پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل فردی، رژیم غذایی، وضعیت تأهل

دانلود پایان نامه ارشد

24 ساعت گذشته که بصورت بدون تغییر، رژیم غذایی جامد کمتر از میزان مطلوب تجویز شده به بیمار، رژیم غذایی مایعات، رژیم غذایی کم کالری( سوپ و غذاهایی با پایه و اساس گیاهی مانند میوه،سبزی و انواع غلات) و گرسنگی بود، بررسی شد. مشکلات گوارشی نیز از قبیل تهوع، استفراغ و اسهال در صورت وقوع طی 2 هفته اخیر بر اساس گزارش بیمار ثبت شدند. جهت تعیین وضعیت عملکرد جسمانی نیز از بیماران خواسته شد توانایی های جسمی شان را توصیف کنند که بصورت انجام فعاليت طبيعي،اشکال در انجام فعاليت سنگين(مانند پیاده روی سریع، دویدن،دوچرخه سواری،شنا و سایر فعالیتهای هوازی پر تحرک و سنگین) ،اشکال در فعالیت معمول(مانند انجام کارهای منزل،خرید کردن،پیاده روی کوتاه مدت)، اشكال در انجام فعالیت سبک(مانند راه رفتن و ایستادن) و یا استراحت در تخت و حرکت با ویلچر ثبت شد(12و43) و در نهایت وجود بیماریهای همراه مرتبط با نیازهای تغذیه ای نیز با استفاده از شاخص بیماریهای همراه چارلسون54 و مدت زمان همودیالیز مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص شامل 19 شرایط بیماری است که به هر بیماری با توجه به تاثیر بالقوه آن بر مورتالیتی امتیاز داده می شود که به شرح زیر می باشد: انفارکتوس میوکارد، نارسایی احتقانی قلب، بیماری عروق محیطی، بیماری عروق مغزی، دمانس، بیماری انسدادی مزمن ریوی، بیماری بافت همبند، بیماری زخم پپتیک، بیماری کبدی خفیف، دیابت بدون عوارض(امتیاز1)، همی پلژی، بیماری کلیوی متوسط-شدید، دیابت همراه با آسیب به ارگانهای انتهایی، ابتلا به هر نوع تومور(در طی 5 سال گذشته)، لنفوما، لوکمی،(امتیاز2)، بیماری کبدی متوسط – شدید(امتیاز 3)، تومورهای جامد متاستاتیک، ایدز (امتیاز 6). امتیازات حاصل از شاخص چارلسون را می توان با سن منطبق نمود.بطوریکه هر دهه سنی (شروع از 50 سالگی) به عنوان یک امتیاز اضافی در نظر گرفته می شود که به صورت زیر است:
5= 99-90، 4=89-80 ، 3= 79-70 سال ، 2= 69 -60 سال ،1= 59-50 سال ، 0= سن کمتر از 5 سال
امتیاز کل از جمع امتیازات مربوط به هر بیماری همراه حاصل می شود که محدوده آن در صورت عدم تطابق سنی از 0 تا 37 و در صورت تطابق سنی از 0 تا 43 می باشد. در نهایت امتیازات بصورت چهار درجه ناخوشی 0 ،1-2 ،3-4 ،5 ≤ رتبه بندی شدند. بیماریهای ثبت شده در پرونده بیماران یا بیماریهای تحت درمان به عنوان بیماری همراه در نظر گرفته شدند. امتیازات بالاتر بیانگر تعداد بیشتر بیماری های همراه بودند.(پیوست 7)(90).
قسمت دوم مربوط به معاینه جسمانی بیماران بود. جهت بررسی بافت چربی زیر جلدی، به دو ناحیه(زیر چشمهاو اطراف عضلات سه سر و دو سر بازو)توجه می شد و سپس نتایج حاصل از بررسی در هر ناحیه جمع و میانگین آنها محاسبه می شدو نهایتا با توجه به امتیاز کسب شده، در یکی از سه دسته:کاهش شدید(امتیاز 5)، کاهش متوسط(امتیاز 3)و بدون تغییر(امتیاز 1)،قرار می گرفت. در بررسی تحلیل عضلانی نیز نواحی(گیجگاهی، برجستگی ترقوه ها، شانه، کتف، عضله ساق پا، عضلات بین استخوانهای انگشت شست و چهارم، عضله چهار سر ران و زانو) معاینه می شدند. و نتایج حاصل از بررسی در هر ناحیه جمع و میانگین آنها محاسبه می شدو سپس با توجه به امتیاز کسب شده، در یکی از سه دسته:تحلیل شدید(امتیاز 5)، تحلیل خفیف تا متوسط(امتیاز 3)و بدون تغییر(امتیاز 1)، قرار می گرفت( پیوست 8)(55).
به هر جزء از SGA 5 نقطه ای از 1 تا 5 امتیاز داده می شد. در صورتی که هر یک از اجزاء کاملا طبیعی بودند امتیاز 1 و اگر شدیدترین حالت نامطلوب را داشتند امتیاز 5 می گرفتند. بنابراین امتیاز کسب شده توسط هر فرد همودیالیزی می توانست بین 7 تا 35 باشد. در این مطالعه، در صورتی که امتیاز برابر 7-13 بود، وضعیت تغذیه ای بیمار طبیعی در نظر گرفته می شد، اگر امتیاز بین 14-23 بود، بیمار مبتلا به سوءتغذیه خفیف تا متوسط و در صورتی که امتیاز بین 24-35 بود، بیمار مبتلا به سوءتغذیه شدید در نظر گرفته می شد(56).
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که در یک مرحله در مرکز آموزشی-درماني رازی رشت به کار گرفته شد، به این صورت که پژوهشگر پس از اخذ مجوز از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کسب معرفی نامه از ریاست محترم دانشکده محل تحصیل خود و ارائه آن به ریاست بخش همودیالیز واقع در مرکز آموزشی-درماني رازی، جهت انجام پژوهش مجوز لازم را کسب نمود و پس از مراجعه به محیط پژوهش و قبل از تکمیل پرسشنامه ها، هدف از تحقیق به اطلاع واحدهای مورد پژوهش رسانیده شده و رضایت نامه آگاهانه از آنان اخذ گردید. گردآوری داده ها به مدت 30 روز(از 20 خرداد ماه تا 20 تیر ماه 1392) صورت گرفت.
نحوه بکارگیری ابزار بدین صورت بود که ابتدا بخش اول پرسشنامه(سن، جنس، وزن، وضعیت تأهل، محل سکونت، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، میزان درآمد خانواده، میزان تحصیلات همسر، وضعیت اشتغال همسر، وضعیت زندگی، وضعیت بیمه، وضعيت مسكن، تعداد اعضای خانواده، علت اولیه نارسایی کلیوی، سابقه پیوند کلیه، مدت زمان اطلاع از ابتلا به بیماری کلیوی، مدت زمان همودیالیز شدن، تعداد دفعات همودیالیز در هفته، داروهای مکمل مصرفی، ابتلا به بیماریهای دیگر و عضويت در انجمن حمايت از بيماران كليوي) از طریق مصاحبه با بیماران که توسط خود پژوهشگر جهت واحدهای مورد پژوهش خوانده شده و سپس اطلاعات مربوط به مقياس جامع ذهنی با امتیاز دیالیز-سوءتغذیه(DMS) از طریق پرونده، معاینه جسمانی و مصاحبه با بیماران، قبل یا حین همودیالیز جمع آوری شد.

تعیین اعتبار علمی ابزار
اعتبار علمی یا روایی ابزار
مطالعات اولیه مبنی بر روایی مقیاس جامع ذهنی به عنوان ابزاری جهت غربالگری وضعیت تغذیه ای بیماران، قبل از عمل جراحی و پیشگویی عفونتهای بعد از عمل توسط دتسکی و همکاران در سال 1984 انجام گرفت.روایی و پایایی این مقیاس در پژوهشهای مختلف ثابت شده است( 20و44و43و47و52و54). جهت کسب اعتبار علمی این ابزار در این پژوهش از اعتبار محتوی استفاده گردید. بدین منظور با توجه به موجود نبودن نسخه فارسی ابزار، ابتدا ابزار در اختیار متخصص ترجمه زبان انگلیسی قرار داده و ترجمه و باز ترجمه شد. پس از تایید نهایی، ابزار جهت تعیین روایی ارسال شد. بدین منظور پرسشنامه در اختیار 15 نفر از اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی قرار داده شده و پس از جمع آوری پیشنهادات و نظرات آنان، تحت راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و استاد محترم آمار، تغییرات اصلاحی در آن به عمل آمده و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید. همچنین جهت اطمینان از روایی از شاخص روایی محتوی CVI55و CVR56(تعیین روایی تک تک سؤالات ) نیز استفاده گردید و هر سه حیطه در تمامی سؤالات نمره ای بین 8/0 تا 1 را کسب کردند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
یافته های پژوهش برحسب نوع متغیرها کمی و کیفی می باشند. بدین ترتیب که سن، تغییرات وزن، طول مدت اطلاع از ابتلاء به بیماری کلیوی و طول مدت همودیالیز شدن بصورت متغیر”کمی-پیوسته”، تعداد اعضای خانواده که با هم زندگی می کنند ، تعداد دفعات همودیالیز در هفته بصورت متغیر”کمی-گسسته”، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت، وضعیت اشتغال، وضعیت اشتغال همسر، وضعیت زندگی، وضعيت مسكن، داروهای مکمل مصرفی، سابقه پیوند کلیه، بیماریهای همراه و عضويت در انجمن حمايت از بيماران كليوي بعنوان متغیر”کیفی-اسمی” و میزان تحصیلات، میزان درآمد خانواده، میزان تحصیلات همسر و وضعیت تغذیه ای بعنوان متغیر”کیفی-رتبه ای” در نظر گرفته شدند.
جهت تجزیه تحلیل، داده های جمع آوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 گردید. به منظور دسته بندی و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی، آمار استنباطی ( رگرسیون لجستیک) و آنالیز تک متغیره X2 استفاده شد.
متغیرهای اصلی این پژوهش عوامل مرتبط با وضعیت تغذیه ای (شامل عوامل فردی- اجتماعی و عوامل درمانی) به عنوان متغیر مستقل و وضعیت تغذیه ای به عنوان متغیر وابسته مطرح شدند. پس از انجام آنالیز تک متغیره، متغیرهایی با(2/0> P) که عبارت بودند از سن، شغل، تحصیلات، تاهل، تعداد افراد خانواده، وضعیت زندگی و تغییرات وزن وارد مدل رگرسیون لجستیک گردید که از بین آنها تحصیلات، معنی دار گردید.

ملاحظات اخلاقي
-اخذ معرفی نامه از مسئولین دانشگاه و دانشکده جهت ارائه به مسئولین ذیربط محیط پژوهش
-توضیح در مورد اهداف و اهمیت پژوهش به واحدهای پژوهش و کسب رضایت نامه کتبی از آنان
-آزاد گذاشتن واحدهای پژوهش جهت شرکت و یا عدم شرکت در پژوهش
-رعایت محرمانه بودن اطلاعات در طول تحقیق
-در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش در صورت درخواست مسئولین ذیربط محیط پژوهش

فصل چهارم

یافته های پژوهش:
با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، بیماران همودیالیزی از نظر وضعیت تغذیه ای مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات گردآوری شده در 5 جدول و 1 نمودار به شرح زیر خلاصه گردید:

جدول شماره (1) در برگیرنده مشخصات فردی-اجتماعی واحدهای مورد پژوهش می باشد.
جدول شماره (2) نشان دهنده عوامل درمانی مرتبط با وضعیت تغذیه ای واحدهای مورد پژوهش می باشد.
نمودار شماره (1) جهت دستیابی به هدف اول این پژوهش تهیه گردیده است.
جداول شماره (3)، (4) و (5) جهت دستیابی به هدف دوم این پژوهش تهیه گردیده است.

جدول شماره (1): توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل فردی- اجتماعی
فراونی
عوامل فردی اجتماعی
تعداد
(درصد)
سن
50>
50≤

172
140

(1/55)
(9/44)
میانگین
انحراف معیار
64/50
30/1
جنس
مرد
زن

182
130

(3/58)
(7/41)
وضعیت تأهل
متأهل
مجرد
بیوه یا مطلقه

258
13
41

(7/82)
(2/4)
(1/13)
وضعیت اشتغال
کارمند
کارگر
بازنشسته
بیکار
آزاد
کشاورز
خانه دار

7
36
42
45
51
27
104

(2/2)
(5/11)
(5/13)
(4/14)
(3/16)
(7/8)
(3/33)
تحصیلات
بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم
بالای دیپلم

113
108
82
9

(2/36)
(6/34)
(3/26)
(9/2)
جمع
312
(100)

ادامه جدول شماره (1):
فراونی
عوامل فردی اجتماعی
تعداد
(درصد)
محل سکونت
شهر
روستا

207
105

(3/66)
(7/33)
وضعیت مسکن
استیجاری
شخصی

89
223

(5/28)
(5/71)
وضعیت تحصیلات همسر
بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم
بالای دیپلم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد ازدواج، مقاصد شریعت، حمایت خانواده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق بائن، طلاق رجعی، فقهای امامیه