پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

دانش آموزان و هدايت صحيح و جهتدار بستگي دارد. در اين روش روح پژوهش و جستجوگري قطعاً جايگزين روحيه بي هدف دانش آموزان خواهد شد. در اين سيستم، رکن اصلي تغيير در تفکر است و ابزار و امکانات تنها وسيله اي براي جامعه عمل پوشاندن به افکار هستند. در مدارس هوشمند، معلمان مي توانند به جاي اينکه تلاش کنند خودشان پاسخي براي پرسشهاي دانش آموزان پيدا کنند از آنها بخواهند پاسخ پرسشهايشان را در رايانه پيدا کند وبراي بقيه بازگو کنند. مدرسه هوشمند “دانش آموز محور” است و در آن معلم نقش هدايتگر را دارد. دانش آموزان بر منابع موجود در مدرسه يا شبکه هاي اطلاع رساني بيروني نيز دسترسي دارد و در استفاده از منابع براي درسهاي خود آزاد است والدين اين امکان را دارند که به صورت آنلاين با مدير يا معلمان مدرسه ارتباط پيدا کنند و از وضعيت تحصيلي فرزند خود آگاه شوند. کتابخانه اين مدرسه، يک کتابخانه الکترونيکي است و دانش آموز مي توانند به صورت آنلاين از آن استفاده کند. محيطهاي گفت وگو، بحث و پرسش و پاسخ آنلاين به صورت همزمان و ناهمزمان در اين مدرسه فعالاست (سايت آموزش و پرورش فارس).

2-1-5-1. اهداف و مؤلفه هاي کليدي مدارس هوشمند
مدارس هوشمند مؤسساتي آموزشي هستند که با اعمال تغييراتي در نحوه آموزش و مديريت خود به صورت سيستماتيک دانش آموزان را براي رويارويي با عصر اطلاعات اماده ميکنند.
برخي اهداف اين قبيل مدارس عبارتند از:
1ـ توليد نيروي کار متفکر و آشنا با تکنولوژي
2ـ توسعه و پرورش فيزيکي، ذهني، احساسي و معنوي دانش آموزان
3ـ ارائه و فراهمسازي فرصتهايي براي بهبود توانايي ها و استعدادهاي دانش آموزان
4ـ افزايش مشارکت همگاني در حوزه آموزشي (دبيران، دانش آموزان، مديران، کارکنان و سطوح مختلف جامعه) (محمودي و همکاران 1387).
نکته بسيار مهم در اين نوع مدارس، تغيير شيوه يادگيري از شيوه مبتني بر حافظه به شيوه مبتني بر تفکر و خلاقيت است. در اين راستا بايد مؤلفه هاي کليدي مدارس هوشمند به گونه اي متفاوت تعريف شده و کارکردهاي آنها در مقياسي جديد تعيين شود. در شکل شماره (1) مولفه هاي کليدي يک مدرسه هوشمند نشان داده شده است و در ادامه، کارکرد هر يک از اين مؤلفه هاي تعريف ميگردد (جک مارشال، پن و وي، 2003).

شکل 1-2. مؤلفه هاي کليدي مدرسه هوشمند

2-1-5-1-1. مديريت و آموزش ـ يادگيري
محيط ياددهي و يادگيري از چهار بخش تشکيل مي شود بخش اول برنامه تحصيلي است، برنامه تحصيلي به گونه اي طراحي شده است که دانش آموزان را به توسعه متداول و فراگير سوق مي دهد. انتقال دانش، مهارتها، ارزشها و زبان از طريق ارائه دوره هاي مختلف تحصيلي و يکپارچگي اين عناصر براي رويارويي با عصر اطلاعات از ويژگيهاي اصلي اين بخش است.
بخش دوم، روش تدريس است . روش تدريس در مدرسه هوشمند، راهبرد هاي يادگيري را ترکيب مي کند تا ارتقاء شايستگيهاي دانش آموزان را ممکن نمايد. در اين راستا با بهرهگيري از سبکهاي مختلف آموزشي به منظور کسب اطمينان از ايجاد صلاحيتهاي مورد نياز در دانش آموزان، آموزشهاي جذاب را مورد توجه قرارمي دهند. بخش سوم، ارزشيابي مي باشد (يونسکو، 2003) اين بخش براي دريافت بازخورد مناسب از آمادگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموز طراحي شده است و در آن از سيستم ارزيابي آنلاين و پايگاه داده عاملي از اطلاعات مربوط به دانش آموزان در تمام دوره تحصيلي استفاده مي شود. بخش چهارم، وسايل آموزشي مي باشد که ترکيبي بهينه از مواد آموزشي، مبتني بر شبکه رايانه اي، معلم و مراکز آموزشي در راستاي ايجاد و تقويت تفکر چالش و يادگيري با انگيزش در دانش آموزان است (آموزش و پرورش مالزي، 1997).
2-1-5-1-2. مديريت و امور اداري
در مدارس هوشمند، نقش مدير و امور اداري تغيير کرده و آنان با توانايي ها و دانش خود نقش مؤثري در راستاي پشتيباني از فعاليت هاي ياددهي و يادگيري خواهند داشت وظايف نهگانه وليه مديريت مدارس هوشمند عبارتند از: 1ـ امور اداري 2ـ امور دانش آموزي 3ـ منابع آموزشي 4ـ منابع خارجي 5ـ مالي 6ـ تجهيزات 7ـ منابع انساني 8ـ امنيت 9ـ فناوري (آموزش و پرورش مالزي، 1997).
وظايف نهگانه اوليه مديريت مدارس هوشمند، منابع و فرايندهاي مورد نياز براي پشتيباني از فعاليتهاي ياددهي_ يادگيري، اداره مي کنند: 1ـ امور اداري 2ـ امور دانش آموزي 3ـ منابع آموزشي 4ـ منابع خارجي 5ـ مالي 6ـ تجهيزات 7ـ منابع انساني 8ـ امنيت 9ـ تکنولوژي(محمودي وهمکاران،1387).

2-1-5-1-3. افراد، مهارتها و مسئوليتها
افراد ذي نفعي که در انجام دادن امور مدارس هوشمند سهيم هستند، بايد توانايي ها و دانش خود را به اندازه کافي افزايش دهند تا بتوانند نقش مؤثري را در مدرسه ايفا کنند (آموزش و پرورش مالزي، 1997). از جمله عواملي که در موفقيت و اداره مدارس هوشمند دخيل مي باشند، عبارتند از : 1ـ دانش آموزان 2ـ معلمان 3ـ کارمندان و مديران مدارس 4ـ والدين 5ـ سطوح مختلف جامعه (محمودي و همکاران، 1387). اولياء دانش آموزان در انجام امور مدارس هوشمند، سهيم خواهند بود و با تواناييها و دانش خود، نقش مؤثري در مدرسه خواهند داشت گروه هاي متشکل از مؤسسين، معلمان، کارکنان، کارمندان وزارت آموزش و پرورش، کارکنان ستادي و والدين ميباشد (محمودي و همکاران،1387).

2-1-5-1-4. فناوري
شيوههاي آموزش و يادگيري، مديريت و ارتباطات با موسسات در مدارس هوشمند، مستلزم استفاده از تجهيزات و راه حل هاي مي باشد. بنابراين شبکه اي از رايانه ها، که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، يکي از اساسي ترين بخش هاي مدرسه هوشمند است. در مدرسه هوشمند، شبکه بخش هاي مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار مي دهد. اين بخش ها شامل دفاتر مدير، کارکنان اداري، معلمان، کلاس هاي درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانشآموزان است (محمودي و همکاران، 1387).

2-1-5-5. فرآيند
مدرسه هوشمند را مي توان يک سيستم در نظر گرفت اين سيستم داده ها را مي گيرد و در فرايندهايي به خروجي مطلوب تبديل مي کند (آموزش و پرورش مالزي، 1997). مديريت آموزشي، ارزيابي هوشمند، محيط هاي گفتگوي دانش آموزان معلم و مدير، ارتباط با والدين، نياز به بستري فرايندي دارد. اين بستر که به صورت مدل هاي مجازي به کار گرفته ميشود پلت فرم نام دارد که بايد براي مدرسه هوشمند، با توجه به نيازها و شکل کار به طور مستقل تعريف شود(زين، آتان و ادرس،2004).

2-1-5-1-6. سياستها
يکي از اهداف نظام آموزش سنتي، افزايش اطلاعات دانش آموز و معلمان بوده است، يعني به دانش آموزي که وارد مدرسه مي شد، فقط اطلاعات مي داد و هرگز تصور نمي شد که او مولد نيز باشد. اما اين هدف، به کلي در حال از بين رفتن است. هدف جديد در نظام هاي آموزشي، آموزش براي اطلاعات نيست، بلکه آموزش براي کار آفريني است تا دانش آموز در هر مقطع زماني که مدرسه را رها نمايد بتواند وارد محيط کار شود. در اين راستا به منظور کسب اطمينان از موفقيت در اجراي مدارس هوشمند، قوانين و سياستهاي قبلي تغيير کرده و در عوض سياست ها و قوانين نويني طراحي ميشود (آموزش و پرورش مالزي، 1997).

2-1- 5-2.اهميت و ضرورت مدارس هوشمند
استراتژيهاي جامعه جهاني در آغاز هزار سوم باعث شد که فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش بسزايي در تحقق اهداف آموزش و پرورش علي الخصوص يادگيري داشته باشند. بنابراين مي توان با بهرهگيري از ابزار و روشهايي که اين فناوري فراهم کرده است ضمن افزايش سرعت در يادگيري ، زمينه اي را براي استعدادها و سليقههاي گوناگون فراهم آورد. دنياي امروز دنيايي است که علم در آن با سرعت بيشتري در حال گسترش است و همزمان با آن، ادغام اين دانش را در مهارتها و شغلهاي جديد طلب ميکند اگر فناوري در فرايندهاي آموزش فعلي، ادغام شود ميتواند نقش موثري را در محيطهاي آموزشي داشته باشند (ذوفن ، 1383).
با توجه به سرعت گستردگي و عمق تحولات ناشي از فناوري اطلاعات، شناخت مختصات اين پديده و مديريت آگاهانه و هوشمندانه آن ميتواند يکي از مهمترين راهبردهاي دست اندرکاران آموزشي در کشور باشد و به منزله فرصتي براي باز سازي نظام آموزش و پرورش و تحول در فرايند ياددهي – يادگيري استفاده شود (جوکارو ياري پور،88 13).
2-1-5-3. ارکان مدرسه هوشمند:
1ـ محيط ياددهي ـ يادگيري: اين محيط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار مي دهد. الف ـ برنامه درسي ب ـ روش تدريس ج ـ ارزيابي دـ محتوا.
2ـ مديريت منابع و فرايندهاي مورد نياز: محيط ياددهي ـ يادگيري را پشتيباني و حمايت مي کند
3ـ مسئوليتهاي افراد و مهارتهاي مورد نياز. در رويکرد سيستمي مديران تبديل به مديران يادگيري و مسئوولان تبديل به مديران آموزشي خواهند شد
4ـ فناوري. ايجاد محيط ياددهي ـ يادگيري مديريت و ارتباطات بيروني، راه حل هاي مبتني بر فناوري را الزامي ميکند (سايت آموزش و پرورش فارس) .

2-1-5-4. راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند
جهت تدوين يک برنامه راهبردي با بهره گيري از ماتريس تحليل SWoT، راهبردها و سياستهاي مؤثر در توسعهي مدارس هوشمند ارائه ميگردد (شيوه نامه اموزشي،1390).

جدول2-1: راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند بر اساس مدل سوات
نقاط ضعف (w)
نقاط قوت (s)
1ـ عدم تجربه مدرسه محوري در بين مدارس
برخورداري مدارس از نيروي انساني با ميانگين سطح تحصيلات مطلوب
2ـ عدم تجربه پژوهش محوري
2ـ برخورداري دانش آموزان ايراني از سطح هوش بالا
3ـ فرهنگ مدرکگرايي در بين دانش آموزان و جامعه
3ـ برخورداري از نيروي انساني قانع، خود جوش و پر تلاش
4ـ نارساييهاي موجود در نيروي انساني
الف ـ پرورش نيافتن تفکر منطقي، خلاقيت ذهني، روحيه جستجوگري و مهارت مديريت فرايند يادگيري
ب ـ ضعف انگيزه هاي علاقه مندي به حرفه معلمي
ج ـ عدم آشنايي با روشهاي نوين تدريس
4ـ ارائه آموزش به معلمان در زمينه فناوريهاي نوين توسط آموزش و پرورش و ايجاد آمادگي در به کارگيري آن در مدارس هوشمند
5ـ نامناسب بودن فضاي فيزيکي آموزشگاهها
5ـ ايجاد برخي زير ساختهاي مورد نياز از قبيل تجهيز مدارس
6ـ کمبود زير ساختهاي مورد نياز

7ـ ضعف ساختاري و نقش تشکيلاتي سازماني مدارس کشور

8ـ عدم تسلط کافي معلمان و دانش آموزان به زبان انگليسي

تهديدها (I)
فرصتها (o)
1ـ نظام آموزشي متمرکز و غير قابل انعطاف
1ـ محوريت يافتن بهبود کيفيت و اتخاذ رويکرد “پژوهش محوري” در سر لوحه برنامه پنجساله چهارم آموزش و پرورش
2ـ ايجاد و يأس ونااميدي به دليل نتايج ضعيف و ناموفق در مراحل آغازين
2ـ توجه خاص مسئولين به تحول در نظام آموزش فعلي
3ـ شتابزدگي، عوام گرايي و عدم به کارگيري صحيح فناوري هاي نوين
3ـ رويکرد مسئولين به مقوله دانش آموز محوري
4ـ عدم توجه به نياز تغيير و تحول برنامه ها و محتواي درسي موجود
4ـ رغبت عمومي نسبت به فناوري نوين
5ـ عدم توجه به آموزش جامع معلمان در زمينه روشهاي نوين
5ـ محدوديت يافتن آموزش و پرورش در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات دو کشور
6ـ انجام فعاليتهاي موازي و ناهماهنگ در آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس نوين
6- امکان گسترش مدارس مستقل و غير وابسته به دولت در سطح کشور
7ـ عدم ايجاد انگيزه در دانش آموزان جهت استفاده و بهره برداري مناسب از تجهيزات
7ـ پيشرفت فناوري هاي نوني و ايجاد امکان کاهش محدوديتهاي زماني و مکاني در فرايند يادگيري
8ـ عقب ماندگي معلمان از دانش آموزان در به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

9ـ عدم وجود قوانين و مقررات مورد نياز

10ـ عدم وجود تعريفي مناسب و يکپارچه و استاندارد از مدارس هوشمند در بين مدارس و حرکتهاي غير هماهنگ در ايجاد اين گونه مدارس

11ـ عدم وجود محتواي مناسب و کافي براي دانش آموزان

12ـ هزينه هاي سنگين تحول نظام آموزشي

2-1-5-5.دسته بندي مدارس هوشمند
دسته بندي مدارس با توجه به رويکرد فاوا در طرح تحول بنيادين، دسته بندي مدارس بر اساس فضايي آموزشي، مديريت و پرسنل معلمان، دانش آموزان، تجهيزات و امکانات منطقه اي و ميزان بهره وري از فناوري هاي نوين تعيين ميگردد. با توجه به رويکرد جديد مرکز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آموزش و پرورش، مدارس هوشمند، آموزش از راه دور، آموزش و پرورش تهران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش از راه دور، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش تهران