پایان نامه ارشد رایگان درباره رگرسيون، تغييرات، ضريب

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.

جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون

جدول شماره (6-4)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد، طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق جدول فوق ميانگين نزديک صفر مي باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از رگرسيون در خصوص تغييرات سود آتي و تغييرات سود تقسيمي استفاده کرد.

2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم
بين تغييرات سود آتي و سود هر سهم، در بازار سرمايه ايران رابطه وجود دارد.
آزمون فرضيه دوم :
اگر فرضيه اصلي 2 را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود آتي و سود هر سهم ، وجودندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود آتي و سود هر سهم ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (7-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سودآتي و سودهرسهم

دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/649
0/019622
0/223
0/224
0/474
1

طبق جدول شماره (7-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود آتي و سود هر سهم 474/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين تغييرات سود آتي و سود هر سهم نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 223/ 0 را نشان مي دهد که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات سود آتي توسط سود هر سهم ارائه مي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (7-4) 649/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (8-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
000/0
172/966
6/660
1
6/660
رگرسيون

0/039
598
23/024
Residual

599
29/684
جمع

جدول شماره (8-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود آتي و سود هر سهم مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي شود. در ادامه به برآورد ضرايب موجود در رابطه رگرسيوني مي پردازيم:

جدول شماره (9-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)
سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
-12/340

0/011
-0/142
(Constant)
000/0
13/152
474/0
0/016
0/215
سود هر سهم

در خروجي جدول شماره (9-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= – 0/142+ 0/215X +e i
طبق خروجي جدول شماره (9-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.

جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون

جدول شماره (10-4)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد، طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق جدول ميانگين نزديک صفرمي باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از رگرسيون در خصوص دو متغييرتغييرات سود آتي و سود هر سهم استفاده کرد.

3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم
بين تغييرات سود آتي و تغييرات سود هر سهم، در بازار سرمايه ايران رابطه وجود دارد.
اگر فرضيه اصلي 3 را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :

همبستگي معنا داري بين تغييرات سود آتي وتغييرات سود هر سهم، وجودندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود آتي وتغييرات سود هر سهم ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (11-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سودآتي و تغييرات سود هر سهم
دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/524
0/022169
0/008
0/010
0/100
1

طبق جدول شماره (11-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود آتي و تغييرات سود هر سهم 100/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغيرتغييرات سود آتي و تغييرات سود هر سهم نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 008/ 0 را نشان مي دهد که عددبسيار پاييني مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات سود آتي توسط تغييرات سود هرسهم ارائه نمي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (11-4) 524/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (12-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/015
5/989
0/294
1
0/294
رگرسيون

0/049
598
29/390
Residual

599
29/684
جمع

جدول شماره (12-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغيير سود آتي و تغيير سود هر سهم مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

جدول فوق نشان مي دهد که sig کمتر از پنج درصد مي باشد و فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد. با توجه به اين که وجود رابطه خطي بين دو متغير تاييد شد مي خواهيم پارامترهاي اين مدل رگرسيوني ساده را برآورد کنيم:

جدول شماره (13-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)
سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
-3/578

0/009
-0/032
(Constant)
015/0
2/447
100/0
0/026
0/063
تغيير سود هر سهم

در خروجي جدول شماره (13-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.

Y= – 0/032+ 0/063X +e i
طبق خروجي جدول شماره (13-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.

جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون

جدول شماره (14-4)، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون مي پردازد، طبق اين فرض مي بايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر باشند که طبق جدول فوق ميانگين نزديک صفرمي باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراين با برقرار بودن اين پيش فرض مي توان از رگرسيون در خصوص دو متغير تغييرات سود آتي و تغييرات سود هر سهم استفاده کرد.
فرضيه فرعي 1- 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-1- 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند، وجود دارد.
اگر فرضيه فرعي1-1 – 1را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند، وجودندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند.

دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/839
0/023384
0/024
0/030
0/174
1

طبق جدول شماره (15-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند 174/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سطح معنادار، ارزش بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار