پایان نامه ارشد رایگان درباره كروموزوم، BMPR1B،، باندينگ

دانلود پایان نامه ارشد

تهيه شده با روش RBPI- باندينگ گاو با استفاده از تکنیک FISH و با استناد به الگوي استاندارد3 نقشه یابی فیزیکی شدند. در تحقیق حاضر جایگاه هاي ژنی BMPR1B، BMP15 و GDF9 به ترتيب روی کروموزوم شماره 6، كروموزوم X و كروموزوم شماره 7 و دقیقاً در موقعیت هاي BTA6q15، BTAXq31 و BTA7q22.3 تعیین شدند (شکل هاي 4-9 تا 4-14).

4-3-2 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو ميش رودخانه اي (BBU)
در پژوهش حاضر، ژن هاي بزرگ اثر BMPR1B، BMP15 و GDF9 برای اولین بار روی متافاز تهيه شده با روش RBPI- باندينگ گاو ميش رودخانه اي با استفاده از تکنیک FISH و با استناد به استاندارد کروموزومی گاو میش رودخانه ای (CSKBB، 1994 و یانوزی، 1994) به ترتيب روی کروموزوم شماره 7، كروموزوم X و كروموزوم شماره 9 و دقیقاً در موقعیت هاي BBU7q21، BBUXq36 و BBU9q24 نقشه یابی فیزیکی شدند (شکل هاي 4-15 تا 4-20).

4-3-3 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گوسفند (OAR)
در پژوهش حاضر، ژن هاي بزرگ اثر BMPR1B، BMP15 و GDF9 برای اولین بار روی متافاز تهيه شده با روش RBPI- باندينگ گوسفند با استفاده از تکنیک FISH و با استناد به استاندارد کروموزومی گاو سانان (ISCNDB، 2000) به ترتيب روی کروموزوم شماره 6، كروموزوم X و كروموزوم شماره 5 و دقیقاً در موقعیت هاي OAR6q15، OARXq24 و OAR5q22.3 نقشه یابی فیزیکی شدند (شکل هاي 4-21 تا 4-26).

4-3-4 جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در بز (CHI)
در پژوهش حاضر، ژن هاي بزرگ اثر BMPR1B، BMP15 و GDF9 برای اولین بار روی متافاز تهيه شده با روش RBPI- باندينگ بز با استفاده از تکنیک FISH و با استناد به استاندارد کروموزومی گاو سانان (ISCNDB، 2000) به ترتيب روی کروموزوم شماره 6، كروموزوم X و كروموزوم شماره 7 و دقیقاً در موقعیت هاي CHI6q15، CHIXq24 و CHI7q22.3 نقشه یابی فیزیکی شدند (شکل هاي 4-27 تا 4-32).

4-4 مقايسه جايگاه فيزيكي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 در گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز با انسان
جزئیات مربوط به گستره کروموزومی، سیگنال های FITC و جایگاه دقیق کروموزومی ژن هاي مورد مطالعه در گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز در شکل 4-33 نشان داده شد. همچنین جایگاه هاي ژنی نقشه یابی شده، کلون هاي BAC شناسایی شده، موقعیت دقیق کروموزومی و مقایسه آن ها با جایگاه هاي ژني BMPR1B، BMP15 و GDF9 در انسان در جدول 4-1 و شکل هاي 4-34 تا 4-36 نشان داده شد.

BAC FISH Probe
Identified DNA sequence
within BAC and locus symbol
(HGNC)*
Cytogenetic localization on RBPI-bands

BTA
BBU
OAR
CHI
HSA
BtINRA-152G11
BMPR1B
6q15
7q21
6q15
6q15
4q23-q24
BtINRA-748C10
+
BtINRA-320H10
BMP15
Xq31
Xq36
Xq24
Xq24
Xp11.2
BtINRA-544F11
GDF9
7q22.3
9q24
5q22.3
7q22.3

5q31.1

*http://www.genenames.org/cgibin/quick_search.pl?.cgifields=type&num=50&search=bmpr1b&submit=Submi
جدول 4-1. جایگاه های ژنی نقشه یابی شده، کلون های BAC شناسایی شده، موقعیت دقیق کروموزومی و مقایسه آن ها با جایگاه هاي ژني BMPR1B، BMP15 و GDF9 در انسان

شکل 4-1. نتايج حاصل از استخراج DNA از كلون هاي BAC استفاده شده در پژوهش حاضر

شکل 4-2. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گاو (BTA) در پژوهش حاضر

شکل 4-3. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گاو (ISCNDB، 2000)

شکل 4-4. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گاومیش رودخانه اي (BBU) در پژوهش حاضر

شکل 4-5. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گاو ميش رودخانه اي (CSKBB، 1994)

شکل 4-6. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي گوسفند (OAR) در پژوهش حاضر

شکل 4-7. آيديوگرام هاي G- باندينگ (چپ) و R- باندينگ (راست) گوسفند (ISCNDB، 2000)

شکل 4-8. كاريوتايپ RBA- باندینگ تهيه شده براي بز (CHI) در پژوهش حاضر

شکل 4-9. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA).

شکل 4-10. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMPR1B روي كروموزوم شماره 6 گاو (BTA)

شکل 4-11. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMP15 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA).

شکل 4-12. موقعیت دقیق کروموزومی ژن BMP15 روي كروموزوم X گاو (BTA)

شکل 4-13. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن GDF9 با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاو (BTA).

شکل 4-14. موقعیت دقیق کروموزومی ژن GDF9 روي كروموزوم شماره 7 گاو (BTA)

شکل 4-15. جزئیات سیگنال های مربوط به نقشه یابی فیزیکی ژن BMPR1B با استفاده از تکنیک FISH و کلون BAC روی کروموزوم های RBPI-باندینگ در گاومیش رودخانه اي (BBU).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره كروموزوم، تهيه، باندينگ Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، استراتژی ها، واژه نامه