پایان نامه ارشد رایگان درباره متغیر مستقل، متغیر وابسته، استان مازندران، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

افراچال در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان قرار دارد.با توجه کل خانوارهای روستایی که طبق آخرین سرشماری دارای 9 خانوار و 31 نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، 1390) و 500 نفر و 100 خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی)، نمونه از طریق فرمول کوکران (حافظ نيا،1382:142) و در سطح اطمینان 95درصد (خطای 5 درصد) مبادرت به انتخاب نمونه نموده و تعداد 53 پرسشنامه برای گردشگران، تعداد 51 پرسشنامه برای روستائیان جامعه محلی و تعداد 34 پرسشنامه برای مسئولین و دست اندرکاران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.
3-3-1 متغیرهای تحقیق
در دنیای واقعی، متغیرها نه وابسته اند نه مستقل. محقق تصمیم می گیرد که چگونه آن‌ها را ببیند و این تصمیم بر اساس هدف تحقیق است. یک متغیر ممکن است در یک تحقیق، متغیر وابسته و در تحقیق دیگر متغیر مستقل باشد(ایران نژاد پاریزی، 1378:49). متغیر وابسته، متغیری است که محقق می خواهد آن را توضیح دهد. بر عکس متغیر مستقل، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد. به عبارت دیگر، متغیر مستقل، متغیر روشنگر است. یعنی می توان گفت متغیر وابسته نتیجۀ متغیر مستقل است. متغیر وابسته متغیر معیار و متغیر مستقل، متغیر پیش بینی کننده نیز نامیده می شود(همان، 48). در پژوهش حاضر نیز به دلیل وجود 3 فرضیه که پژوهشگر درصدد اثبات و یا رد آن است باید متغیرهای مستقل و وابسته از یکدیگر تفکیک و مشخص شوند. متغیرهای مستقل و وابسته ی مربوط به هر فرضیه ی پژوهش به طور جداگانه در جدول ارائه گردیده است.

جدول 3- 3: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، 1393
فرضیه‌های اصلی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
فرضیه اول
طبیعت بکر و آب و هوای روستای افراچال
پتانسیل جذب گردشگر
فرضیه دوم
موقعیت جغرافیایی روستای افراچال
احداث اقامت گاه‌های بوم گردی
فرضیه سوم
احداث اقامت گاه‌های بوم گردی
معیشت پایدار جامعه محلی
3-3-2 آزمون پرسشنامه
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و میزان شده، معمولاَ از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند؛ از این رو، محققان می توانند آن‌ها را با اطمینان به کار گیرند؛ ولی ابزار محقق ساخته، فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند (حافظنیا، 155-1388:154).
آزمون روایی
روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد و روای ظاهری نشان می دهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه‌گیری مفهوم مورد نظر را دارند(سکاران،1380:121). به منظور سنجش روایی این پژوهش پرسشنامه اولیه در اختیار 3 نفر از متخصصان نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سواٌل‌ها و برطرف کردن اشکالات، و با توجه به امتیازات داده شده به هر سوال و بر اساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت، 2 مورد از سوالات پرسشنامه، امتیاز لازم را کسب ننموده و حذف گردیدند. و در نهایت پرسشنامه مربوطه را تایید کردند، لذا میانگین امتیازات داده شده به هر یک از سوالات توسط اساتید از نمره 1 تا 5 امتیاز4.5 را کسب کرده است.
آزمون پایایی (اعتبار پذیری)
آزمون پایایی(اعتبار پذیری): توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان(علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان) حاکی از پایایی آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد (کلانتری، 1382:91) برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه‌های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش آلفای کرونباخ است (مومنی و قیومی، 1386:208). بنابراین در این تحقیق، پایایی (تعیین اعتماد) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه‌گیری آلفای کرونباخ که در محیط نرم افزاری
SPSS 22 انجام شد. در آزمون الفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7./. بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود. آزمون الفای کرونباخ با 80 گویه انجام گرفت و با ضریب پایایی90/. به دست آمد، که این نشان دهنده پایای بسیار بالایی پرسشنامه ما می باشد.
جدول 3- 4: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، 1393
تعداد گویه‌ها
آلفای کرونباخ بر پایه متغییر‌های استاندارد شده
آلفای کرونباخ
80
90/.
90/.
3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
انتخاب روش مناسب برای تجزیه و تحلیل دادهها مهمترین قدم در تحلیل دادههای گردآوری شده محسوب میگردد. مطالعهی حاضر از دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره جسته است؛در بخش مربوط به آمار توصیفی تنها میتوان تصویری از جامعهی مورد مطالعه ارائه داد، در این خصوص از فراوانی و درصد فراوانی بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار استنباطی همچون آزمون T تک گروهی، آزمون میانگین دو جامعه (Independen Samplest Test)، آنالیز واریانس(ANOVA)، توسط نرم افزار SPSS22 انجام شده است هم چنین برای تهیه نقشه‌ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Arc map , Arc Catalog , Arc Toolbox) Arc GIS10استفاده شده است.
3-3-4 مطالعات پایه
3-3-4-1 وضعیت عمومی استان مازندران
مازندران یک استان کاسپی در شمال ایران می‌باشد، در کرانه‌های جنوبی دریای مازندران واقع شده، و به ترتیب ساعتگرد با استان‌های گلستان، سمنان، تهران (که باهم تشکیل مازندران بزرگ را داده و هرکدام در سالهای ۱۳۷۶، ۱۳۵۵، ۱۳۴۹ از مازندران جداشدند) هم‌جوار است. همچنین در غرب آن استان‌های قزوین و گیلان جا گرفته‌اند. این استان یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق از لحاظ تراکم جمعیتی و یکی از غنی‌ترین آنها از لحاظ منابع گوناگون زیرزمینی می‌باشد. چهار شهرستان مهم و پرجمعیت آن عبارتند از: ساری، بابل، آمل و قائمشهر (که همگی در ناحیه میانه-شرقی جا دارند). مازندران به خاطر تاریخ غنی و جغرافیای سراسر متنوع آن که شامل جلگه‌ها، علفزار‌ها، بیشه‌ها و جنگل‌های هیرکانی با صدها گونه گیاهی منحصر به فرد در جهان است و آب و هواهای گوناگون از سواحل شنی با پست‌ترین نقطه، تا کوهستان‌های ناهموار و برف پوشیده البرز با داشتن یکی از هفت آتشفشان معروف دنیا، کوه دماوند، شناخته شده‌است. اقتصاد مازندران کاملاً به طبیعت پرنعمتش وابسته‌است، که از راه کشاورزی و مواد غذایی با داشتن بالاترین تولید فرآورده‌های غذایی دریایی در میان همه مناطق ایران و کشورهای همسایه از جمله خاویار که در دنیا از لحاظ کیفیت بی نظیر است، مورد بهره برداری واقع می‌شود، همچنین، صنعت توریسم، که هر ساله بیش از دوازده میلیون مسافر از مازندران دیدن می‌کنند. با کشفیات دانشمندان در غارهای هوتو و کمربند، گواهی بر زندگی انسان‌ها در ۷۵ هزار سال پیش از این بدست آمده‌است، علاوه بر این، باستان شناسی در گوهر تپه(رستمکلا)، که ثابت کرد مازندران و گلستان بیش از ۵ هزار سال پیشینه تمدن شهری دارند، مازندران را به یکی از مهترین پایگاه‌های باستان شناسی در منطقه خاورمیانه شناسانده‌است و آن در فرهنگ سازی و تمدن شهرنشینی مردم در ایران نقش مهمی را ایفا کرده‌است، مازندران جزوی از قلمرو پادشاهی ورگانا که هیچگاه جزو امپراطوری هخامنشی نشد، و پس از آن یکی از استان‌های مهم پادشاهی تبرستان (که پس از شاه عباس تبرستان ایالتی از ایران و مازندران استانی از این ایالت شد)، بوده‌است. مردم بومی آن تپوری (مازندرانی) هستند، بر اساس یک افسانه رایج در میان آنها، نسب و اصالت آنها به خانواده پیامبر نوح می‌رسد که مردم بومی اعتقاد دارند کشتی اش در البرز آرمیده‌است، این مردم به زبان مازندرانی (یک زبان کاسپیانی) صحبت کرده که از لحاظ ساختاری متشابه سنگسری و گیلکی است که در طول تاریخ دادوستدهایی باچینی وروسی وسومری داشته است.
3-3-4-2 زبان مازندرانی
زبان: اکثریت زبان مازندرانی، ولی بیشتر مردم مازندران با زبان فارسی نیز آشنایی دارند. در شرق استان ترکی گلوگاهی و گرجی و در مناطق دیگر زبان ارمنی نیز رواج دارد. گویش‌های زبان مازندرانی: ساروی، بابلی، آملی، گیلکی، شهمیرزادی، کتولی، هزارجریبی، فیروزکوهی، لفوری سواد کوهی.
3-3-4-3 وجه تسميه مازندران
عده اي از مورخان و نويسندگان، ريشه واژه مازندران را از كلمه “ماز” به معني “دژ” مي دانند. در تاريخ آمده كه مردم به فرمان “مازيار بن قارن” سردار معروف طبرستان، براي جلوگيري از نفوذ اعراب در نقاط حساس اين منطقه به احداث دژ پرداختند و مازندران را به صورت (ماز + اندرآن) به معني “دژ درآن” مي شناختند. به گزارش “ابن اسفنديار” مازندران در اصل “موزاندرون” يعني ولايت “درون كوه موز” بوده است. حجازي كناري مي نويسد : بعيد نيست كه مازندران، محل سكونت آريايي‌هاي مهاجر، نام خود را از خداي خود “ايندر” گرفته باشد. در اين صورت مازندران از دو جزء “ماز” و “ايندر” تشكيل مي شود. “ماز” به صورتهاي مز، لها، مهي، مزي به معني بزرگ، و ايندر (Indar)، نيز نام خداي آنان بود. مجموع اين دو جز “خداي بزرگ” و در تلفظ مازاندران يا مازندران “سرزمين خدايان” يا “سرزمين خدا” را افاده مي كند (http://www.mchto.ir).
3-3-4-4 وضعیت اقلیمی
استان مازندران را بر اساس خصوصيات دما و بارش و توپوگرافي منطقه مي توان به دو نوع آب و هواي معتدل خزري و آب و هواي كوهستاني تقسيم كرد. آب و هواي كوهستاني خود بر دو نوع معتدل كوهستاني و سرد كوهستاني مي باشد.
1. آب و هواي معتدل خزري
اين نوع اقليم جلگه‌هاي غربي و مركزي استان تا كوهپايه‌هاي شمالي البرز را شامل مي شود. در اين نواحي به دليل كمي فاصله كوهستان و دريا رطوبت تجمع مي يابد كه بعنوان پيامد آن مي توان بارش‌هاي قابل ملاحظه و دماي معتدل را ذكر كرد. ميانگين بارندگي ساليانه در نوار ساحلي استان برابر با 977 ميليمتر است. توزيع مكاني آن از غرب به شرق با كاهش همراه است در حاليكه توزيع زماني آن وضعيتي كمابيش منظم دارد ( حداكثر بارندگي در پائيز و حداقل آن در بهار اتفاق مي افتد ) . در بررسي پارامتر درجه حرارت نيز مشاهده مي شود كه به دليل رطوبت نسبي بالا و زياد بودن تعداد روزهاي پوشيده از ابر، دماي هوا معتدل و دامنه دمايي محدود مي باشد كه اين وضعيت منجر به تابستانهاي گرم و مرطوب و زمستانهاي معتدل با يخبندانهاي اتفاقي مي گردد .
2. الف) آب و هواي معتدل كوهستاني
با افزايش تدريجي ارتفاع از اراضي جلگه اي به سوي دامنه‌هاي شمالي ارتفاعات البرز و فاصله از دريا، تغييرات خاصي در آب و هواي استان پديدار مي گردد. در نوار ارتفاعي 1500 تا 3000 متر، شرايط آب و هوايي كوهستاني حاكم است كه از ويژگيهاي آن مي توان كاهش ميزان بارندگي ساليانه وهمچنين كاهش متوسط درجه حرارت ماهانه را ذكر كرد. علاوه بر آن زمستانهاي سرد همراه با يخبندانهاي طولاني و تابستانهاي كوتاه نيز از ديگر مشخصات اين اقليم است .
2. ب) آب و هواي سرد كوهستاني :
در نوار ارتفاعي بالاتر از 3000 متر كه شامل قلل كوهستانهاي دامنه شمالي البرز مي شود، دماي هوا به شدت كاهش يافته و يخبندانهاي طولاني ايجاد مي شود. در اين مناطق ريزش‌ها غالبا به صورت برف است كه در دوره طولاني سرد سال روي هم انباشته شده و تا اواسط دوره كوتاه گرم سال نيز دوام دارند. در همين مناطق و در قله كوههاي دماوند، علم كوه و تخته سليمان شرايط ايجاد يخچالهاي كوهستاني و انباشت دائمي برف فراهم شده است .
توده هواهاي موثر بر آب و هواي مازندران
موقعيت جغرافيايي ويژه استان مازندران بعنوان يكي از استانهاي ساحلي درياي خزرسبب شده است كه در طول سال از اثرات آب و هوايي همسايگاني چون سرزمين پهناور سيبري، درياي مديترانه و درياي خزر و فلات مركزي ايران بهره مند شود. در طول فصول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جامعه محلی، کدهای اخلاقی، روش شناسی، روش تحقیق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان مازندران، دریای خزر، جامعه محلی، تقسیمات کشوری