پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش زبان، عملکرد دانش آموزان، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه ي وسيعي براي مدارس و مهد کودک هاي دانمارک است اين پروژه شامل توسعه_ي حرفه اي بر مبناي آموزش اينترنتي است. اين مقاله بر چالش ها و پتانسيل هايي توجه دارد که با استفاده از آموزش اينترنتي به عنوان بخشي از چارچوب روبه رو مي باشد و اين ها هم براي توسعه ي سازماني و هم توسعه ي حرفه اي هستند. به علاوه، اين مقاله مي دهد که چگونه اين تجربيات، از پروژه ي موجود جمع آوري مي شود و به عنوان تکنيک تخته هوشمند، براي طراحي پروژه هاي توسعه ي حرفه اي به کار مي رود. و اين در جايي است که آموزش اينترنتي به يک عنصر مهم از توسعه ي حرفه اي مدارس و مهد کودک ها تبديل شده است. چارچوب و محتوا دو تا از پارامترهاي مهم کيفي در توسعه حرفه اي است. آموزش الکترونيکي پروژه LD مشخص مي سازد که به دليل محتوا و فرم، يک اتصال قوي با عمل شرکت_کنندگان ايجاد مي شود. نتايج اين طراحي آموزشي را مي_توان به شرح زير خلاصه کرد: يادگيري ممکن است در حمايت از يادگيري جوامع و بهينه سازي همکاري تيم ماژول باشد ـ يادگيري تکاليف مبتني بر رويکرد مسئله محور مي_تواند «پشتيباني و توسعه کمک به تيم زمان مشترک به عمل مشترک در سازمان و همچنين عمل خود معلم يا معلم و فرهنگ باشد يادگيري انعطاف پذيري در رابطه با مکان و زمان به دست آوردن مشاور خارجي را ممکن ميسازد.
-توکي و پن20 (2010) در پژوهشي تحت عنوان “فعاليتهاي آموزشي اينترنتي براي آموزش زبان و يادگيري کودکان پيش دبستاني” به بررسي امکان ايجاد نرم افزار کاربردي و کامپيوتري پرداخته است تا اين نرم افزار، براي فعاليت هاي آموزش اينترنتي پيش دبستانيها و بهبود اين آموزش به کار رود: a) مشکلات آموزش محلي b) يادگيري زبان. اين مدل کاربردي بر مبناي نظريه هاي يادگيري اجتماعي و روش يادگيري همجواري قرار دارد. در طول سال 2009، اين مطالعه در يونان و در يک گروه انتخابي از کودکان انجام گرفت، نتايج حاصل از اين مطالعه مقدماتي مربوط به مالکيت کامپيوتر خانه، دسترسي به اينترنت در يونان، مشابه با مطالعات قبلي است يافته هاي اين مطالعه نشان ميدهد افزايش پيشرفت عملکرد دانش آموزان در هنگام استفاده از کامپيوتر با بيان آموزش الکترونيکي در يونان، ترکيب فعاليتهاي آموزش الکترونيکي با کارکردن با يک دوست و يا اعضاي خانواده، چهار درصد افزايش، در کل عملکرد را نشان مي دهد. مطالعات نشان ميدهد که پيشرفت 4 درصدي کودکان در فعاليت هاي زبان با استفاده از فعاليت هاي آموزش الکترونيکي دريونان، ترکيب فعاليتهاي آموزش الکترونيکي با کار کردن با يک دوست و يا اعضاي خانواده چهار درصد افزايش در کل عملکرد را نشان مي دهد. مطالعات نشان مي دهد که پيشرفت 4درصدي کودکان در فعاليت هاي زبان، با استفاده از فعاليتهاي آموزش الکترونيکي در يونان يک افزايش در وظايف زبان را نشان ميدهد.
با توجه به نتايج در استفاده کودکان از کامپيوتر و توانايي هاي ديجيتال به نظر مي رسد که بچه ها نه تنها آشنا به استفاده از کامپيوتر هستند بلکه بسيار علاقه به بازي و يادگيري بوسيله آن هستند. اين تاييد نياز کودکان بخصوص در سال هاي اوليه خود معلمان را به جاسازي فعاليت هاي آموزش در مجموعههاي آموزش الکترونيکي در برنامه هر روز خود در مهدکودک واميدارد و همچنين نشان داده ميشود که کامپيوتر و فعاليت هاي يادگيري الکترونيکي را مي توان بعنوان ابزارهاي آموزشي انعطافپذير که در بسياري از راه هاي مختلف، به منظور انجام وظايف مختلف مي توان استفاده کرد. فقط فعاليتهاي سنتي مانند انتقال فعاليت پايان نامه ها در کامپيوتر نيست در عوض مزاياي استفاده از ICT مانند انيميشن، صدا، تعامل، ويدئو کنفرانس، بازي براي فعاليتهاي يادگيري، چاپ و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد و به ايجاد يک محيط يادگيري جذابتر، لذتبخش تر و موثر با توجه به فنآوري و نياز جامعه و کودکان پاسخ داده ميشود. اگرچه اين مطالعه محدود و يک مطالعه مقدماتي از يک نمونه کوچک است نتايج نشان مي دهد که در حوزه بيان و زبان درماني و آموزشي اين فن آوري مي تواند با افزايش پتانسيل مورد استفاده قرارگيرد. در مدارس، خانه ها، کلينيک گفتار درماني با مطالعه بيشتر با نمونه هاي بزرگتر مي تواند شواهد بيشتري ارائه دهد و نتايج دقيق تر بدست آورد نتايج اين مطالعه نشان مي دهند که يادگيري از فعاليتهاي يادگيري اينترنتي يکپارچه و از آموزش زبان به پيش دبستانيها نتيجه مي شود و به طور مقايسهاي در بالاي ميانگين، ساير روشها قرار دارد. به ويژه ما فرايندهاي يادگيري را بر طبق نيازهاي دانشآموز طبقه بندي مي کنيم و توسعههاي تکنولوژيکي و نيازهاي اخير جامعه خود را محدود خواهيم کرد.
-چنگ وچن21 (2012) در پژوهش “عوامل آموزشي خود محور براي آموزش اينترنتي مدارس ابتدايي” هدف اصلي اين مقاله، ساخت يک روش به همراه عامل آموزشي است تا به دانش آموزان کلاس ششم ابتدايي کمک شود که رياضيات را بياموزند. به منظور آماده سازي براي کاهش بازخورد سيستمهاي آموزشي آنلاين، اين سيستم يک مکانيزم عامل آموزشي را نشان مي دهد که اشتياق دانش آموزان را افزايش داده و بازخورد خوبي از سيستم آموزشي را براي بهبود يادگيري رياضي خود ارائه مي دهد. در مورد هدف مهم اين سيستم و اثرات مختلف آن براي دانش آموزان در سطح مختلف اين مطالعه از يک رويه ي آزمايشي به همراه 62 دانش آموز استفاده مي کند و اين رويه، به عنوان يک نمونه بوده و آزمون t را براي پردازش اماري سطح ارائه مي دهد به علاوه، محققين، شرکتکنندگان را براي فهم بهتر اثرات آموزشي به کار رفته در اين سيستم ترغيب ميکنند اين مطالعه دريافته است که عامل آموزشي، داراي اثر مؤثر، مثبت و ارزشمندي بر يادگيري رياضي دانش آموزان است.
-از سلن صفر اغلوا22 (2013) اين مطالعه يک مطالعه ي توصيفي است که براي تعيين ايده هاي دانش آموزان مدارس ابتدايي و ايده هاي مربوط به رفتار غير قابل قبول انجام مي گيرد و رفتارهايي را ايجاد مي کند که در استفاده از تکنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات (ICT) به کار مي رود به اين منظور، ايده هاي دانش آموزان در رابطه با رفتار، غير قابل قبول بوده و باعث رفتارهاي غيرقابل قبولي در استفاده از تکنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات مي گردد. در طول سال تحصيلي 2012ـ 2011، گروه در حال کار اين مطالعه شامل 358 دانش آموز مي باشد که در مدارس ابتدايي شرکت مي کنند يافته ها نشان مي دهند که سطح آگاهي شرکتکنندگان گروه ها و رفتار غير قابل قبول ICT بالا بوده، بر طبق اين نتايج، ايجاد رفتارهاي غير قابل قبول از دانش آموزان مدارس ابتدايي در استفاده از ICT با عنواني فهرست مي شود که دانش آموزان آن داراي هيچ آگاهي اي در مورد مسئوليتها، قوانين دوستي، مسئوليتهاي اجتماعي نيستند و هيچ آگاهي اي در مورد نژادها، ارزش هاي اعتقادي و خانواده ندارد و بر اين باور مي باشد که هيچ کس باورهاي مذهبي و وضعيت مالي را تصحيح نميکند.
جدول 2-3. خلاصه تحقيقات انجام شده در داخل کشور
نويسنده
سال
عنوان
نتايج اصلي تحقيق
اسلامي
1383
قابليت هاي آموزشي اينترنت و نقش اطلاعات و ارتباطات
دسترسي به اينترنت در خانه و مدرسه، ارائه کلاسهاي آموزشي و استفاده از تجربه ديگرکشورها بايد در دستور کار قرارگيرد
عابدي
1384
بررسي راهکار هاي بهره گيري معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي- يادگيري طي سال 84-83
راهکارهاي اين پژوهش عبارتند از:1- تشکيل شوراي فناوري اطلاعات از سطح مدارس 2-اختصاص پست سازماني مسئول کارگاههاي رايانه اي 3- برگزاري دوره هاي آموزشي و…
ستامت و همکاران
1387
سبک هاي شناختي و خود تنظيمي در محيط يادگيري به کمک کامپيوتر و مقايسه آن با محيط هاي سنتي
دانش آموزاني که در بعد کلامي –تصويري درسبک شناختي کلامي ميگنجند درمحيط يادگيري به کمک کامپيوتر درمقايسه با محيط يادگيري سنتي عملکرد بهتري دارند
کيا
1388
نگاهي به آموزش مجازي الکترونيک
آموزش الکترونيکي ابزاري براي ارائه راه حل هاي مناسب جهت مشکلات کهنه ي آموزش و يادگيري است ولي بکارگيري آن نياز به امکانات لازم دارد
زماني و همکاران
1389
بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت هاي فراروي مدارس هوشمند
براي اينکه نقاط ضعف مدارس رفع وتهديدها به فرصت تبديل شود مهمترين اقدام، آموزش به دبيران براي استفاده بهينه از فن اوري است
موحدي صفت
1387
مدارس هوشمند- فرصت ها تهديدها
فضاي استفاده از فضاي سايبري براي افزايش کمي وکيفي در همه سطوح مخصوصاً براي معلمان و دانش اموزان يک اصل اجتناب پذير بود و لکن نحوه استفاده از اين فضا بسيار مهم و حياتي است
افضل خاني و قدس
1390
ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از ديدگاه مديران و معلمان
مهمترين مشکلات پيش روي توسعه مدارس هوشمنددراستان براساس اين پژوهش مؤلفه محيط ياددهي و يادگيري مبني بر محتواي چند رسانه اي است
نيرومندي و بخت آوري
1390
جايگاه تکنولوژي هاي نوين ارتباطي(مدارس هوشمند) در آموزش و پرورش
عصر جديد مهارتهاي جديد مي خواهد و راه دستيابي به مهارتهاي جديد تربيت جديد و تحول در روش هاي تربيتي است
رضايي راد و همکاران
1391
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه مدارس هوشمند
هفت مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند در نظرگرفته شد، آموزش نيروي انساني، در زمينه فن اوري به عنوان شاخص بسيار مهمي در اين مدارس محسوب مي گردد
محمودي و همکاران
1392
بررسي چالشهاي توسعه مدارس هوشمند در کشور
چالش هاي توسعه مدارس هوشمندکشورشناشايي وتأييد شد اولويت آنها مشخص گرديد و پيشنهادات اجرايي براي رفع اين چالش ها ارائه شد اولين پيشنهاد توسعه بسترهاي قانوني ارائه مورد نياز مي باشد

نويسنده
سال
عنوان
نتايج اصلي تحقيق

پوته وهمکاران
2004
چشم انداز2020 راهبردهاي چند رسانه اي و دانشگاه مالزي
مشکلاتي که در نظام آموزشي متمرکز مالزي نسبت به نظام غيرمتمرکز استراليا وجود دارد نشان ميدهد مشکلات مشابه درکشورهاي ديگر با سيستم آموزشي متمرکز وجود دارد
تراف و تايرتا
2009
استفاده ازتخته هوشمند براي ايجاد علاقه وانگيزه در درس رياضي
در پژوهش حاضر يکي از مزاياي استفاده ازتخته هوشمند استفاده از شيوه هاي مناسب دروني کردن ورودي ها بزرگترين مشکل آن،مشکل فني است
اتسوي و اژدماير
2009
چه چيز يک تخته هوشمند را تشکيل ميدهد
مزاياي تخته هوشمند بيشتر از معايب آن است بزرگترين مشکل استفاده از تخته هوشمند مشکل فني است
اردوب و تاتروگلي
2009
مقايسه ديدگاه معلمان علوم و رياضي در مورد استفاده از تخته هوشمند در آموزش
وزارت ملي اموزش و پرورش بايد مواد آموزشي مرتبط با دوره ها بکارگيرد و همچنين نظارت کارشناسان بطور موثر در استفاده از اين صورت گيرد
گسل توزماز
2010
کداميک باهوش ترند؟ معلم يا تخته؟
بيشترين استفاده از تخته هوشمند توسط معلمان افزايش سطح توجه دانش آموزان است
سيومينگ وهمکاران
2010
حمايت ازمعلمين مدرسه هاي هوشمند که پيشرفت حرفه اي راازطريق ictادامه ميدهند
پرادختن به عوامل بيروني به تنهايي براي تغييرمعلمان کافي نيست

حمزه وهمکاران
2010
کنفرانس بين المللي در مورد تنوع يادگيرنده ها IC و تنوع در وضعيت دانش اموزان در مدارس هوشمند
نگرش معلمان ودانش اموزان اسلامي نسبت به فناوري درمدارس هوشمندمثبت است.

پن وتوکي
2010
فعاليتهاي اموزش اينترنتي براي اموزش زبان ويادگيري پيش دبستاني
پيشرفت 4 درصدي کودکان در فعاليت هاي زبان با استفاده از فعاليتهاي آموزشي الکترونيکي در يونان يک افزايش درکل عملکرد رانشان ميدهد

عطاران وهمکاران
2012
فرهنگ يادگيري درمدرسه هوشمند
با وجود داشتن يک برنامه استراتژيک براي ادغامICT در روش تدريس و يادگيري، دبيرستان ابسال شکست خورده است و بدون رهبري حمايتي اين طرح محکوم به شکست است

هانسن و همکاران
2012
آموزش اينترنتي و مدرسه جامع و پيشرفت مهدکودک
آموزش اينترنتي به يک عنصر مهم از توسعه ي حرفه اي مدارس و مهدکودک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، پرسش نامه، استان مازندران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سابقه خدمت، مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، روش پژوهش