پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت استراتژیک، شخص ثالث، برنامه ریزی استراتژیک، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

توليدي و خدماتي در داخل از فضاي اجتماعي و اقتصادي کشور به صورت تدريجي از اذهان زدوده شود و سرمايه هاي خارجي وارد کشور نگردد. از آنجا که از ديدگاه ايدئولوژيک، همه انسانها آزاد آفريده شده اند و هر فردي به فراخور تجربه، علم و توانايي خود صاحب استعداد و انگيزه براي خلاقيت هاي انساني است، وظيفه دولت و حکومت ايجاب مي کند که فضاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را به نحوي مهيا سازد که همه مردم بتوانند استعدادها و توانايي هاي خود را به ظهور برسانند. اجراي اصل 44 در واقع آماده سازي جامعه براي بروز استعدادهاست که در نتيجه نه تنها مردم به حقوق واقعي خود مي رسند بلکه تلاش دسته جمعي ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادي براي همه خواهد بود. ( حسینی،1385)
تعاريف مختلفي از خصوصي سازي ارائه شده است که تمامي آن ها در مفهوم کلي يکسان بوده و تنها در رابطه با دامنه خصوصي سازي، اولويت دادن به اهداف مورد نظر و يا مکانيسم هاي خاص اجرايي از يکديگر متمايز مي شوند. در فرهنگ اقتصادي پالگريو187 خصوصي سازي به اين صورت تعريف شده است: خصوصي سازي يک سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت کامل وحصول بيشتر کارايي اقتصادي و اجتماعي است. در واقع خوصي سازي روندي است که طي آن در هر سطحي، دولت امکان انتقال وظايف و تاسيسات خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي کرده ودر صورت تشخيص واقتضا نسبت به چنين انتقالي اقدام مي کند.(پيتر نيومن188، 1998)
خصوصي سازي با فراهم آوردن فضاي رقابتي و ايجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد هاي خصوصي را وادار مي نمايد تا عملکرد کاراتري نسبت به بخش عمومي داشته باشند.تدابير در مورد خصوصي سازي به عواملي از قبيل متوسط درامد سرانه والگوي توزيع درامد در کشور، وضعيت توسعه صنعتي، ماهيت و کارآيي بخش خصوصي در اقتصاد، وضعيت کسري بودجه داخلي وبدهي هاي خارجي،اندازه بازار داخلي و شرايط اقتصادي واجتماعي کشور بستگي دارد. خصوصي سازي فرآيندي است که طي آن دولت در هر سطحي،امکان انتقال وظايف و تاسيسات را به بخش خصوصي بررسي نموده ودر صورت اقتضا نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي کند.( صغير، 1372)
واجانوسکي189 خصوصي سازي را به معناي انجام فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالکيت دارايي ها به بخش خصوصي مي داند. شواتز190 تعريف خصوصي سازي را براي کشور هاي با اقتصاد متمرکز بسيار فراتر از انتقال مالکيت وتعديل در مقررات مي داند و مي گويد به معني به وجود آوردن نظام جديد بر اساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي باشد.خصوصي سازي در شکل ظاهري فرآيندي است که طي آن وظايف و تاسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده مي شود باس191، خصوصي سازي را نشانه تعالي تفکر سرمايه داري و اعتماد به کارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به کارايي بخش عمومي بيان مي کند. ( حقيقي، 1375)
در اقتصاد ايران با توجه به تحقيقات انجام شده، به نظر مي رسد صنعت بيمه در رشته هاي مختلف بيمه ايي با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضايتي مشتريان در طي سال هاي گذشته، تنوانست ثبات مالي را در بين خانوار ها و جامعه ايجاد کند. اين خود به عنوان عاملي است که مديران شرکت هاي بيمه ي خصوصي و دولتي بايد مدنظر داشته باشند. زيرا صنعت بيمه تا کنون نتوانسته است به خوبي پس انداز هاي کوچک را جمع آوري کند و به تحرک آن کمک نمايد. ( صميمي 1385)
از آن جا که بيمه هاي بازرگاني به لحاظ نقش انتقال ريسک و جنبه هاي سرمايه گذاري- پس اندازي(به ويژه بيمه هاي زندگي) يکي از سنجه هاي رفاه عمومي وتوسعه فرهنگي در اقشار جامعه محسوب مي شود. فضاي رقابتي در صنعت بيمه سبب مي شود شرکت ها براي بدست آوردن منافع بيشتر اقتصادي، بخشي از موانع پيشرفت صنعت بيمه را مرتفع سازند. شناختن نقاط قوت ، ضعف،فرصت ها و تهديدهاي شرکت هاي بيمه وتدوين استراتژي براي شرکت هاي بيمه به آن ها اين امکان را مي دهد که بتوانند در برابر تغييرات محيطي واکنش مناسب نشان دهند. اين واکنش مناسب تنها محدود به دستور تغيير در سازمان نمي شود. زماني اين درک پويايي محيط براي سازمان نقطه ي قوت محسوب مي شود که مدير بتواند احساس مسئوليت در برابر فرآيند تغيير را در سرتاسر سازمان به وجود آورد. مديريت ارشد از مشکلات، فرصت هاي محيطي و موقعيت استراتژيک آگاه است، ولي اين امر به تنهايي موفقيت شرکت را تضمين نمي کند و نمي تواند به عنوان مزيت رقابتي براي شرکت ايفاي نقش کند.توسعه ي آگاهي کارکنان مديران را در تسريع فرايند تغيير ياري مي دهد.
عملکرد مطلوب شرکت هاي بيمه در ايران افزايش ضريب اطمينان سرمايه گذاري را به همراه خواهد داشت. همان طور که پيش تر بيان شد ضريب نفوذ بيمه در ايران 1.35درصد، در خاورميانه برابر با 1.60درصد، در آسيا اين عدد 5.59 درصد و در نهايت در کل کشور ها برابر با 7.07 درصد است.(سالنامه آماري بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران1387) ضريب نفوذ پايين در جامعه ي ايران بيان گر اين واقعيت است که بازار بالقوه ي بسيار توانمدي در ايران وجود دارد. با آغاز به کار شرکت هاي بيمه ي خصوصي مفهوم رضايت مشتري حالت عيني تري به خود گرفت و به همين دليل شرکت هاي بيمه ي خصوصي و دولتي براي کسب سهم بيشتري از بازار ناچار به رقابت با يکديگر و تلاش براي ارائه ي خدمات با کيفبت برتر شده اند. حال شرکت هاي بيمه اعم از خصوصي و دولتي براي پيروزي در اين جدال و استفاده ي بيشتر از بازار ايران بايد شناخت کافي و مناسبي از محيطي که در آن رقابت مي کنند و قابليت هاي خود داشته باشند. يکي از راه هاي حصول اين شناخت، مطالعه ي فرصت ها و تهديد هاي محيطي و همچنين شناخت دقيق قابليت ها و نقاط ضعف هر شرکت بيمه است. اين شناخت سبب مي شود که شرکت بتواند بهتر از ساير رقبا در هنگام مواجه با تلفيقي از عدم اطمينان برنامه ريزي کند. شرکت هاي بيمه ي خصوصي در بازار ايران به دليل محيط چالش برانگيزي که در آن به رقابت با شرکت هاي دولتي مي پردازند، بيشتر از شرکت هاي دولتي در پي اين شناخت برآمده اند. ( صميمي 1385)
مفهوم خصوصي سازي ماهيتا به صورت پيوستاري است که بين غير ملي کردن کامل و تغييرات اندک در داخل سازمان در نوسان است. ( صغير، 1372)
محور هاي اساسي اصل 44 قانون اساسي در صنعت بيمه شامل موارد ذيل است:
1. شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
2. گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
3. ارتقاء کارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري
4. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
5. افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
6. کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
7. افزايش سطح عمومي اشتغال
8. تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها192
در اين راستا از بين 4 شرکت بيمه ي دولتي ايران،البرز، آسيا و دانا بخشي از سهام شرکت هاي بيمه ي البرز، آسيا و دانا در بازار بورس تهران داد و ستد شده است. آخرين شرکتي که در اين راستا وارد بازار بورس شد، شرکت بيمه ي دانا بود که درتاريخ 26/05/1389 به قيمت هر سهم 2610 ريال داد و ستد شد.

7.2 فعالان صنعت بيمه ي ايران
بر اساس آخرين اطلاعات رسمي منتشر شده ي بيمه ي مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1387 تعداد 4 شرکت بيمه ي دولتي ايران، آسيا، البرز و دانا به همراه 12 شرکت غير دولتي معلم، پارسيان، توسعه، رازي، کارآفرين، سينا، ملت، دي، سامان، نوين، پاسارگاد و ميهن در سرزمين اصلي و سه شرکت بيمه ي حافظ، اميد و ايران معين در مناطق آزاد و ويژه ي اقتصادي فعاليت مي نمايند. شبکه ي فروش صنعت بيمه ي ايران را مي توان در سال 1387 به اين صورت خلاصه کرد که 20 شرکت بيمه به همراه 11530 نمايندگي و 649 شعبه ي بيمه در کشور در حال ارائه ي خدمات به مشتريان هستند.
شرکت هاي بيمه ي ايران و آسيا در مجموع 61.6 % از حق بيمه و 67.7% از خسارت هاي بازار را به خود اختصاص داده اند. هم چنين شرکت هاي بيمه ي عير دولتي 25.1 درصد از حق بيمه و 18.7 درصد از خسارت هاي بازار را به خود اختصاص داده اند.در اين ميان شرکت بيمه ي پارسيان با 7.38 % از کل بازار بيمه ي ايران بيشترين و شرکت بيمه ي ميهن با 0.001 % کمترين سهم را داشته اند. ضريب خسارت شرکت هاي بيمه ي آسيا ( با 85.4%)، ملت( با 83.3 %)،پارسيان ( با 83% ) و ايران با ( 77.24%) بيش از ضريب خسارت بازار بيمه که 74.71 در صد است، بوده اند.
نمایشگر 2.19 سهم بخش دولتی و خصوصی از بازار بیمه ایران در سال 1387

ف
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387
هم چنين ترکيب پرتفوي صنعت بيمه در سال 1387 بر اساس اخرين اطلاعات منتشر شده ي بيمه ي مرکزي ايران به شرح نمایشگر 2.18 است

نمایشگر 2.20 سهم شاخه های مختلف بیمه ایی در بخش خصوصی ودولتی در سال 1387
رشته بيمه ايي
عملکرد بخش دولتي
عملکرد بخش خصوصي
مجموع سهم در کل پرتفوي صنعت
آتش سوزي
73.59
6.74
6.39
باربري
70.09
29.91
2.57
حوادث
71.04
28.96
2.06
حوادث سرنشين
81.11
18.89
5.06
بدنه اتوموبيل
76.13
23.87
12.27
شخص ثالث
75.66
24.34
45.34
درمان
75.99
24.01
8.99
کشتي
56.64
43.36
0.35
هواپيما
65.17
34.83
1.1
مهندسي
80.11
19.89
1.88
پول
56.94
43.06
0.08
مسئوليت
81.42
18.58
5.85
اعتبار
69.34
30.64
0.17
نفت وانرژي
64.34
35.66
2.65
ساير
85.36
14.64
0.02
زندگي
63.62
36.38
5.22
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
نمایشگر 2.21 سهم شاخه های مختلف بیمه در صنعت
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387
نگاهي به چگونگي چينش هر يک از شاخه هاي بيمه ايي وتشکيل پربفوي صنعت بيمه، تا حدودي مي تواند بيان گر اينمطلب باشد که تا چه حد بازار بکر براي صنعت بيمه وجود دارد. براي مثال سهم بيمه ي عمر در اين مجموعه تنها 5.22 در صد است. بيمه عمر يکي از شاخص هاي پيشرفت اقتصادي در هر کشوري است. هم چنين در بيمه ي اتش سوزي تنها 6 درصد از بنا ها داراي بيمه ي اتش سوزي هستند که با توجه به تعداد واحد هاي مسکوني و صنعتي و جمعيت حال حاضر ايران، حجم بازار بالقوه ي پيش روي شرکت هاي بيمه نمود پيدا خواهد کرد.
از سويي ديگر نگاه به حجم خسارت هاي پرداختي، نشان مي دهد که بيشترين خسارت ها در قسمتي که بيشترين سهم پرتفو را به خود اختصاص داده است. يعني بيمه ثالث و بدنه اتوموبيل که بيشترين سهم را در پرتفو بيمه ايران دارند، ضرر ده ترين نيز همين دوقسمت هستند.

نمایشگر2.22 حجم خسارت های پرداختی در سال 1387
رشته بيمه ايي
عملکرد بخش دولتي
عملکرد بخش خصوصي
مجموع سهم در کل پرتفوي صنعت
آتش سوزي
93.69
6.31
3.81
باربري
76.41
23.59
0.82
حوادث
77.54
22.46
0.97
حوادث سرنشين
85.88
14.12
1.61
بدنه اتوموبيل
75.43
24.57
10.86
شخص ثالث
83.22
16.78
60.52
درمان
77.88
22.12
11.72
کشتي
28.95
71.05
0.35
هواپيما
96.34
3.66
0.66
مهندسي
79.68
20.33
0.67
پول
85.95
14.05
0.02
مسئوليت
82.13
17.87
3.86
اعتبار
63.45
36.55
0.09
نفت وانرژي
64.86
35.14
0.18
ساير
94.2
5.8
0.01
زندگي
57.3
30.53
3.85
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387

منابع:
1
آرمسترانگ، مایکل(1381)؛ «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»؛ ترجمه داود ایزدی، محمد اعرابی، اتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ تهران
2
آرمسترانگ،گری؛ کاتلر، فیلیپ(1387)؛« اصول بازاریابی»؛ ترجمه بهمن فروزنده؛ نشر آموخته، تهران
3
آنسوف،مک دانل(1377)؛« استقرار مدیریت استراتژیک»؛ترجمه عبدالله زندیه؛ انتشارات سمت؛ تهران
4
احمدی، حسین(1377)؛ « برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن» انتشارات تصت؛ تهران
5
استیسی، رالف.دی (1381)؛« مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی»؛ ترجمه محمد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حمل و نقل، جبران خسارات، اقتصاد کشور، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جامعه آماری، روش تحقیق، مدیریت استراتژیک، علامه طباطبایی