پایان نامه ارشد رایگان درباره سطح بلوغ، داده ها و اطلاعات، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

طريق هم افزايي دانشي براي سازمان ارزش و مزيت هاي رقابتي پايدار خلق شود و موجب پيشتازي سازمان شود. اين امر مستلزم آن است كه سازمان هاي امروزي بتوانند به زنجيره هم ايجادي دانش دست يافته و از آن استفاده بهينه نمايند.
مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي
در عصر جديد، مديريت دانش و فناوري اطلاعات و ارتباطات از نقشي محوري در ايجاد و پايدارسازي مزيت رقابتي براي شركت ها برخوردار است. ورود اينترنت به عرصه كسب و كار، به سرعت و بطور قابل ملاحظه اي آن را متحول ساخته است . اينترنت شركت ها را با اين واقعيت مواجه ساخته است كه مزيت رقابتي مي تواند بطور لحظه اي ايجاد گردد و يا از بين برود . محيط اينترنت ب ه دليل پويايي و سرعت زياد انتقال اطلاعات، محيط رقابتي را نيز بيش از پيش پوياتر ساخته است ، به گونه اي كه رقابت در چنين محيطي، شركت ها را به بررسي هاي بيشتر در مورد محيط وادار مي سازد . بنابراين خلق و حفظ مزيت رقابتي در بازارهاي اينترنتي مستلزم بازنگري در موضع خارجي و قابليت هاي داخلي است. به اعتقاد پورتر و ميلر ( ???? ) انقلاب اطلاعات و اينترنت رقابت را از سه مسير حياتي تحت تأثير قرار مي دهد:
? تغيير ساختار صنعت و تغيير قوانين رقابت
? ايجاد مزيت رقابتي از طريق ارائه روش هاي جديد غلبه بر رقبا
? گسترش کسب و کارها، حتي از درون فعاليت هاي موجود شرکت ها
در هر شرکتي فناوري اطلاعات يک اثر قدرتمند بر مزيت رقابتي از طريق کاهش هزينه يا ايجاد تمايز دارد . فناوري يا خود بر فعاليت هاي ارزش زاي سازمان اثر مي گذارد يا سازمان را قادر مي سازد از طريق نشان دادن تغييراتي در حوزه رقابتي به مزيت رقابتي دست يابد ، به منظور ايجاد و پايدارسازي مزيت رقابتي جهت تدوين استراتژي هايي كه منجر به نيازمند توجه و VIRO رقابت پذيري شوند، سازمان ها علاوه بر معيارهاي چارچوب اتكا يا تاكيد بر معيارهايي جديد مي باشند. اين الزامات مواردي مانند : تمركز بر كيفيت و سرعت، گرايش به بازار و مشتري، توجه به رقبا، خلاقيت و نوآوري زياد، و ساير عوامل كلان و خرد را شامل مي شوند. دانش نوآورانه كه بر مبناي اطلاعات خارجي و داخلي ايجاد مي شود، همه موارد فوق را در حد قابل قبولي پوشش مي دهد. ايجاد و بكارگيري دانش نوآورانه ويادگيري از آن معيار مهمي علاوه بر معيارهاي چارچوب اتكا به منظور خلق و حفظ مزيت رقابتي در راستاي رقابت پذيري سازمان مي باشد. اکثر ديدگاه هاي جديد در زمينه ايجاد و پايدارسازي مزيت رقابتي در بازارهاي اينترنتي بر مواردي اشاره داشتند که نشات گرفته از ويژگي هاي اينترنت مي باشند . همانگونه که عنوان شد، ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات و به ويژه اينترنت ماهيت کسب و کارها را به گونه اي متحول ساخته اند که گردآوري، ايجاد و پخش اطلاعات و دانش کاربردي، يادگيري مستمر، خلاقيت و نوآوري، بازارگرايي و مشتري گرايي و برقراري ارتباط نزديک با آنها، خصوصيات بارز و لاينفک بازارهاي اينترنتي شده است . ويژگي هايي که نسبت به ساير موارد جامعيت و اهميت بيشتري دارند، اطلاعات کافي از بازار، مشتريان و رقبا و دانش نوآورانه و کاربردي براي سياست گذاري و مديريت فعاليت ها و نيز برقراري ارتباط سازنده با ذينفعان سازمان مي باشد . بنابراين به منظور نشان دادن عملکرد عالي و رقابت پذيري در بازارهاي رقابتي اينترنتي، لازم است تا سازمان ها در زمينه ويژگي هاي مذکور قابليت هاي مناسبي کسب نموده و بکار گيرند(آقازاده و اسفيداني،1387،97-102). کسب و کارهاي الکترونيکي اين شيوه، نوع جديدي از کسب و کار است که به صورت الکترونيکي و با استفاده از شبکه ها و اينترنت است و تمامي فرايندهاي خريد ، فروش ، تبادلات را از راه شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي در اينترنت صورت مي دهد. به عبارتي بهتر کسب و کارالکترونيکي، عبارتست از: کسب مشتري و بازرگانان براي مبادلات تجاري از راه خودکارکردن تراکنش‌ها‌، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه تکنولوژي هاي ارتباطي و کامپيوتري در جهت هدفهاي اقتصادي که شامل سيستم‌هاي بين سازماني، مانند: تلفن اينترنت ، ايميل ، يا رشته هاي کامپيوتري داخلي در جهت پشتيباني معاملات آن لاين تجاري است. پس مي توان گفت که هدف اين نوع کسب وکار هاي جديد، خودکار سازي تراکنشهاي کسب و کار و جريان کار است. گام فراتر از کسب و کارهاي الکترونيکي مفهومي به نام کسب و کارهاي الکترونيکي پويا است که مي توان آنرا موج سوم تکامل کسب و کارهاي الکترونيکي بعد از B2B و B2C دانست . کسب و کارهاي الکترونيکي پويا در رابطه با اين است که چگونه سازمانها مي توانند سيستم ها را در سه بعد اينترانت ، اکسترانت و اينترنت در يک حالت پويا ، يکپارچه و منسجم کنند .کسب و کار الکترونيکي پويا به آنها اجازه اصلاح سريع تر و ساده تر سيستم‌هاي موجود در زماني که فرآيندهاي کسب و کار نيازمند تغييرات است مي دهد و تمرکز روي يکپارچگي و پيچيدگي زير ساختاري B2B از راه اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزاياي استانداردهاي اينترنت و زير ساختارهاي عمومي براي ايجاد کارايي هاي بهينه براي رشته هاي کامپيوتري درون و بيرون سازماني ، دارد) فياض‌بخش،1388).
مزيت عمده کسب و کارهاي الکترونيکي پويا، خارجي کردن فرايندهاي کسب و کاري يک شرکت به شيوه اي استاندارد و بهره برداري از فرايندهاي کسب و کاري فراهم شده از راه بخشهاي ديگر براي خلق کاربردها يا فرايندهاي جديد که از راه يک‌پارچه سازي عواملي، مانند: فرآيندهاي خارجي و داخلي به صورت پويا حاصل مي‌شود. پس بايستي گفت که وب به عنوان خانواده اي از استانداردها است که به شرکت کنندگان در کسب و کار الکترونيکي اجازه کشف يکديگر را مي دهد و ارتباطي بر مبناي پروتکل هاي مشابه و آشنا را برقرار مي‌سازد؛ پرسشها را پاسخ داده، داده ها و اطلاعات را مبادله مي کند. اندازه گيري سطح بلوغ IT شرکت پيش از اينکه هر سازماني وارد کسب و کارهاي الکترونيکي در مراحل مختلف شود ، حتما” بايستي از لحاظ پيچيدگي و بلوغ IT مورد ارزيابي قرار بگيرد تا ببيند که آيا قادر به وارد شدن به اين محيط است يا خير؟ و بايد بداند که چه تدارکاتي را براي ورود به اين نوع کسب و کار مهيا کند؟ گفتني است که سطح بلوغ، تنها به جنبه تکنولوژيکي وابسته نيست، بلکه به مجموعه اي از مشخصه هاي سازماني نيز وابسته است . هرچه سطح بلوغ بيشتر باشد‌، رسيدن به اين نوع کسب و کار راحت تر ، سريعتر و سرعت رسيدن به کسب مزيت رقابتي، بيشتر خواهد بود(شاهميرزايي،1388). به طور کلي معيارهاي اندازه گيري سطح پيچيدگي و بلوغ IT 66در يک سازمان را مي توان به اين صورت بيان کرد:
فاکتورهاي سازماني : که شامل مجموعه مواردي، مانند: منابع مالي و تکنولوژي ، حمايت مديريت عالي از برقراري سطوح IT در سازمان ، سطح بلوغ مديريت IT سازمان که از راه آگاهي مديران IT از برنامه هاي استراتژيک بلند مدت شرکت‌، ملاحظه روشن برنامه هاي آينده شرکت در طول برنامه ريزي IS و ارزشيابي ماهيت عملکرد IS67 بر مبناي مشارکت آنها در تامين هدفهاي کلي شرکت مشخص مي شود. فاکتور سازماني ديگر، سطح شايستگي IT در رابطه با منابع انساني است . در اينجا سازمان بايستي به نيروي انساني به عنوان مهمترين منبعي نگاه کند که باعث کسب مزيت رقابتي مي شود. پس بايستي سطح دانش و آگاهي آنها را ارتقا دهد. سطح آگاهي پرسنل نسبت به IT از مهمترين عوامل اثر گذار روي پذيرش و پخش نوآوريهاي کسب و کار الکترونيکي است.
فاکتورهاي تکنولوژيک: شامل مجموعه معيارهايي از جمله: زير ساختار و وسايل ويژه خدمات وب ، تکنولوژي هاي اطلاعات اساسي، مانند: تکنولوژي هاي وب و اينترنت محور ، آمادگي بهره برداري از IT که شامل توانايي براي بهره برداري تکنولوژي اينترنت در جهت هدفهاي اقتصادي از راه سازگاري و پذيرش سريع کسب و کارهاي الکترونيکي است . وجود آمادگي بيشتر منتج به سطح کمتري از ريسک نوآوري خواهد شد . آخرين فاکتور تکنولوژيکي قابليت همکاري و يکپارچگي IT در کل گستره سازمان است.
عوامل ويژه براي اکسترانت و اينترانت : حضور خط مشي هاي تجارت الکترونيک B2B , B2C به عنوان نشان کليدي پيچيدگي تکنولوژي است. يک معيار اندازه گيري استاندارد براي سنجش توانايي تجارت الکترونيک سازمانها، ايجاد شده که کسب و کارها را به سمت اينترنت هدايت مي کند. اين معيار توانايي هايي از جمله اطلاعات ، تبادلات و تراکنشها، تطابق پذيري و اتصال عرضه کنندگان را مورد سنجش قرار مي دهد‌، در حالي که خدمات ويژه وب ها بيشتر به دنبال امنيت تراکنشها، بين سازمانها است.
آخرين معيار براي اندازه گيري سطح بلوغ IT در هرسازماني را مي توان ميزان پراکندگي جاري در داخل آن سازمان خاص دانست. اينترنت و بازارهاي مجازي يکي از بارزترين نتايج که بعد از ظهور اينترنت به روشني خود را نشان داد ، ايجاد بازارهاي مجازي است . ايجاد اين بازارها، چه به صورت بازارهاي عمومي و يا تخصصي در صنايع به سرعت رو به رشد مي باشد و يکي از عوامل موفقيت زا در کسب و کارهاي امروزي تلقي مي شود. براي اين بازارها مي توان مجموعه ويژگيهايي از جمله دسترسي ، غني سازي و توانگري و نمايش ديجيتالي را بيان کرد.
دسترسي : به عنوان توانايي، براي اتصال با تعداد گسترده اي از بازيگران يا محصولات است . به عبارتي ديگر: اتصال تعداد زيادي از تامين کنندگان ، مشتريان‌، فروشندگان و به طور غير مستقيم رقبا و تامين کنندگان خدمات جانبي را انجام مي‌دهد که باعث حذف مرزهاي جغرافيايي، کاهش محدوديت‌هاي زماني در مناطق جغرافيايي مختلف و ارتباط مستحکم عوامل اقتصادي از راه شبکه هاي الکترونيکي مي شود.
غني سازي و توانگري : وجود اينترنت در اين بازارها باعث مي شود که اطلاعات در هر دو جهت سازماني ، بيشتر ، عميق‌تر و سريعتر از بازارهاي سنتي جريان داشته باشد و موجب يکپارچگي اطلاعات و حذف عدم تقارنها در اطلاعات شده و ارتباطات يک به يک و مساوي ميان شرکت و مشتري برقرار مي کند. انطباق پذيري محصول با نيازها را افزايش داده و سرعت تراکنشها و تبادلات را افزايش داده، در نهايت باعث توانا سازي همه بخشها از راه دانش است.
نمايش ديجيتالي: اين مشخصه، نمايانگر عدم حضور تماسهاي فيزيکي در يک کسب و کار بوده و اين ويژگي ممکن است مانعي براي خريد شود. زيرا مشتري بايستي بر اين عدم اطمينان حاصل شده از عدم تماس انساني و کمبود اطمينان در روابط و پرداختها غلبه کرده، خود را براي خريد متقاعد سازد. اين ويژگي باعث افزايش بي نامي در مبادلات و تراکنشها مطمئن شده و مشتري کنترل بيشتري بر افشاي اطلاعات شخصي خود داشته تماسهاي انساني را کاهش مي دهد. در نهايت باعث خودکار کردن فرايندهايي همچون دريافت سفارش خواهد شد.
وجود اين بازارها با استفاده از اينترنت، حضور سازمانها را با توجه به ويژگيهاي ياد شده در کسب و کارهاي الکترونيکي تسهيل کرده، ورود آنها را به اين نوع کسب و کارهاي نوي تسريع مي کند.
اينترنت و فعاليت هاي خلق کننده ارزش مهمترين دليلي که باعث مي شود سازمانها به استفاده از اينترنت رو بياورند‌، مجموعه فعاليتهاي ارزش آفرين است که باعث تحولي عميق در فعاليتهاي بنگاه‌هاي اقتصادي و حتي زندگي شهروندان شده است . آنها را مي توان به ترتيب زير بيان کرد؛
فعاليتهاي جستجو: عبارت است از جمع آوري اطلاعات و تعريف گزينه‌هاي خريد. اين فعاليت علاوه بر اين که سرعت جمع آوري اطلاعات را افزايش داده ، وسعت اطلاعات قابل دسترس را مي‌افزايد و باعث مي شود اطلاعات حياتي به سرعت در دسترس مشتري و خريدار واقع شود.
فعاليتهاي ارزشيابي: اشاره به فرايند لحاظ کردن جايگزين‌ها و مقايسه هزينه/منفعت گزينه هاي مختلفي است که از راه اينترنت در دسترس قرار مي گيرد و از طرفي ديگر قدرت خريد خريدار را افزايش داده، شرکت هاي توليد کننده بايستي در اين رقابت سنگين خود را بهبود و ارتقا دهند که در نهايت باز هم به نفع مشتري خواهد بود.
فعاليتهاي حل مسئله: اشاره به فرايند تعيين و تعريف مشکلات يا نيازها و تعميم ايده ها و برنامه هاي عملياتي براي آماده شدن، براي آن نيازها است.
فعاليتهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع سازمان، درون داده، اطلاعات بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدل کسب و کار، عملکرد سازمان، منابع سازمان