پایان نامه ارشد رایگان درباره صنعت بیمه، سابقه خدمت، منابع انسانی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

تشكيل يك شركت بيمه تخصصي اشخاص به ویژه بيمه هاي عمر در كشور بود . به دليل محدوديت حوزه فعاليت و نبود امكان رقابت با ساير شركتهاي بيمه در سال 1375 با تصويب ماده واحده اي توسط مجلس شوراي اسلامي به بيمه دانا اجازه داده شد همچون ساير شركت هاي بيمه اي فعاليت نمايد . فعاليت هاي عمومي بيمه دانا عملاًاز ابتداي سال 1376 آغاز و گسترش يافت.
14.2.3 شرکت بیمه آسیا
شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. اين شرکت در همان تاريخ ذيل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، مصوب سال 1358 شرکت سهامي بيمه آسيا از تاريخ 1358/4/4 ملي اعلام شد. در اويل سال 1360 به دليل عدم اجازه فعاليت به برخي از شرکت هاي بيمه، ساختار و فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا ابعادي تازه يافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهای بيمه مصوب 13/09/1367 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، اساسنامه اين شرکت در جلسه مورخ 1368/9/15 به تصويب هيآت وزيران وقت رسيد. اين اساسنامه موجب شد تا تسهيلات مطلوبي براي کليه فعاليت هاي شرکت فراهم شود. در حال حاضر 10 سرپرستي، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمايندگي حقيقي و حقوقي در بيش از 275 شهر کشور، شبکه فعاليت شرکت بيمه آسيا را تشکيل ميدهند.
15.2.3 شرکت بیمه پاسارگاد
این شرکت در تاریخ ۸۵/۱۱/۱۸طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۹ پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۸۵/۱۲/۱ آغاز نموده است .این شرکت توانست در تاریخ ۸۶/۸/۵ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۸۶/۹/۱۸ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید.

منابع:
1. حافظ نیا، محمد رضا(1384)؛« مقدمه ایی به روش تحقیق در علوم انسانی»؛ انتشارات سمت؛ تهران
2. خاکی، غلامرضا(1383)؛« روش تحقیق با رویکردی با پایان نامه نویسی»؛ انتشارات بازتاب، تهران
3. ساروخانی، باقر(1384)؛« روش های تحقیق در علوم اجتماعی»،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران
4. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه(1383)؛« روش های تحقیق در علوم رفتاری»؛ نشر آگه، تهران
5. علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله، مهدی؛ تاج الدین، مهدی(1382)؛« نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک»؛ چاپ یازدهم؛انتشارات تولید دانش؛ تهران
1. WWW.PARSIANINSURANCE.COM
2. WWW.SAMANINSURANCE.COM
3. WWW.BIMEASIA.IR
4. WWW.SINAINSURANCE.COM
5. WWW.RAZI-INSURANCE.IR
6. WWW.KARAFARIN-INSURANCE.COM
7. WWW.PASARGADINSURANCE.IR
8. WWW.DAYINSURANCE.COM
9. WWW.NOVININSURANCE.COM
10.WWW.DANA-INSURANCE.COM
11.WWW.TINS.IR
12.WWW.ALBORZINS.IR
13.WWW.IRANINSURANCE.IR
14.WWW.MELLATINSURANCE.IR
15.WWW.MIC-IR.CO

فصل 4

یافته های تحقیق

مقدمه:
در فصل قبل روش تحقیق و تفسیر اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق تشریح شد.در این فصل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های مختلف استخراج ، تلخیص و طبقه بندی شده با استفاده از ماتریس های ارزیابی داخلی208 و خارجی209 تحلیل می شوند و صحت فرضیه های فرعی ودر نهایت فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می گیرد.
1.4 آمار توصیفی مربوط مدیران پاسخ گو در کلیه شرکت های بیمه
پرسشنامه طراحی شده برای بررسی قوت و ضعف داخلی و هم چنین فرصت و تهدید خارجی توسط 150 نفر از مدیران ارشد و مدیران گرایش های مختلف بیمه ایی در کلیه شرکت های بیمه ایران، البرز،آسیا، دانا، معلم، پارسیان، کارآفرین، نوین، توسعه، سینا، رازی، ملت، پاسارگاد، سامان، دی ومیهن پاسخ داده شده است. ویژگی های توصیفی این مجموعه به شرح ذیل است:
1.1.4 جنسیت مدیران پاسخ گو
برای بررسی پراکندگی جنسیتی مدیران پاسخ گو در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی اطلاعات مربوط به هر دو گروه در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.1 جنسیت مدیران پاسخ گودر شرکت های بیمه خصوصی
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
59
59
زن
41
41
جمع کل
100
100

نمایشگر 4.2 درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان شرکت های بیمه خصوصی

همان طور که مشاهده می شود، ازکل 100 مدیربخش خصوصی در بین کلیه شرکت های بیمه خصوصی پاسخ گو، 59درصد مرد و مابقی که برابر 41 درصد است، زن هستند. بنابراین ساختار جنسیتی مدیران ارشد در شرکت های بیمه خصوصی به گونه ایی است که تعداد مدیران مرد بیش تر از مدیران زن است. در شرکت های بیمه دولتی تعداد مدیرانی که پرسشنامه را پاسخ گفتند، 50 نفر است. اطلاعات مربوط به جنسیت مدیران بخش دولتی در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.3 جنسیت مدیران پاسخ گودر شرکت های بیمه دولتی
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
35
70
زن
15
30
جمع کل
50
100

نمایشگر 4.4 درصد فراوانی جنسیتی در شرکت های بیمه دولتی

در شرکت های بیمه دولتی همان طور که مشاهده می شود، 70 درصد از پاسخ گویان را مدیران مرد و 30 درصد را مدیران زن تشکیل می دهد. همان طور که مشخص است در شرکت های بیمه خصوصی درصد حضور زنان در پست های مدیریتی بیش تر از شرکت های دولتی است.
2.1.4 سن پاسخ گویان
به منظور شناخت ترکیب سنی مدیران پاسخ گو در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی، اطلاعات مربوطه در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.5 فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه خصوصی
سن
فراوانی
درصد فراوانی
26 تا30 سال
21
21
31تا 35 سال
17
17
36تا40 سال
38
38
41تا 45 سال
10
10
46تا 50 سال
7
7
51 تا 55 سال
7
7
جمع کل
100
100

نگاهی به امار فوق بیان گر این مطلب است که بیشتر مدیران در شرکت های بیمه خصوصی در رده سنی 36 تا 40 سال بوده اند. کمی تامل در نمایشگر فوق نشان می دهد که مدیران جوان در صنعت بیمه در بخش خصوصی سهم قابل ملاحظه ایی را به خود اختصاص داده اند. 38درصد از مدیران زیر 35 سال سن دارند و این نشان دهنده تمایل زیاد شرکت های بیمه به استفاده از نیروی فکر و خلاقیت مدیران جوان است.
نمایشگر 4.6 درصد فراوانی سنی پاسخ گویان در شرکت های بیمه خصوصی

در شرکت های بیمه دولتی پراکندگی سنی مدیران به صورت زیر است:
نمایشگر 4.7 فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه دولتی
درصد فراوانی
فراوانی
سن
4
2
26 تا30 سال
6
3
31تا 35 سال
12
6
36تا40 سال
20
10
41تا 45 سال
40
20
46تا 50 سال
18
9
51 تا 55 سال
100
50
جمع کل

همان طور که نمایشگر فوق بیان می دارد، در شرکت های بیمه دولتی بیشترین درصد مدیران در رده سنی 46 تا 50 سال هستند . شرکت های بیمه دولتی نسبت به شرکت های بیمه خصوصی، توجه بیشتری به سابقه مدیران دارند و کمتر از شرکت های بیمه خصوصی استفاده از توانایی جوانان در رده های بالای سازمانی را در دستور کار خود قرار داده اند.
نمایشگر 4.8 درصد فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه دولتی

3.1.4 سابقه خدمت:
سابقه خدمت مدیران در شرکت های بیمه نیز فاکتور با اهمیت دیگری است که می تواند بیان گر میزان شناخت مدیر از نقاط قوت و ضعف شرکت باشد. در نمایشگر های ذیل سابقه خدمت مدیران نمایش داده شده است. اطلاعات مربوط به سابقه کار در شرکت های بیمه خصوصی به شرح ذیل است:

نمایشگر 4.9 فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه خصوصی
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
5 تا 10 سال
12
12
10 تا 15 سال
20
20
15 تا 20 سال
15
15
20 تا 25 سال
35
35
25 تا 30 سال
8
8
30 سال به بالا
10
10
مجموع
100
100

نمایشگر 4.10 درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان
باید توجه داشت منظور از سابقه در شرکت های بیمه خصوصی، سابقه فعالیت در صنعت بیمه است زیرا در شرکت های بیمه خصوصی حداکثر سابقه فعالیت در آن شرکت ها برابر با سال تاسیس آن شرکت بیمه خواهد بود که کمتر از 10 سال است. بر اساس یافته های این تحقیق، 35 % از پاسخ گویان بین 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارند و 62% بیش از 20 سال در صنعت بیمه سابقه فعالیت دارند و شناخت قابل توجهی از صنعت بیمه دارند.
اما در شرکت های بیمه دولتی به دلیل سابقه بیشتر فعالیتشان در صنعت بیمه ایران، مدیران از سابقه بالاتری نسبت به شرکت های خصوصی برخوردارند.
نمایشگر 4.11 فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
5 تا 10 سال
2
4
10 تا 15 سال
3
6
15 تا 20 سال
5
10
20 تا 25 سال
12
24
25 تا 30 سال
15
30
30 سال به بالا
13
26
مجموع
50
100
نمایشگر 4.12 درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی

همان طور که در نمایشگر فوق مشخص است، در شرکت های بیمه دولتی بیش از 50 درصد از مدیران سابقه فعالیت بیش 25 سال دارند. این امر بیان گر این مطلب است که شرکت های بیمه دولتی تجربه را بیش از تحصیلات دانشگاهی برای تصدی مشاغل مدیریتی با اهمیت قلمداد کرده اند و تنها 10 درصد از مدیران شرکت های بیمه دولتی سابقه کمتر از 10 سال دارند.

3.1.4 تحصیلات:
به دلیل اهمیت نقش تحصیلات در عملکرد منابع انسانی در شرکت های خدماتی ابتدا نگاهی به وضعیت تحصیلی کل منابع انسانی صنعت شده است. کل نیروهای انسانی که در صنعت بیمه ایران در دو بخش خصوصی ودولتی در سال 1387 مشغول به کار هستند، 13711 نفر هستند که از این تعداد، 5.8 درصد یعنی 802 نفر دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند. 42.5 درصد لیسانس، 9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و 42.7 درصد دیپلم و پایین تر هستند. اطلاعات مربوطه در نمایشگر های ذیل بیان شده است.
نمایشگر 4.13 جمعیت منابع انسانی صنعت بیمه به تفکیک میزان تحصیلات
1387
1386
1385
1384
1383
مدرک تحصیلی
802
645
528
398
340
فوق لیسانس و بالاتر
5829
4981
4261
3471
3177
لیسانس
1245
917
695
453
420
فوق دیپلم
5835
4226
4301
2896
2890
دیپلم و پایین تر
نمایشگر 4.14 جمعیت کل منابع انسانی در سالهای متفاوت
سال
1383
1384
1385
1386
1387
جمعیت
7144
7551
9785
10769
13711
نمایشگر 4.15 درصد توزیع منابع انسانی صنعت بیمه در طی سال های 1383 تا 1387
توضیحات
1383
1384
1385
1386
1387
فوق لیسانس و بالاتر
5
5
5
6
6
لیسانس
44
46
43
46
42
فوق دیپلم
11
12
9
9
10
دیپلم و پایین تر
40
38
43
39
42

نمایشگر فوق به خوبی وضعیت تحصیلی را در صنعت بیمه نشان می دهد. به طور متوسط تنها 5.5 درصد از جمعیت کارمندان این صنعت دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. 44.2 درصد دارای مدرک کارشناسی و 5 درصد دارای مدرک کاردانی و 40.4 درصد تحصیلات دانشگاهی ندارند. این واقعیت برای صنعت رو به رشدی مانند صنعت بیمه بسیار تامل برانگیز است.

نمایشگر 4.16 توزیع تحصیلی کارمندان صنعت بیمه
برای پاسخ گویی به پرسشنامه سعی شد تا از مدیران و خبرگان صنعت بیمه در هر شرکت استفاده شود. آمار تحصیلی این افراد به شرح ذیل است:
نمایشگر 4.17 فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ گویان در شرکت های بیمه خصوصی
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
10
10
فوق دیپلم
54
54
کارشناسی
20
20
کارشناسی ارشد
16
16
دکترا
100
100
جمع کل

نمایشگر 4.18 درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان شرکت های بیمه خصوصی
نمایشگر فوق بیان گر این مطلب است که بیش از 35 درصد از مدیران صنعت بیمه، دارای تحصیلات تکمیلی هستند و حدود 90 درصد از آن ها تحصیلات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل داخلی، بیمه ایران، صنعت بیمه، سهم بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، صورت های مالی، عوامل داخلی، انعطاف پذیری