پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل داخلی، بیمه ایران، صنعت بیمه، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

دولتی در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 3.1 بخش بندی پرسشنامه بیمه های خصوصی و دولتی
توضیحات
تعداد سوال های پرسشنامه بخش خصوصی
تعداد سوال های پرسشنامه بخش دولتی
نقاط قوت داخلی
15
12
نقاط ضعف داخلی
15
17
فرصت های محیطی
15
14
تهدید های محیطی
9
9
به دلیل ساختار متفاوتی که شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با یکدیگر دارند، نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت وتهدید های متفاوتی متوجه این دو نوع شرکت بیمه است. برای مثال در شرکت های دولتی به دلیل ذات غیر رقابتی آن ها، تغییر ساختار جمعیتی جامعه و یا رضایت سهام داران نمی تواند عامل با اهمیتی باشد. به همین دلیل تعداد پرسش های هر بخش متفاوت است.
پرسشنامه در قسمت ضمائم پیوست می باشد.

5.1.3 پایایی198 وروایی199:
هر ابزار سنجش باید دارای دو ویژگی اساسی روایی و پایایی باشد. روایی تحقیق در واقع میزان انطباق مشاهدات و پرسش های تحقیق با هدف اصلی پژوهش است. به عبارت دیگر،روایی به دنبال یافتن این نکته است که داده های گردآوری شده تصویر حقیقی از همان موضوع را ارئه بدهد. (سرمد،بازرگان 1385)
یکی از روش های تأمین روایی این است که از ابزار استاندارد استفاده کنیم که مورد مطالعه قرار گرفته و مورد تأیید اهل فن باشد. روش دیگر استفاده از پرسشنامه ای است که قبلاٌ مورد استفاده قرار گرفته و آزمون شده باشد. (حافظ نیا ، 1384)در این پایان نامه از هر دو روش استفاده شده است.
به همین منظور، پرسشنامه طراحی شده پس از تأیید توسط استاد راهنما و مشاور،دراختیار جمعی از متخصصین وخبرگان صنعت بیمه قرار گرفت و پیش آزمون گردید و پس از حذف سوال های مبهم یا غیر قابل درک و همچنین اصلاح برخی سوال ها ،پرسشنامه نهایی آماده و به تأیید استاد راهنما و مشاور رسید.
پایایی روش به این معناست که اگر نتیجهی تحقیق با ابزار دیگری سنجیده شود نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. در واقع، یک تحقیق دارای پایایی، باید دارای دو ویژگی تکرارپذیری200 و بازپدیدآوری201 باشد. یعنی قابلیت استفاده در موارد متعدد را با کسب نتایج یکسان داشته باشد . (ساروخانی، 1384).
برای محاسبه اعتبار، شیوه های مختلفی وجود دارد از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی) ، روش موازی (همتا) ، روش تصنیف ( دونیم کردن) ، روش کورد ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد.(حافظ نیا ، 1384) جهت اندازه گيري پايايي این تحقیق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامهی که در این تحقیق از ان ها استفاده شده است، میزان پایایی برای دو دسته پرسشنامه 8/85% و 89.4% بدست آمده است.
6.1.3 مدل تحقیق:
به منظور شناخت شاخص های تاثیر گذار داخلی وخارجی، از مدل شاخص های محیطی ویلن و هانگر202 ( نمایشگر 3.2)استفاده شده است. این مدل برخی از شاخص های محیط درونی و بیرونی را که در موفقیت شرکت ها تاثیر گذارند را مورد بررسی قرار می دهد.
نمایشگر 3.2 مدل شاخص های محیطی ویلن و هانگر

Source: (Thomas L.Wheelen and Hunger,2000

7.1.3 فرضیات تحقیق:
1.7.1.3 فرضیه اصلی:
شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی خود می توانند موفق تر از شرکت های دولتی عمل کنند.
2.7.1.3 فرضیه های فرعی:
– شرکت های خصوصی در استفاده از فرصت های محیطی برای تدوین استراتژِی رقابتی می توانند بهتر از شرکت های دولتی عمل کنند.
– شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به تهدید های محیطی در تدوین استراتژی رقابتی دهند.
– شرکت های خصوصی در استفاده از نقاط قوت داخلی برای تدوین استراتژی رقابتی می توانند بهتر از شرکت های دولتی عمل کنند.
– شرکت های خصوصی می توانندپاسخ بهتری به نقاط ضعف داخلی در تدوین استراتژی رقابتی دهند.

8.1.3 تحلیل داده ها
1.8.1.3 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی203(EFE)
این ماتریس ابزاری است که به استراتژیست ها این اجازه را می دهد که عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تکنولوژیکی، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی مورد نظر مورد بررسی قرار دهند و برای سازمان های دولتی و خصوصی کاربرد دارد. پارادیم حاکم بر طراحی این ماتریس، عموما تجویزی بوده و به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات بیرونی کاربرد دارد. ( علی احمدی، فتح الله، ایرج تاج الدین، 1382)
برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی باید پنج گام زیر را طی کرد:
الف. پس از شناسایی عوامل محیطی و تهیه لیستی از این عوامل به کمک نقطه نظر خبرگان، عوامل کلیدی موفقیت204 از بین عواملی که در موفقیت نقش دارند، انتخاب می شوند. این عوامل باید حتی الامکان متکی بر واقعیات باشد. این عوامل به دو دسته فرصت ها و تهدید ها تفکیک می شوند.
ب. به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص داده می شود.جمع ضرایب وزنی باید مساوی یک باشد. ضرایب نشان دهنده اهمیت نسبی عوامل در صنعت هستند.
پ. برای هر عامل امتیازی بین 1 تا 4 بر حسب میزان تطابق شرکت با فرصت ها و تهدید ها تعیین می شود.این امتیاز بیان گر میزان اثر بخشی استراتژی های کنونی شرکت در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور است. تعبیر هر یک از امتیازات به این گونه است که عدد 4 نشان دهنده فرصت طلایی، 3 فرصت قابل اعتنا، 2 تهدید قابل اعتنا و 1 تهدید جدی است.
ت. امتیاز وزن دار( موزون) هر عامل محاسبه می شود. بدین منظور ضریب درجه اهمیت هر عامل در امتیاز حاصل از متوسط نقطه نظر خبرگان ضرب می شود.
ث. جمع امتیاز وزن دار ( موزون) سازمان محاسبه می شود. این عدد حداقل یک و حداکثر چهار است. امتیاز متوسط برای شرکت ها در ماتریس عوامل خارجی 2.5 است.
امتیاز چهار برای سازمان نشان می دهد که سازمان در صنعت دارای موقعیتی برجسته است. به عبارت دیگر نشان دهنده واکنش عالی سازمان در استفاده از فرصت ها و به حداقل رساندن اثر تهدید ها است. همچنین امتیاز 1 نشان می دهد که استراتژی موزون شرکت در استفاده از فرصت ها و پرهیز از تهدید ها توانمند نبوده است. (رحمان سرشت،1372)
در این تحقیق نیز در اولین گام برای تحلیل داده ها، ماتریس فوق را برای کلیه شرکت های بیمه ایجاد کرده، سپس میانگین امتیازی که از مدیران شرکت های خصوصی برای هر دو عامل فرصت و تهدید به دست آمده است را با میانگین امتیازی که شرکت های دولتی برای دو عامل فرصت و تهدید به دست آورده اند مقایسه کرده. از نتیجه آن در مورد صحت فرضیه های فرعی اول و دوم قضاوت می شود. ( همان ماخذ، 1382)
2.8.1.3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی205( (IFE
این ماتریس ابزاری برای بررسی عوامل داخلی سازمان می باشد. در واقع نقاط قوت و ضعف سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. برای تهیه این ماتریس، عمدتا به قضاوت های شهودی تکیه می شود.این ابزار برای جمع آوری اطلاعات درون سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و خصوصی کاربرد دارد. پارادایم حاکم بر این ابزار، تجویزی است. ( علی احمدی، فتح الله، تاج الدین،1382)
تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نیز در پنج مرحله انجام می شود:
الف. پس از شناسایی عوامل داخلی، نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص می شود.
ب. هر عامل ضریب وزنی بین صفر ( بی اهمیت) تا یک ( بسیار مهم) اختصاص داده می شود. برای تعیین وزن هر یک از عوامل و تصمیم گیری در رابطه با اهمیت آن ها بهتر است که از نظرات خبرگان صنعت و دست اندرکاران شرکت بهره جست.
پ. وضع موجود هر عامل ، با امتیازی بین 1 تا 4 مشخص می شود. نقاط ضعف فقط امتیازی بین 1 یا 2 دریافت می کنند نقاط قوت نمرات 3 و 4 را می توانند به خود اختصاص می دهند.
ت. امتیاز موزون هر عامل محاسبه می شود.
ث. جمع امتیاز های وزن دار محاسبه می شود. حداقل این امتیاز ها 1 و حداکثر 4 خواهد بود. اگر نمره تهایی سازمان کمتر از 2.5 باشد، یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر نمره نهایی بیش از 2.5 باشد، بیان گر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت است. ( همان ماخذ،1382)
در این تحقیق، ماتریس فوق را برای کلیه شرکت های بیمه ایجاد کرده، سپس میانگین امتیازی که شرکت های خصوصی در هر دو عامل قوت و ضعف به دست می آورند را با میانگین امتیازی که شرکت های دولتی برای دو عامل قوت و صعف به دست می آورند، مقایسه کرده و فرضیه های فرعی سوم و چهارم مورد بررسی قرار می گیرند.
3.1.8.3 تحلیل اکتشافی داده ها206
به منظور ارائه شواهد مستدلی برای اثبات ادعای انجام شده و نیز صحت اطلاعات و نتایج بدست آمده در فرضیات فرعی یک تا چهار در قسمت ضمائم، دو شرکت بیمه پارسیان را به عنوان شاخصی از شرکت های بیمه خصوصی و به دلیل داشتن بالاترین سهم بازار نسبت به سایر شرکت های بیمه خصوصی و هم چنین شرکت سهامی بیمه ایران را به عنوان شاخصی از شرکت های بیمه بخش دولتی، به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار نسبت به سایر شرکت های بیمه بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهیم. برای بررسی و آسیب شناسی دو شرکت بیمه انتخابی از روش تحلیل اکتشافی داده ها استفاده شده است. یکی از ابزار هایی که به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است، نمودار جعبه و نقطه207 است. زمانی که هدف تاکید بر نقاط مشخصی از توزیع باشد، از این نمودار برای ارائه مطالب و اطلاعات استفاده می شود. برای ترسیم این نمودار تعیین میانه، کمترین و بیشترین مقادیر، صدک 25 و 75 ضروری است. مساحتی که در جعبه ترسیم شده نشان داده می شود، بیان گر 50% متوسط جامعه مورد نظر هستند. وجود ستاره در اطراف نمودار بیان گر داده های پرت در اطلاعات جمع آوری شده است. خطی که در وسط جعبه رسم می شود، بیان گر خط میانه است. 25% از جامعه در هر یک از طرفین خط قرار دارند.
9.1.3 شاخص های مورد بررسی
تمامی شرکت های فعال در صنعت بیمه ایران که فعالیت مستقیم در بازار بیمه ایران دارند با کمک شاخص هایی که برای هر شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سازمانی تعریف شده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
برای بررسی نقاط قوت در شرکت های بیمه، شاخص هایی نظیر گستردگی شبکه فروش، درک تغییرات و ساختار های اجتماعی توسط شرکت های بیمه، آموزش و رشد منابع انسانی، توجه به برون داد بخش تحقیق و توسعه، برون سپاری و کنترل هزینه ها مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص ها توسط 15 سوال از مدیران شرکت های بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی نقاط ضعف شرکت های بیمه عواملی نظیر عدم آموزش و بهره برداری از استعداد های منابع انسانی، ناکارآمدی سامانه های انگیزشی کارکنان، عدم به روز بودن تکنولوژی در سامانه ها و استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات، عدم شناخت نیاز های متفاوت بازار، عدم توان چانه زنی در برقراری تعاملات میان سازمانی و … مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مدیران شرکت های خصوصی و دولتی به 15 پرسش در این زمینه پاسخ گفتند.
در بررسی فرصت های پیش روی شرکت های بیمه و درک اهمیت آن ها توسط مدیران این شرکت ها عواملی نظیر شکستن بازار تعرفه، بکر بودن بخش عظیمی از بازار، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیمه، زلزله خیز بودن ایران، درک تغییر ساختار های اجتماعی و چینش سنی جامعه و…مورد اریابی قرار گرفت.به این منظور مدیران شرکت های بیمه به 15 سوال پاسخ دادند.
ودر نهایت برای شناخت نوع تهدید های پیش روی شرکت های بیمه و کیفیت برخورد با این تهدید ها، عواملی نظیر شرایط نامطمئن اقتصادی، عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیش، عدم رسوخ فرهنگ بیمه، تلاش بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی به نیاز های زیستی، تحریم های اقتصادی و عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
10.1.3 مراحل انجام تحقیق:

2.3 معرفی جامعه آماری
مقدمه
جامعه آماری که در انجام این تحقیق از آن استفاده شده است، شرکت های فعال صنعت بیمه ایران هستند که به صورت مستقیم به امر بیمه گری اشتغال دارند. این شرکت ها شامل شرکت بیمه خصوصی پارسیان، کارآفرین، نوین، سامان، سینا، ملت، معلم، رازی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جامعه آماری، روش تحقیق، مدیریت استراتژیک، علامه طباطبایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره صنعت بیمه، بیمه البرز، بیمه ایران، بیمه کارآفرین