پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، دوره متوسطه، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

جذاب و حاوي مباحث قديمي اند (منطقي، 1385) ليکن منابع اينترنتي، متنوع ، روز آمد، جامع و کم حجم هستند ( يندو9 1997، سفالت10، 2003).
بايد يادآور شد که تفاوتهاي مدارس هوشمند و سنتي بسيار زياد است. در مدارس هوشمند ، معمولاً محتواي درسي بر حسب توان دانش آموزان، برنامهريزي مي شود و در نتيجه در يک کلاس 40 نفره، ممکن است 40 نوع فضاي آموزشي مهيا شود تا دانش آموزان داراي توانمندي بيشتر بتواند از مطالب و امکانات بيشتر استفاده کنند و دانشآموزان ضعيفتر نيز در انتهاي کلاس نمانند (جلالي، 1388). خودکارسازي سيستم آموزش و رأي گيري و ارزيابي وضعيت هر دانش آموز نيز از تفاوتهاي عمده اي است که سيستمهاي مدارس هوشمند به راحتي آن را در درون خود دارند و همين طور مي توان از طريق همين سيستمهاي خودکار، نقش اوليا را در هدايت دانش آموز نمايش داد. بنابراين وقتي نام مدرسه هوشمند را ميبريم از مدرسه اي صحبت مي کنيم که سيستم آن براي هر دانش آموز متفاوت است و نکته مهم اين است که در اين سيستم، دانشآموز اصولاً ياد مي گيرد که چگونه و بدون اتکاء به ديگران از مجموعه اطلاعات جهاني بهره مند شود (سايت آموزش و پرورش استان فارس).

مزاياي مدارس هوشمند:
ـ توسعه خلاقيت، نوآوري و فرهنگ کار آفريني در ميان دانشآموزان.
ـ توسعه شيوههاي آموزش و پرورش دانشآموزمدار.
ـ آموزش روش فکرکردن و پژوهش، جستجوي مطالب در پايگاههاي اطلاعاتي مطمئن به دانش آموزان.
ـ آماده نگاه داشتن معلمان به صورت مستمر از طريق تهيه برنامه هاي آموزشي و تمريني براي مدارس.
ـ استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک برنامه تلفيقي هم در فعاليت و برنامه درسي و هم در شيوه فراگيري دانش آموزان و هم در شيوه تدريس معلمان و همچنين اداره امور مدرسه.
ـ استفاده از امکانات و شيوههاي متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشي.
ـ ارتقاي سطح علمي و تخصصي و افزايش انگيزه شغلي مديران و معلمان و توسعه مهارتهاي حرفه اي آنان.
ـ بهبود نظام اطلاع رساني و استقرار نظام اطلاعات مديريت در مدرسه.
ـ توسعه مشارکتهاي دانش آموز و حمايت از تشکلها و انجمن هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان.
ـ بهبود مديريت آموزشگاهي با رويکرد مدرسه محوري و تقويت نقش هيئتهاي امنا در اداره مدرسه.
ـ ايجاد يک فضاي ياددهي ـ يادگيري به صورت فيزيکي و مجازي.
ـ فراهم آوردن امکانات ارتباطي براي اجراي فرايند ياددهي ـ يادگيري به صورت رو در رو.
ـ برقراري ارتباطات بر مبناي شبکه.
ـ تغيير مبناي آموزش به يادگيري، بر اساس پژوهش محوري.
ـ انجام فعاليت پژوهشي به صورت تيمي.
ـ به کارگيري اتوماسيون آموزشي در کارکردهاي مختلف.
ـ وجود امکانات آموزش الکترونيکي با توجه به مقتضيات مدرسه و منطقه.
ـ افزايش سرعت يادگيري با به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ـ توليد دانش در اين مدارس.
– برگزاري نمايشگاههاي ملي ومنطقه اي با حضور مشترک بخش دولتي و بخش خصوصي(شيوه نامه آموزشي،1390).

2-2. مدل سوات
از مهمترين مراحل برنامه ريزي استراتژيک، تحليل قوتها، ضعفها، فرصت ها و تهديدهاي سازماني (تحليل سوات) ميباشد. قوت سازماني، منبع، مهارت، توانايي يا مزيتي است که مرتبط با نيازهايي که سازمان در راستاي تأمين آن اقدام مي کند يا انتظار خدمت از آن مي رود. ضعف سازماني محدوديت،کمبود يا نارسايي در منابع، مهارتها و تواناييهايي است که عملکرد موفق سازمان را با خطر مواجه مي کند. فرصت عبارت است از هر نوع شرايط، موقعيت يا حالتي که امکان پيشرفت، توسعه و موفقيت سازمان را افزايش دهد ، دسترسي به اهداف را آسانتر سازد و در نهايت کارايي و اثر بخشي سازمان را در پي داشته باشد. تهديدها نقطه مقابل فرصت است و آگاهي از تهديدها امکان بقا و کاهش آسيبپذيري سازمان را موجب مي شود (رابينسون 1996).تجزيه و تحليل سوات يکي از ابزارهاي مهم مديريت استراتژيک جهت تطابق نقاط ضعف و قوت دروني با فرصتها و تهديدهاي بيروني است. تجزيه و تحليل سوات، روش تحليلي نظام يافته اي را براي شناسايي اين عوامل و انتخاب استراتژي که بهترين تطابق را بين آن ها ايجاد کند، ارايه مي نمايد (فيشر،1989).

2- 2-1. قواعد حاکم بر مدل سوات و ماتريس تحليلي آن
يکي از روشهاي مورد استفاده در برنامه ريزي استراتژيک براي سازمانها، روش ماتريس سوات است. با استفاده از اين روش، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي سازمان يا شرکت تعيين مي شود که يکي از مراحل تحليل براي مطالعه موردي سازمانها است. در برنامهريزيراهبردي ، به ترتيب 1) چشم انداز )2 رسالت )3 اهداف 4) راهبردها 5) عناوين برنامه ها 6) فعاليتها، براي سازمان يا تشکل مورد نظر تعريف مي شود. چشم انداز و رسالت بر مبناي نظر بالاترين مرجع تصميمگيرنده ( که ميتوان اساسنامه انجمن مصوب مجمع عمومي را در نظر گرفت) تعيين ميشود. اهداف نيز بر اساس رسالت تعيين شده مشخص مي شود. در واقع، رسالت يا مأموريت، وظايف کلي و دورنماي فعاليتهاي تشکل را مشخص مي کند و اهداف، مسيرهاي دستيابي به اين رسالت هستند. براي تعيين راهبردها، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها با نگاهي به فضاي داخلي و عوامل بيروني بررسي مي شود که راهبردها بر مبناي آن و با استفاده از ماتريس سوات استخراج ميشوند.(مهدي پور،1385).
محيط دروني و بيروني برنامه ريزي استراتژيک بايد از عينيت کامل برخودار باشد زيرا اگر در رسيدگي به موضوعات و مسايلي که رخ مي دهد کوتاهي شود به شدت از اعتبار برنامه اي که در پي مي آيد کاسته ميشود (هامبريت و دايمتس،2004)
2-3. تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران
2-3-1. چکيده تحقيقات داخلي
-اسلامي(1383) پژوهشي در زمينه « قابليتهاي آموزشي اينترنت و نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات» انجام داده است، بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش نشان داد که در مدارس شهر تهران ، حتي امکانات ساختاري مانند: رايانه و خطوط ارتباطي در سطح بسيار پاييني قرار دارند. طبق نتايج تحقيق، نظام آموزشي ما در نخستين گام بايد افراد را براي استفاده از اين ابزار در فضاي خانواده هدايت کند و با ارائه کلاس هاي آموزشي و اختصاص واحدهاي درسي، قابليت مؤثر از اينترنت را در دانش آموزان و معلمان پديد آورد. همچنين لازم است با استفاده از تجربيات ساير کشورها، دسترسي و استفاده مؤثر از اينترنت در مدارس، طرحها، چهارچوبها، برنامه ها و دستور العمل هاي مناسب با استفاده از تجربيات ساير کشورها، بطور دقيق با استفاده از نظرات کارشناسانه مورد بررسي و طراحي قرار گيرد.
-عابدي (1384)، تحقيقي با عنوان «بررسي راهکارهاي بهرهگيري معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي ـ يادگيري» طي سال 84ـ83 انجام داده است. اين پژوهش با رويکرد کيفي، و از طريق مصاحبه با 50 نفر از صاحبنظران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش و پرورش انجام شده است ولي بدين منظور راهکارهاي اداري، ساختاري، آموزشي، انگيزشي، فرهنگسازي، اطلاع رساني و بهرهگيري معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات را بعنوان اهداف پژوهش طراحي و مورد بررسي قرار داده است.
يافته هاي اين تحقيق عبارتند از: 1ـ تشکيل شوراي فناوري اطلاعات در سطح مدارس براي عملياتي نمودن برنامه ها و سياستهاي وزارت آموزش و پرورش در مدارس 2ـ اختصاص پست سازماني مسئول کارگاههاي رايانه اي در سازمان مدارس 3ـ ارسال تعدادي از بخشنامه هاي اداري از طريق اينترنت و اينترانت به مدارس 4ـ اختصاص بودجه براي بستر سازي اينترنت، شبکه و ايجاد کارگاه رايانهها در مدارس 5ـ اختصاص بودجه اي براي خريد اشتراک اينترنت در مدارس 6ـ اختصاص بودجهاي جهت خريد لوازم جانبي کارگاه رايانه 7ـ اختصاص بودجهاي جهت پشتيباني فني کارگاههاي رايانه اي مدارس 8ـ طراحي و اجراي برنامه هاي جامع آموزشي مهارتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي معلمان، متناسب با نيازهاي آموزشي آنها 9ـ برگزاري دورههاي آموزشي با سرفصلهاي آموزشي مباني رايانه و آموزش زبان انگليسي با مفاهيم فناوري اطلاعات و ارتباطات.
-ستامت و همکاران (1387) در مقاله اي تحت عنوان «سبکهاي شناختي و خود تنظيمي در محيط يادگيري به کمک کامپيوتر و مقايسه آن با محيطهاي سنتي» اين پژوهش در پي بررسي رابطه ويژگيهاي روان شناختي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آنان در محيط يادگيري به کمک کامپيوتر و مقايسه آن با محيط سنتي است. دو متغير مورد نظر پژوهشگر، سبکهاي شناختي (کلامي ـ تصويري و کل گرا ـ تحليلي) بر اساس مدل رايدينگ و خود ـ تنظيمي در چارچوب نظريه شناختي – اجتماعي باندور است. نمونه اين تحقيق شامل 321 دانش آموز سال دوم دبيرستان در رشته هاي علوم تجربي و رياضي، از مناطق 4 و7 تهران است. براي بررسي اين ويژگيها از دو مقياس تحليل سبکهاي شناختي رايدينگ و آزمون خود تنظيمي بوفارد استفاده شده است. مطالعه يافته هاي اين پژوهش با استفاده از مدل لگاريتم خطي و Z فيشر نشان مي دهد دانش آموزاني که در بعد کلامي ـ تصويري در سبک شناختي کلامي ميگنجند در محيط يادگيري به کمک کامپيوتر در مقايسه با محيط يادگيري سنتي، عملکرد بهتري دارند، در بعد کل گرا ـ تحليلي، تفاوتي ميان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در اين دو محيط ديده نشد. پژوهش همچنين در زمينه رابطه خود تنظيمي با پيشرفت تحصيلي در اين دو محيط تفاوت معناداري به دست نياورد. پيشنهادي که براي ارتقاي سطح يادگيري خودگران و بر پايه مطالعات بررسي شده مي توان ارايه داد در درجه اول، اهميت ارائه بازخورد مستمر به دانش آموز از سوي معلم است.
-کيا (1388) در تحقيقي تحت عنوان «نگاهي به آموزش مجازي الکترونيک» بيان مي کند که پيشرفتهاي اخير در صنعت رايانه و اطلاع رساني، ورود و ظهور شبکههاي اطلاع رساني محلي منطقه اي و بين المللي و به ويژه اينترنت، چندرسانهها، فناوريهاي ارتباطي، ابزارها و روشهاي جديد را پيش روي طراحان، برنامه ريزان و مديران و مجريان برنامههاي آموزشي قرارداده است. در محيط جديد، نقش مربيان و اساتيد عوض خواهد شد وآنها بيشتر نقش تسهيلگر و مربي يا طراحان آموزشي را ايفا خواهندکرد، با وجودي که فناوريهاي جديد موجب استقلال و انعطاف بيشتر امور آموزشي مي شود. اما جهت بکارگيري اين امکانات، بايد ساختار سازماني مؤسسات عالي نيز متحول شود همچنين جهت استفاده از هر سيستم فناوري نوين در امور آموزشي لازم است شرايطي چون ايجاد زير ساختهاي قوي فناوري، تدوين استانداردهاي آموزشي لازم، براي ارزيابي آموزشگران و دانشجويان، فرهنگسازي مناسب و تغيير نگرش سنتي جامعه در امر آموزش، سرمايهگذاري و مشارکت دولت و بخش خصوصي در اين زمينه فراهم شود.
-زماني و همکاران(1389) در تحقيق خود به «بررسي نقاط قوت ضعف، تهديدها و فرصتهاي فراروي مدارس هوشمند» پرداختند. هدف ديگر مقايسه اين موارد در مدارس هوشمند دولتي با غير انتفاعي است. نمونه آماري شامل 110 دانش آموز و همه دبيران چهار دبيرستان هوشمند تهران (77نفر) مي باشند.روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است. براي جمع آوري دادهها از دو پرسشنامه محقق ساخته براي دانش آموزان و دبيران استفاده شده است.
سوالات پرسشنامه محور چهار حيطه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها با طيف ليکرت و 5 سوال چند گزينه اي در مورد اطلاعات در گرافيک تنظيم شده است. نتايج نشان داد که در بعد نقاط قوت و فرصتها، مدارس هوشمند ايران توانسته اند تغييراتي را در شيوههاي سنتي آموزش، تغيير در رويکرد آموزش از معلم محور عليه دانش آموز محوري، تأکيد بر پژوهش و نوآوري داشته باشند. نتايج پژوهش همچنين نشان داد که در کنار نقاط قوت و فرصتهايي که اين مدارس براي دبيران و دانش آموزان فراهم ميکند با کمبودها و ضعفهايي مانند کمبود دبيران مجرب و کار آزموده، کمبود محتواي الکترونيکي و در برخي از موارد با کمبود سخت افزار و نرم افزار، عدم سازگاري با ساختار و تشکيلات مناسب رو برو هستند. از نظر دانش آموزان، نقاط قوت و فرصتهاي فراهم شده در مدارس هوشمند، از نقاط ضعف و تهديدهاي آن بيشتر است. اين نتيجه پژوهش بيانگر اين نکته است که عليرغم کمبودهايي که در مدارس هوشمند وجود دارد اما دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات، انتقال دانش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، پرسش نامه، استان مازندران