پایان نامه ارشد رایگان درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

دو هدف عمده به کار مي رود:
1) کشف همبستگي بين متغيرها
2) پيش بيني يک متغير از يک يا چند متغير ديگر.
به طور کلي هدف پژوهش همبستگي عبارت است از درک الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه و همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرض مي شود بين آنها رابطه وجود دارد . تحليل همبستگي ، ابزاري آماري است که بوسيله آن مي توان درجه اي که يک متغير به متغيري ديگر از نظر خطي مرتبط است را اندازه گيري کرد. همبستگي را به طور معمول با تحليل رگرسيون به کار مي برند.
درجه همبستگي درباره دو معيار بحث مي کند:
1) ضريب تعيين 2) ضريب همبستگي
1) ضريب تعيين :
مهمترين معياري است که با آن مي توان رابطه بين دو متغير x و y را توضيح داد. اين مقدار هميشه بين صفر تا يک است:

گرچه ضريب همبستگي مثلاً 50% به اين معنا نيست که دو يا چند متغير داراي 50 درصد تغييرهاي مشترک مي باشد، ولي مجذور همبستگي (ضريب تعيين) ، اين تغييرهاي مشترک را نشان مي دهد. در صورتي که همبستگي دو آزمون 50% باشد اين دو آزمون داراي تغييرهاي مشترک به ميزان يا 25 درصد است.
2) ضريب همبستگي:
اگر از ضريب تعيين ، ريشه دوم بگيريم ، به مقدار بدست آمده ضريب همبستگي مي گويم و آن را با r نشان مي دهيم که مي تواند عدد مثبت يا منفي يا صفر باشد.
کرلينجر 72(1986) و تاک من73 در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضيه براي بيان فرضيه، ويژگي هايي را مطرح مي کنند که سه ويژگي اول مشترک و ويژگي چهارم مربوط به تاک من مي باشد:
1) مسئله بايد همبستگي بين دو يا چند متغير را مورد سوال قرار دهد.
2) مسئله بايد به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالي بيان شود
3) با استفاده زا روش هاي موجود قابل آزمون باشد. بايد امکان جمع آوري اطلاعات براي پاسخ گويي به آن وجود داشته باشد .
4) نبايد موقعيت يا وضعيت اخلاقي را پديد آورد .
روش همبستگي گشتاوري (پيرسون):
روش همبستگي گشتاوري 74 زماني به کار مي رود که متغيرهاي مورد مطالعه (دو متغيري که قصد محاسبه ضريب همبستگي بين آنها را داريم) به صورت پيوسته باشند.
در اين پژوهش نيز با توجه به ويژگي متغير هاي بدست آمده (, , ,) که از لحاظ پيوسته بودن متغير ها و نيز مزيتي که روش همبستگي پيرسون دارد از اين روش استفاده شده است که مشخصات اين روش به شرح زير مي باشد.
روش
علامت
متغير اول
متغير دوم
متغير سوم
متغير چهارم
ويژگي
همبستگي گشتاوري پيرسون
r
پيوسته
پيوسته
پيوسته
پيوسته
دقيق ترين و با ثبات ترين روش با کمترين خطاي معيار
و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زير مي باشد:

در اين پژوهش پس از جمع آوري داده ها و محاسبه(, , ,) كه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسياري از فرضيه ها هدف بررسي ارتباط بين دو متغير است. صرف نظر از بحث تحليل رگرسيون مي تواناز آزمون هاي استقلال براي بررسي ارتباط معني دار دو متغير استفاده کرد. اگر دو متغير تعريف شده در فرضيه ها داراي مقياس کمي باشند، مي توان با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به استقلال يا ارتباط بين دو متغير پي برد. ضريب همبستگي پيرسون داراي پارامتري است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زير است:

مراحل آزمون :
1) تعريف فرضيه هاي آماري به صورت زير:
بين و D?DIVit همبستگي معني دار وجود ندارد .
بين و D?DIVit همبستگي معني دار وجود دارد.
بين و همبستگي معني دار وجود ندارد .
بين و همبستگي معني دار وجود دارد.
بين و همبستگي معني دار وجود ندارد .
بين و همبستگي معني دار وجود دارد.
بين و همبستگي معني دار وجود ندارد .
بين و همبستگي معني دار وجود دارد.

اين معادلات در شرکتهايي که قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پايين دارند ، بررسي مي گردد
(2) تعيين سطح زير منحني : و
که حسب مورد آزمون t يا z استفاده مي گردد،که در اين پژوهش با توجه به دو متغير بودن فرضيه و نوع همبستگي آن از ضريب همبستگي پيرسون و نيز از آزمون t استيودنت در سطح اطمينان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معني دارد بودن رابطه همبستگي بين دو متغير استفاده شده است .
(3) به طور معمول دو نوع ريسک يا خطا وجود دارد:
خطاي نوع اول (ريسک) : که در اين خطا ما به اشتباه فرض رد مي کنيم در حالي که بايستي فرضيه پذيرفته مي شود.
خطاي نوع دوم (ريسک) در اين خطا نيز فرضه غلط مي باشد و بايستي رد شود، درحالي که به اشتباه پذيرفته مي شود
به طور معمول دو نوع با مقادير 5% = و 1%= انتخاب مي شود و با توجه به دو دامنه بودن توزيع ها، به طور معمول از براي آزمون استفاده مي شود به طوري که مي باشد که در اين پژوهش سطح خطا () ، 5% در نظر گرفته شده است و درجه آزادي به صورت df= n-2 محاسبه مي گردد نمودار اين آزمون به صورت زير مي باشد:

(4) تعريف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زير تعريف خواهد شد:
يا
(5) تصميم گيري
اگر t محاسبه شده درناحيه دنباله سمت راست يا چپ قرار گيرد نظر به برگزيدن 5% = با اطمينان 95% مي توان پذيرفت که بين دو متغير x و y ارتباط معني دار و در صورتي که در ناحيه قرار گيرد مي توان گفت که رابطه معني داري بين x و y وجود ندارد. مسئله اي که بيشتر پژوهشگران در برنامه ريزي هر پژوهش با آن مواجه اندف اندازه يا حجم لازم باي نمونه است. قانون کلي در اين مورد، بزرگترين اندازه ممکن را تصويب مي کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراين هر چه نمونه با حجم بزرگتري انتخاب شود شاخص هاي آماري صفر، ارتباط نزديکي وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرايطي که درست نيست، مي پذيرد.

که برآورده هاي و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذيل بدست آمده:

همچنين ضريب ثابت () و شيب خط (B) به صورت زير آزمون گرديده است:
عرض از مبدأ مساوي با صفر است
عرض از مبدأ مخالف صفر است

شيب خط برابر صفر است
شيب خط برابر صفر نيست

که براي آزمون فرضيه هاي بالا آماره هاي زير استفاده مي شود:

و داراي توضيح t با n-2 درجه آزادي است که براي نمونه هاي بزرگ ، توزيع آن با توزيع نرمال استاندارد ، تقريب زده مي شود. (آذر و مومني ،1385، 209 – 201)

9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
درزير فرضيه هاي اين تحقيق و همچنين نحوه آزمون آنها به ترتيب ذکر مي شود:
فرضيه اصلي 1 : بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي 2 : بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي 3 : بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
آزمون هركدام از فرضيه هاي اصلي با تمام داده ها(600 سال – شركت) انجام مي شود.
اين سه فرضيه اصلي با توجه به سه متغير مجازي نسبت قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ونسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر كدام داراي سه فرضيه فرعي نيز مي باشد كه هركدام در دو سطح بالا و پايين بررسي مي گرددند.(آزمون هر كدام از فرضيه هاي فرعي يكبار با 300 داده بالا(سال – شركت) و دفعه بعد با 300 داده پايين( سال – شركت ) انجام مي گردد.
در تمامي فرضيه هاي فرعي ، فرض شده كه نتايج حاصل در دو سطح متفاوت مي باشند.
نحوه محاسبه متغييرهاي مجازي:
1. برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
ما به منظور برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، مدل مطرح شده به وسيله Barth)وهمکاران،(2001را که جريان هاي نقدي عملياتي دوره بعد را با استفاده از جريان هاي نقدي دوره جاري و اقلام تعهدي سود تخمين مي زد به شرح زير استفاده کرديم:
که :
جريان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي براي شرکت iدر سال t
تغيير در حسابهاي دريافتني سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب موجودي کالاي سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب هاي پرداختني و هزينه هاي پرداختني سال tنسبت به سال t-1
هزينه استهلاک دارايي مشهود شرکت iدر سال t
هزينه استهلاک دارايي نامشهود شرکت iدر سال t
ساير اقلامي (به غير از اقلام فوق)که در صورت تطبيق سود عملياتي با جريان نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي ارائه شده است.
محدوده خطا که ميانگين آن صفر و واريانس آن ثابت فرض مي شود.
بعد از تعيين قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي شرکت هاي عضو نمونه را به دو گروه ،شرکت هاي با قابليت پيش بيني بالا و با قابليت پيش بيني پايين تفکيک و رابطه مابين متغيرهاي مستقل و متغيير وابسته در هريک از گروه ها را با استفاده از معادله زير آزمون مي کنيم:

که در اين مدل :
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
= D?DIVitيک متغير ساختگي براي تفکيک مدل رگرسيون براي حالتهاي تغيير و عدم تغيير سود تقسيمي مي باشد.که ارزش يک را زماني که سود تقسيمي تغيير مي کند و ارزش صفر را زماني که سود تقسيمي تغيير نمي کند مي گيرد.
ضمنا هدف از وارد کردن ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ابتداي سال به منظور همگن کردن متغيرها مي باشد.
فرضيه هاي فرعي اول پيش بيني مي کند که درشرکت هاي با قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالا و پايين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته باهم متفاوت مي باشند .
2.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
ارزش بازار كه همان ارزش جاري سهام در آخر سال در بازار بورس اوراق بهادار مي باشد.و ارزش دفتري از تقسيم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام عادي بدست مي آيد و با تقسيم متغير اول بر دومي نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتري هر سهم بدست مي آيد.
فرضيه هاي فرعي دوم پيش بيني مي کند که در شرکت هاي داراي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بالا و پايين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته ،متفاوت مي باشند.

3. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
اين نسبت از تقسيم سود پس از كسر ماليات بر حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.
فرضيه هاي فرعي سوم پيش بيني مي کند که درشرکت هاي با با زده حقوق صاحبان سهام بالا و پايين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته باهم متفاوت مي باشند .

10-3 نرم افزار تحليل آماري
براي تجزيه و تحليل داده ها ،ابتدا داده هاي گردآوري شده را به صفحه گسترده اكسل منتقل و پس از انجام محاسبات لازم ،اطلاعات مزبور جهت تجزيه و تحليل به نرم افزار SPSS منتقل شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4-‏ مقدمه‏:
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب،داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها،… سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلي و پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشته اي از اطلاعات موجود مستلزم انديشه اي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور مي کند که يافتن منابع داده هاي موجود، براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سطح معنادار، ارزش بازار