پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

اصولاً نمي دانند چه شأني بايد داشته باشند و چه حقوقي بر آنان مترتب است(حسيني،1392). مهم ترين مسائل اين حوزه به شرح زير است: 1) عدم تنظيم مقررات تأسيس و راه اندازي دوره هاي آموزش الکترونيکي 2) عدم تنظيم مقررات آموزشي و دانشجويي 3) عدم تنظيم حقوق پديد آور در يادگيري الکترونيکي4) عدم تنظيم مقررات نظام و ارزيابي نظام يادگيري الکترونيکي.
5- ابعاد زير ساخت فني و شبکه اي: به دليل عدم شناخت ماهيت يادگيري الکترونيکي و نيز الزامات اجرايي آن، هنوز معلوم نيست استاندارد زير ساختهاي فناورانه مورد نياز در اين حوزه چيست و همين موضوع سبب شده که علاوه بر مشکلات «فقدان تعامل محيطي» فشار ناشي از غير استاندارد بودن اقتضائات ارتباطي و شبکه اي نيز به سمت کاربرد دانشجو، تحميل شود.
6ـ ابعاد منابع انساني: ورود به عرصه يادگيري الکترونيکي مستلزم در اختيار داشتن منابع انساني ماهر و توانمند در اين حوزه است. در حال حاضر محيطهاي آموزشي هم با مشکلات توسعه نايافتگي منابع انساني کارشناسي و نيز منابع انساني آموزشي و هم منابع انساني کاربر، مواجهاست.

2-1-2-4. رويارويي با چالشها
براي تغيير و تحول معيارها و روشهاي سنتي آموزش و پرورش بايد به فناوري اطلاعات و فناوري آموزشي روي آورده و در مدارس، وسايل و امکانات آموزشي از جمله کامپيوتر اينترنت، اورهد، پروژکتور و… را فراهم کرده تا بتوانيم اميد به پيشرفت علمي داشته باشيم. در فناوري اطلاعات چون بيشتر با نظريه و عمل طراحي، توسعه و بهرهگيري، مديريت و ارزيابي فرآيندها و منابع يادگيري سروکار داريم (نجفي،1385)، قبل از هر اقدامي بايد توانايي ها و هنرهاي آموزشي رايانه را مديران و برنامه ريزان نظام آموزشي باور کرده و سپس ترتيبي اتخاذ نمايند تا معلمان و مديران مدارس بتوانند در فعاليتهاي آموزشي شرکت کرده و بتوانند تحولات بنيادي براي انقلاب آموزشي در نظام آموزشي را فراهم نمايد (نجفي،1387).
در حال حاضر در مدارس هوشمند ايران به علت نبود تعريف مشخص و يکساني از ماهيت و کارکرد اين مدارس مي توان گفت فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب اين مدارس بسيار است در صورت وجود تعريف يکپارچه و نزديک نمودن اين مدارس به تعريف مشخص مي توان به موارد زير دست يافت : الف) وجود مديريت کارا و مبتني برفن اوري و معتقد به اهداف سازماني مدارس هوشمند ب) وجود مسئول تکنولوژي آموزشي کارا در مدارس هوشمند ج) در نظر گرفتن جلسات توجيهي مطلوب براي دبيران تازه وارد به سيستم و سنجش و دانش و اطلاعات انان به صورت کيفي و کمي ( زماني و همکاران،1389).
2- آموزش نيروي متخصص براي مدارس هوشمند، يکي از ارکان اصلي و مورد توجه درسايرکشورها مي باشد که اقدامي جهت بهبود مشکلات اين مدارس است. در اين راستا مي توان به راهکارهاي زير اشاره کرد:
الف) وجود مديريت کارا و مبتني بر فناوري و معتقد به اهداف سازماني مدارس هوشمند ب) وجود مسئول تکنولوژي آموزشي کارا در مدارس هوشمند و ج) در نظرگرفتن جلسات توجيهي مطلوب، براي دبيران تازه وارد به سيستم و سنجش دانش و اطلاعات آنان به صورت کمي وکيفي. رعايت اين اصول سبب ايجاد تغيير اساسي در کارکرد اين مدارس مي شود. زيرا وجود معلمان زبده وآشنا به تهيه محتواي الکترونيکي و همچنين ماهردر زمينه ICDL، سبب ايجاد جوي خلاق در مدارس هوشمند و ايجاد انگيزه بيشتر در دانش آموزان ميشود (زماني و همکاران،1387).
در طراحي پورتال هاي آموزش مجازي، بايد توجه خاصي به کيفيت بالاي سيستم راحت و کاربر پسند بودن و همچنين ايجاد شرايطي براي رفاه حال کاربران شود و نيز بايد امکاناتي به منظور بالا بردن سطح خود کارامدي و انگيزش براي استفاده از آموزش مجازي فراهم گردد (صنايع و سليميان،1392).
بديهي است فناوري اطلاعات و ارتباطات تنها زماني در آموزش و يادگيري مي تواند نقش مثبتي ايفا کند که دانش آموزان و معلمان با چگونگي کارکردن با شاخصههاي آن آشنايي داشته باشند. تمامي تحقيقات بيانگر آن است که عدم آگاهي معلمان و دانش آموزان از چگونگي کاربرد و قابليتهاي برنامه هاي فناوري ارتباطات در فرايند ياددهي – يادگيري از مهمترين موانع کاربرد آن در آموزش مي باشد. اين موضوع مي رساند که لازم است همزمان با استفاده از برنامههاي فناوري اطلاعات، معلمان و اولياي مدارس نيز به صورت هماهنگ در اين زمينه آموزش ببينند (جانقلي و حقاني،1392).
در مورد آموزش مجازي اگر نخواهيم اصولي به آن بپردازيم بايد به يک سري نکات که زير ساخت هاي آن هستند توجه کنيم اين زير ساخت ها عبارتند از: 1- زير ساختهاي (مخابراتي)که هر چند در ايران امکانات مخابراتي مطلوب نيست ولي با ورود تکنولوژيهاي نوين در آيندۀ نزديک اين ضعف بر طرف خواهد شد. 2- دومين مسأله «فنون همکاري» که در آموزش الکترونيک، ارتباطات اجتماعي فرد کمتر ميشود. «فنون همکاري» حتي در بخش مطالعات دسته جمعي و همکاري روي متون در درس ها هم مطرح است 3- نکته بعدي «مفاد آموزشي» است مفاد آموزشي در آموزش مجازي با آموزش سنتي کاملاً متفاوت است و با همين مفاد اگر بخواهيم آموزش مجازي را بياموزيم اشتباه محض خواهد بود (کيا، 1388).
در سال 1995 ميلادي، لاوس4 در زمينه چگونگي پشتيباني فناوري اطلاعات از رويکردهاي آموزش، توجه معلمان را به مسائل زير جلب کرد:
– آشنايي با زمان و چگونگي مداخله براي تقويت استقلال دانش آموز .
– آشنايي با عوامل مؤثر در تجربه ي يادگيري کودک و معلم
– آشنايي با زمان کناره گيري از فرايند تدريس به قصد فراهم آوردن فرصت فعاليت براي دانش آموزان.
– آشنايي با زمان فراهم آوردن اطلاعات يا مهارتهاي جديد براي دانش آموزان.
– آشنايي با زمان پرسش از دانش آموزان به قصد ايجاد چالش با تغيير جهت براي او
– آشنايي با چگونگي برقراري توازن ميان راهنمايي و عرضه مهارت، ايجاد مجال تفکر و کار مستقل براي کودکان (حسين زاده،1386).
لازم است براي ورود به اين عرصه زمينه سازي هاي بيشتر فراهم شود که از جمله مهمترين آنها تدوين برنامه جامع براي استفاده از اين امکانات در آموزش هاي رسمي و افزايش منابع علمي را ميباشد. اين اقدام مسلماً نيازمند به يک همت جمعي و عزم ملي و سرمايهگذاري قابل توجه است ضمن اينکه لزوم همکاري با شرکت هاي بزرگ رايانه اي براي افزايش ظرفيت استفاده از زبان فارسي را مي طلبد. در غير اين صورت مباحث مربوط به آموزش الکترونيکي در ايران به سطح پيشرفته اي نايل نخواهد شد ( زندي و همکاران،1383).
راهکار اصلي توسعه يادگيري الکترونيکي: براي توسعه ي يادگيري الکترونيکي در کشور لازم است در دو سطح «فرابخشي» و بخشي (وزارت علوم) برنامه ريزي کرد:
الف) حوزه فرابخشي: 1- ايجاد کارگروهاي شوراي تخصصي فرابخشي در زمينه آموزش و يادگيري الکترونيکي به منظور تدوين سياستهاي اجرايي، تأمين زير ساخت هاي عمومي، هماهنگي بين دستگاهي و همافزايي ارکان در اين موضوع 2ـ فرهنگ سازي و اطلاع رساني درباره مزايا، ويژگيها و ظرفيتهاي آموزش و يادگيري الکترونيکي از راههاي گوناگوني چون انتشار نشريات تخصصي، توليد برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، کارگاههاي آموزشي، جشنوارهاي ملي و مانند آن 3ـ تقويت زير ساختها و تامين فضا، ابزار و ظرفيتهاي مناسب براي توسعه يادگيري الکترونيکي به ويژه در مدارس الکترونيکي مؤسسههاي آموزش عالي الکترونيکي و آموزشگاههاي مهارتي الکترونيکي در سطح کشور.
ب: حوزه بخشي: در حال حاضر مديريت بخش آموزش عالي کشور از طريق سه رکن زير صورت ميگيرد: الف) شوراي گسترش آموزش عالي ب) شوراي عالي برنامه ريزي درسي ج) معاونت آموزشي.
براي توسعه نظام يادگيري الکترونيکي ضروري است هر يک از ارکان فوق بنابر مأموريت خود در اين حوزه وارد شوند (شهيدي و ظريف صنايعي، 1392)
2-1-3. آموزش مجازي
انديشه ي تأسيس آموزش عالي مجازي از سال 1996 در جهان مطرح شد ولي اولين دانشگاه مجازي در سال 2000 شکل گرفت. طرح آموز مجازي را اولين بار انگلستان مطرح کرد. اما آمريکايي ها به طور عملي براي اولين بار به آن پرداختند. حدوداً از اواسط دهه ي 70 شمسي، بحث آموزش مجازي در کشور ايران مورد توجه قرار گرفته است و طرح لي توسعه ي آموزش مجازي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حمايت دانشگاههاي بزرگي مانند دانشگاه صنعتي شريف آغاز شده است . (کاظم پور و غفاري، 1390)
با گسترده شدن فناوري اطلاعات و نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش هاي آموزش نيز دچار تحول شدند با امکانات خودش و درباره ي زماني که خودش مشخص مي کند در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و درباره ي زماني که خودش مشخص مي کند مشغول يادگيري شود. در مورد دامنه ي آموزش الکترونيک و محيط هاي که اين شيوه اموزش در آنها مطرح مي شود همچنين ابزارها و نحوه ي ارائه آن بايد گفت که آموزش الکترونيک دامنه ي گروهي وابسته به نوع استفاده و امکانات چند دسته تقسيم بندي مي شود. در آموزش بر پايه و با يادگيري جمعي کلاس هاي مجازي اگر فرهنگ يادگيري- ياددهي در نظام آموزشي تحول نپذيرد نه تنها فناوري اطلاعات و ارتباطات ايجاد تحول نخواهد کرد بلکه تقويت سنت هاي محافظه کارانه را آموزش خواهد انجاميد زيرا اين فناوري اطلاعات نيست که به تنهايي ايجاد تغيير مي کند بلکه انسان ها عامل اصلي تحولند و نيروي انساني مهمترين عنصر اشاعه و گسترش فناوري اطلاعات است بي شک يکي از مهمترين دستاوردهاي توسعه فناوري تحول در عرصه آموزش و پرورش است. کلاس هاي مجازي مدارس مجاز، مدارس هوشمند و دانشگاه مجازي و بطور کلي يادگيري الکترونيک از ظرفيت ها و قابليت هاي قابل اتکا براي توسعه ي مهارت هاست. (صالحي و کاشاني، 1386)
آموزش مجازي، صرفاً به گذراندن يک دوره خاص از طريق کامپيوتر اطلاق نمي شود اين نوع آموزش به شيوه هاي جديد ادغام منابع، تاثيرات متقابل، افزايش عملکرد و فعاليت هاي ساخت يافته آموزش گفته مي شود و وسيله اي براي يادگيري از راه دور است در واقع آموزش مجازي يک روش آموزشي است که براي آموزش دهنده و آموزش گيرنده اين فرصت را فراهم مي کند که در عين حال که از نظر زمان و مکان از همه دور هستند فاصله ي آموزشي موجود را با وسايل مناسب تکنولوژيک کم کند. در مدل آموزش مجازي دروس مجازي اصطلاحاً دوره هاي مجازي عموماً غير همزمان ارائه مي شوند و دانشجويان مجبور نيستند در کلاسهاي درسي دانشکده يا مرکز آموزشي در زمان خاصي حضور يابند موضوع آموزش و ارتباطات لازم مي تواند در هر زمان و مکاني که آموزش گيرنده مناسب بداند ارائه گردد. ابزارهاي متعددي براي گفت و گو و برقراري ارتباط در کلاس هاي مجازي وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از : پست الکترونيکي که اين ابزارها براي دو منظور و تله کنفرانس و دستگاههاي ويدئو کنفرانس فايل به کار گرفته مي شود.
آموزش مجازي بر آموزش واولويت دارد که شاگرد و معلم از نظر مکان و زمان يا هر دو از يکديگر جدا هستند و معلم محتواي دروس را با کمک نرم افزار مديريت دورس منابع چند رسانه اي اينترنت، ويدئو کنفرانس و مانند آن ارائه مي کند. فراگيرندگان محتوا را از اين طريق دريافت مي کنند و به کمک اين فناوريها با معلم مرتبط مي شوند. (عطاران، 86)
در اين مدرسه دانش آموزان از طريق اينترنت ثبت نام کرده و ادامه تحصيل مي دهند آنان با استفاده از اين مکان مي توانند با معلمان خود ارتباط برقرار کرده و تکاليف خود را دريافت کنند و همچنين مي توانند ارن تکاليف را همزمان انجام داده يا آنها را در ديسکت کامپيوتر خود ذخيره کرده و هر وقت فرصت کردند انجام دهند. دانش آموزان مي توانند تکاليف انجام شده خود را به صفحه اي که براي اين منظور در مدرسه مجازي طراحي شده ارسال کرده تا ساير دانش آموزان و معلمان و والدين هم بتوانند از ميزان پيشرفت آنها مطلع گردند. از اين طريق معلمان راهنما مي توانند به دانش آموزان بگويند که براي پيشرفت بيشتر چه کارهايي بايد انجام دهند يا به والدين او خبر دهند که دانش آموز بايد چه مطالبي را بيشتر مطالعه کند. ويزگي هاي مدارس مجازي:
1- به زمان محدودنميشود 2- خود کنترلي دانش آموزان افزايش يافته و مسئوليت بيشتري براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، دانشگاهها، بازار کار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آموزش و پرورش، مدارس هوشمند، آموزش از راه دور، آموزش و پرورش تهران