پایان نامه ارشد رایگان درباره سرمایه در گردش، ارزش افزوده، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مانده برای عملیات شرکت در یک دوره مالی، بیانگر توزیع ارزش افزوده نقدی است(نوروش و مشایخی،1383).
ارزش افزوده نقدی را می توان از دو دیدگاه حسابداری و مالی اندازه گیری کرد.
2-23-1 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری
در این دیدگاه ارزش افزوده نقدی را می توان به روش های مختلفی(روش جمع، روش تفریق و…) محاسبه کرد. در روش جمع ارزش افزوده نقدی به صورت زیر محاسبه می شود:
جریان نقدی عملیاتی+ مالیات پرداختی + حقوق پرداختی به کارکنان + بهره پرداختی + سود سهام پرداختی = ارزش افزوده نقدی

2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی
در این دیدگاه ارزش افزوده نقدی را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:
هزینه سرمایه نقدی – سود نقدی عملیاتی پس از مالیات = ارزش افزوده نقدی
سود نقدی عملیاتی به وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات گفته می شود.
هزینه سرمایه نقدی شامل سود سهام نقدی و بهره پرداختی می شود(مولودی و رضایی،1389).

2-24 چارچوب نظری پژوهش
سرمایه در گردش مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،1381).
مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(جهانخانی و پارسائیان،1380).
استراتژی مدیریت سرمایه درگردش به سه دسته تقسیم می شود: محافظه کارانه،جسورانه و میانه رو، تفاوت اساسی این سیاست ها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی های جاری و بدهی های جاری است(بلت74،1997).
استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسید شده به پایین ترین حد خود برسد. مدیر در این راهبرد می کوشد تا مقدار دارایی های جاری را در سطح بالایی نگه دارد (در نتیجه ریسک و بازده پایین تری دارد). در مقابل مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه می کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد. در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود. از سوی دیگر چون حجم دارایی های به پایین ترین حد خود می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود(پی نوو، ریموند،1386). با این اوصاف سیاست میانه رو نیز در بین سیاست جسورانه و محافظه کارانه قرار می گیرد و مدیر سرمایه در گردش می کوشد که در ساختار سرمایه در گردش خود به صورت متعادل از دارایی های جاری و بدهی های جاری استفاده نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط می باشد.
تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروه ها برای دریافت اطلاعات به موقع، مربوط و موثر می باشند. تغییرات قیمت سهام منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت تجاری، کارایی مدیران و اخذ تصمیمات است. بنابراین مهم ترین مسئله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی و تغییرات قیمت است.
هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). لذا هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی،1387).
از طرفی یکی از بهترین معیارها برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت، ارزش افزوده نقدی است، که به مازاد وجه نقدی گفته می شود که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی از سود نقد عملیاتی بدست می آید. سود نقد عملیاتی به وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات گفته می شود. هزینه سرمایه نقدی شامل سود سهام نقدی و بهره پرداختی می شود(مولودی و رضایی،1389). ارزش افزوده نقدی بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می کند و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. چنانچه نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

2-25 پیشینه تحقیق
2-25-1 تحقیقاتی داخلی
عالیشوندی(1383)، در پژوهشی به بررسی آثار تغییرات حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معناداری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است، به طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقد شوندگی بازار شده است. یعنی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار نداشته است.
نمازی و زارع(1383)، در پژوهشی کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. در پژوهش آنان ضریب پراکندگی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و ریسک محاسبه شده با استفاده از اطلاعات ترازنامه ای و اطلاعات گزارش سود و زیان به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان دادکه بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سودو زیان و ریسک نظامند رابطه معنی دار وجود دارد.
نوروش و مشایخی(1383)، به بررسی رابطه بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی پرداختند. آنها در تحقیق خود نشان دادند که در شرکت های نمونه مورد بررسی طی سال های 1375 تا 1381 بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی بدون توجه به تفکیک نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.
حیدری(1383)، عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را با استفاده از شاخص ارزش افزوده نقدی مورد ارزیابی قرار داده و آن را با شاخص سود عملیاتی مورد مقایسه قرار داده است. براساس نتایج پژوهش، هر چند برتری نسبی ارزش افزوده نقدی بر سود حسابداری و جریان های نقدی تایید گردیده ولی با توجه به پایین بودن ضریب های تعیین، نقش اطلاعات مالی و حسابداری در تحریک قیمت سهام فوق العاده کم تشخیص داده شده است.
خواجوی و الهیاری ابهری(1385)، در تحقیقی تحت عنوان” بررسی محتوای اطلاعاتی، سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان می دهد که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریبا قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند و ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد.
کریم زاده(1385)، به بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده های ماهانه سال های 1369 تا 1381 برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معامله از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی75 استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه ی بلند مدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد.
خرم نژاد(1386)، براساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها، تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش شرکت های صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داده است، در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جز سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق”تفکیک سیاست های مالی از عملیاتی شرکت ها” به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه یا محافظه کارانه است. بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل تامین مالی و مسائل عملیاتی می تواند متفاوت باشد، ممکن است سیاست های تامین مالی شرکت ها جسورانه باشد ولی در مورد سیاست های عملیاتی جسورانه عمل نکنند. با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته، می توان میزان تفکیک سیاست ها را مشاهده نمود. سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه است و سیاست های عملیاتی نیز عموما محافظه کارانه، با توجه به نتایج این تحقیق مانده وجه نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است، در کمترین میزان ممکن و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی شرکت هاست در سطح بالایی قرار دارد.
حجازی و ملک اسکویی(1386)، در مقاله ای تحت عنوان “تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” این نتیجه را مطرح می کنند که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نمونه مورد نظر شامل 85 شرکت در سال های 1378 تا 1382 می باشد.
رهنمای رودپشتی و کیائی(1387)، ارتباط بین بازدهی، نقدینگی، و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی را با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در مورد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دو صنعت غذایی و شیمیایی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست اما بین نقدینگی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود و از لحاظ آماری معنی دار است. بین پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.
حسن پور(1388)، به بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین بازده در استراتژی های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی ها در کل صنعت دارا می باشد.
محمدی(1388)، به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق از متغیر “نسبت سود ناخالص به جمع دارایی ها” به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغر های دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های مالی به کل دارایی ها نسبت بدهی های مالی به کل دارایی ها به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند.
دیانتی دیلمی و همکارانش(1391)، در پژوهشی به “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک ریزش (سقوط) قیمت سهام” می پردازد. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخه تبدیل نقدی، و از مدل ضریب منفی چولگی بازده سهام چن76(2001)، به منظور اندازه گیری ریزش قیمت سهام برای 59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قیمت سهام، ارزش افزوده، افزایش سرمایه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قیمت سهام، سرمایه در گردش، ارزش افزوده