پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، عملکرد صادراتی، تاکتیک های بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه گیری عملکرد صادراتی را در برابر انتظارات سازمانی را فراهم می کند در واقع ، بررسی گردیده است که با اشباع بازار داخلی و هدف گیری مدیران بر گسترش بازار های هدف خارجی شرکت ها عملکرد صادراتی بهتری داشته اند.

2. مورگان و همکاران ایشان در سال 2004 پژوهشی را انجام داده اند که تمرکز بر بازار خارجی می تواند ریسک زا بوده و تلاش شرکت ها باید تولید کالا با مزیت بالای رقابتی در داخل کشور باشد

3. در مقاله ای که توسط ناوارا و همکارانشان در سال 2009 ارایه گردیده است نتایج نشان داد که تطبیق تاکتیک های بازاریابی اثرات مستقیم بر عملکرد صادرات دارند ، هر چند دارا بودن مزیت های رقابتی در بازارهای خارجی به طور قوی تری عملکرد صادرات شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده اند.

4. در مقاله ای که توسط الیس و همکارانشان با عنوان شدت صادرات و بازاریابی در اقتصادهای در حال گذار با تاکید ویژه بر تجربه چین ارایه گردیده است نشان می دهد که دانش و آگاهی مناسب بازاریابی شرکت های صادراتی چینی از بازارهای صادراتی خود اثر مثبت بر عملکرد کلی آنها دارد.

1-5 تعریف و بیان مسأله پژوهش
صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود و بر آمادگی زیرساخت های لازم جهت بکارگیری استرانژی های صادراتی مناسب برای آن تاکید گردیده است.توسعه صادرات غیر نفتی و ورود به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی, انجام وظیفه هر کدام از دستگاه های اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین ایجاد آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات در جامعه.
عملکرد صادراتی معمولا با استفاده از رویکرد شاخص واحد, اندازه گیری می شود و فروش های صادراتی, رشد فروش های صادراتی, سود های صادراتی و شدت صادرات بیشترین شاخص های معمول مورد استفاده هستند. با وجود این مدارک ودلایل زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی به عنوان یک ساختار چند وجهی مورد توجه قرار گرفته است و نباید توسط یک شاخص واحد اندازه گیری شود.
عملکرد صادراتی عبارتست از نتایج حاصل شده برای شرکت از فروش های بیالمللی. نتایج شامل جنبه های استراتژیک و مالی عملکرد می شوند و همچنین باید یک افق زمانی برای در برگیری تغییرات را شامل شود. کاوسگیل و زو (1994) اشاره می کنند که بیشتر پژوهش های گذشته برای سنجش عملکرد صادراتی از فروش های صادراتی استفاده کرده اند که به جنبه مالی مرتبط است. علاوه بر این مشکل که به محتوا اشاره دارد مشکلات دیگر مرتبط است به این که چگونه عملکرد صادراتی سنجیده خواهد شد.
امروزه در اقتصاد جهانی, تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا می کند. تقریبا تمامی کشورهای برخوردار از اقتصاد موفق می کوشند تا خود را در زمینه ای از صادرات که در آن مزیت نسبی دارند تقویت نمایند.
از طرفی در جهان امروز چالش های جدیدی مثل افزایش روزافزون رقابت, پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی, تغییر در سلایق و خواسته های مشتریان و … پیش روی شرکت ها قرار دارند و با ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی, فاصله بین آنها کم شده و در نتیجه محصولات تولیدی براحتی وارد بازارهای مختلف در دور دست ترین نقاط جهان شده و به دست مصرف کننده می رسد.
در ایران از دیرباز بدلیل وجود منابع سرشار نفتی و درآمدهای حاصل از آن صادرات همواره حول محور نفت متمرکز بوده و وجود این درآمدهای نفتی باعث بی توجهی یا کم توجهی به بخش های دیگر شده است.
باتوجه به معایب اتکا به صادرات نفتی بعنوان منبعی برای درآمد ارزی کشور نظیر وابستگی تک محصولی و در نتیجه نوسان قیمت جهانی یا میزان تقاضای نفت, ضرورت یافتن جانشین برای نفت و توسعه صادرات غیر نفتی بدیهی و روشن است.
در پژوهش پیش رو سعی در بررسی چگونگی تاثیر تغییر تاکتیک های بازاریابی که توسط سازمان ها و شرکتها در بازارهایی غیر از بازارهای محلی که قبلا در آنها فعال بودند یعنی بازار های صادراتی دارد بررسی می کند که آیا تغییر تاکتیک های بازاریابی بر تعهد صادراتی از سویی و بر عملکرد صادراتی شرکت از سوی دیگر اثر دارد یا نه؟
فهمیدن چگونگی تاثیرگذاری تاکتیک های بازاریابی بر ارتقای چالاکی شرکت فعال در بازار صادراتی باعث می گردد که وضعیت شرکت در ارتباط با بازار غیر محلی بطور کامل مانیتور شده و تعهدات صادرتی شرکت مذکور به خوبی پاسخ داده شود واز زیان و آسیبی به سهم بازار و تصور عمومی مشتریان نسبت به کالا ها و خدمات صادر شده شرکت دوری شود.
در این پژوهش علاوه بر تلاش جهت تجزیه و تحلیل آثار مزایای رقابتی از سویی به بررسی چگونگی تاثیر تطابق تاکتیک های بازاریابی و تعهدات صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت در بازار صادراتی پرداخته می شود.

با توجه به مباحث مطروحه تلاش به پاسخگویی به پرسش های زیر شده است :
1. آیا مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن اثر دارند؟
2. آیا تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن اثر دارد؟
3. آیا تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت بر مزایای رقابتی آن اثر دارد؟
4. آیا تعهدات صادراتی شرکت بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی اثر دارد؟
5. آیا تعهدات صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی آن اثر دارد؟

1-6 چهارچوب نظری:
تلاش برای صادرات و توسعه بازار های صادراتی یکی از استراتژی های مورد استفاده و مقبول شرکت ها و سازمان ها می باشد که به سرعت و عملگرایانه توسط آنها دنبال می گردد
با توجه به گسترش جهانی سازی و گسترش بازارهای صنعتی ، صادرات نه تنها در مورد کالاها نمی باشند بلکه طیف گسترده ای از خدمات فنی و مهندسی و اداری را در بر گرفته است. این گستردگی صادرات و حضور در بازارهای جهانی بررسی و شناسایی موارد اثرگذار بر فرآیند صادرات را اجباری کرده و لذا افراد و گروه ها و سازمان های متعددی را برآن داشته است که به آثار متقابل حضور در بازارهای جهانی و صادرات از سویی و مزیت های رقابتی و تاکتیک های بازاریابی و تعهدات صادراتی از سوی دیگر بپردازند.
حجم گسترده فعالیت های صادراتی باعث گردیده است که شرکتها با توجه به مزیت های رقابتی خود اقدام به انتخاب و حضور در بازارهای صادراتی اقدام کنندپس آنها در تلاش هستند که مزیت های رقابتی خودشان را در بازار های داخلی چه تاثیراتی را می تواند بر عملکرد صادراتی فعلی و آینده آنها در بازارهای خارجی داشته باشد
از سویی دیگر با توجه به تفاوت های گسترده ای که در بازارهای مختلف در نقاط مختلف جهان با توجه به زمینه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، جمعیت شناختی و غیره وجود دارد پس نمی توان سیاست ها و تاکتیک های بازاریابی یکسانی را برای همه آنها در نظر گرفت و لذا شرکت ها می بایستی با تحلیل بازارهای صادراتی خود و عوامل موثر در تصمیم گیری مشتریان موجو در این بازارها اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب بازاریابی در این بازارها نماید که خود می تواند بر عملکرد صادراتی آنها و سهم بازار و ادراک از برندشان اثر گذارد.
پژوهش گران از دو منظر نگرشی و رفتاری به تعهد صادراتی پرداخته اند تعهد صادراتی یک عامل استراتژیک در درون سازمان جهت تخصیص منابع می باشد. از دیدگاه نگرشی،تعهد صادراتی را می توان تمایل مدیران به اختصاص منابع مالی، مدیریتی و انسانی برای فعالیت های صادراتی در نظر گرفت
از سوی دیگر، از بعد رفتاری تعهد صادرات توسط منابع مالی، مدیریتی و انسانی که شرکت در حال حاضر به عملیات بازرگانی خارجی جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیران اختصاص داده شده است تعریف می گردد.
با این حال، در زمینه بازاریابی بین المللی، دانش گسترده در مورد فاکتورهای مهم در تعیین مزایای رقابتی شرکت ها در بازارهای خارجی و تاثیر آنها روی عملکرد صادرات بسیار کمیاب است .
در پژوهش کنونی تلاش بر این است که تاثیر متغیرهای مستقل مزیت رقابتی ، تعهد صادراتی و تطبیق تاکتیک های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی سنجیده شده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد صادراتی آنها ارایه گردد.

1-7 فرضیات و مدل پژوهش :
پژوهش کنونی دارای 5 فرضیه می باشد :
1.مزایای رقابتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد
2.تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد
3.تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر مزایای رقابتی آن دارد.
4.تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی دارد.
5.تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد.

شکل شماره 1- 1: مدل پژوهش

1-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی و از طریق سایت های اینترنت می باشد . در مورد شناخت ادبیات پژوهش نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است . برای بررسی موضوع پژوهش پس از مطالعه موضوعات مربوطه ، همچون پژوهش های صورت گرفته و نتایج آنها و نیز بررسی مدل های قبلی مورد بحث در این حوزه که در قالب مباحث تئوریک مطرح شده اند ، مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است . سپس پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای پژوهش باشد تهیه گردیده و بصورت تصادفی در اختیار تعدادی از مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان قرار گرفته است . در طراحی پرسشنامه از لیکرت پنج گزینه ای از1 تا 5 استفاده شده است .این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است . جهت در اختیار قراردادن این پرسشنامه به مدیران پاره ای از پرسشنامه ها به صورت پستی و تعدادی از آنها برای مدیران ایمیل گردید و تعدادي از پرسشنامه ها بصورت حضوری در اختیار سوال شوندگان قرار گرفت، این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است. در نهایت داده های جمع آوری شده ( با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی ) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند .

1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری
قلمروی مکانی پژوهش، استان تهران می باشد و جامعهی آماری پژوهش، ، مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان می باشد.در این پژوهش از صادرکنندگان نمونه ایران در سال های منتهی به سال 1393 و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان استفاده شد. حجم کل جامعه تعداد آنها 1000 صادرکننده بود.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست خواهد آمد.
(1-1)
حجم جامعه : 1000 نفر
حجم نمونه برابر است با: 277
با سطح خطای ۵ درصد

1-10 قلمرو پژوهش
الف:قلمرو مکانی: استان تهران
ب: زمانی : از تاریخ توزیع پرسشنامه به مدت 3 ماه
ج: موضوعی:
بررسی آثار مزایای رقابتی ، تغییر تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

1-11 روش تجزیه وتحلیل داده ها
برای روایی پرسشنامه از نظرات صاحب نظران و افراد دارای تجربه در زمینه صادرات استفاده شده است. همچنین پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید. جهت پایایی پرسشنامه از قاعده آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی پژوهش بررسی شده و جداول و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و غیره ارایه خواهد شد. در قسمت آمار استنباطی پژوهش جهت تعیین نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده خواهیم کرد و سپس از طریق آزمون تی تست مستقل به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تعیین اولویت م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تجارت آزاد، عملکرد صادرات، مزیت رقابتی