پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، نگرش معلمان، آزمون استاندارد

دانلود پایان نامه ارشد

گيرد نتايج اين مطالعه نشان داد که بيشترين استفاده از تخته هوشمند توسط معلمان افزايش سطح توجه دانشآموزان است.
-تراف و تايرتا12 (2009 ) در مطالعات خود در استفاده از تخته هوشمند براي ايجاد علاقه و انگيزه در درس رياضي کشف کردند که نه تنها استفاده از تخته هوشمند باعث افزايش سطح توجه توسط دانشآموزان مي شود بلکه اشتياق معلم را نيز افزايش مي دهد و تدريس براي معلم لذت بخش تر مي شوند در هر دو مطالعه افزايش سطح توجه توسط دانش آموزان نشان داد که اهميت متغير معلم عاملي است که در افزايش توجه دانشآموزان نقش دارد و عامل ديگر ارائه فرصت براي دانشآموز است تا به طور فعال در فرايند آموزش شرکت کنند. در مورد مزاياي استفاده از تخته هوشمند استفان براون(2003) اشاره کرد باعث يادگيري پايدار مي شود. در پژوهش حاضر يکي از مزاياي استفاده از تخته هوشمند استفاده از شيوههاي مناسب در دروني کردن وروديهاست. از معايب تخته هوشمند و بزرگترين مشکلات آن، مشکل فني است. پرهيز از تخته هاي هوشمند به دليل اين واقعيت است که تنظيمات کاليبراسيون انها بايد دوباره انجام شود و نياز مداوم براي کاليبراسيون دارد از معايب ديگر آن آماده کردن آنها زمان بر است.
-سيمايوريک13 و همکاران (2009) مطالعاتي که در ترکيه مورد مطالعه قرار دادند نظرات معلمان در رابطه با استفاده از تخته هوشمند دريافت مشکلات فني و کاهش سطح بهره وري از پانل هاي هوشمند از جمله مشکلات استفاده از تخته هوشمند است بنابراين تخته هوشمند نياز به مواد آماده براي استفاده به طور مشابه دارد. در تخته هوشمند استفاده از انيميشن ها در فعاليتهاي که در کلاس درس و آزمايشگاهها که ناممکن و يا خطرناک است مي تواند انجام شود در فعاليتهاي ديگر مانند يادگيري زبان انگليسي از طريق بازي هاي مربوط به موضوع درس براي دانش آموزان جوانتر راهي است که سريعتر ياد بگيرند و يادگيري پايدار صورت ميگيرد. گرچه استفاده از تخته هوشمند از نظر معلم داراي معايبي است ولي مزاياي آن بيشتر از معايب آن است در مرحله اول از تخته هوشمند اگر به درستي استفاده شود يادگيري دروني اسان تر و براي معلم و دانش آموز لذت بخش تر خواهد بود. براساس نظرات معلم در بخش يافته ها پيشنهادات زير بيان مي شود: 1ـ بزرگترين مشکل استفاده از تخته هوشمند شکل فني است که به منظور مقابله با مشکلات فني بايد کارکنان فني در دسترس باشد 2ـ وزارت آموزش و پرورش ملي بايد مواد آموزشي ديجيتال که در تخته هوشمند استفاده مي شوند را ارائه دهند. و همچنين کارکنان واجد شرايط براي کمک به معلمان در اين زمينه در دسترس باشند 3ـ هر کلاس درس هوشمند بايد به منظور يکپارچه سازي برنامه درسي معلمان، هيئت مديره داشته باشد 4ـ استفاده از شيوه هايي که تابلوهاي هوشمند کارآمدتر است، مورد استفاده قرار گيرند. چگونگي استفاده اغلب معلمان از تختههوشمند بايد بررسي شود و تلاش شود فرکانس آنها افزايش يابد.
-عطاران، سراج و الياس (2012) در تحقيقي تحت عنوان «کنفرانس تکنولوژي تحصيلي بين المللي» فرهنگ آموزش در مدارس هوشمند: يک مطالعه موردي انجام دادند. هدف اين مقاله، مطالعه ي يکپارچگي ICT در هر روز از زندگي و در يکي از مدارس هوشمند ايراني است اين مدل به کار رفته مدرسه را به صورت کلي و به عنوان يک سيستم مورد بررسي قرار مي دهد رويه ي تحقيقاتي اين مورد، کيفي است. داده هاي تحقيقات با سه ماه مشاهده و با مصاحبه با معلمين و دانش آموزان، جمع آوري مي شوند مدل اين آزمون داراي چندين عنصر و عامل است: ICT در برنامه ريزي استراتژيک، يادگيري و آموزش، انعطاف پذيري برنامه ي آموزش، همکاري براي نيرومند سازي، سرمايه گذاري در ارتباط، رهبري و مديريت ظرفيت کارمند آموزشي و تعهد سهيم است. بر طبق يافتههاي تحقيقاتي، ICT در هر روز از عمر مدرسه وجود ندارد. در اين مطالعه نشان داده شد با وجود داشتن يک برنامه استراتژيک براي ادغام ICT در روش تدريس و يادگيري، دبيرستان ابسال شکست خورده است.

-زين وهمکاران14 (2004) پژوهشي بعنوان «تأثير تکنولوژي ارتباطات و اطلاعاتي (ICT) بر تمرينات مديريتي مدارس هوشمند مالزي« انجام دادند. اين ارزيابي نشان مي دهد که اين تأثير در تغييراتي نتيجه مي دهد که شامل غني کردن فرهنگ ICT در بين معلمين و دانش آموزان و شامل مديريت معلم و دانش آموز و دسترسي بهتر به اطلاعات و استفاده ي بيشتر از منابع مدرسه مي باشد. همچنين اين ارزيابي نشان مي دهد که محدوديتهاي زماني، هزينه هاي مديريتي بالا، پذيرش منفي برخي کارمندان آموزش نديده و سوء استفاده از امکانات ICT و حمايت از مشکلات مربوط به نيازهاي رويه اي به شدت تحميل شده، همگي توسط مدارس از جمله چالشهاي مواجه شده اند.
-کورکماز وکاکيل15 (2013) تحقيقي تحت عنوان «دومين کنفرانس جهاني در مورد تحقيقات تکنولوژي تحصيلي مشکلات معلمين در استفاده از تخته هاي هوشمند» انجام دادند. هدف اين مطالعه يافتن و تعيين دلايل است که چرا با اين که معلمين داراي تواناييهاي لازم هستند اما از تکنولوژي تخته هوشمند در فرايند آموزش و يادگيري استفاده نميکنند. به طور کلي 17 معلم، گروه تحقيقاتي را تشکيل مي دهند. داده هاي اين مطالعه به وسيلهي مصاحبهاي که از سؤالات شبه ساختاري و با تکنيک سؤال باز شکل گرفتهاند جمع آوري مي شوند. داده هاي جمع آوري شده از طريق روش مرور مدرک، ارزيابي مي شوند. در انتهاي اين مطالعه، نتيجه_گيري شده است که معلمين تخته هاي هوشمند را مفيد تلقي مي کنند اما به اندازه ي کافي از ان ها استفاده نمي کنند. معلمين بيان کرده اند که دليل عدم استفاده از تخته هاي هوشمند توسط آن ها، اين است که آن ها نميدانند چگونه از اين تخته ها استفاده کنند.
-اردوان وتاتروگلي درتحقيقي به عنوان “مقايسه ي ديدگاه معلمان علوم ورياضي درزمينه ي استفاده ازتحته هوشمند دراموزش ” طبق نظر معلمان برجسته ترين مزاياي استفاده از تخته هوشمند راتوجه به اندامهاي حسي تر و بصري،کمک به فرايند يادگيري، صرفه جويي در زمان، قادر بودن به استفاده از انواع تصاوير در محيط کامپيوتر به عنوان ابزار آموزشي و اسان تر شدن ،لذت بخش بودن و جذاب ترشدن موضوعات آموزشي مي باشد مطابق با ادبيات اردوران و تاتروگلي با توجه به نظرات معلمان، دليل عدم استفاده از تخته هوشمند توسط آنها اين است که نمي دانند چگونه از اين تخته ها استفاده کنند معمولا معلمان زماني احساس نياز به اين فن آوري مي کنند که به نقشه نياز است که مشکل اوليه تجربه معلمان در استفاده از تخته هوشمند عدم دانش مورد استفاده از اين فن آوري است. از سوي ديگر عدم ارائه مناسب مواد آموزشي، عدم توانايي معلمان براي رفع شکست هاي فني خود و عدم آماده سازي قبل از کلاس، از مشکلات فني از دلايل دلسردي معلمان در استفاده از تخته هاي هوشمند است. همچنين در مطالعه مشابه چگونگي استفاده از تخته هوشمند توسط معلمان و يافتن مواد مناسب و نيز آموزش معلمان در بعضي مهارت ها به منظور غلبه بر اين مشکلات بوده، وزارت ملي آموزش و پرورش بايد مواد آموزشي مرتبط با دوره ها و موضوعات بکارگيرد و همچنين نظارت کارشناسان به طور موثر در استفاده از اين فن آوري و همچنين پشتيباني مداوم از آن صورت گيرد.
-سيومينگ و همکاران16 (2010) در مقاله اي تحت عنوان «حمايت از معلمين مدرسه هاي هوشمندي که پيشرفت حرفه اي را از طريق ICT ادامه مي دهند« بيان کردند که مسائل انگيزشي و رواني در رابطه با رفتار و نگرش معلمان در رابطه با ICT بايد در نظر گرفته شود. انتظار مي رود معلمان در اين پروژه درگير شوند و نه تنها در توسعه يک درک بهتر از آموزش خود، بلکه آنها را قادر به استفاده از ICT به طور مؤثر به منظور غني سازي آموزش و يادگيري بسازد. اين فرض کلي که در آن بيان مي دارد همين که سخت افزار در مدارس توضيح داده شود، يکپارچگي ICT به طور خودکار دنبال مي شود، لزوماً صحيح نيست معلمين به حمايت نياز دارند و بايد مسئوليت عواملي براي شکست معلمين در يکپارچه سازي ICT در کلاس ها، مشخص و تصحيح شود. اين مقاله، يک مدل آنلاين را بر مبناي بهبود کيفيت تحصيل براي همه ي چارچوب هاي تحقيقاتي و براي بهبود مدرسه ارائه مي کند. هدف نهايي در کنار هم قراردادن چارچوب هاي مدرسه براي سهيم شدن در ارزيابي مطالب و مسائل پديدار شده و براي توسعه ي مهارت هاي مديريت تغييردر مؤسسات آن ها و از طريق استفاده از ICT است. اين مقاله ي مفهومي، زمينه اساس، چارچوب و روش شناسي اين پروژه ي تحقيقاتي را بوجود ميآورد.
-در يک مطالعه مقايسه اي پوته و ويژيني17 (2004) نشان داند که استراليا در يکپارچه سازي ICT برنامه آموزشي موفق تر از مالزي داشته يکي از دلايل موفقيت در استراليا اين است که استراتژي يادگيري ICT بعنوان يک عنصر کليدي در دو دهه گذشته در مدارس استراليا بوده است و مطالعات نشان مي دهد که بدون رهبري حمايتي اين طرح محکوم به شکست است. در مورد مدرسه مورد مطالعه ما، دولت با ارائه دوره هاي آموزشي، تشويق معلمان و نگه داشتن پشتيباني قوي توده_هاي داخلي و خارجي، با اين وجود پشتيباني در سطح وزرا محدود به پشتيباني از سخت افزار است. در اين ميان تجهيزات کافي در دبيرستان ابسال در بکارگيري ICT توسط معلم در آموزش کمک مي کند. علاوه براين، پروژه_هاي گروه براي تماس همکاران در خارج از ساعات مدرسه اتصالات قوي تر ايجاد کرده اند و بين معلمان و دانش آموزان در خارج از محيط دانشگاه ارتباطات برقرار کرده اند و روابط دانشگاهي و شخصي هر دو از طريق وبلاگ ها تقويت شده است. سطح تسلط بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان معلمان قابل قبول است در عين حال کاهش تعهد به استفاده از ICT باعث دلسردي شده است. آزمون استاندارد در کلاس آخر دبيرستان باعث فشار بر روي معلمان شده و زمان محدود براي کشف خلاقيت و اينکه پدر و مادر از مدرسه انتظار دارند بچه ها را براي رفتن به دانشگاه آماده کند، مشکل ايجاد کرده است. در نظر پدران و مادران ICT به عنوان نمادي از مدرنيته و پيشرفت در تمام زندگي محسوب مي شود و فکر ميکنند آن باعث موفقيت فرزندانشان در آزمون ورودي دانشگاه ميشود.
-تحقيقي توسط حمزه و همکاران18 (2010 ) تحت عنوان «کنفرانس بين المللي در مورد تنوع يادگيرنده هاي ICT و تنوع در وضعيت دانش آموزان در مدارس هوشمند» انجام شد. اين مقاله، تأثير تغيير تکنولوژي در مدارس هوشمند مالزي و تحصيل در مدارس اسلامي را مورد بررسي قرار ميدهد. داده هاي اين مطالعه 365 دانش آموز در 12 مدرسه ي هوشمند جمع آوري شده اند. اين مطالعه نشان مي دهد که نگرش معلمان و دانش آموزان اسلامي نسبت به فناوري در مدارس هوشمند مثبت است. واضح است که تغييرات مربوط به ظهور فن آوريهاي جديد در ICT و استفاده از کامپيوتر مثبت بوده به عنوان نمونه نتيجه استفاده از کامپيوتر و ICT در مدارس هوشمند نشان داد که اکثر دانشجويان موافقت کردند که براي اهداف يادگيري نياز به رايانه دارند و همچنين محبوب بودن ICT در ميان شرکت کنندگان قابل ذکر بود. 91 درصد از دانش آموزان آموزش و پرورش اسلامي و 98 درصد از معلمان بيان کردند که از کاربرد رايانه لذت ميبرند. بسياري از شرکت کنندگان بر اين باورند اين طرح جديد به آنها فرصتي براي به دست آوردن برخي از آموزش ها در سواد رايانه اي داده شده است. استفاده از ICT در مدارس هوشمند بعنوان يک مزيت شناخته ميشود. اين مهم است که توجه داشته باشيد که مدارس هوشمند مالزي مدارس معمولي نيستند. اول آنهايي که به طور خاص جزء مجموعه مي باشند وازرت آموزش و پرورش براي حمايت از اصلاحات آموزشي از تکنولوژي کامپيوتر استفاده ميکند. دوم آنهايي که به طور قابل توجهي داراي تجهيزات فنآوري بيش از متوسط سرانه هستند. سوم آنهايي که در وضعيت بسيار عالي از برنامه حمايت و تغييرات آموزشي در کلاس ها برخوردار هستند. هيچ مدرکي در اين مطالعه نشان دهنده مخالفت معلمان و دانش آموزان در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد.
-هانسن و همکاران19 (2012) تحقيقي با عنوان “آموزش اينترنتي و مدرسه ي جامع و پيشرفت مهدکودک” انجام دادند. اين مقاله شامل تجربيات و نتايج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، پرسش نامه، استان مازندران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سابقه خدمت، مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، روش پژوهش