پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، دانشگاهها، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

د تدريس سنتي معلم محوري، کمبود کتابهاي درسي غني و روزآمد، فقر سواد اطلاعاتي و رايانهاي معلمان و دانشآموزان، نيازهاي روزافزون بازار کار به نيرويانساني کارآمد و مجهز به سواد فناوري در حال شکل گيري و توسعه است(زماني و همکاران، 1389 ).
جامعه اطلاعاتي آينده، نيازمند افرادي است که بتوانند فناوري اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند در اين عصر بي بهره ماندن از دانش، بينش و مهارتهاي به روز، به بيکاري نابرابري اجتماعي و در نتيجه پيدايي نارضايتي و تنش ميانجامد و بنابراين در اين دوره بيش از هر زمان ديگر جوامع انساني نيازمند توسعه انساني ميباشد( مشايخ، 1390).
واقعيتها نشان ميدهند که استفاده از فناوريهاي نوين در قرن 21، تاثير عميقي در زندگي اجتماعي انسان خواهد داشت يقيناً آموزش و پرورش نيز از اين تغييرات مستثني نخواهد بود. تحقيقات در آموزش اين مطلب را بيان ميکند که فناوري اطلاعات به شکلي عمده در نظام آموزشي منظم استفاده شده است( دلوز، 1380).
با توجه به کاربرد وسيع اينترنت، نيازهاي آموزشي فارغالتحصيلان مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشي نيز طبعاً متفاوت شده و بايد مهارتهاي لازم در اين خصوص را فرا گيرند (احمدي و ويرجينياري، 1382) با توجه به دلايل بالا که ضرورت ايجاد مدارس هوشمند را بيان مي کندهنوز ترديد داشتن عدهاي از معلمان و والدين در موثر بودن آن، و همچنين مشکلاتي که در اجراي اين طرح در کشور ما وجود دارد از جمله مشکلات پيش روي مدارس هوشمند است.
(صدري ارحامي، 1383) مسائل فرهنگي را به عنوان عامل مشکل ساز در اجراي طرح يادگيري الکترونيکي ميداند. مسائلي از قبيل مقابله و مخالفت افراد در استفاده از روشهاي نوين در برابر روشهاي سنتي آموزش، وجود مشکلات خاص يادگيري الکترونيکي شامل: بستر مخابراتي در ايران، عدم وجود نرمافزار آموزشي مناسب و هزينه سخت افزاري مناسب ميتواند پياده سازي طرح را با مشکل روبرو کند.
مهمترين شرط پيشرفت در هر زمينه، شناخت مشکلات وکمبودها و برنامه ريزي براي مقابله با آنهاست. تغيير شرايط نامناسب آموزشي و الکترونيکي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو مقاله حاضر به شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس ميپردازد. نتايج به دست آمده در جهت برنامه ريزي آينده و اجراي بهتر طرح به مسئولين و دست اندرکاران آموزشي،کمک خواهدکرد و از آنجا که مدارس هوشمند در ايران نوپا هستند، براي گسترش و فعاليت بهتر آنها لازم است نقاط قوت و فرصتهاي آن شناخته شده تا انگيزه براي فراگيرشدن فراهم شود. با شناسايي فرصتها و قوتها مديران سعي خواهندکرد تا با الگوگيري از اين مدارس،کلاس هاي خود را به فناوري مجهز نمايند. در ضمن اينکه با تجهيز مدارس،مرزهاي دانش ازکتابهاي درسي فراتررفته و شيوههاي تدريس و يادگيري از حفظيات و به خاطرسپاري محض به تفکر انتقادي و ارزيابي منابع اطلاعاتي گسترش خواهد يافت. نتايج به دست آمده از اين پژوهش به مسئولان آموزش و پرورش کمک خواهدکرد تاضمن شناسايي وضعيت اين مدارس، درپي رفع نقاط ضعف آنها باشند و با برنامه ريزي صحيح و مطلع شدن از ديدگاه معلمان و دانش آموزان، تهديدها را به فرصتها تبديل کنند. از سوي ديگر، تأسيس مدارس هوشمند هزينه بر است و لازم است هرگونه سرمايهگذاري در اين مورد سنجيده و حساب شده و با توجه به نتايج پژوهش انجام گيرد تا از صرف زمان و هدردادن هزينهها جلوگيري شود.
بنابراين وجود اين قبيل مسائل و مشکلات، ضرورت تحقيق و پژوهش بيشتر در اين زمينه را ايجاب ميکند تا از تأثيري که اين مدارس در فرايند آموزش باقي ميگذارند آگاه شده و با نگاه واقع بينانهتري به اين مدارس نگريسته تا بتوانيم ضعفها را اصلاح و قوتها را تقويت کنيم.
1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. هدف کلي
بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هوشمند سازي مدارس ابتدايي کرمان از ديدگاه معلمان.
1-4-2. اهداف جزئي
در اين راستا اهداف جزئي زير براي رسيدن به هدف کلي پژوهش مطرح ميشوند
1- بررسي نقاط قوت هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.
2- بررسي نقاط ضعف هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.
3- بررسي فرصتهاي هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.
4- بررسي تهديدهاي هوشمند سازي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان شهر کرمان.

1-5. سؤالات يا فرضيههاي تحقيق
1-5-1.سوالات تحقيق
توجه به سوالهاي اين پژوهش که در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش مطرح گرديده به شرح زير است
1- نقاط ضعف هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلم چيست؟
2-. نقاط قوت هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلم چيست؟
3-. تهديدهاي هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلم چيست؟
4- فرصتهاي هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلمان چيست؟
5- آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد نقاط قوت هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟
6-آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟
7- آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد فرصتهاي هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟
8- آيا نظر معلمان مرد و زن ابتدائي شهرکرمان در مورد تهديدهاي هوشمندسازي مدارس، متفاوت است؟

1–6. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات
1-6-1. تعاريف مفهومي اصطلاحات
مدرسه هوشمند: سازماني آموزشي با موجوديت فيزيکي و حقيقي(ونه مجازي) است که درآن دانش آموزان به شکل نويني آموزش مي بينند. در مدرسۀ هوشمند، کنترل و مديريت، مبتني بر فناوري رايانه و شبکه انجام گرفته و محتواي اکثر دروس آن الکترونيکي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند م باشد ( آموزش وپرورش تهران، 1384).
نقاط قوت: منظور از قوت در سازمان، وجود منابع، مهارتها، تواناييها يا مزيتهاي مرتبط با نيازهاي سازمان است که سازمان سعي در تأمين آنها دارد و يا انتظار خدمت از آن ميرود (رابينسون، 1996). به عبارت ديگر قوتها عواملي هستند که نسبت به گذشته سازمان يا نسبت به رقباي آن در حال حاضر براي سازمان مزيت به حساب مي‌آيند‌. قوتها شامل مهارت‌ها و تواناييها است که سازمان را قادر مي‌سازد تا استراتژيهاي خود را به درستي و به خوبي طراحي و اجرا کند (اعرابي و همکاران ،1389).
نقاط ضعف: ضعف سازماني، محدوديت، کمبود يا نارسايي در منابع، مهارتها و تواناييهايي است که عملکرد موفق سازمان را با خطر مواجه ميسازد و براي دستيابي به هدف غايي، بايد اصطلاح شود( کافمن و هرمن، 1382).
فرصتها: هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي که امکان پيشرفت، توسعه و موفقيت سازمان را افزايش دهد دسترسي به اهداف را آسانتر سازد و در نهايت کارايي و اثربخشي سازمان را در پي داشته باشد(رابينسون، 1996).
تهديدها: تهديد نقطه مقابل فرصت است و آگاهي از تهديدها امکان بقا و کاهش سازمان را موجب ميشود با کشف تهديدهاي موجود در محيط ميتوان از آن پرهيز کرد يا تأثير منفي آن را کاهش داد(کافمن و هرمن، 1380).

1-6-2. تعاريف عملياتي مفاهيم
نقاط قوت: منظور از نقاط قوت در اين پژوهش عواملي مانند: امکان استفاده از روشهاي متنوع يادگيري، آسان تر شدن فهم مطالب درسي براي دانش آموزان،کاربردي تر شدن فرايند مطالب درسي براي دانش آموزان، آسان تر شدن فرايند تدريس و آموزش براي معلمين، افزايش مشارکت والدين در جريان امور آموزشي فرزندان وغيره که از گويه هاي 1 تا 12 پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشوند.
نقاط ضعف: منظور از نقاط ضعف در اين پژوهش عواملي مانند: نياز به معلمان وکادر اداري با سطح سوادکامپيوتري بالا،نياز به دسترسي به شبکه جهاني اينترنت درکشور، نياز دائمي به نيروهاي ماهر در حوزه فني، کمرنگ شدن نقش معلم در فرايند آموزش، نياز دانش آموزان به برخورداري از امکانات و تجهيزات لازم در منزل و غيره که گويههاي 26 تا 41 پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشوند.
تهديدها: منظور از تهديدها در اين پژوهش عواملي مانند: کاهش توجه به اخلاق و آداب در جامعه، تضعيف هويت ملي فرهنگ بومي و رشد تک فرهنگي، عميق ترشدن فاصله بين نسلها، زدودن مرزهاي اعتقادي در نظام آموزش و پرورش و غيره که گويههاي 3 تا 49پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشود
فرصتها: منظور از فرصتها در اين پژوهش عواملي مانند: ايجاد روحيه اعتماد به نفس و استقلال بيشتر در دانش آموزان، ايجادکلاس هاي چند فرهنگي و چند مليتي،گسترش دسترسي آسان به اطلاعات جهاني، ارتقاء حس همکاري وکارگروهي در بين فراگيران وغيره که گويه هاي 13 تا 25 پرسشنامه اين پژوهش را شامل ميشوند

مدرسهي هوشمند:.دراين پژوهش منظورمدارسي است که ازابزارهاي الکترونيکي جهت فرايندمديريت وآموزش استفاده ميکنند.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينۀتحقيق

مقدمه
بر اين اساس در اين فصل ابتدا به مباني نظري تحقيق پرداخته مي شود و سپس مباني تجربي بيان مي گردد و چکيده اي از تحقيقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور که با موضوع پژوهش ارتباط دارند، آورده مي شود و در نهايت چارچوب نظري و مدل تحليلي پژوهش ارايه مي گردد و در بخش مباني نظري يادگيري الکترونيکي، انواع آموزش الکترونيکي، چالشهاي نظام آموزش الکترونيکي ورويارويي با آن، دسته بندي انواع آموزش الکترونيکي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مدارس هوشمند و اهداف، راهبردها و سياستها و مؤلفههاي کليدي آن، دسته بندي مدارس هوشمند، وضعيت مدارس هوشمند در ايران و تجهيزات هوشمند سازي مدارس، تفاوت مدارس سنتي وهوشمند، مطالبي ارائه خواهد شد.
2-1. مباني نظري
2-1-1.تاريخچه اينترنت در ايران
ذکريايي به نقل از محسني(1380) بيان ميکندگسترش شبکه هاي اطلاعاتي در ايران، با آنچه در اغلب کشورهاي دنيا صورت گرفته است داراي يک تفاوت اساسي از نظر رشد و توسعه تاريخي است در حاليکه دنيا پس از ايجاد يک شبکه ملي، زمينه اتصال افراد و سازمان ها به آن و سپس به جهان فراهم گرديده است در ايران اين روند حالتي تقريباً معکوس را طي کرده است ودر ابتدا شبکه هاي پراکنده ما به دنيا متصل شده اند. هر چندکه شبکه هاي داخلي در مواردي به يکديگرمتصل شدهاند اما هنوز طرح يک شبکه ملي موجوديت عيني نيافتهاست.
در ايران قشر دانشگاهي، جزء اولين پديد آورندگان وکاربران اينترنت بوده اند و اين وضعيت به اوضاع اينترنت در امريکاي شمالي و اروپا شباهت دارد. استفاده از اينترنت نيز در ايران بيشتر به پست الکترونيکي، انتقال فايل و سيستم تابلوي اعلانات الکترونيکي، محدود ميشود تمايل عمومي به جمع آوري اطلاعات به چشم مي خورد و بيشتر افراد مايلند از پايگاههاي داده که اطلاعات را جمع آوري کردهاند استفاده نمايند و تمايلي به جستجوي شخصي ندارند (برکهات1998ترجمه موسوي1378).
ايران درزمينه IT، پس ازکشورهايي نظير:کلمبيا، ونزوئلا، ترکيه و تايلند قرارميگيرد. حتي ميانگين ضريب نفوذ اينترنت درکشورهاي عربي، حدود سه برابر ضريب نفوذ اينترنت در ايران ميباشد. نکته هشدار در اين ميان، شکاف فاحش موجود بين ايران وکشورهاي درحال توسعه (اعضاي گروه8) به لحاظ فناوري و ميزان حضور در شبکه اينترنت است. طبق آمار سال2000 (اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور) ايران از نظر ضريب نفوذ اينترنت، دررتبه هفتم و فقط بالاتر از کشور بنگلادش و با داشتن 975 کامپيوتر ميزبان از نظر کامپيوترهاي خدمات دهنده موجود، در جايگاه ششم قراردارد ضمن اينکه ايران سهمي معادل يک هزارم درصد از کامپيوترهاي ميزبان جهان را در اختياردارد. بر اساس همين آمار ايران درسال 2000ميلادي، رتبه صد و شصت و سه را در بين 226 کشور جهان به خود اختصاص داده است درحاليکه مالزي بعنوان يکي از اعضاي گروه 8، داراي رتبه پنجاه و دوم مي باشد. در ايران، انتقال فناوري اطلاعات با همان مشکلاتي روبروست که در انتقال تکنولوژي ميتوان ملاحظه کرد(ربيعي،1387)
2-1-2. يادگيري الکترونيکي
در سالهاي اخير، صحبت از آموزش الکترونيک يا به تعبيري آموزش بر مبناي رايانه، در کشورمان مطرح شده است. آنچه که همواره مورد پرسش مسئولان و صاحبنظران مسايل آموزشي و مديريتي کشور بوده، چگونگي راه اندازي اين نوع آموزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، سابقه خدمت، حوزه آموزش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشگاهها، آموزش از دور، عصر اطلاعات، حافظه کوتاه مدت