پایان نامه ارشد رایگان درباره قابلیت اعتماد، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

قبولی است. H0 = Alpha >0.7
2. قابلیت اعتماد پرسش نامه پژوهش در حد قابل قبولی است. H 1 = Alpha <0.7
پس از تکمیل 15 پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شد: Net Item: 37, Cronbach’s Alpha: 0.893
با توجه به اینکه آلفای کرونباخ محاسبه شده 0.893 می باشد که بالاتر از 0.7 می باشد و لذا فرض صفر تایید می شود که به این معنا است که قابلیت اعتماد پرسش نامه پژوهش در حد قابل قبولی است
3-11 بررسی روایی ابزار اندازه گیری
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد كه ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممكن است برای اندازه گیری یك خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی كه برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد
به منظور تامین روایی سوالات پرسشنامه، نظرات استادان و صاحبنظران اخذ خواهد شد تا سوالات پرسشنامه بتواند سنجشکنندهی موضوع پژوهش باشد. بدین منظور روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

3-12 روش تجزیه وتحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش بررسی شده و جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و غیره ارایه خواهد شد. در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده خواهیم کرد و سپس از طریق آزمون T-TEST به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تعیین اولویت ها می پردازیم. برای انجام محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات از بسته های نرم افزاری اس پی اس اس استفاده خواهد شد

3-13 جمع بندی
پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات پرداخته است و از لحاظ روش پژوهش کتابخانه ای میدانی می باشد ، جامعه ی آماری پژوهش، ، مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان می باشد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامهی پژوهش گر ساخته میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد.در فصل 4 به تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت.

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه
استفاده از روش های آماری در تجزیه و تحلیل کمی به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد و یکی از مهمترین بخش های هر پژوهش علمی به حساب می اید.استفاده از روش های آماری به روش و هدف هر پژوهش بستگی دارد.به بیان دیگر استفاده از روش های متفاوت آمار متاثر از نوع مقیاس و ماهیت و روش اجرا و گردآوری اطلاعات و هدف آن پژوهش است.
از آنجا که اعداد و ارقام به تنهایی بدون معنی هستند بنابراین تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری مناسب این داده ها بایستی به اعداد و ارقام دارای معنی دار تبدیل شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل و تعبیر درست واقع شوند.در واقع آمار یکی از مهمترین وسایل مورد نیاز هر پژوهش است و صحت و اعتبار نتایج با ان محک زده میشود.آمار توصیفی شاخص های کشیدگی و پراکندگی متغیر ها را بیان میکند و بر اساس این شاخصه ها آزمون فرضیه ها انجام میشود.به بیان دیگر آمار توصیفی فقط گروه نمونه را توصیف میکند و با استفاده از آمار استنباطی و بر اساس تئوری احتمالات درباره جامعه ی اماری قضاوت میگردد.در بخش اول این فصل متغیر های جمعیت شناسی مرتبط با جامعه ی اماری و اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان بررسی میگردد.در بخش دوم با استفاده از امار استنباطی و استفاده از ازمون های کولموگروف اسمیرنوف ازمون T-TEST و ازمون رتبه بندی فریدمن به ارزیابی فرضیات پژوهش پرداخته میشود.بر همین اسا نتایج توصیفی و استنباطی داده های پژوهش گزارش شده و نتایج بدست امده تجزیه و تحلیل خواهند شد.تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش عبارتند از روشی که به وسیله ی ان کل فرایند پژوهش از انتخاب مسیله تا رسیدن به نتیجه نهایی مورد کنترل قرار می گیرد.

4-2 آمار توصیفی
آمار توصیفی شامل ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش میباشد.در این بخش به مطالعه ی جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و سابقه خدمت پرداخته شده است.

جدول شماره 4- 1 :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
درصد
فراوانی
سطوح
78
216
مرد
22
61
زن
100
277
کل

با توجه به جدول شماره 4-1 میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش ( 216) یعنی 78 درصد مرد ، (61)نفر یعنی 22درصد(زن) میباشند.در واقع میتوان بیان داشت که تعداد مدیران و افرادی مرد که در این پژوهش شرکت نموده اند تقریبا 3 برابر زنان است.بطور کلی می توان نتیجه گرفت که حضور مردان در بازرگانی و انجام فعالیت های مرتبط بسیار بیشتر از زنان می باشد.

نمودار شماره 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
با توجه به جدول شماره 4-2 میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (92 نفر)یعنی 33.2 درصد (در گروه سنی 31 تا 40) سال بوده پس از آن (86) نفر یعنی 31.1 درصد (در گروه سنی 41 تا 50 سال قرار دارند .با توجه به نتایج بدست آمده این موضوع اثبات می گردد که فعالان عرصه بازرگانی اکثرا جوان بوده و بیش از دو سوم آنها سنی کمتر از 50 سال دارند

جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی
درصد
فراوانی
سطوح
17.3
48
20 تا 30 سال
33.2
92
31 تا 40 سال
31.1
86
41 تا 50 سال
18.4
51
51 و بالاتر
100
277
جمع

نمودار شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی

با توجه به جدول شماره 4-3 میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (122)نفر یعنی 44درصد دارای تحصیلات (کارشناسی) پس از ان (63) نفر یعنی 22.8 درصد (کاردانی) و 40 نفر یعنی 14.4درصد نیز دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری بوده اند.نتایج بدست آمده این حقیقت را نمایان می سازند که اکثر فعالان عرصه بازرگانی دارای تحصیلات آکادمیک بوده اند.

جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
درصد
فراوانی
سطوح
22.8
63
دیپلم و یا کمتر
14.4
40
کاردانی
44
122
کارشناسی
18.8
52
کارشناسی ارشد ودکتری
100
277
کل

نمودار شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

با توجه به جدول شماره 4-4 میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (178 نفر)یعنی 64.3درصد دارای تحصیلات غیر مرتبط به بازرگانی داشته اند و صرفا حدود 25 درصد دارای مرد تحصیلی مدیریت و بازرگانی می باشند.

جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی
درصد
فراوانی
سطوح
24.5
68
مدیریت و بازرگانی
11.2
31
اقتصاد و حسابداری
64.3
178
سایر رشته ها
100
277
جمع

نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته ی تحصیلی

باتوجه به جدول شماره 4-5 میتوان عنوان نمود که اکثریت نمونه های پژوهش (84)نفر یعنی 31 درصد دارای 11 تا 15 سال سابقه فعالیت صادراتی و کمترین فراوانی مربوط به افراد با سابقه فعالیت کمتر از 5 سال بوده است.
جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی
درصد
فراوانی
سطوح
12.6
35
کمتر از 5 سال
20.6
57
6 تا 10 سال
31
86
11 تا 15 سال
21.7
60
16 تا 20 سال
14.1
39
21 سال و بالاتر
100
277
جمع

نمودار شماره 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه فعالیت صادراتی
4-3 آمار استنباطی
در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده نموده ایم.سپس از طریق آزمون T-TEST به آزمون فرضیات پژوهش و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تعیین اولویت ها می پردازیم.
4-3-1 تعیین نرمال بودن داده های پژوهش
آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف روش ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب میشود.بنابراین این آزمون با وش دیگری علاوه بر روش های مربع برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است.در آزمونk-s فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد ان است که توزیع مشاهدات توزیع مشخصی است که با حدس و یا قراین مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.آمار آزمون k-s را با Dn نشان میدهیم.اگر آماره آزمون از مقدار جداول مقادیر بحرانی کولموگوروف –اسمیرنوف کوچکتر باشد فرض صفر پذیرفته در غیر این صورت رد میشود.آمار آزمون برابر است با حدامثر قدر مطلق تفاضل فراوانی مشاهده نسبی تجمعی از فراوانی نظری نسبس تجمعی یعنی: که در آن FO و FE به ترتیب فراونی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است.
ابتدا به منظور استفاده از روش آمار پارامتریک و با استفاده از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف به نرمال بودن داده های پژوهش پرداخته شد.نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف در جدول 4-6 نشان داده شده است.
تعهدات صادراتی شرکت
تطبیق تاکتیکهای بازاریابی
مزایای رقابتی شرکت

277
277
277
تعداد
4.114
3.8471
3.7268
میانگین
.7768
.97524
.86452
انحراف استاندارد
.118
.122
.117
تفاوتهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، تاکتیک های بازاریابی، عملکرد صادراتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، توزیع فراوانی پاسخگویان