پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، چرخه عمر، بازده مورد انتظار سهامدار

دانلود پایان نامه ارشد

سود آوري شرکت افزايش يافته است. (شاملو،1389،ص30).3
8. چرخه عمر محصول
مديران بنگاه هاي اقتصادي بدون توجه به چرخه عمر محصول، نمي توانند راهبردهاي مالي خود را تنظيم کنند. از اين رو راهبردهاي مالي در چرخه عمرمحصول هم از طرف مالکان شرکت و هم از طرف مديران، براي حد اکثر کردن ارزش شرکت بسيار مهم مي باشد.
چرخه عمر محصول به ترتيب داراي چهار مرحله مي باشد: الف) کودکي: عامل کليدي در مرحله کودکي، تحقيق و توسعه و مطالعات بازار براي محصول جديد است. جريان نقدي در مرحله کودکي منفي مي باشد، که اين امر بيانگر اين موضوع است که جريان نقدي خروجي بيشتر از جريان نقدي ورودي است. ب) مرحله رشد: جريان نقدي در مرحله رشد به توازن مي رسد. ج) مرحله بلوغ: جريان نقدي در مرحله بلوغ تثبيت مي شود. د) مرگ: در مرحله مرگ جريان نقدي ورودي و خروجي تواماً کاهش مي يابد و به توازن مي رسد.
در مرحله کودکي به دليل منفي بودن جريان نقدي منطقي به نظر نمي رسد که سود تقسيم شود و اگر سودي تقسيم شود دوباره بايد به همان ميزان از طريق افزايش سرمايه تأمين مالي شود. در مرحله کودکي سرمايه گذاران به دنبال عايدات سرمايه اي بوده و نه تقسيم سود، و لذا در مرحله کودکي سودي تقسيم نمي شود. در مرحله رشد نيز، از سياست تقسيم سود انبساطي استفاده نمي شود، زيرا شرکت داراي فرصتهاي سرمايه گذاري است و در مرحله بلوغ، واحد تجاري، ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نداشته، لذا در مرحله بلوغ از سياست تقسيم سود انبساطي، استفاده مي کند. در مرحله مرگ نيز بايد کل سرمايه صاحبان سهام به آنها بازگردانده شود.( ساربانها، محمد رضا،1382)1
دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام بصورت نقدي
1- کاهش عدم اطمينان: وعده سود سرمايه يا توزيع درآمد در آينده، عدم اطمينان بيشتري را براي سرمايه گذاران در مقايسه با توزيع مستمردرآمد ايجاد مي کند. پرداخت سود سهام مستمر نمايانگر ارزش فعلي جريان نقدي براي سرمايه گذاران است و بدين ترتيب عايدي هرسهم سهامداران تحت الشعاع مشكلات مالي يا عملياتي شرکت قرار نخواهند گرفت و موجب افزايش اطمينان سرمايه گذاران فعلي است.
2- قدرت مالي شرکت: اعلام وپرداخت سود سهام نقدي نشانگر ثبات واستحکام نقدينگي شرکت در شرايط مطلوب است. زيرا براي پرداخت سود سهام به وجه نقد نياز است که اين نقدينگي بايد ازجريان عمليات شرکت خارج شود. اعلام سودسهام نشانگر موقعيت سود آوري و کسب سود بيشتر در آينده است.
3- نياز به درآمدجاري: بسياري از سرمايه گذاران براي پرداخت هزينه هاي جاري زندگي خود، به دريافت مستمر سود سهام نيازمند هستند. معمولاً اين قبيل سرمايه گذاران ممکن است براي کسب سود نقدي مستمر نسبت به فروش سهام خود تمايل نداشته باشند. سود سهام نقدي براي سرمايه گذاران درآمد جاري ايجاد مي کند بدون اينکه تأثيري دراصل سرمايه بگذارد. (وکيلي فرد، حميدرضا، 1389)2
بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام
براي انتخاب نهايي خط مشي سود سهام، عوامل مختلفي همانند دلايل خريد سهام توسط سهامداران، محدوديت هاي پرداخت سود سهام و همچنين شرايط فعلي شرکت از لحاظ مالي و عملياتي را در نظرگرفته، و در اين چهارچوب کلي، شرکت امکان انتخاب خط مشي هاي متفاوت سود سهام را، پيش بيني مي کند که در اين بخش ذيلا ً مورد بحث قرار مي گيرد
پرداخت سود سهام پايدار (بدون تغيير )
شايد بتوان گفت که تعيين خط مشي تقسيم سود غالباً بر اساس سياست تقسيم سود سهام قبل انجام مي گيرد. اين کار انتظارات سهامداران را در دريافت ميزان معيني سود به طور مداوم، برآورده مي کند وتأثير چنداني بر قيمت سهام در بازار نمي گذارد، اين خط مشي ممکن است در سال هايي که درآمد کاهش پيدا مي کند باعث کمبود نقدينگي شرکت شود، اگر شرکت داراي نقدينگي احتياطي کافي باشد درصورت کاهش درآمد نيز شرکت با مشكل جدي روبرو نخواهد شد .
پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر
تصميم براي کاهش سود سهام نسبت به سال قبل، در مواردي اتخاذ مي شود که شرکت فرصت سرمايه گذاري با سود بالايي را در پيش داشته باشد، و براي برنامه ريزي نيازمند وجه نقد باشد. اين کار ممکن است درتحليل سهامداران که درانتظار درآمد دايمي هستند تأثير گذاشته، و قيمت بازارسهام را کاهش دهد. براي به حداقل رساندن اين تأثير منفي، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام درآينده تثبيت خواهد شد، وهيأت مديره کاهش بيشتري را در سود سهام پيش بيني نمي کند .
اعلام اينچنين نظرات از طرف هيأت مديره، سهامداران را نسبت به عدم کاهش سود سهام اطمينان مي دهد، حتي در شرايطي شرکت اعلام کند، که در صورت ايجاد فرصت، براي سرمايه گذاري هاي جديد اقدام خواهد کرد، که در نتيجه موجب افزايش سود سهام خواهد شد.
پرداخت سود سهام پايداردر سطح بالاتر
معمولاً افزايش سود سهام توسط شرکت، زماني تصميم گيري و اعلام مي شود که درآمد آن در حد بالايي رشد داشته، و نيازي به وجه نقد براي توسعه نباشد. غالباً اعلام سود سهام به نحو مطلوبي، بر قيمت سهام عادي تأثير مي گذارد در بسياري از موارد، درآمد بالاتر، باعث افزايش قيمت سهام مي شود.
تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد
نامطلوب ترين سياست گذاري سود سهام تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد مي باشد. امتياز اين سياست گذاري اين است که، مديريت را از بيشترين انعطاف در استفاده از وجوه نقد توزيع نشده براي سرمايه گذاري برخوردار مي سازد، ولي نوسانات و بي ثبات بودن پرداخت سود سهام، که باعث کاهش نسبي قيمت سهام عادي شرکت خواهد شد، مزيت فوق الذکر را خنثي و بي اثر مي کند .
سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده
اين خط مشي براي شرکت هايي که داراي درآمد دوره اي و رشد محدود هستند، مورد استفاده قرار مي گيرد، در سال هايي که درآمد شرکت رشد مناسب دارد و نقدينگي اضافي بلا استفاده است، سود سهام فوق العاده اعلام مي شود .
عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت
معمولاً اين آخرين خط مشي است که يک شرکت به آن متوسل مي شود. دو دليل براي اين تصميم وجود دارد: اول اينکه اگر شرکت با مشكلات جدي مالي روبرو بوده و توان پرداخت سود سهام را نداشته باشد، دوم آنکه براي شرکت امکان سرمايه گذاري با سودآوري بالا ايجاد شده باشد، و شرکت به سود سهام توزيع نشده، براي تأمين وجوه مالي اين سرمايه گذاري، نياز داشته باشد؛ در اين حالت شرکت مي تواند اثرات منفي برقيمت سهام را با توضيح دقيقي در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثي کند (همان منبع)3 .
محتواي اطلاعاتي سود سهام
شرکت بايد هميشه اين سوال را مطرح کند که، چه اطلاعاتي با سود سهام فعلي و چه اطلاعاتي را با تغيير احتمالي سود تقسيمي انتقال مي دهد. هر وقت که اعلام خبري بر قيمت سهام تأثيري مي گذارد، مي توانيم استنباط کنيم که اين اعلام حاوي اطلاعاتي است. اين اعلام به خودي خود کمک چنداني نخواهد کرد مگر اينکه معلوم شود، مديران اطلاعاتي دارند که سرمايه گذاران فاقد آن هستند.
محققان بر اين باورند که تغيير غير منتظره سود تقسيمي داراي محتوي اطلاعاتي مهمي است، به ويژه در مواقعي که ميزان سود تقسيمي کاهش يابد يا اصلا پرداخت نشود. معمولا در يک بازار کارا، مديريت شرکت زماني چنين روشي را در پيش خواهد گرفت که بخواهد، به سهامداران و سرمايه گذاران اين پيام را بدهد که سود سالهاي آتي کاهش خواهد يافت. (جهانخاني و پارساييان، 1388)1
مکاتب فکري در مورد تقسيم سود
بيش از چندين دهه است که پژوهشگران دانشگاهي و کارشناسان وال استريت و مديران عالي رتبه شرکتها تلاش کرده اند تأثير سرمايه گذاري مجدد سود شرکت ها در مقايسه با اثر تقسيم سود بين سهامداران را بر ثروت آتي سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتايج مقتضي استخراج کنند، نتايج اين تحقيقات را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد.
1- آن دسته از تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين ارزش بازار سهام و سود تقسيمي مي پردازد كه عمدتاً مبتني بر دو نظريه هستند:
الف) نظريه مربوط بودن (تأثير سود تقسيمي بر ارزش شركت )
ب) نظريه نامربوط بودن(عدم تأثير سود تقسيمي بر ارزش شركت)
2- آن دسته كه به بررسي اثرات علامت دهي (اطلاع رساني )اعلام سودسهام بر ارزش شركت مي پردازند50طبق اين نظريه سود تقسيمي محتواي اطلاعاتي دارد.
3- آن دسته كه به بررسي تأثير تركيب سهامداران بر سياست تقسيم سود مي پردازند(تئوري صاحب كار). طبق اين نظريه، سياست تقسيم سود تابعي از تركيب علايق سهامداران است .
4- آن دسته از مطالعاتي كه رابطه بين سرمايه گذاري، سود تقسيمي و سود رابررسي مي كند، و با بهره گيري از روش هاي رگرسيوني سعي در مدل سازي بين متغيير هاي فوق دارد (بهرام فر،1383 ،ص31)2.

نمودار 2-2: (بيگدلي،1370،ص23)1

در ادامه به تشريح مطالب در مورد تحقيات دسته اول و تحقيات دسته دوم مي پردازيم.
نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام
الف) مدل والتر
پروفسور جيمز. ئي والتر چنين استدلال مي کند که، خط مشي تقسيم سود تقريباً هميشه بر ارزش موسسه اثر مي گذارد. مدل وي يکي از نخستين کارهاي تئوريکي است که رابطه بين نرخ بازده داخلي موسسه (r) و هزينه سرمايه آن (k) را در تعيين خط مشي تقسيم سود با هدف به حداکثر رساندن ارزش فعلي ثروت سهامداران نشان ميدهد مدل والتر بر فرض هاي زير مبتني است:
??1. تمام عايدات موسسه به منزله عايدات قابل تقسيم ميان سهامداران تلقي گرديده يا صرف سرمايه گذاري داخلي مي گردد.
??2. تمام وجوه لازم براي سرمايه گذاري از محل عايدات باقيمانده در موسسه تامين مي گردد و در نتيجه بدهي جديد ايجاد نمي شود.
3. نرخ بازده داخلي موسسه (r) و هزينه سرمايه آن (k) ثابت است.
4. عايدات و سود قابل تقسيم هرگز تغيير نمي کند. ارزش عايدات هر سهم (E) و سود قابل تقسيم (D) هر سهم ممکن است به جهت تعيين نتايج تغيير نمايد اما هر ارزش داده شده به (E ) و (D) براي تعيين ارزش سهم ثابت فرض مي شود.
5. عمر موسسه بسيار طولاني و يا نا محدود است.
(معادله2- 1) : P=D/K+[r(E-D)/k]:K
که در آن :
P= قيمت بازار هر سهم
D= سود هر سهم
E = عايدي هر سهم
r = ميانگين نرخ بازده داخلي
K = هزينه سرمايه يا نرخ سرمايه گذاري (نرخ بازده مورد انتظار سهامدار) است
معادله بالا به روشني نشان ميدهد که قيمت بازار هر سهم عبارتست از مجموع ارزش فعلي دو منبع مالي :
1- ارزش فعلي يک جريان منفعت سرمايه که تا بي نهايت ادامه دارد و معادله آن برابر است .
2- ارزش فعلي يک جريان سود قابل تقسيم ثابت که تا بي نهايت ادامه دارد و مبلغ آن طبق معادله رياضي است
وقتي موسسه مجموع سودهاي تقسيم نشده را با نرخ بازده (r) نگهداري مي کند ارزش فعلي آن برابر معادله رياضي r(E-K)/K خواهد بود، اين مقدار در واقع به عنوان سود سرمايه ناشي از نگهداري عايدات در موسسه تلقي مي گردد. اگر عايدات مزبور هر ساله بدست آيد، ارزش فعلي مقدار بي نهايت سودهاي سرمايه يعني r(E-D)/K مساوي با [r(E-D)/K]:K خواهد بود. از اين رو ارزش هر سهم عبارت است از ارزش فعلي تمام سودهاي قابل تقسيم به اضافه ارزش فعلي تمام سود سرمايه اي که اين امر در معادله بالا نشان داده شده است؛ معادله بالا را به صورت زير ميتوان نوشت:
(معادله2-2)
تئوري دوران زندگي بيان مي کند که واحدهاي تجاري ميتوانند در يکي از مراحل زير قرار بگيرند:
1)واحدهاي تجاري در حال رشد و آن هنگامي است که موسسات همچنان داراي امکانات سرمايه گذاري جديدي مي باشند و نرخ بازده اين سرمايه گذاري ها از هزينه سرمايه مربوط بيشتراست ( rk).
2)واحدهاي تجاري در حال سکون و آن هنگامي است که موسسات نسبت به سرمايه گذاري جديد بي تفاوت اند و در اين حالت نرخ بازده سرمايه گذاري ها با هزينه سرمايه برابر است.r=k) )
3)واحدهاي تجاري در حال سقوط و آن زماني است که امکانات سرمايه گذاري جديد در موسسات پايان يافته و بازده سرمايه گذاري از هزينه سرمايه گذاري آن کمتر است . (r1) موسسات در حال رشد که درآنها r>k است
موسساتي که داراي rk

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، استقراض، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار، ارزش بازار سهام، بازار سهام