پایان نامه ارشد رایگان درباره سود بانکی، اخلاق حرفه ای، تحریم های اقتصادی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

4.83 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.83 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه ملت
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
3
0.15
0.45
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
2
0.08
0.16
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
4
0.14
0.56
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
1
0.06
0.06
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
1
0.1
0.1
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
4
0.05
0.2
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
4
0.07
0.28
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
1
0.1
0.1
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
2
0.25
0.5
 
جمع
 
1
2.41
در شرکت بیمه ملت می توان اصلی ترین عامل تهدید کننده را شرایط نامطمئن اقتصادی، و نرخ شکنی شرکت های بیمه دانست. امتیاز این شرکت 2.41 است.
شرکت بیمه معلم در نمایشگر 4.84 از منظر تهدید مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایشگر 4.84 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه معلم
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
3
0.15
0.45
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
2
0.08
0.16
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
1
0.1
0.1
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
2
0.1
0.2
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
3
0.1
0.3
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
1
0.05
0.05
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
4
0.07
0.28
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
1
0.1
0.1
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
1
0.25
0.25
 
جمع
 
1
1.89

شرکت بیمه معلم، شرایط نامطمئن اقتصادی و نرخ شکنی را از با اهمیت ترین تهدید های پیش روی شرکت دانسته است. امتیاز این شرکت 1.89 است.
هشتمین شرکتی که بررسی می شود، شرکت بیمه رازی است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.85 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.85 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه رازی
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
4
0.08
0.32
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
1
0.08
0.08
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
2
0.15
0.3
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
3
0.1
0.3
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
3
0.1
0.3
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
4
0.05
0.2
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
1
0.07
0.07
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
3
0.12
0.36
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
1
0.25
0.25
 
جمع
 
1
2.18
شرکت رازی با اهمیت ترین موارد را عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیش، عدم رسوخ فرهنگ جامعه و نرخ شکنی در بازار می داند. امتیازی که این شرکت کسب کرده، 2.18 است.
شرکت بیمه بعدی که مورد کنکاش قرار گرفته است، شرکت بیمه دی است.
نمایشگر 4.86 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه دی
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
1
0.08
0.08
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
1
0.08
0.08
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
2
0.14
0.28
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
1
0.1
0.1
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
4
0.15
0.6
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
3
0.15
0.45
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
4
0.04
0.16
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
2
0.06
0.12
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
2
0.2
0.4
 
جمع
 
1
2.27
شرکت بیمه دی معتقد است که عواملی چون تحریم های بین المللی، عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های گذشته، نرخ شکنی و عدم رسوخ فرهنگ از اصلی ترین تهدید ها است. امتیاز این شرکت نیز 2.27 است.
شرکت بیمه بعدی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پاسارگاد است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.87 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.87 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه پاسارگاد
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
1
0.08
0.08
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
1
0.08
0.08
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
2
0.14
0.28
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
1
0.1
0.1
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
2
0.15
0.3
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
3
0.15
0.45
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
4
0.04
0.16
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
2
0.06
0.12
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
2
0.2
0.4
 
جمع
 
1
1.97
امتیازی که شرکت بیمه پاسارگاد در زمینه تهدید کسب نموده است، 1.97 است.این شرکت در زمینه شرایط سرمایه گذاری بیشترین تهدید را احساس نموده است.
آخرین شرکت بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه توسعه است.
نمایشگر 4.88 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه توسعه
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
2
0.12
0.24
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
2
0.08
0.16
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
1
0.1
0.1
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
1
0.1
0.1
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
3
0.1
0.3
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
2
0.15
0.3
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
4
0.04
0.16
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
2
0.11
0.22
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
2
0.2
0.4
 
جمع
 
1
1.98

شرکت بیمه توسعه نیز شرایط نامطئن اقتصادی، عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح جامعه، تلاش بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی به نیاز های زیستی و نرخ شکنی در بازار را از با اهمیت ترین عوامل تهدید زا می داند. امتیازی که کسب نموده 1.98 است.
وضعیت امتیاز موزون تهدید شرکت های خصوصی بیمه و میانگین آن ها در نمایشگر های 4.89 و 4.90 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر4.89 امتیاز تهدید شرکت های بیمه خصوصی

نمایشگر 4.90 متوسط امتیاز تهدید شرکت های بیمه خصوصی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه خصوصی
2.41
ملت
2.27
دی
2.24
سینا
2.18
رازی
1.98
پاسارگاد
1.98
توسعه
1.89
معلم
1.8
پارسیان
1.8
سامان
1.78
کارآفرین
1.75
نوین
2.01
متوسط امتیاز وزن دار

2.4.2.4 بررسی شرکت های دولتی
اولین شرکت بیمه دولتی که در این بخش بررسی شده است، شرکت بیمه ایران است. شرکت بیمه ایران به عنوان پرفروش ترین شرکت در صنعت بیمه ایران است و از قدرت بسیار زیادی در بازار برخوردار است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.91 ذکر شده است.
نمایشگر 4.91 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه ایران
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
2
0.08
0.16
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
1
0.3
0.3
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
4
0.06
0.24
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
2
0.15
0.3
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
3
0.18
0.54
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
3
0.05
0.15
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
2
0.03
0.06
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
4
0.1
0.4
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
2.2

شرکت بیمه ایران، اولین شرکتی است که نرخ شکنی سایر شرکت ها را فاکتور با اهمیتی قلم داد نکرده است. در عوض عدم رسوخ فرهنگ بیمه ای در سطوح مختلف جامعه را بسیار با اهمیت دانسته اند. فاکتور با اهمیت دیگری که شرکت بیمه ایران آن را به عنوان تهدید قلمداد می کند، بالاتر بودن سود بانکی نسبت به سود پرداختی در بیمه عمر و سرمایه گذاری است. امتیازی که بیمه ایران در این بخش کسب نموده است، 2.2 است.
دومین شرکتی که مورد کنکاش قرار گرفته است، شرکت بیمه البرز است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.92 نشان داده شده است.

نمایشگر 4.92 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه البرز
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
2
0.15
0.3
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
1
0.2
0.2
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
1
0.06
0.06
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
2
0.15
0.3
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
2
0.21
0.42
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
1
0.05
0.05
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
2
0.03
0.06
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
1
0.1
0.1
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.54
شرکت بیمه البرز بیشترین امتیاز را به مواردی چون شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری، تلاش قشر عظیمی از جامعه برای برآوردن نیازهای زیستی و هم چنین عدم حاکمیت اخلاق حرفه ایی در صنعت داده است و مجموع امتیازی که در این بخش کسب نموده است، 1.54است.
شرکت بیمه دانا سومین شرکت بیمه دولتی است که مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایشگر 4.93 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه دانا
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
2
0.1
0.2
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر
3
0.2
0.6
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
1
0.15
0.15
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
3
0.09
0.27
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
2
0.15
0.3
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
3
0.13
0.39
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
2
0.03
0.06
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
1
0.1
0.1
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.95

شرکت بیمه دانا معتقد است که اصلی ترین تهدید ها معطوف به نرخ بالاتر سود بانکی و هم چنین عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سطح جامعه است. امتیازی که در این بخش شرکت بیمه دانا کسب کرده است، 1.95 است.
آخرین شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه آسیا است.
نمایشگر 4.94 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( تهدید) بیمه آسیا
ردیف
تهدید های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شرایط نامطمئن اقتصادی برای سرمایه گذاری
2
0.1
0.2
2
نرخ بالاتر سود بانکی نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره خدمات درمانی، اخلاق حرفه ای، تحریم های اقتصادی، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیمه ایران، بهره مندی، صنعت بیمه، عملکرد شرکت