پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ن کشاند(سازمان حفاظت محيط زيست،1392).
کشور ايران روي کمربند گرد و خاک جهان قرار دارد، بنابراين پديده گرد و غبار در کشور ما امر جديدي نيست.. در سالهاي 85 و 86 پديده گرد و خاک با منشاء عراق، سوريه و اردن، ايران را تحت تأثير قرار داد و به دليل آنکه ريزدانهتر بود، تداوم زماني بيشتري داشت و سطح گستردهتري از کشور را تحت تأثير قرار داد بطوريکه تا نواحي مرکزي و دامنههاي جنوبي البرز هم رسيد و تهران را نيز مؤثر از خود نمود. خشکسالي سالهاي اخير، تغيير در رژيم هيدرولوژيکي53 منطقه با احداث سدها، کانالهاي انحرافي، تغيير الگوي مصرف، تغيير الگوي کشت و تغييرات اقليم آثار سوء اين پديده را افزايش داده است. با توجه به دلايل ياد شده، سازمان حفاظت محيطزيست طي نامهاي به معاون اول محترم رئيس جمهور خواستار طرح و بررسي موضوع در کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست شد. موضوع در جلسه مورخ 3/6/1387 کميسيون تخصصي امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست هئيت دولت مطرح و مقرر گرديد کارگروهي با مسئوليت سازمان حفاظت محيطزيست و عضويت وزارتخانههاي نفت، جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشور و نيرو تشکيل گردد و طرح جامعي در اين خصوص تهيه و ظرف مدت يک ماه براي سير مراحل قانوني تصويب به دفتر اين کميسيون ارايه شود. پس از آن هيأت وزيران در اجراي تصميمات جلسه مورخ 3/6/1386 خود، طرح مقابله با پديده گرد و غبار در استانهاي جنوب و غرب کشور را بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست تصويب نمود و در نهايت آئيننامه آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار(ريزگرد) در کشور تهيه و به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ گرديد( سازمان حفاظت محيطزيست، 1393 و ماهنامه اطلاع رسانى، آموزشى و پژوهشى شوراي عالي استانها، 1387).
3-4-2-تعريف گرد و غبار و تقسيم بندي آن در جهان
اين پديده در کشورهاي مختلف نامهاي مختلفي به خود گرفته است، مثلاً در شمال شرق هند Haboob يا بادهاي موسمي، در افريقا و کشور هاي عربي به نام Phantom يا شبح و در بعضي مناطق Devil به معناي ديو ناميده مي شوند(کردواني،1386) .
طوفانهاي ناشي از فرسايش بادي را به شيوههاي مختلفي دسته بندي ميکنند؛ يکي ازاين روشها تقسيمبندي بر اساس نوع ذرات گرد و غبار است که بر اين اساس طوفانها به دو دسته تقسيمبندي ميشوند:
1) طوفانهاي ماسهاي
2) طوفانهاي گرد و غبار
ماسه، ذرات خاکي با اندازه قطر 6/0 تا 1 ميلي متر است در حالي که گرد و غبار يا Dust به ذرات کوچکتر از 6/0 ميليمتر گفته ميشود. ولي عملاً فقط ذرات گرد و غباري که زير 1/0 ميليمتر قطر دارند ميتوانند به مدت طولاني معلق در هوا قرار گرفته و طوفان هاي گرد و غبار را ايجاد کنند. گرچه شکل گيري طوفانهاي ماسهاي باعث کاهش ديد ميشوند ولي چون از ذرات درشتتري تشکيل يافتهاند فقط در مجاورت سطح زمين حرکت کرده و وارد طبقات بالاتر اتمسفر نميشوند. ولي طوفانهاي گرد و غبار ميتوانند تا ارتفاعات بالا رفته و مسافتهاي طولاني را نيز در سطح زمين طي کنند. به طوري که حتي ميتوانند چندين قاره را تحت تأثير خود قرار دهند. مثلاً شمال آفريقا منبع گرد و غبار براي رسوب در جنوب اروپاست يا گرد و غبار چين در اقيانوس آرام رسوب ميکند. در حالي که تپههاي ربع الخالي در عربستان طوفان هاي ماسهاي توليد ميکنند، درنتيجه پوشش اين تپهها ماسهاي است و ايجاد گرد و غبار نميکند. اما شيوهي ديري که براي تقسيمبندي طوفانهاي گرد و غبار به کار برده ميشود استفاده از شاخصهايي چون سرعت باد و قابليت ديد در هنگام وقوع طوفان است. مثلاً جوسپ54 در سال 1980 طوفان هاي اتفاق افتاده در شمال شرقي هند را به سه دسته تقسيمبندي کرد(موسوي، 1389):
1- طوفانهاي گرد و غبار ضعيف: وقتي که سرعت باد برابر 6 درجهي Beafort و قابليت ديد بين 500 تا 1000متر باشد؛
2- طوفانهاي گرد و غبار متوسط: وقتي که سرعت باد برابر 8 درجه ي Beafort و قابليت ديد 200 تا 500 متر باشد؛
3- طوفانهاي گرد و غبار قوي: وقتي که سرعت باد برابر 9 درجه ي Beafort و قابليت ديد کمتر از 200 متر باشد.
در چين نيز همين تقسيمبندي در نظر گرفته ميشود، تنها تفاوت آن اين است که طوفان،هاي قوي نيز خود به دو درجه ديگر تقسيم،بندي مي،شوند(طاهرزاده موسوي، 1390):
1- طوفانهاي قوي: وقتي سرعت باد 50 متر بر ثانيه و قدرت ديد کمتر از 200 متر باشد؛
2- طوفانهاي خطرناک: وقتي سرعت باد 25 متر بر ثانيه و قدرت ديد صفر تا 50 متر باشد که به آن شيطان سياه هم گفته ميشود.

4-4-2- اهميت گردوغبار
در سالهاي اخير اين پديده در ايران ابعاد تازهاي گرفته و از يک معضل محلي، به مسئلهاي ملي تبديل شده است. در سالهاي اخير در مناطق خشک و نيمه خشک جهان که از ميانگين بارش کمي برخوردار هستند. پديدهي گرد و غبار از اهميت بالايي برخوردار گرديده و به يک مسئلهي نگران کننده تبديل شده است. کشور ايران نيز به دليل همجوار بودن با بخش وسيعي از پهنههاي بياباني تحت آثار نامطلوب اين پديده قرار ميگيرد. بدليل تأثيرات مهمي که طوفانهاي گرد و غبار بر روي تغيير شرايط اقليمي ميگذارند، بررسي اين پديدهها امري ضروري ميباشد(شرکت مديريت منابع آب ايران، 1393 و آخوندزاده و همکاران،1392)، گرد و غبار ممکن است براي روزهاي متوالي در جو منطقه به صورت معلق باقي مانده و اثرات زيانباري را ايجاد نمايد. در اين حالت علاوه بر آلودگيهاي زيستمحيطي و بهداشتي، فعاليت روزمره انساني، حمل و نقل و فعاليت بسياري از صنايع با مشکل مواجه ميشود. ايجاد و توسعه توفانهاي گرد و غبار به سه عامل فراهم بودن خاک، سرعت باد و ناپايداري هوا بستگي دارد( طاووسي و همکاران،1387).
از جمله خسارات زيستمحيطي ميتوان به زوال گونههاي گياهي و جانوري، تخريب زيستگاه حيات وحش و کاهش کيفيت اراضي و مراتع، کاهش تنوع و فرسايش خاک اشاره نمود. شايان ذکر است بسياري از گويههايي که به عنوان اثرات اقتصادي و زيستمحيطي شناخته ميشوند، داراي جنبههاي اجتماعي نيز ميباشند. برخورد و مواجه با مخاطرات و بلايا در طول زندگي انسان امري اجتنابناپذير است. از اين رو يکي از دغدغههاي هميشگي بشر چگونگي مواجه، خنثيسازي و يا تعديل اثرات پيشامدهاي غيرمنتظره و مخاطراتي که از جانب محيط انساني و طبيعي است که او را تهديد مينمايد. در دهههاي اخير در ميان حوادث و بلاياي طبيعي كه جوامع انساني را تحت تأثير قرارداده است، فراواني و شدت خشكسالي بيش از ساير عوارض و بلاياي طبيعي بوده است(ويلهيت55، 1993). اين پديده طبيعي بتدريج و در يک دوره زماني نسبتاً طولاني عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با تأخير بيشتري نسبت به ساير حوادث طبيعي ظاهر شود و از آن جا که تعيين زمان دقيق آن کار مشکلي است تا حدودي آن را يک پديده و بليه خزنده ميدانند. اين درحالي است كه اثرات غيرمستقيم خشكسالي كه وسيعتر و نامحسوستر هستند، مربوط به آسيبهاي اقتصادي (همچون افزايش قيمت محصولات كشاورزي و دامي، افزايش تقاضا براي وامهاي كم بهره، افزايش هزينه تأمين آب و كاهش توليد مواد غذايي) و اجتماعي( كاهش سطح بهداشت و بروز مشكلات سوء تغذيه، افزايش تضادهاي سياسي، كاهش كيفيت زندگي، فقر و شدتگيري مهاجرتهاي ميان فضايي) وارده بر بطن جامعه انساني ميشود كه به علت ماهيت و ويژگيهاي آن به سختي ميتوان كميت آنها را تشخيص داد(جعفريان و همکاران، 1392).

بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2007، تغييرات فزاينده آب و هواي جهاني در نتيجه فعاليتهاي انساني رخ داده است. همچنين در اين گزارش آمده است که تغييرات آب و هوايي منتج از فعاليتهاي انساني نه تنها منجر به افزايش دماي جهاني ميشود، بلکه باعث بالاتر آمدن سطح آب درياها، ذوب شدن سريع يخهاي قطبي، تغييرات در الگوي جريان بادها و مواردي از اين دست ميشود. اين تغييرات همچنين عوامل اساسي زندگي انسانها از قبيل دسترسي به آب، غذا و سلامت را نيز تحت تأثير قرار ميدهد(موسوي خورشيدي وگليج، 1392).
از مهم‌ترين مسائل ارتباطي مابين انسان و محيط طبيعي، مخاطرات محيطي است. مخاطرات محيطي ممکن است انساني يا طبيعي باشد و نتيجه نيز هرچه هم باشد، باز به انسان و محيط برمي‌گردد. مخاطرات انساني شامل مواردي چون افزايش بيش از حد جمعيت، جرم و جنايت، جنگ، رکود اقتصادي، بيماري ها و… است؛ و مخاطرات طبيعي نيز به حوادثي همچون سيل، آتشفشان، خشکسالي، طوفان، زلزله و… اطلاق مي‌شود. گاهي اين مخاطرات از نظر منشاء بين انسان و محيط مشترک است. مخاطرات اعم از طبيعي يا انساني ممکن است در يک فرآيند زماني منظم( پي در پي) و يا نامنظم( گسيخته ) روي دهد. مقابله با مخاطرات منظم آسان است ولي مهم اين است که چگونه مي‌توان با مخاطرات نامنظم مقابله، آن را کنترل و يا محو کرد؛ و يا اين که اصولأ مخاطراتي را که در يک دوره نامنظم رخ مي‌دهند، با برنامهريزي‌هايي که يک هدف منظم و روند پي‌درپي را تعقيب مي‌کنند، چگونه مي‌توان تطبيق داد. مسأله ديگر فضايي است که مخاطرات در آن اتفاق مي‌افتد. بديهي است که هر مخاطره مي‌تواند در هر سطحي از محلي تا بالاترين آن يعني ملي هم رخ دهد. حتي به جنبه‌هاي جهاني آن نيز بايد توجه نمود( حسن پاک نژاد .مريم ايلانلو، 1392).
6-4-2- مراکز توليد گرد و غبار در ايران و جهان
1-6-4-2- مراکز توليد گرد و غبار در جهان
بارندگي و دما اولين فاکتورهاي مهم ارزيابي آب و هوا در جهان محسوب ميشوند که نقش زيادي در توسعه و گسترش پوشش گياهي يک منطقه دارند. کاهش ميزان رطوبت و افزايش دما باعث افزايش تبخير و تعرق و ايجاد خشکي، کاهش پوشش گياهي و کاهش چسبندگي ذرات خاک ميشود. در نتيجه خاک در اثر وزش بادهاي شديد به حرکت در آمده و همراه با آن جابجا مي شود، بنابراين وقوع خشکسالي که در سالهاي اخير به دليل تغييرات اقليمي و پديده بيابانزايي شدت گرفته، ميتواند نقش زيادي در افزايش اين پديده داشته باشد. اثبات علت وقوع اين پديده به سهولت امکان پذير نيست و نيازمند بررسيهاي آماري جامع و طولاني مدت پارامترهاي جوي مي باشد، هر چند روند افزايش دماي سطح زمين و افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي و نيز روند رو به رشد توليد ذرات معلق و غبارها تقريباً قطعي ميباشد، وقوع بيابان زايي و تخريب پوشش هاي گياهي و استفاده بيش از اندازه و نامناسب از زمين هاي کشاورزي و در نتيجه تضعيف حاصلخيزي و دوام خاک که در نتيجه افزايش رشد جمعيت بشر شدت يافته است باعث شکل گيري و گسترش بيابان ها و افزايش فرسايش بادي و در نتيجه باعث از دست رفتن خاک هاي سطح الارضي و افزايش وقوع طوفان هاي گرد و غبار مي شود. در حقيقت مي توان بيابان ها و درياچه هاي خشک شده را که به علت تغييرات اقليمي به بيابان هاي کوچک تبديل شدهاند از مراکز توليد گرد و غبار دانست. بنابراين مراکز توليد گرد و غبار معمولاً در مناطق خشک جهان قرار دارند (تصوير 3) . اين مناطق داراي بارندگي سالانه کمتر از 200 تا 250 ميليمتر بوده که به لحاظ توپوگرافي در مناطق پست جهان واقع مي باشند (چوپاني، 1388) . اين پديده در دشت ها نسبت به کوهستان ها و در بيابان ها يا حاشيهي آنها نسبت به ساير مناطق بيشتر اتفاق ميافتد. بزرگترين و فعالترين مراکز توليد گرد و غبار در جهان مناطقي هستند که فعاليت هاي بشري در اين مناطق محدود است اين مراکز همچون کمربندي از غبار از سواحل شمال غربي آفريقا آغاز شده و ضمن عبور از خاورميانه، آسياي مرکزي و جنوبي به چين مي رسند. به عبارت ديگر نيمکره جنوبي را مي توان عاري از هرگونه غبار دانست (تصوير 4و5) (ذوالفقاري و همکاران، 1388). مطالعات اخير نشان داده که بيابان صحرا(در شمال غرب افريقا) نقش زيادي در توليد گرد و غبار جهاني نسبت به ساير مناطق مثل خاورميانه ، جنوب غرب آسيا ، مرکز استراليا و افريقاي جنوبي دارد. ارزيابي مي شود که انتشار گرد و غبار جهاني نزديک 1000 تا 3000 تن در سال است و اين ميزان در بيابان صحرا حدود 500 تا 1000 تن در سال مي باشد يعني حدود نصف گرد و غبار توليد شده در جهان، بزرگترين منبع گرد و غبار بعد از بيابان صحرا در کشور چين است اگرچه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارباب رجوع، افغانستان، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، تکرار جرم