پایان نامه ارشد رایگان درباره سطح معنادار، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

است، آرايش و تنظيم داده ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرايند تجزيه و تحليل داده ها، فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه)آماري فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندي و دسته بندي … و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد(خاکي،1387،ص 305-303)1.
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحله اي علمي، از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود ،که به وسيله آن کليه فعاليت هاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي شوند. در اين فصل نيز به توصيف داده هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل هر يک از فرضيات خواهيم پرداخت.

2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغير هاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري ،لازم است اين داده ها توصيف شود.همچنين توصيف آماري داده ها،گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم برآن ها وپايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود(خورشيدي وقريشي،1381،ص254)2.

بنابراين، قبل از اين که به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شود، متغيرهاي پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسي قرار مي گيرد. اين جدول حاوي شاخص هايي براي توصيف متغيرهاي تحقيق مي باشد. اين شاخص ها شامل ،شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع است.

جدول 1-4: شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (Statistics)
متغير ها
شاخص ها
تغيير سود آتي
تغيير سود تقسيمي

سود هر سهم
تغيير سود هرسهم
تعداد
600
600
600
600
ميانگين
-0/0334
-0/0259
0/5033
-0/0159
خطاي معيار ميانگين
0/00909
0/01130
0/01998
0/01429
انحراف معيار
0/22261
0/27673
0/48951
/035007
واريانس
0/050
0/077
0/240
0/123
چولگي
0/137
0/027
1/768
1/904
خطاي استاندارد ضريب چولگي
0/100
0/100
0/100
0/100
کشيدگي
0/360
1/679
8/804
14/004
خطاي استاندارد ضريب کشيدگي
0/199
0/199
0/199
0/199
دامنه تغييرات
1/16
1/86
5/39
4/08
بالاترين
0/58
0/92
4/42
3/09
پايين ترين
-0/58
-0/94
0-/97
-0/99

متغير ها
شاخص ها
ارزش بازاربه دفتري
بازده حقوق صاحبان
نسبت پيش بيني جريان هاي نقدي
تعداد
600
600
600
ميانگين
3/9926
0/5608
0/0577
خطاي معيار ميانگين
0/21764
0/04036
0/00942
انحراف معيار
5/33
0/9886
0/23064
واريانس
28/420
0/977
0/053
چولگي
3/053
12/897
0/014
خطاي استاندارد ضريب چولگي
0/100
0/100
0/100
کشيدگي
19/949
226/104
1/114
خطاي استاندارد ضريب کشيدگي
0/199
0/199
0/199
دامنه تغييرات
72/74
21/60
1/80
بالاترين
42/05
19/25
0/99
پايين ترين
-30/96
-2/35
-0/82

جدول(1-4) نشان مي دهد که متغير هاي تحقيق داراي چه ويژگي هايي هستند، سطر اول اين جدول بيان مي کند که تعداد کليه داده ها براي تمامي متغيرهاي مورد مطالعه برابر 600 عدد – سال مي باشد و سطر دوم ميانگين متغيرهاي جمع آوري شده را به تفکيک نشان مي دهد. سطر پنجم واريانس و پراکندگي متغير ها را حول ميانگين نمايش مي دهد. سطرهاي ششم و هشتم ميزان چولگي و کشيدگي داده ها را نسبت به منحني نرمال زنگوله اي شکل نشان مي دهد و سطردهم تغييرات بزرگترين و کوچکترين اعداد را به عنوان دامنه تغييرات توصيف مي کند.

3-4 روش آزمون فرضيه ها ي تحقيق
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق، گامهاي زير برداشته شده است:
1 – انتخاب شرکتهاي نمونه ازبين جامعه آماري به صورت حذف سيستماتيک منظم.
2- اخذ صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركتهاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نياز از صورتهاي مالي شركت هاي نمونه.
3 – محاسبه نسبتهاي مورد نياز شركتهاي انتخابي با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوين و Excel ، جهت محاسبه متغير ها و نرم افزار SPSSبراي آزمون فرض ها وانجام ساير تجزيه وتحليل ها با بکارگيري روش هاي آمارهمچون آمارتوصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي،ضريب تعيين)؛ آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز همبستگي و آزمون ضرائب آن وآزمون برابري معناداري چند ضريب همبستگي .همانگونه كه در تحقيق مطرح شد ،براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پير سون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغير هاي تحقيق نسبت به يكديگراستفاده مي گردد و به منظور بررسي ميزان قابليت توضيح دهندگي متغير ها ،براي كل مدل رگرسيون ارائه مي شود ،براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيزامكان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد.

اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمينان 95تا99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي بدست آمده آنقدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن ،از تغييرات تصادفي اندك است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد. آماره اين آزمون به شرح زير مي باشد:
t = r

كه در آن:
t :آماره آزمون
r :ضريب همبستگي
: nتعداد نمونه
: r2 ضريب تعيين

ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95%

4-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چارچوب نظري تحقيق در فصل اول، نشان از اين مطلب دارد که در اکثر تحقيقات انجام شده،متغيرهاي مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحليل و تفسيركلي از آنها استفاده نموده اند. در اين مرحله محقق،پس از تعيين و محاسبه متغير هاي مستقل و وابسته ، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغير هاي مستقل و وابسته استفاده شده است. در واقع ،تجزيه و تحليل رگرسيون كمك مي كند تا رابطه خطي بين متغير ها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا كنيم .
در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره هاي متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال75را محاسبه و ارائه مي نمايد كه از آن مي توان براي رد يا تائيد فرض صفر استفاده نمود. خلاصه يافته ها ي هر فرضيه به شرح ذيل بيان مي شود:

1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:

از آن جائي كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن كنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است:
توزيع داده ها نرمال است
توزيع داده ها نرمال نيست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است.در اين آزمون هر گاه سطح معناداري كمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد مي شود؛

جدول 2-? آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S))

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
قدر مطلق
بيشترين
انحراف معيار
بيشترين
انحراف
مثبت
بيشترين
انحراف
منفي
کلموگروف
اسميرنوف
سطح معني داري
600
-0/0334
22261/0
054/0
054/0
045/0-
332/1
058/0

بر اساس مقادير ارائه شده(جدول 2 -4) از آنجايي كه مقادير سطح معناداري در مدل بيشتر از 5% است ( Sig. 0/05 يا P- value)، بنابراين فرض صفر يعني نرمال بودن متغير ها رد نمي شود يا به عبارتي ديگر دليلي براي رد فرض صفر نداريم(لازم به ذكر است ، باتوجه به اينكه تعداد مقادير ارائه شده براي متغيرها 600 عدد است، در صورتي كه آزمون نرماليتي هم تاييد نشود، مي توان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد).

2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود:
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:
بين تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي ، در بازار سرمايه ايران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيه اول :اگر فرضيه اصلي 1 را به صورت آماري بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:

همبستگي معنا داري بين تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي ، وجود ندارد.

همبستگي معنا داري بين تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي ، وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي

دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/50
0/021887
0/033
0/035
0/187
1

طبق جدول شماره (3-4) ضريب همبستگي پيرسون تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي 187/0 است . اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير يعني فرض مقابل تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 033/ 0 را نشان مي دهد که عدد پاييني مي باشد و برازش پاييني از تغييرات سود آتي توسط تغييرات سود تقسيمي ارائه مي کند.يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (3-4) 50/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند يعني بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
جدول شماره (4-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
000/0
21/674
1/038
1
1/038
رگرسيون

0/048
598
28/646
Residual

599
29/684
جمع
جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي به عنوان متغير مستقل و تغييرات سود آتي به عنوان متغير وابسته مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول شماره (5-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)
سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

001/0
-3/290

0/009
-0/030
(Constant)
000/0
4/656
0/187
0/032
150/0
تغييرات سودتقسيمي

در خروجي جدول شماره (5-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= – 0/030+ 0/150X +e i
طبق خروجي جدول شماره (5-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رگرسيون، تغييرات، ضريب