پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، صاحبان سهام، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

انعکاسي42
ب- هزينه نمايندگي43
ج- فرض جريان نقدي آزاد44
کاهش نابرابري اطلاعاتي ميان مديران و مالکان از طريق تغييرات غير منتظره در سياست تقسيم سود، اساس مدل هاي علامت دهي را تشکيل مي دهد . نظريه هزينه نمايندگي از سياسـت تقسيم ســود براي هم سـويي بهتر منافع سهامداران و مديران استفاده مي کند. فرضيه جريان نقدي آزاد ترکيب ويژه اي از نظريه هاي هزينه نمايندگي و علامت دهي است.
الف- مدل هاي علامت دهي يا انعکاسي
طرفداران نظريه علامت دهي معتقدند، سياست تقسيم سود شرکت علامت يا انعکاسي از عملکرد جاري و آتي شرکت مي باشد. در اين مدل فرض براين است سود پرداختي يک شرکت زماني افزايش مي يابد که انتظار برود سود هاي آتي افزايش يابد. اثر سياست تقسيم سود بر رفتار سرمايه گذاران، به اين دليل که اطلاعاتي درباره عملکرد جاري و آتي شرکت دارد، اثر محتواي اطلاعاتي ناميده مي شود. درآغاز دهه 1980، بار، يوسف و هافمن45 مقاله اي با عنوان “اثر علامت دهي تقسيم سود روي قيمت سهام “منتشـر کردند. آنها بر اين عقيده بودند که با افزايش غير قابل انتظار سودهاي تقسيمي قيمت سهام شرکتها افزايش و در زمان قطع سود هاي تقسيمي قيمت سهام شرکت ها کاهش خواهد يافت. آمباريش و همکاران (1987)، کيل و نو(1990)نيز با نظريه بار، يوسف و هافمن موافق بودند.(اعتمادي و چالاكي ، 1384، ص 36-34)
ب- هزينه نمايندگي
شناسايي هزينه هاي بالقوه نمايندگي، مربوط به تفکيک مديريت و مالکيت، موضوعي است که سابقه آن به سه قرن بر مي گردد.
تضاد اطلاعاتي ميان مديريت و سهامداران هزينه اي به صورت تفاوت قيمت سهام به دنبال دارد که اين هزينه ها به “هزينه هاي نمايندگي” معروف است. هزينه هاي نمايندگي در شرکت هاي که مديريت آنها بر عهده مالکان است به دليل همسويي اهداف مديران و مالکان کمتر است. چنانچه در شرکتي تضاد نسبي يا جزيي ميان سهامداران و مديران وجود داشته باشد، در اين صورت مديريت براي حفظ موقعيت خود ناچار است سياست تقسيم سودي را انتخاب کند که هزينه هاي نمايندگي را به حداقل برساند. در اين صورت سود سهام نقش عمده اي را در ارزش شرکت خواهد داشت، زيرا پرداخت سود سهام به طور غير مستقيم مبين نتيجه فعاليت هاي سرمايه گذاري مديريت قلمداد مي شود. (خادم مؤخرشهرضا،1380،ص67)
براساس مدل‌هاي جايگزين مشكل نمايندگي، سياست تقسيم سود مي‌تواند به عنوان جايگزيني براي تضادهاي منافع بين سهامداران دورن سازماني و برون سازماني باشد. زويبل46 (1996) اينگونه استدلال مي‌كند كه مديران به منظور دفع كردن رقابت براي كنترل شركت به طور داوطلبانه اقدام به پرداخت سود مي‌نمايند. (شاملو،1389،ص21).
ج-فرض جريان نقدي آزاد
مدير محافظه کاري که در جهت افزايش منافع سهامداران تلاش مي کند، مي بايست در فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري کند. جدايي مالکيت و مديريت ممکن است باعث اغواي مديران شده و وجوه مازاد در راه هايي مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود. جانسون نظريه نابرابري اطلاعات و نمايندگي را با هم ترکيب کرده و فرضيه جريان نقدي آزاد را مطرح کرد که بر اساس آن وجوه باقيمانده پس از تأمين مالي تمام پروژه هاي داراي ارزش فعلي خالص47 مثبت باعث بوجود آمدن تضاد ميان منافع مديران و سهامداران مي شود. پرداختهاي بهره بدهي و تقسيم سود و سرمايه گذاري در پروژه هايي با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مديران، از مصرف وجوه مازاد، در اموري که در راستاي اهداف شرکت نيست، مي کاهد.
مدلهاي رفتاري48
هيچ کدام از الگوهاي بحث شده، رفتار تقسيم سود شرکت مورد مشاهده را به دليل عدم توجه به رفتار سرمايهگذار به طور کامل توضيح نميدهد. رفتار سرمايهگذار تحت تأثير طرز برخورد و اندازه و وضع جامعه قرار ميگيرد. متأسفانه اين عامل اغلب به وسيله تئوريسينهاي مالي به دليل مشكل معرفي رفتار سرمايهگذار در مدل قيمتگذاري صرفنظر شده است.
وارد کردن اين اثرات در مدل تلاشي جهت توسعه تئوري براي توضيح تداوم سياست تقسيم سود شرکت ميباشد. فشارهاي اجتماعي مي تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصميمات غير منطقي درباره خريد يا فروش سهام توسط سهامداران شود.تمركز روي روانشناسي سرمايهگذار، به شدت روي مجموع فعاليت بازار اثرمي گذارد. سياست تقسيم سود با افزايش ثروت سهامداران سازگار نيست و با افزودن الگوي رفتار اقتصادي – اجتماعي به سهامداران اقتصادي بهتر توصيف ميشود. پرداختهاي تقسيم سود مي تواند بعنوان انعكاس عوامل اقتصادي در ارزيابي شركت تلقي شود. مديران مي دانند که سهامداران مايل به گرفتن سود سهام هستند، از اين رو پرداخت يا افزايش سود نقدي روشي براي کاهش اضطراب سرمايه گذار و آرام کردن اوست. پرداختهاي سود سهام مي تواند به عنوان انعكاس عوامل اقتصادي- اجتماعي در ارزيابي شركت تلقي شود. توجه به روانشناسي سرمايه گذار عوامل اقتصادي- اجتماعي منجر به مطرح شدن مدلهاي رفتاري شد.(اعتمادي و چالاكي ، 1384، ص 38-37)1.
چرا شركتها سود پرداخت مي نمايند؟
سود انباشته يكي از مهمترين منابع تامين مالي بلندمدت شركتها مي باشد. در سال هاي اخير شركت هاي بزرگ براي تامين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده اند. باتوجه به اهميت سود تقسيم نشده در تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري شركت ها ، چرا شركت ها اقدام به توزيع سود بين سهامداران مي نمايند؟ (قلي پور،1375، ص 89)
شرکت ها به دلايل متعددي اقدام به پرداخت سود سهام مي کنند که برخي از آنها عبارتند از:
برخي از مقررات تجاري و مالياتي شرکت ها را از انباشتن غير ضروري و بيش از حد سود تقسيم نشده منع مي نمايد.
گاهي هزينه هاي معاملاتي و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامداراني که به خاطر نياز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود مي باشند پرداخت سود سهام را ايجاب مي کند
در صورتي که ماليات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پايين باشد و يا سود سهام مشمول معافيت مالياتي باشد اين امر شرکت ها را به پرداخت سود سهام تشويق مي کند.
در بازاري که هزينه هاي تنزيل آن به خاطر عدم اطمينان(ريسک) بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر بيش از پرداخت سود در آينده ارزشمند است (برهاني ، 1387 ، ص 17).
سود سهام درآمد باثباتي براي سهامداران فرآهم مي کند به طوري که بر اساس حجم سهام مي توانند هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند.
سرمايه گذاران وخريداران اوراق بهادار به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.
تغييرات در سود سهام حاوي اطلاعات مفيدي براي سرمايه گذاران مي باشد.
اگر سهامدار شرکتي عادت به دريافت سود سهام را داشته باشد در اين صورت مشكل است که يکباره پرداخت سود سهام را متوقف کرد.
عدم پرداخت سود ممکن است رقبا را به تبليغات تهاجمي عليه شرکت، تشويق نمايد.
سهامداران از طريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود بازده سرمايه شان را به دست مي آورند يا شانس اين را پيدا مي كنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند.
پرداخت سود باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران نسبت به دريافت بازده سرمايه شان مي شود.
سود تقسيمي نشان دهنده قدرت شركت است.( (قلي پور،1375، ص 89).
روشهاي پرداخت سود سهام
پس از آنکه شرکت تصميم گرفت که قسمتي از سود حاصله را بين سهامداران خود تقسيم کند بايد شيوه پرداخت آنرا تعيين کند. عمده روش هاي پرداخت سود عبارتند از:
پرداخت نقدي
رايج ترين شيوه پرداخت سود سهام پرداخت نقدي بوده و عمدتاً در شرايطي که شرکت مشكل کمبود نقدينگي ندارد، مورد استفاده قرار مي گيرد.
گواهي موقت سود سهام
زماني که شرکت در پرداخت سود خود با مشكل نقدينگي مواجه مي باشد اقدام به صدور گواهي موقت براي سهامداران به دليل تاخير در پرداخت سود مي کند.
پرداخت به صورت دارايي
به اين صورت که معادل سودي که بايد به هر سهم پرداخت شود، کالا به صاحب سهم ارائه گردد. اين روش که اکنون معمول نيست در گذشته براي نخستين بار توسط کمپاني هند شرقي در لندن در سال 1628 مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان سود بين سهامداران پارچه و فلفل توزيع شد.
سود سهمي
در اين حالت شرکت به جاي سود ،سهام عادي منتشر نموده و همگام با افزايش سرمايه به سهامدارن سهام جايزه ارايه مي دهد. اين نحوه پرداخت سود عمدتا به منظور حفظ نقدينگي شرکت و جلوگيري از خروج پول از شرکت جهت سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه مي باشد (جهانخاني و پارسائيان ،1388).
پرداخت سود سهام
معمولا سود هر سال مالي در اوايل سال بعد مورد محاسبه قرار مي گيرد و پس از تاييد بازرسان قانوني و حسابرسان از نظر اينکه سود مطابق با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي محاسبه شده است، مراتب در مجامع عمومي صاحبان سهام مطرح مي شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگي و مبلغ تسهيم سود بين سهامدران و مبلغي که بايد در شرکت باقي بماند تصميم مي گيرند. سودي که بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود از طريق آگهي به اطلاع آنان مي رسد ومعمولا مهلتي را براي مراجعه سهامداران براي ثبت نام دريافت سود تعيين مي کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهامدارن مبادرت مي کند. مراحل عملي پرداخت سود سهام به شرح ذيل مي باشد:
الف)تاريخ اعلام سود سهام49
روزي است که هيأت مديره شرکت گرد هم مي آيند، در مورد پرداخت سود سهام تصميم مي گيرند و نتيجه تصميمات خود را اعلام مي کنند.
از نظر حسابداري، سود سهام اعلام شده در تاريخ اعلام سود به بدهي واقعي شرکت تبديل مي شود.
ب)تاريخ ثبت در دفاتر سهام
سود سهامي که هيأت مديره يک شرکت اعلام مي کند به کسي پرداخت مي شود که در تاريخ معيني نام وي به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسيده باشد.
ج)تاريخ موثر در بورس
طبق مقررات بورس نيويورک زماني که يک سرمايه گذار سهام شرکتي را خريداري مي كند چهار روز کاري طول مي کشد تا اين سهام در دفتر سهام شرکت به نام وي منتقل شود؛ در نتيجه، زماني که سود سهام اعلام مي شود سود به کسي تعلق خواهد گرفت که چهارروز قبل از تاريخ ثبت يا تاريخ موثر سهام را خريداري کرده باشد. اگر کسي سهام را بعداز تاريخ موثر در بورس(چهار روز قبل ازتاريخ ثبت)خريداري کند، به وي سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دريافت خواهد کرد.
چ)تاريخ پرداخت
پس از اينکه هيأت مديره ميزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاريخ ثبت ،طبق دفاتر سهام شرکت، نام صاحبان سهام درآن روز که مستحق دريافت سود سهام هستند مشخص مي شود. سپس شرکت اقدام به صدور چک در وجه سهامداران مي کند (برهاني،1387،ص19-18)1.
شايان ذکر است که رويه پرداخت سود سهام در ايران با مراحل بالا متفاوت است. تاريخ اعلام سود، يعني تاريخي که روشن مي شود، عملاً سود سهام چقدر است، روز مجمع در شرکت است. تاريخ تعيين فهرست سهامداران نيز روز تشکيل مجمع است. هر کس در روز تشکيل مجمــع سهام داشته باشد،سود سهام را دريـافـت مي کند. بنابراين تاريخ عدم دريافت سود، فرداي روز مجمع است. فرصت پرداخت سود سهام طبق قانون 8 ماه پس از تاريخ تشکيل مجمع است. بنابراين تاريخ پرداخت، يعني يک روز مشخص براي پرداخت، کمتر اعلام مي شود، بلکه بيشتر بصورت دوره پرداخت اعـلام مي شود. مراحل عملي پرداخت سود سهام به صورت تصويري در جدول زير نمايش داده شده است. (شاملو،1389،ص25).
جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام

انتهاي دوره
ابتداي دوره
مهلت پرداخت سود سهام
سال مالي 1X13
مهلت ثبت نام
سهامداران ذيحق
اعلام پرداخت
بررسي صورت هاي مالي توسط بازرس قانوني
تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام
تهيه صورت هاي مالي و محاسبه سود شرکت
تصويب هيأت مديره

8 ماه
4 ماه

(اسلامي بيدگلي ، 1370، ص 24)
سياست هاي متداول تقسيم سود
شرکت هاي سهامي عام بايد در رابطه با تقسيم سود، سياست مشخصي را اتخاذ کنند. در تدوين اين سياست عوامل متعددي ازجمله سياست هاي مورد استفاده در ساير شرکت هاي مشابه و عوامل ديگري که در ابتداي فصل مطرح شد بايد مورد توجه قرارگيرند. اگرچه مي توان صدها سياست تقسيم سود متفاوت را مشخص ساخت، ولي اکثرسياست هاي تقسيم سود در يکي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار، ارزش افزوده، سود سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، استقراض، اوراق قرضه