پایان نامه ارشد رایگان درباره سابقه خدمت، مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

ها تبديل شده است چارچوب و محتوا دوتا از پارامترهاي مهم کيفي در توسعه حرفه اي است
چنگ وچن
2010
عوامل آموزشي خودمحور براي اموزش اينترنتي
عامل آموزشي، داراي اثر مثبت و ارزشمندي بر يادگيري ، رياضي دانش آموزان است
سلن وصفراغلو
2013
تعيين ايده هاي دانش آموزان مدارس ابتدايي و ايده هاي مربوط به رفتار غيرقابل قبول در استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات
سطح اگاهي شرکت کنندگان گروهها و رفتار غيرقابل قبولICT بوده است
کورکماز وکاکيل
2013
مشکلات معلمين در استفاده از تخته هوشمند
بطورکلي نظرات معلمان در استفاده از تخته هوشمند مفيد و نگرش مثبتي نسبت به اين فن اوري دارند

در کشور ما مدت زمان اندکي است که صحبت از آموزش الکترونيکي مطرح شده است به طوري که اولين دانشگاه رسمي الکترونيکي در سال (۱۳۸۲) توسط دانشگاه شيراز افتتاح شد بنابراين دغدغهاي که براي بسياري از صاحب‌نظران و مسئولان ايجاد شده چگونگي راه اندازي
2- 4. خلاصه وجمعبندي
آن در نظام آموزشي کشور است. از مهمترين موانع کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات را مي‌توان عدم آگاهي معلمان و دانش آموزان از چگونگي کاربرد و قابليت برنامههاي فناوري ارتباطات،در فرايند ياددهي- يادگيري نام برد. بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سيستم مدارس، اصطلاح مدارس هوشمند را به وجود آورده است. ايجاد مدارس هوشمند در کشور ما به خاطر نوپا بودن آن نياز به بررسيهاي بيشتري پيرامون نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي آن دارد. با توجه به مزاياي زياد فناوري اطلاعات در آموزش مانند به روز بودن اطلاعات، سرعت زياد ، آسان تر شدن فرايند تدريس ، جذابترشدن آموزش براي دانش آموزان و .با اين وجود ضعف ها و تهديدهايي هم وجود دارد که بايد آنها را نيز مشخص نمود. بطور کلي، بر اساس مباني نظري دراين پژوهش، چنين استنباط مي شودکه باظهور رسانههاي الکترونيکي وورود آنها به عرصه آموزش ويادگيري،مدرسة هوشمندمورد توجه قرار گرفته شد.به عبارت ديگر بر اساس تبييين نقش رسانههاي الکترونيکي در تسهيل آموزش و يادگيري، بتدريج انديشه ظهور مدارس هوشمند، شکل گرفت.تاريخچه مدارس هوشمند در جهان وايران، بيانگر توجه به اين نوع مدارس درآموزش ويادگيري است که مباني نظري وتحقيقات انجام شده دراين زمينه،تبيينکننده توجه به تاثير مدارس هوشمند در آموزش ويادگيري است اما رشد و توسعه فرايند اين نوع مدارس همچنان براي مسؤولان، والدين و معلمان، مبهم و مورد ترديد است به عبارت ديگر گر چه از بعد نظري، رابطه اين مدارس با آموزش و يادگيري تبيين شده وتحقيقات انجام شده نيز تا حدودي بيانگر چنين رابطه اي است اما اينکه در عمل چه اتفاقي مي افتد و يا در آينده چه تاثيراتي را خواهد داشت همچنان مورد سؤال است. لذا پژوهش مذبور با در نظر داشتن رابطه ميان مدارس هوشمند با آموزش و يادگيري، بر مبناي ترديدهاي ممکن موضوعيت يابد يعني ضمن اينکه پژوهش هايي در اين زمينه انجام شده اما اين پژوهش براي رفع ترديدها به خصوص در اکثر نقاط مختلف کشور، از لحاظ تفاوتهاي فرهنگي، قابليت بررسي و انجام دارد

فصل سوم
روش تحقيق

مقدمه
دراين فصل به روش تحقيق، دادههاي مورد نياز، جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونهگيري، شيوه گردآوري دادهها، ابزار جمع‌آوري دادهها و روش تجزيه و تحليل داده‌ها، پرداخته ميشود

3-1. روش پژوهش
اين پژوهش از بعد هدف، از نوع پژوهشهاي کاربردي است. در اين پژوهش، جهت جمع آوري و تحليل داده ها، از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است. قابل ذکر است که پژوهشگر، درباره ي علت وجودي توزيع، بحث نميکند بلکه تنها به چگونگي آنها در جامع مورد پژوهش، ميپردازد و سپس با استفاده از مدل سوات، با پيمايش نظرات، مدل و راهبردهاي استراتژيک مرتبط با پژوهش، ارائه شد.

3-2. جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش، شامل کليه معلمين مدارس ابتدايي شهر کرمان است که در سال تحصيلي 93- 1392، در اين مدارس مشغول به فعاليت بودهاند.
تعداد معلمين مقطع ابتدايي ناحيه يک، 1325 نفر و تعداد معلمين مقطع ابتدايي ناحيه دو، 1300 نفر ميباشند.

3-3. حجم نمونه و روش نمونهگيري:
حجم نمونه ‌اين پژوهش جهت تکميل پرسشنامه، شامل 217 نفر از معلمين مقطع ابتدايي دو ناحيه شهر کرمان بودند.
نمونهگيري در اين پژوهش در دو مرحله صورت گرفت.مرحله اول: نمونهگيري هدفمند، بر اساس هدف پژوهش (بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي شهر کرمان)، لازم بود در نمونه تعداد مدارس هوشمند که در سطح شهر اندک است به همان نسبت مدارس عادي باشند در نتيجه سعي شد مدارس ابتدايي هوشمند، به طور کامل، در نمونه قرار گيرند.
مرحله دوم، نمونه گيري خوشهاي،:از مدارس عادي شهر کرمان، به طور تصادفي، تعدادي انتخاب شد و به تمام معلمين مدارس انتخابي، پرسشنامه داده شد.

3-4. شيوه گردآوري داده‌ها
پژوهشگر پس از دريافت نامه از دفتر بخش و مراجعه به آموزش و پرورش ناحيه يک و دو، پس از هماهنگي با واحد حراست اداره کل آموزش و پرورش ناحيه يک و دو، مستقيماً به مدارس مراجعه کرده و پرسشنامه را به صورت حضوري، بين معلمين توزيع کرد. از 220پرسشنامه توزيع شده پس از پيگيريهاي فراوان و مراجعه مکرر217 پرسشنامه، جمع‌آوري گرديد

3-5. ابزار گرداوري داده‌ها
به ‌منظور گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است که داراي 48 سؤال، حول چهار محور اصلي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد است. براي هر کدام از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، 12 سؤال در نظر گرفته شده است.
براي مصاحبه نيز، با توجه به سوالهاي پرسشنامه، 4 سوال اصلي (نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصتهاي هوشمندسازي مدارس انتخاب شد.
اين پرسشنامه براساس روش مقياس ليکرت، تنظيم شده و داراي گزينههاي (خيلي زياد، زياد، تا حدودي، کم، خيلي کم) ميباشد و در اختيار معلمين مدارس ابتدايي ناحيه يک و دو، قرار گرفت.
بخش ديگر پرسشنامه داراي 14 سؤال است که معلم با پاسخ دادن به آنها، اطلاعاتي در مورد جنسيت، سابقه خدمت، عنوان آخرين مدرک تحصيلي، ميزان دسترسي به رايانه در منزل و مدرسه و ميزان آشنايي آنها با رايانه و ميزان توافق آنها با هوشمندسازي مدارس ابتدايي، در اختيار محقق قرار ميدهد.

3-6. روايي پرسشنامه
در اين پژوهش براي تعيين روايي ابزار سنجش، از قضاوت متخصصان درباره‌ي سؤالهاي پرسشنامه، استفاده شد، پرسشنامه به همراه يک مقدمه و توضيحات کامل پيرامون سؤالات، در اختيار 5 نفر از اساتيد و اعضاء هيأت‌ علمي و دو معلم بخش علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر کرمان قرار گرفت و از آنها درخواست شد که با توجه به سؤال‌هاي در نظر گرفته شده، روا بودن سؤال‌ها را در قالب گزينه هاي کاملاً مناسب، مناسب، تا حدي مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب بيان فرمايند. پس از دريافت پاسخ، روايي محتواي اين پژوهش با توجه به نظر صاحبنظران اين حوضه در سطح مطلوب، تعيين شد.
3-7. پايايي پرسشنامه
در پژوهش حاضر، پايايي به روش آلفاي کرونباخ براي کل مقياس 95/0 و براي هر يک از بخشهاي نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد به ترتيب برابر با 91/0، 91/0، 88/0 و 92/0 به دست آمد که نشان دهنده همساني دروني بسيار بالاي گويهها بود (پيوست).
جدول 3-1. پايايي متغيرهاي پژوهش به روش آلفاي کرونباخ
متغير
تعداد سوال
ضريب پايايي
نقاط قوت
12
79/0
نقاط فرصت
13
84/0
نقاط ضعف
13
85/0
نقاط تهديد
10
81/0
کل مقياس
48
95/0

3-8. روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش، از آمار توصيفي و استنباطي و از نرم‌افزارSPSS استفاده شد.
الف ـ روشهاي آمار توصيفي: محاسبه ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد فراواني
ب ـ روشهاي آماري استنباطي: آزمون‌هاي تي تک نمونه‌اي وهمچنين از تحليل سوات و محاسبه‌ي ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي، رسم نمودار مدل و ارائه راهبرد استراتژيک

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها

مقدمه
در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها ارائه مي شود داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ي محقق ساختهاي که مشتمل بر 48 سؤال بسته پاسخ 5 درجه‌اي ليکرت بود، جمع‌آوري گرديد. در تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي و از نرم‌افزارهاي2010 EXCELL و SPSS استفاده شد. در بخش آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي ستوني، توصيفي از برخي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي معلمان( مانند جنسيت، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات و امکانات و چگونگي استفاده از اين امکانات (داشتن رايانه در منزل، ساعات استفاده از رايانه در کلاس، موارد مختلف استفاده از رايانه در مدرسه، رضايت معلمان از سطح سواد رايانه‌اي مسئول تکنولوژي مدرسه و ميزان موافقت آنها با هوشمندسازي مدارس ابتدائي) ارائه شد. در بخش آمار استنباطي نيز، براي بررسي فرضيهها و سؤالات پژوهش از آزمونهاي تي تک نمونه اي و تي مستقل و همچنين از روش تحليل سوات (swot) و محاسبهي ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي و رسم ماتريس مربوط به آن براي تعيين راهبرد مربوطه استفاده شد.

4 – 1 توصيف ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخگويان:
در اين بخش داده‌هاي جمعيت شناختي مانند: جنسيت، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات جمع‌آوري شده از نمونه‌ي آماري با استفاده از روش‌هاي تجزيه و تحليل توصيفي مناسب بررسي شد تا امکان شناخت بيشتر از گروه نمونه را فراهم آورد.

4-1-1- توزيع فراواني معلمان بر حسب جنسيت
همان طور که جدول و نمودار 4-1 نشان ميدهد، در اين پژوهش، تعداد معلمان زن 194 نفر (4/89 درصد) و تعداد معلمان مرد 23 نفر (6/10 درصد) بود.

جدول 4-1 توزيع فراواني معلمان بر حسب جنس
وضع تأهل
فراواني
درصد
زن
194
4/89%
مرد
23
6/10%
جمع
217
100%

نمودار 4-1 توزيع درصدي جنسيت معلمان

4-1-2- توزيع فراواني معلمان بر حسب سابقه خدمت
همان طور که جدول و نمودار 4-2 نشان مي‌دهد، از بين 217 نفر معلم در اين تحقيق، 52 نفر ( 24 درصد) 1 تا 5 سال، 12 نفر ( 5/5 درصد) 6 تا 10 سال، 37 نفر ( 1/17 درصد) 11 تا 15 سال، 33 نفر ( 2/15 درصد) 16 تا 20 سال و 68 نفر ( 3/31 درصد) 20 سال به بالا سابقه خدمت داشتند؛ در ضمن 15 نفر (معادل 9/6 درصد) نيز سابقه خدمت خود را مشخص نکرده بودند.

جدول 4-2 توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخگويان
سابقه خدمت
فراواني
درصد
درصد معتبر
فراواني تجمعي
1 تا 5 سال
52
24%
7/25%
7/25%
6 تا 10 سال
12
5/5%
9/5%
7/31%
11 تا 15 سال
37
17%
3/18%
50%
16 تا 20 سال
33
2/15%
3/16%
3/66%
20 سال به بالا
68
3/31%
7/33%
100%
کل
202
1/93%
100%

بي‌پاسخ
15
9/6%


جمع
217
100%

نمودار 4- 2 توزيع درصدي سابقه خدمت معلمان

4-1-3- توزيع فراواني معلمان بر حسب ميزان تحصيلات
همان طور که جدول و نمودار 4-3 نشان مي‌دهد، از بين 217 نفر معلم در اين تحقيق، 25 نفر ( 5/11درصد) ديپلم، 62 نفر (6/28 درصد) فوق ديپلم، 67 نفر (/30 درصد) ليسانس و 3 نفر ( 4/1 درصد) فوق ليسانس بودند؛ در ضمن 60 نفر ( 6/27 درصد) نيز سطح تحصيلات خود را مشخص نکرده بودند.
جدول 4-3 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان
سطح تحصيلات خدمت
فراواني
درصد
درصد معتبر
فراواني تجمعي
ديپلم
25
5/11%
9/15%
9/15%
فوق ديپلم
62
6/28%
5/39%
4/55%
ليسانس
67
9/30%
7/42%
1/98%
فوق ليسانس
3
4/1%
9/1%
100%
کل
157
4/72%
100%

بي‌پاسخ
60
6/27%


جمع
217
100%

نمودار 4-3 توزيع درصدي ميزان تحصيلات معلمان

4-1-4- توزيع فراواني معلمان بر حسب داشتن رايانه در منزل

همان طورکه جدول و نمودار 4-4 نشان مي‌دهد، در اين پژوهش، تعداد معلماني که در منزل رايانه داشتند 194 نفر ( 4/89 درصد) و تعداد معلماني که در منزل رايانه نداشتند 23 نفر (6/10 درصد) بود.
جدول 4-4 توزيع فراواني معلمان بر حسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، آموزش زبان، عملکرد دانش آموزان، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رايانه، توزيع، معلماني، فراواني