پایان نامه ارشد رایگان درباره ساده سازی

دانلود پایان نامه ارشد

زندگی روزمره بوده است. هر یک از ویژگی های فوق را می توان به عنوان یک بیس، در جهت آرم سازی استفاده نمود.
رویکرد مبانی گرایانه در طراحی، منجر به تولید اثری است که می تواند به راحتی در حوزه ی آرم و نشانه جای بگیرد. ساده سازی عناصر تا رسیدن به یک هویت کلی و جامع در واقع آن چیزی است که در آثار مهرهای دوره ایلام دیده می شود. به زبان دیگر می توان گفت مجموعه ی مهرهای این دوره گنجینه ی بزرگی برای الهام و استفاده از عناصر بصری است که می تواند زمینه ساز طراحی آرم ها و نشان های بسیاری در دنیای امروزی گردد. همان طور که در نمونه های زیر مشاهده می کنید، نمونه های مختلفی از آرم ها وجود دارند که با استفاده از نقوش(جانوری، گیاهی، هندسی، انسانی، اسطوره ای و ترکیبی) دوران های مختلف تاریخی تهیه شده اند. گرچه این نقوش در دوران هایی دچار تغییراتی شده اند، اما چنین وجه شباهت هایی را می توان در مهرهای چغازنبیل مشاهده نمود، و آنها را در تهیه ی آرم به کار برد.
در تصاویر زیر در بخشی از مهر، دو حیوان در وضعیتی متقارن روی دو پای خود بلند شده اند. در این طراحی با اجتناب از جزئیات و رسیدن به یک طرح ساده و کلی، راه را برای آفرینش یک نماد هموار شده است. تصویر(3- 93، 3- 94، 3- 95، 3- 96)

(تصویر3- 93): مهر استوانه ای منطقه چغازنبیل(منبع: چغازنبیل(دوراونتاش)، جلد چهارم، حکاکی ها،1375، 57)

(تصویر3- 94): مهر استوانه ای منطقه چغازنبیل(منبع: چغازنبیل(دوراونتاش)، جلد چهارم، حکاکی ها،1375، 73)

(تصویر3- 95): مهر استوانه ای منطقه چغازنبیل(منبع: چغازنبیل(دوراونتاش)، جلد چهارم، حکاکی ها،1375، 71)

یا در تصویر(3- 96)، باز با استفاده از تقارن و تعادل، نشانه به هویت کلی خود رسیده است.

(تصویر3- 96): مهر استوانه ای منطقه چغازنبیل(منبع: چغازنبیل(دوراونتاش)، جلد چهارم، حکاکی ها،1375، 31)

به راستی که می توان رد پای این فضا را در بسیاری از نشانه های ایرانی و خارجی چه در حوزه ی تیم های ورزشی و چه در حوزه ی نمادهای تجاری به وفور مشاهده کرد. مانند: نمادهای کفش بلا، رادیو تلویزیون ملی ایران، باشگاه پرسپولیس. تصویر(3- 97، 3- 98، 3- 99)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جهان بینی، ساده سازی، نهاد اجتماعی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع سواد بصری، نقوش اساطیری، تحلیل محتوا