال در بازار بيمه ي ايران بيان مي شود.

2.2 سير تکاملي نظريه هاي مديريت
پيش از بيان ديدگاه هاي متفاوت سازمان و مديريت، ابتدا به تعريف مفهوم مديريت مي پردازيم؛
مري فالت33 1924: مديريت عبارت است از هنر انجام دادن کار به وسيله ي ديگران
گيوليک34 1937: مديريت علم و هنر هماهنگي کوشش ها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين است
دانلي351972: مديريت فراگرد هماهنگ سازي فعاليت فردي و گروهي در جهت هدف هاي گروهي است.
کاست 361974: مديريت فرايند هماهنگ سازي منابع انساني و مادي در جهت هدف هاي گروهي است.
آلبانيز371975: مديريت فراگرد تبديل اطلاعات به عمل است.
استفان رابينز38و ديويد سنزو391977: مديريت فرايند انجام کارها به طور ثمربخش و کارآمد به وسيله ديگران است.
سيمون40 1977: مديريت فرآيند تصميم‌گيري است. از نظر او مدير خوب کسي است که تصميمات صحيح را به‌موقع اتخاذ مي‌کند و مدير بد کسي است که در تصميم‌گيري متزلزل عمل مي‌کند.
مفهوم مديريت بايد به گونه ايي تعريف شود که بيان گر اهميت آن باشد. مديريت فرايند انجام کار با ديگران و از طريق آن ها در محيطي متغير به منظور دستيابي به اهداف سازماني است که استفاده ي اثر بخش و کارامد از منابع محدود ، مهمترين بخش آن است.
اين تعريف 5 جز دارد که شامل:1. انجام دادن کار با ديگران و از طريق آن ها 2.دستيابي به اهداف سازمان3. موازنه ي اثر بخش و کارايي4. حداکثر استفاده از منابع محدود 5. سازگاري با محيط متغير(کرینتر, 1387)41
در مقوله ي مديريت و سازمان نيز مي توان اولين نظريه ها را در سال هاي آغازين دهه ي بيست جستجو کنيم. تمامي مسائل مديريتي مطرح از ابتداي تاريخ بشر تا سال ۱۹۱۰ در قسمت طبقه‌بندي” پيش از کلاسيک ها” طبقه بندي مي‌شود. مسائلي نظير سيستم‌هاي اداري و مديريتي سومري‌ها، مصري‌ها، ايرانيان باستان و مواردي نظير ساخت اهرام ثلاثه مصر و ساخت ديوار چين در اين حوزه طبقه‌بندي مي‌شود. شخصيت‌هاي زير از تأثيرگذارترين افراد دوره‌ي قبل از کلاسيک هستند:
– هنري تاون42، کسي که اولين مطالعات مربوط به تأثير محيط کاري بر عملکرد کارکنان توسط وي انجام گرفته است.
– آدام اسميت43، که به پدر علم اقتصاد مشهور است و براي اولين بار موضوع تقسيم کار در سازمان را مطرح نمود.
ويليام اسکات44 با پيروي از طبقه بندي تاريخي سه مکتب را در مديريت مطرح کرده است. مکتب کلاسيک ها که با تقسيم کار، سلسه مراتب، حيطه ي نظارت و ساختار منطقي سر و کار داشت. مکتب نئوکلاسيک ها که با نهضت روابط انساني شناخته مي شود ومکتب سوم مکتب سيستمي سازمان است.در اين مکتب سازمان را هم چون سيستمي با متغير هاي وابسته به محيط توصيف مي کند و آن را در سطحي بالاتر از دو مکتب قبلي قرار مي دهد. اولين نظريه هاي مربوط به دهه ي آغازين ۱۹۱۰ مربوط به نظريه هاي مديريت کلاسيک بوده است. محوريت بحث نظريه‌هاي مديريت کلاسيک دستيابي به حداکثر کارايي در سازمان مي‌باشد. کلاسيک‌ها به سازمان رسمي توجه داشتند و وجود سازمان غير رسمي را مضر مي‌دانستند. ديدگاه‌هاي کلاسيک شامل يک نگرش صرفاً مکانيکي به سازمان و افراد بوده است. کلاسيک‌ها انسان را هم رديف با ساير عناصر توليد مي‌دانستند و براي آن هويت مستقل قائل نبودند. اين تئوري‌ها از سال ۱۹۱۰ شروع شدند و به ۳ دستهٔ کلي تقسيم مي‌شوند:
– مکتب مديريت علمي

– مکتب مديريت اداري (اصول‌گرايان)

– نظريهٔ بروکراسي ( رابینز45، 1383)

1.2.2 مکتب مديريت علمي
يکي از پيش گامان مديريت علمي46 فردريک تيلور47 بود. او مدعي بود به هنگام تصميم گيري درباره ي سازمان و طرح مشاغل بايد به صورتي دقيق و با روش هاي علمي درباره ي شرايط، اوضاع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل بیرونی، مطالعات کتابخانه ای، جامعه آماری، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت راهبردی، الگوهای ساختاری، مدیریت راهبرد، عوامل سازمانی