پایان نامه ارشد رایگان درباره سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

کافي مي‌باشد و ناگفته پيداست که انسان هر قدر مهارت در پرده‌پوشي بر افکار و اهداف خود داشته باشد باز قيافه واقعي نياتش از خلال اعمالش ظاهر مي شود. در مجموع اينکه مطالعه در سوابق زندگي اينگونه اشخاص و بررسي چگونگي استفاده از خارق عاداتي که انجام مي‌دادند.66
همچنين توجه به هم سويي آنها نسبت به طيف هاي مختلف اجتماعي ونيز طرز رفتار و اخلاق آنها، راهنماي خوبي براي شناخت سِحر از معجزه است و قطع نظر از تفاوت هاي ديگر که در بالا ذکر شد تشخيص معجزات از سِحر و ديگر خارق عادات ازاين طريق کار آساني است .67

1-2-5- تعاريفي ديگر از تفاوت سِحر با معجزه
1- سِحر متکي به نيروي محدود انساني است، ولي معجزه از قدرت بي پايان و لايزال الهي سرچشمه مي‌گيرد .
2- سِحر احتياج به تمرين و ممارست قبلي دارد ولي معجزه احتياج به تمرين و تکرار ندارد.
3- ساحر هرگز نمي تواند کار خارق العاده را طبق پيشنهاد مردم انجام دهد مگر اين که به صورت تصادفي با کار او تطبيق کند ولي پيامبران بارها و بارها، معجزات پيشنهادي مهمي را که مردم حق طلب به عنوان سند نبوت مي خواستند، انجام مي دادند.
4- سِحر چون يک کار انحرافي است، طبعاً روحياتي هماهنگ با آن مي‌خواهد و ساحران چون افرادي متقلب وحيله‌گر هستند از مطالعه و بررسي روحيات و اعمالشان را خيلي زود مي‌توان شناخت در حالي که اخلاص و پاکي انبياء سندي است که با اعجاز آنها در آميخته و اثر آن را مضاعف مي کند .
5- پيام سِحر شکست و گمراهي و پيام معجزه رستگاري است. 68
6- معجزه حق است ولي سِحر باطل .
7- اعمال ساحران کارهايي است بي هدف، محدود و کم ارزش ولي معجزات پيامبران، اهداف روش اصلاحي، انقلابي و تربيتي دارد.69
8- توليد ساحران در محدوده‌ي شعاع وجودي نفس پليد آنان است و از علم غير صحيح نشأت گرفته، از اين رو مبتلا به نقايص است. ولي ره آورد انبياء و اولياء از قلمرو هستي خارج است که از آگاهي‌هاي صحيح ناشي مي شود از اين رو مبتلا به هيچ گونه نقيصه‌اي نمي‌باشد.
9- سِحر، تنها تصرف در درون مسحوراست و ساحر با کار خود در خيال بيننده اثر مي گذارد؛ آنگاه خيال بيننده در خود بيننده مؤثر مي شود و در پي آن اميد و نشاط يا ياس غم و مانند آن به وجد مي‌آيد، اما معجزه تأثير در عالم خارج و تغيير واقعيت است، چنان که چوبي حقيقتاً به اژدها تبديل مي‌شود يا سنگي واقعاً شکافته مي‌شود و از آن چشمه‌هاي آب مي‌جوشد. 70
10- سِحر مطلبي است فکري و قابل انتقال به ديگران در حالي که معجزه راه فکري معيني ندارد و از راه تعليم و تعلم، قابل انتقال به ديگران نيست؛ مثلاً کسي نمي‌تواند از پيامبر (ص) ياد بگيرد که چگونه ماه شکافته مي‌شود.71
11- سِحر به دست غير معصوم ظاهر مي‌شود ولي معجزه قدرت الهي است که به دست پيامبر و امام ظاهرميشود .72
12- ساحران، افراد دنياپرستي هستند که اساس کارشان بر تحريف حقايق است در حالي که دعوت انبياء و محتواي آن گواه بر صدق معجزات آنهاست. 73
13- ساحران، به حکم کار و فنشان که جنبه‌ي انحرافي و اغفال گونه دارد، افرادي سودجو و منحرف هستند، امّا پيامبران مردمي حق طلب، دلسوز، پاکدل و پارسا هستند.74

1-2-5-1- فرق معجزه و شعبده
روشن است كه اعجاز يك امر حقيقي است كه داراي واقعيت مي باشد، اما بر خلاف سير طبيعي انجام مي گيرد، تمام مقدمات طبيعي در او وجود دارد. وليكن سِحر واقعيت ندارد بلكه صورت چيزي را بر خلاف صورت واقعي‌اش نشان مي دهد به گونه‌اي كه بینندگان خيال مي‌كنند شخصي سِحركننده در امور تكويني تصرف مي‌كند و حقيقت آن را به حقيقت ديگري در مي‌آورد.
امّا شعبده، عبارت از سبكي است همراه با حركت سريع كه در فارسي از آن به تردستي و تندكاري ياد مي شود. بنابراين شخص تردست ماهر، كارهاي عادي را با سرعت انجام مي دهد به گونه‌اي كه ذهن بيننده و حواس آنان را گرفته و مشغول مي نمايد. سپس هم زمان با انجام كاري ديگر همراه با سرعت زياد و حركت سبك، چيزهايي آشكار مي شود كه انتظار آن را نداشت. از اين رو آن چه از او صادر مي شود امر واقعي است نه موهومي. در كتاب‌هاي فقهي سِحر را داراي اقسامي دانسته‌اند كه برخي از آن مشمول حكم ياد شده در فتواها مي‌شود . 75

1-2-5-2- تمايز كرامت، و سِحر از نظر فقهي
كرامت فعل اولياي خداست و بدون ادعاي پيامبري از آنها صادر مي‌شود با سِحر كاملاً متفاوت است. مرحوم مجلسي (ره) به نقل از مازري آورده است:« فرق بين سِحر و معجزه و كرامت در اين است كه سِحر به كمك اقوال و افعال انجام مي شود، ولي كرامت غالباً به صورت غير منتظره انجام مي‌گيرد. معجزه هم در مقام تحدّي براي پيامبر صورت مي گيرد».
امام الحرمين مي‌گويد: «سِحر از فرد فاسق ظاهر مي شود ولي كرامت و معجزه هرگز از فاسق ظاهر نمي‌شود».
شارع المقاصد گفته است:« سِحر اظهار امر خارق العاده از فرد خبيث و پليد در انجام اعمال مخصوصي است كه نيازمند يادگيري مي‌باشد و از اين دو نظر، از معجزه و كرامت جدا مي‌شود و به زمان و مكان خاصي اختصاص مي‌يايد و چه بسا فردي فاسق و فاجر باشد در حالي كه معجزه و كرامت به زمان و مكان خاصي بستگي ندارد. 76
معجزه از جانب خداوند براي تصديق ادعاي پيامبران به آنها اعطا مي شود. معجزات اموري خارق‌العاده و داراي حقيقت هستند كه باطن و ظاهر آنها با هم هماهنگي دارد و اسباب طبيعي در آنها هيچ گونه نقش و دخالتي ندارد و اگر تمام مردم روي زمين به سعي و تلاش برخيزند تا مانند معجزات را ارائه دهند عجز و ناتواني‌شان در اين مورد نمايان‌تر مي شود و هر چقدر در آن دقت كنند به صحتش بيشتر يقين مي كنند.
اما سِحر و جادو از كسي سر مي‌زند كه با ارتكاب گناه و معصيت و توهين به مقدسات اسلامي و دوري از ايمان و نظام، شياطين را خشنود و آنها را مطيع و فرمانبردار خود سازد و جادوي اينها در نهاد خود هيچ حقيقتي ندارد و قادر به شكستن قانون طبيعي جهان نيست، بلكه سِحر آنها نوعي خيال افكني، ظاهر آرائي، دروغ و حيله‌هاي ظريفي است و هر فردي با تلاش قادر به انجام آنهاست و مي تواند به سطح آن جادوگر برسد و شايد بتواند بهتر از آنها خيال پردازي و شعبده بازي كند.
ساحران افرادي فاسق، ماجراجو و فتنه‌انگيز هستند و در ميان افراد جامعه جنگ و درگيري و عداوت و دشمني ايجاد مي كنند و براي جامعه مشكل‌ساز هستند . اما اگر از فردي متقي و متمسك به سنت نبوي امر خارق العاده اي صادر شود، كرامت آن شخص پرهيزگار محسوب مي شود و صاحب كرامت كسي است كه هميشه متوجه خدا بود و نيتش خوب باشد و زماني كه كرامت از او ظاهر شود او به دنبال استجابت دعايي باشد دعايش مستجاب مي‌شود. شكر خدا را به جاي آورد و كرامت خود را مخفي نگه مي‌دارد و با بيان و توضيح آن اظهار فضل و بزرگي نمي‌كند و به تقوي و فروتني‌اش افزوده مي‌گردد. 77
مجموعاً سِحر اظهار امر خارق العاده از فرد خبيث و پليد انجام اعمال مخصوصي است كه نيازمند يادگيري مي‌باشد و از اين دو نظر از معجزه و كرامت جدا مي‌شود و به زمان و مكان خاص اختصاص مي‌يابد، در حالي كه معجزه هم در مقام تحدّي براي پيامبر صورت مي پذيرد.
كرامت غالباً به صورت غير منتظره انجام مي‌گيرد ولي سِحر به كمك اقوال و افعال ساحران انجام مي‌شود. سِحر از فاسق ظاهر مي شود ولي كرامت و معجزه هرگز از فاسق ظاهر نمي شود. 78

1-2-6- تعريف طلسم
انسان موجود پيچيده و ناشناخته‌اي است كه مي تواند كارهاي خارق العاده و غيرطبيعي انجام دهد. اين قبيل كارها و ابعاد از ابعاد مادي و غير مادي وجود انسان سرچشمه مي‌گيرد. از جهت مادي انسان مي‌تواند با كمك ابزار مادي و با انجام برخي تمرينات، ‌سرعت خود را در انجام برخي كارها افزايش دهد و يا نسبت به برخي پديده ها عادت كند كه براي ديگران تعجب آور باشد. از جهت معنوي نيز انسان با به كارگيري نيروهاي رواني و روحي كارهاي فوق العاده انجام مي‌دهد. يكي از اين امور خارق‌العاده طلسم است.
مجمع البحرين در ذيل كلمه طلسم مي نويسد:« سه نظريه مشهور درباره واژه طلسم وجود دارد:‌
1- از دو لفظ طل به معناي اثر و اسم تركيب يافته است.
2- لفظي است يونان به معناي گره غير قابل گشودن.
3- مقلوب كلمه مسلّط است». 79
نويسنده «كشاف اصطلاحات العلوم و الفنون» مي نويسد:« عبدالعلي بيرجندي در شرح تذكره مي‌گويد: طلسم عبارت از كار خارقي است كه مبدأ‌ آن قوي فعاله (اثر گذار)آسماني آميخته با قوابل زميني منفعله (اثرپذير) است،‌ تا بدان امور شگفت و غريب پديد آورند؛ ‌زيرا براي حدوث كائنات عنصري كه اسباب آنها قواي آسماني است،‌ شرايط مخصوصي است و به اين شرايط استعداد قابل، كمال مي‌پذيرد و از اين رو كسي كه احوال قابل و فاعل را بشناسد و بر جمع ميان آنها قادر باشد، مي تواند به ظهور آثار عجيب و شگفتي پي برد». 80
پس اولاً؛ در طلسم از طريق برخي ابزار و وسايل مادي، نيروهاي ماورائي جهت انجام كارها به خدمت گرفته مي شوند.
ثانياً‌؛ طلسم كار ساده و راحتي نيست و از دست هر كسي بر نمي‌آيد. بايد توجه داشت كه از هر كسي كه ادعاي دانستن اين امور را دارد،‌ نبايد به راحتي پذيرفت؛ چون بسياري از سودجويان از اين راه‌ها براي خود منبع درآمد درست كرده و مردم را فريب مي دهند.
ثالثاً؛ طلسم خرافه نيست و داراي اثر و واقعيت است. ابن سينا بر اين باور است كه سِحر نفوس قوي هستند كه بدون استفاده از ابزار مادي به وقوع مي پيوندد؛ ولي طلسم از ارتباط قواي آسماني و قواي زميني ناشي مي‌شود. وي مي گويد: پديده‌هاي غير عادي در جهان طبيعت از سه منشأ سرچشمه مي‌گيرند:
الف. هيئت نفساني،
ب. خواص اجسام عنصري؛ مثل جذب آهن توسط مغناطيس،
ج. قواي آسماني كه در اثر ارتباط با قواي زميني آثار عجيب را در پي دارد. سِحر از نوع اول است، ولي طلسم از نوع سوم است».81
مرحوم شهيد اول بعد از بيان تعريفي نزديك به تعريف ياد شده از بيرجندي، مي‌نويسد:« طلسم حرام و كسب درآمد كردن از اين راه نيز حرام است».

راه مقابله با طلسم :
طلسم علي‌رغم وجود و تأثيرات غيرقابل انكار آن، ‌قابل ابطال است. ابطال طلسم از طرق مختلف امكان‌پذير است.
از آن جا كه يگانه قدرت مؤثر در عالم خداي قادر متعال است؛‌ لذا بهتر است براي حل مشكلات به جاي روي آوردن به سِحر، طلسم،‌ جادو و امثال آن به درگاه رحمت حق پناه بريم، «وَ مَن يَتَوكّل عَلي اللهِ وَ كَفي باللهِ وكيلا» . مسبب حقيقي و مسبب الاسباب تنها خداوند است. اگر طلسم و سِحر و مانند آن تأثير و سببيتي نيز داشته باشند، خداوند آنها را سبب قرار داده است.
بنابراين؛‌ بهترين شيوه براي ابطال طلسمات، توكل به خداوند قهار و جبّار و پناه بردن به اقيانوس بي‌كران رحمت او، قرآن كريم ؛ ‌چرا كه « ما آنچه از قرآن مي‌فرستيم شفاء و رحمت الهي براي اهل ايمان است». براي جلوگيري از تأثيرات سِحر و طلسم قرائت قرآن كريم به خصوص سوره هاي كافرون، فلق و ناس بسيار مؤثر است. دعاهايي نيز در برخي از كتب دعا؛ مانند مفاتيح الجنان ذكر شده است. 82

1-2-6-1- سِحر از ديدگاه قرآن کريم
سِحر از ديدگاه قرآن کريم، واقعيتي است که با انجام آن، ياري از شياطين، جلب مي‌شود. اين واژه و مشتقات آن بيش از پنجاه بار در معاني مختلف در قرآن کريم به کار رفته است که با عنايت به مجموع آيات قرآن، اکثر مفسران اين پديده را به سه نوع تقسيم مي کنند که به دو نوع آن در قرآن تصريح شده است و نوع سوم را با احراز شرايطي، تأييد کرده‌اند. نوع اول سِحر «سِحر مؤثر» که حقيقت دارد و واقعاً روي اشيا اثر مي‌گذارد.83
مفسران در آيه 102 سوره بقره، عبارت «فَيتَعلَمونَ مِنهُما ما يفَرِقونَ بهِ بَينَ امَرءِ و زِوجه» را گواه بر وجود سِحر مؤثر مي‌دانند، زيرا به نَص قرآن کريم، خداوند متعال مي فرمايد: «با آموخته‌هاي خود، ميان شخص و همسرش جدايي مي‌اندازد» وقوع اين جدايي دال بر تأثير سِحري است که به کار مي‌برند.84
نوع دوم، سِحر مجازي يا “تخيلي” است، يعني ساحر پديده‌اي را در نگاه و خيال مسحور، غير واقعي جلوه مي‌دهد. اين نوع سِحر، همان تردستي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اندازه اثر، قضا و قدر، سوره بقره Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سوره بقره، آخرالزمان