پایان نامه ارشد رایگان درباره سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

ن روشن شده و در موارد زيادي اين حربه از دست ساحران گرفته شده است.(مثل روشن شدن خواص شيميايي عناصر و يا بعضي خواص نور) اما در هر حال،‌ سِحر چيزي نيست كه بتوان وجود آن را انكار كرد و همه‌ي صورت‌هاي آن را به خرافات نسبت داد. بعضي از صورت‌هاي آن هم اكنون رواج دارد و هنوز واقعيت آن شناخته نشده است: مثل كارهايي كه مرتاضان هندي انجام مي‌دهند.22
جادوگري تقريباً در همه‌ي جوامع وجود داشته و بيشتر نزد كلداني‌ها، مصري‌ها، يونانيان و رومي‌ها معمول بود. 23
در دوران امپراطور سوم اين علم قدري به فلسفه نزديك گرديد و از همان زمان‌ها بود كه ريشه كيمياگري رشد كرد.24
از اواخر قرن وسطي آيين‌هاي شيطاني باب روز شد كه مهمترين آن‌ها«جادوي سياه » بود. در اين دوران جادوگري انواع و اقسام بي شماري يافت و يهودي‌ها آن را به كتاب مقدس در زمينه سِحر و جادو مطرح كردند. سپس جادوي حروف را ساختند و در پي آن« فنون جادوئي» در ميان آنها باب شد.25
بعداً در عصر پيامبر(ص) يهوديان براي مبارزه با اسلام و مسلمانان، اين فنون را به كار بردند و براي اينكه به اين مذموم رنگ ديني بدهند، آن را به برخي پيامبران بزرگ هم چون سليمان(ع) اسناد مي‌دادند و سلطنت او را نشأت گرفته از سِحر و جادو مي دادند.26
از بارزترين مصاديق اين علم،« علم كيميا» است كه از آميختن قواي ارادي با قواي مادي خاص براي دستيابي به تصرفات خاصي در امور طبيعي مانند تصرف در خيال كه آن را«جادوي چشم» مي‌گويند، بحث مي‌كند، همان علمي كه از مرتاضين و بعضي اشخاص بروز مي‌كند و انسان ابتدا تصور مي‌كند كه برخلاف عادت و طبيعت است ولي با دقت نظر معلوم مي‌شود كه اين عمل با اسباب طبيعي از قبيل تمرين و عادت همراه است كه منتها خلاف حقيقت را نشان مي‌دهد و اشيايي را كه واقعيت خارجي ندارند در نظر معمول به صورت واقعي جلوه مي‌دهد. 27
سِحر را معمولاً با اوراد خاصي ادا مي‌كنند.
سِحر عملي خارق العاده است كه آثاري از خود در وجود انسان‌ها مي‌گذارد. سِحر گاهي يك نوع چشم‌بندي و تردستي است و گاه تنها جنبه‌ رواني و تلقيني دارد و زماني با استفاده از خواص ناشناخته فيزيكي و شيميايي بعضي از اجسام و عناصر و گاه نيز از طريق كمك گرفتن از شياطين ناشناخته فيزيكي و شيميايي بعضي از اجسام و عناصر و گاه نيز از طريق كمك گرفتن از شياطين انجام مي‌گيرد، البته ساحران افراد دنياپرستي هستند كه اساس كارشان بر تحريف حقايق است. 28
سِحر گاهي فريفتن، تردستي، شعبده‌بازي و چشم بندي است و درخارج حقيقتي ندارد چنان كه قرآن مي‌فرمايد:« فإذا جبالُهُم وَ عِصِِيَهُمیُخَیَلُ الیه سِحرهم أنما تُسعي: ريسمان ها و عصاي جادوگران زمان موسي در اثر سِحر خيال مي‌شد كه حركت مي‌كنند». 29
در آيه ديگر آمده است:« فَلَما القَوا سِحروا اَعَيُنَالناس و اِستَرهَبُوهُم: هنگامي كه ريسمان‌ها را انداختند چشم‌هاي مردم را سِحر كردند و آنها را ارعاب نمودند». 30
از آيات روشن مي شود كه سِحر داراي حقيقتي نيست كه بتوان در اشياء تصرفي نمود و اثري بگذارد، بلكه اين تردستي و چشم بندي ساحران است كه آن چنان جلوه مي‌دهد.
در عصر ما چون بسياري از خواص اجسام و عناصر كه در گذشته بر توده‌ي مردم، مخفي بود، آشكار شده است و حتي كتاب‌هايي در زمينه آثار اعجاب انگيز موجودات مختلف نوشته شده است. واقعيت قسمت زيادي از سِحرهاي ساحران روشن شده و در موارد زيادي اين حربه از دست ساحران گرفته شده است. (مثل روشن شدن خواص شيميايي عناصر و يا بعضي خواص نور) اما در هر حال،‌سِحر چيزي نيست كه بتوان وجود آن را انكار كرد و همه صورت‌هاي آن را به خرافات نسبت داد؛ ‌بعضي از صورت‌هاي آن هم اكنون رواج دارد و هنوز واقعيت آن شناخته نشده است؛‌ مثل كارهايي كه مرتاضان هندي انجام مي‌دهند. 31
سِحر در اصل به معني هر كارو هر چيزي است كه ماخذ آن مخفي و پنهان باشد ولي در زبان روزمره به كارهاي خارق العاده گويند كه با استفاده از وسايل مختلف انجام مي‌شود. گاهي صرفاً ‌جنبه نيرنگ و خدعه و چشم بندي و تردستي دارد. گاهي از عوامل تلقيني در آن استفاده مي‌شود؛ ‌و کمک گرفتن از شياطين و ارواح فرشتگان و حيوانات و گياهان و جمادات انجام مي‌شود.32
سِحر و جادو اگر با دعا و افسون و يا طلسمي باشد سِحر مي نامند. سِحر اظهار امر خارق العاده از فرد خبيث و پليد در انجام اعمال مخصوصي است كه نيازمند يادگيري مي‌باشد .

1-1-1-1- سِحر از ديدگاه فقهاي و علماي دين
قرطبي يكي از مفسران و محدثان بزرگ اهل سنت گفته است: سِحر عبارت است از نيرنگ‌هاي مخصوص كه از فرط دقّت و نازكي آن جزء افراد خاص بدان نرسد و بيشتر آن خيال پردازي مي باشد كه عاري از حقيقت است و در چشم كسي كه به اسرار كار آگاه نباشد بزرگ جلوه مي‌كند.33
اين عابدين از دانشمندان بزرگ اهل سنت مي‌گويد: سِحر بي هيچ اختلافي، نزد اهل علم، حرام به شمار مي‌آيد و عقيده به حلال بودن آن، موجب كفر است. از اصحاب ما نقل شد كه ساحر به سبب آموزش و عمل به سِحر كافر مي‌شود؛ چه به حرمت آن اعتقاد داشته و چه نداشته باشد.

اصحاب هم چنين گفته‌اند: اگر شخص ساحر معتقد باشد كه شياطين كارهاي ساحرانه انجام مي‌دهند، كافر شده است؛ اما اگر وي سِحر را از باب تخيل و اوهام بداند كافر شمرده نمي شود. 34
امام خميني (ره) در كتاب تحرير الوسيله مي‌فرمايد:« من عمل بالسِحر يقتلُ‌ اَن كان مسلما و يودب اِن كانَ كافرا» عمل كننده به سِحر اگر مسلمان باشد كشته مي‌شود و اگر كافر باشد تأديب مي‌شود.35
آيت الله سيد ابوالقاسم خويي مي‌نويسد: سِحر عبارت است از تصرف در چيزي به نحو غريب و اشتباه اندازي به گونه‌اي كه باطل را به لباس حق درآورد.
حرمت سِحر نزد تمامي مذهب اسلامي، امري مسلم و قطعي است.36
به اجماع فقهاي شيعه، سِحر حرام و حد ساحر، قتل است. صاحب جواهر در شرح اين عبارت:« من عمل بالسِحر يقتلُ ان كان مسلما و يودب ان كان كافرا» عمل كننده به سِحر اگر مسلمان باشد کشته می شود وي پس از آن به ذكر ادله‌ي اين حكم شرعي مي‌پردازد.
شارع مقدس اسلام حكم قتل را در مورد ساحر مسلمان جايز دانسته است و بالطبع در جامعه اسلامي اين حكم (قتل) در صورت مُحرز بودن در مورد فردي كه به امور سِحر و جادو مي‌پردازد به اجرا درمي‌آيد.37

اگر فرد ساحر، كافر باشد حكمش اعدام نيست اما اگر از مسلمانان بود بايد به قتل برسد، چون شرك و جادوگري با هم قرين هستند لذا كافري كه سِحر مي‌كند، سِحر شعبه‌اي از همان شركش است و مشركين در طول معاهده‌ي صلح در امان هستند اما مسلماني كه سِحر كند مانند این است كه مشرك و مرتد شده است زيرا سِحر نوعي شرك است.38
مرحوم مجلسي مي‌گويد: بيشتر علما بر اين عقيده اند كه سِحر از خرافات است؛ اما اين كه چرا اثر مي‌كند و هيچ كس منكر اثر سِحر نيست، در مقام توجيه اثر سِحر گفته‌اند: اگر مسحور بداند كه درباره‌ي او سِحر كرده‌اند، تو هم مسحور شدن باعث مي‌شود كه اثر سِحر در او ظاهر شود، ‌مثل تلقين به مريض. اما اگر اصلاً‌ نداند كه درباره او سِحر كرده اند، در اين خصوص با آن كه هيچ يك از علماء منكر اين نوع اثر نشده اند، ولي هيچ گونه توجيهي براي آن ندارند، مگر آن كه بگوييم اين اعمال بر اثر استخدام جن و شيطان عليه شخص مسحور انجام مي‌شود. 39
برخي از علماي اسلام، سِحر را صرف خرافات مي دانند و به آيه‌ي 66 سوره مباركه «طه» «فأذا جبالُهُم و عِصيهم يُخيل اليه من سِحرهم إنها تسعي» يا آيه 116 سوره اعراف« فلما القوا سِحروا اعين الناس و استرهبوهم و جاووا»استدلال مي‌كنند از جمله: 40

در مقابل برخي ديگر قائلند به اين كه سِحر واقعي است و به آيه 102 و 103 سوره بقره استدلال مي‌نمايند. از جمله: شیخ طوسی

سِحر در لغت به هشت معنا آمده كه مهمترين آن ها عبارت است از:
1- خدعه و نيرنگ و شعبده و تردستي و به تعبير قاموس اللغه ،‌«سِحر » يعني خدعه كردن.
2- «كل ما لطف و دق» آنچه عواملش نامرئي و مرموز باشد.
مفردات راغب به سه معنا اشاره كرده است:
الف) خدعه و خيالات بدون حقيقت و واقعيت، همانند شعبده و تردستي
ب) جلب شياطين از راه‌هاي خاص و كمك گرفتن از آنان
ج) معناي ديگري است كه بعضي پنداشته‌اند اين كه ممكن است با وسائلي ماهيت اشخاص و موجودات را تغيير داد؛ مثلاً انسان را به وسيله‌ آن به صور حيواني درآوردند ولي اين نوع خيال و پنداري بيش نيست و واقعيت ندارد.41
شيخ انصاري(رحمه الله) در كتاب مكاسب گفته است كه هر چند ما مطمئن به اجماع علماء در اين خصوص نيستيم، ولي ادعاي ضروري دين از چيزهايي است كه مطمئن به حرمت اين عمل مي‌شويم و علماء در همه‌ي اعصار بر حرمت جادو و جادوگري اتفاق داشته‌اند.2

علامه مجلسي(ره) مي‌گويد: سِحر عملي پنهاني است؛ چون عامل مؤثر در آن معلوم نيست و عملكردش به اين صورت است كه اشياء و افراد را در جلوي چشم ديگران تغيير مي دهد، ولي حقيقت آن را نمي تواند تغيير بدهد و موجب حب بغض و مرض و امثال آن مي‌شود. 42

1-2-2- مفهوم سِحر
سِحر جزء علوم غريبه است و علوم غريبه علومي است كه در دسترس همه افراد قرار نمي‌گيرد و حدود سي شاخه‌ي مختلف دارد كه برخي از علوم غريبه عبارتند از: رمل، جفر، ‌اعداد و غيره و يادگيري آن منجر به بروز اعمال غيرعادي از انسان مي شود و علل و مبادي غيرعادي و نامحسوس دارد كه در بعضي موارد مطابق با واقعيت و در موارد ديگر مخالف آن است. انجام سِحر و جادوگري بر عهده اداره و قدرت و روح انسان است و دايره آن در محدوده‌ي شعاع وجودي نفس پليد ساحران و كاهنان است.43
در ميان جامعه شناسان بيشتر از سوي انسان‌شناساني كه بر جوامع ابتدايي يا قبيله‌اي مطالعاتي داشته‌اند مثل نوتايلرها و منتقدانش، سِحر بررسي شده است. 44

1-2-2-1- تاريخچه‌ي ‌سِحر
ساحري سابقه ديرينه در تاريخ بشر دارد كه بيشترين زمان گسترش آن،‌ زماني بود كه انبياي الهي يا در جامعه حضور نداشتند و يا حاكميت آنها كم بود، لذا بيشترين زمان حضور آنها بعد از حضرت نوح(ع) و سليمان(ع) بوده است، اما همان طور كه تاريخ ساحري گواه است و علم ناقصي كه ارواح و اجنه و شياطين دارند و مدعيان دروغ‌گويي كه ادعاي ارتباط با اين‌ها را داشته‌اند، ساحران ضررهاي ديني و معنوي زيادي به جامعه‌ي بشري زدند، لذا به عقيده‌ي ما، هم راه‌هاي دسترسي به اجنه و شياطين و ارواح خلاف دين است و هم اطلاعات و تأثيراتي كه شياطين و اجنه و ارواح مي‌دهند يا مي‌‌گذارد خلاف دين است و چه بسا شده است كه ساحران ادعاي نبوت و يا مهدويت كرده اند و هدف آنها معمولاً‌ يكي از امور سه گانه زير است:
1- اغفال مردم ساده لوح
2- كسب شهرت ميان توده عوام
3- كسب درآمد مادي از طريق سرگرم ساختن مردم 45
در طول تاريخ به داستان‌هاي زيادي در زمينه سِحر و جادو بر مي خوريم. در عصر ما نيز كساني كه به اين گونه كارها دست مي‌زنند، ولي چون بسياري از خواص موجودات كه در گذشته بر توده‌ي مردم مخفي بود در زمان ما آشكار شده است و حتي كتاب‌هايي در زمينه آثار اعجاب انگيز موجودات مختلف نوشته‌اند، قسمت زيادي از سِحرهاي ساحران از دستشان گرفته شده است. مثلاً در شيمي امروز، اجسام بسياري را مي‌شناسيم كه وزن‌شان از هوا سبك‌تر است و اگر درون جسمي قرار داده شوند ممكن است آن جسم به حركت درآيد و كسي هم تعجب نكند حتي بسياري از وسايل بازي كودكان امروز، شايد در گذشته يك نوع سِحر به نظر مي رسيد. 46
امروزه در سيرك‌ها نمايش‌هايي مي‌دهند كه شبيه ساحران گذشته است. امروز گاهي با استفاده از چگونگي تابش نور، آينه‌ها، خواص فيزيكي و شيميايي اجسام، صحنه‌هاي عجيب و غريبي به وجود مي‌آورند كه تماشاچيان از تعجب انگشت به دهان مي گيرند. در هر حال سِحر چيزي نيست كه وجود آن را بتوان انكار كرد يا به خرافات نسبت داد چه در گذشته و چه در امروز.47
تاريخ شروع سِحر و جادوگري در زندگي بشر مشخص نيست ولي اين‌قدر مي‌توان گفت كه از زمان‌هاي خيلي قديم اين كار در بين مردم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آداب و رسوم، اهورامزدا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اندازه اثر، قضا و قدر، سوره بقره