پایان نامه ارشد رایگان درباره روابط جنسی، تجاوز جنسی، روابط زناشویی، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

راهمازاينجهتحصنگفته‏اند،كهمانعازوروداغياراست،ووقتىمى‏گويند: احصنتالمرأةمعناىآنايناستكهفلانزنعفتبهخرجداد،وناموسخودراحفظكرد،وياايناستكهازفسقوفجورامتناعورزيد،درقرآنكريمنيزآمدهكه:” الَّتِيأَحْصَنَتْفَرْجَها” «1» يعنىداراىعفتبود،ووقتىگفتهمى‏شود: (احصنتالمراة) بصورتمعلومويا (احصنتالمرأة) بصيغهمجهول،معنايشايناستكهفلانزنشوهررفت،ودرنتيجهشوهرشاوراحفظكرد،ويابدوندخالتشوهرصرفازدواج،اوراحفظكرد،وچونبخواهىدرموردزنىبگويىاينزنآزادهاستنهبرده،مى‏گويى” أحصنتالمراة” زيراآزادبودناومانعمى‏شودازاينكهكسىمالكناموساوشود،وياآزادبودنشمانعمى‏شودازاينكهمرتكبزناگردد،زيرادرآنايامزنادربينكنيزانشايعبود،وآزادهاازارتكابآنننگداشتند244.
این آیه مرتبط به زنانی است که ازدواج با آنان حرام است و تنهااستثنايىكهبهاينحكمخوردهاست؛درموردزنانغيرمسلمانىاستكهبهاسارتمسلماناندرجنگهادرمى‏آيند،همانگونهكهآيهمى‏فرمايد: «مگرآنهاراكه (ازطريقاسارت) مالكشده‏ايد» (إِلَّامامَلَكَتْأَيْمانُكُمْ).
زيرااسارتآنهابهحكمطلاقاستواسلاماجازهمى‏دهدبعدازتمامشدنعدّهباآنانازدواجكنندوياهمچونيككنيزباآنانرفتارشود245.
سپسبراىتأكيداحكامگذشتهكهدرموردمحارمومانندآنواردشدهمى‏فرمايد: «اينهااحكامىاستكهخداوندبراىشمامقررداشتهونوشتهاست» (كِتابَاللَّهِعَلَيْكُمْ). بنابراين،بههيچوجهقابلتغييروعدولنيست.
آیه می گوید: نباید با زنان شوهر دار ازدواج کردو تنهااستثنايىكهبرای این حکم قائل شده استاست؛در موردزنانغيرمسلمانىاستكهبهاسارتمسلماناندرجنگهادرمى‏آيند،همانگونهكهآيهمى‏فرمايد: «مگرآنهاراكه (ازطريقاسارت) مالكشده‏ايد» (إِلَّامامَلَكَتْأَيْمانُكُمْ).
سپسمى‏گويد: غيرازاينچندطايفه «زنانديگرغيرازاينها-كهگفتهشد-براىشماحلالاست،كهبااموالخودآنانرااختياركنيددرحالىكهپاكدامنباشيدواززناخوددارىكنيد» (وَأُحِلَّلَكُمْماوَراءَذلِكُمْأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِكُمْمُحْصِنِينَغَيْرَمُسافِحِينَ).
جملهأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِكُمْاشارهبهايناستكهرابطهزناشويىيابايدبهشكلازدواجباپرداختمهرويابهشكلمالكشدنكنيزباپرداختقيمتباشد.
درقسمتبعد،اشارهبهمسألهازدواجموقتوبهاصطلاح «متعه»كرده،مى‏گويد: «زنانىراكهمتعهمى‏كنيدمهرآنهارابهعنوانيكواجببايدبپردازيد» (فَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهِمِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِيضَةً).
بعدازذكرلزومپرداختمهراشارهبهاينمطلبمى‏فرمايدكه: «اگرطرفينعقد،بارضايتخودمقدارمهررابعداكموزيادكنندمانعىندارد» (وَلاجُناحَعَلَيْكُمْفِيماتَراضَيْتُمْبِهِمِنْبَعْدِالْفَرِيضَةِ).
احكامىكهدرآيهبهآناشارهشد،احكامىاستكهمتضمنخيروسعادتافرادبشراستزيرا: «خداوندازمصالحبندگانآگاهودرقانونگذارىخودحكيماست» (إِنَّاللَّهَكانَعَلِيماًحَكِيماً)246. روایات : آمده است رسول (ص) بعداز اطمینان به اینکه زنان اسیر باردار نیستند،به آنها اجازه داد که با مسلمین ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند.
از آیه قرآن می آید که؛ ازدواج با زنان اسیر هرچند شوهر داشته باشند ،جایز است. زیرا اسارت در اسلام برای زنان کافر به منزله طلاق آنان از شوهران است و حکم آنان همچون زنان بی شوهر است. مثل ایمان آوردن زن که اگر شوهرش به کفر ادمه دهد، ایمان آوردن او را از شوهر جدا می کند. ازدواج با زن شوهردار از نظر اسلام حرام است و از هر مذهب و ملت که باشد ولی چون اسارت به منزله طلاق است، زن اسیرپس از اسارت به مدت یکبار حیض و اگر باردار است تا وضع حملش باید عده نگه دارد . و در مدت عده هیچ گونه ارتباط زناشویی با وی، جایز نیست . این طرح زناشویی با عنوان همسر یا کنیز از طرح بازگرداندن به کفار یا رها کردن وی و بی سرپرست گذاشتن وی بهتر است.
جواز ازدواج با زنان اسیر شده یکی از موضوعات مناقشه آمیز در اسلام است .به صورتی که برخی از انسانهای ،نا آگاه به واقعیت اسلام، برداشتی اشـتباه از این حکم دارند،و این امر را نوعی تجاوز جنسی تعبیر کرده اند .آنان در این باب به سخن خداوند متعال استنادکرده اند :”وَالْمُحْصَناتُمِنَالنِّساءِإِلاَّمامَلَكَتْأَيْمانُكُمْكِتابَاللَّهِعَلَيْكُمْوَأُحِلَّلَكُمْماوَراءَذلِكُمْأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِكُمْمُحْصِنِينَغَيْرَمُسافِحِينَفَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهِمِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِيضَةًوَلاجُناحَعَلَيْكُمْفِيماتَراضَيْتُمْبِهِمِنْبَعْدِالْفَرِيضَةِإِنَّاللَّهَكانَعَلِيماًحَكِيماً247″و ا ین آیه را دلیلی برجواز تجاوز جنسی و استمتاع آزاد ،از زن می دانند . درحالی که با تعقل در این موضوع می توان در یافت ؛این امر در حقیقت، راه حلی برای حلیّت و سالم سازی روابط جنسی با زنان اسیر است . واسلام از آن به عنوان راهی برای آزادی زنان اسیر شده در جنگها و احترام هرچه بیشتر به کرامت انسانی آن ها، استفاده کرده است . در این جا لازم می دانیم در مبحثی هر چند کوتاه بر پاسخ بدین سؤال و سؤالات جانبی آن بپردازیم: مسائلی که به پاسخ آن در این بحث می پردازیم عبارتند از: 1- دلایل فلسفه جواز برده گرفتن زنان دشمن 2-دلیل مجازبودن برقراری روابط جنسی با زنان اسیر و نحوه آن 3-عدم نیاز این روابط به رضایت زنان 4-جواز عزل نطفه
3.4.4.1- فلسفه جوازبرده گرفتن از زنان دشمن: شکی نیست زنانی که در جنگ به اسارت درمی آمدند بخشی ازنیروهای دشمن بودند که اگر آزاد می شدند تقویت جبهه دشمن را در پی داشت . لذا برای جلوگیری ازپیوستن مجدد آنان به دشمن یا باید همه را کشتار کرد که بیرحمانه می باشد ،و با اسلام ناسازگار است؛ حتی اسلام هرگز چنین اجازه ای را به انسانی نمی دهد . از سویی حبس همه آنان نیز علاوه براین که روش درستی نمی باشد، با توجه به عدم وجود حداقل امکانات درآن زمان ممکن هم نبود. همچنین به کارگرفتن آنان در معادن و مزارع بدون این که از حق استفاده از غرایز جنسی برخوردار باشند، عواقب خطرناکی همچون رواج فحشا دربین آنها را به دنبال داشت .پس بایستی برای نگهداری و اداره زندگی و تأمین نیازمندی ها و آموزش وتربیت دینی همه اسرا؛ به ویژه اسرای زن چاره ای اندیشیده شود، تا نه تنها عواقب سوئی برای آنان و جامعه در پی نداشته باشد بلکه با اسلام آشنا شده و با مسلمان شدن آزاد شده و به تبلیغ و تقویت جبهه اسلام بپردازند.
3.4.4.2 دلیل مجاز بودن برقراری روابط جنسی با اسرا: طبیعی است که با توجه به هزینه ها و مخارجی که این اسرا داشتند ،کمتر افرادی پیدا می شدند که حاضر باشند مجاناً وبدون هیچ گونه عوضی زندگی آنان را تأمین کنند.به همین منظور به مسلمین اجازه داده شد ؛ تا در ازاء تأمین زندگی آنان با شرایطی، آنان را در منازل و مزارع و… به کار بگیرند . همچنین اسلام ضمن رد نامشروع شمردن هرگونه تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان اسیر، به مسلمین اجازه داده است، در صورت تمایل با شرایط خاص و تحت ضوابط معینی با آنان روابط زناشویی مشروع داشته باشند و با رسمیت بخشیدن به این نحوه روابط زناشویی تعهدات متقابلی رادرطرفین ایجاد می کند و متقابلاً زن نیز در برابر تعهداتی مانند تمکین جنسی در برابر او ، عدم جواز داشتن روابط جنسی با دیگری و… پیدا میکند . همین تعهدات متقابل در سلامت اخلاقی طرفین و جامعه اثرات مثبت بسیار دارد. بر این اساس همانطور که ازدواج یکی از قراردادهای اجتماعی برای حلّیت رابطه جنسی با زنان است. خریدن، هدیه گرفتن و غنیمت گرفتن زنان اسیر نیز قراردادی برای حلّیت رابطه جنسی است که مورد تأیید اسلام است.ودر حیقیقت، ایجاد رابطه زناشویی و جنسی با زنان اسیر به دو روش مشروع است ؛ازدواج و ملک یمین. علاوه بر این طرح اسلام در مورد ازدواج و حلیت زنان اسیر شده راهی برای احیای شخصیت آنها در همه ابعاد بود چرا که درآن زمان همه به اسرای خود به عنوان غنیمت و ابزار نگاه می کردند که؛ فقط باید در معادن و مزارع آنها را به کارهای سخت وادار کرد ، لذا ازدواج با چنین افرادی امری کاملاً خلاف جریان حاکم در جوامع آن روز بود، و مردم آن روز ازدواج با چنین افرادی را توهین بزرگ به خود و فامیل خود می دانستند. به همین دلیل طرح ازدواج با اسیران در چنین فضایی یک انقلاب بنیادین در جامعه بشری آن روز محسوب می شود و در واقع قانونی کردن ازدواج با زنان اسیر شده هم احیاء شخصیت و کرامت زنان بود248. 3.4.4.3-عدم نیاز این روابط به رضایت زنان ممکن است به ذهن آیه که چرا اسلام دراین روابط جنسی به زنان اسیر حق انتخاب نداده و رضایت از آن را شرط ندانسته است ؟ در جواب بایستی گفت بالاخره این زنان بخشی از جبهه دشمن بودند که ؛ بایستی علاوه بر تأمین تربیت و اداره زندگی آنان ، برطرف کردن نیازهای مختلف آنان نیزکنترل شود، تا برای جامعه اسلامی ضرری نداشته باشند .چه بسا دشمن با یک طرح حساب شده گروهی از نیروهای زن خود را آموزش داده باشد و به عنوان اسیر وارد جامعه کند تا با سوء استفاده از امتیازات و حقوقی که اسلام برای اسرا در نظر گرفته است ،آسیب هایی را به جامعه بزنند . لذااگر ازدواج آنان اختیاری بود،؟ ممکن بود با تن ندادن به ازدواج مشروع با استفاده قدرت جنسی خود مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کنند. به علاوه اگر انتخاب یک همسر ومالک به آنها داده می شد بعید نبود بسیاری از این زنان یک نفر را انتخاب کنند. . با توجه به این که لازم بود اسرای جنگی بین همه مسلمین یا جنگجویان آنها تقسیم شوند . عملاً این اختیار مشکل ساز می باشد لذا برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی لازم است تا بخشی از محدودیت ها همچنان باقی بماند و اسلام چاره ای نداشته است ، تا با وادار کردن آنان به زناشویی با صاحبان خود ،یا افرادی که صاحبانشان انتخاب کرده اند ، زمینه این نوع آسیب ها و مشکلات را از بین ببرد و تکلیف آنان را مشخص سازد .
3.4.4.4-جواز عزل نطفه عزل در لغت ،به معنای بازداشتن و جلو گیری از چیزی است و عزل منی ب معنی؛ جلوگیری از انعقاد نطفه می باشد.این عمل بدین معناست که مرد به منظور جلوگیری از باردارشدن همسر خود ، در موقع همبستری و عمل زناشویی از ریختن منی به داخل رحم همسرش خودداری کند. عزل منی عملیست که در اسلام جایز شمرده شده است و اسلام آن را رد نکرده است. گرچه طبق روایتی که نقل شده پیامبر از این عمل نهی میکنند، اما با توجه به سایر روایات به دست می آید که؛ این نهی کراهتی بوده و دلالتی بر حرمت این عمل ندارد. لذا فقهای اسلامی گفته اند که عزل در مورد آمیزش با هر همسری اعم، از کنیز برده و آزاده دائم یا موقت جایز بوده است . وتنها درمورد همسر آزاد دائمی نیاز به اجازه و موافقت او دارد .دستورات اسلام در باب زنان اسیر و ارتباط جنسی با آنان در چار چوب قوانین و شرایط تعریف شده در فقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، امام صادق، زنان مسلمان، تاریخ اسلام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بین الملل، کنوانسیون ژنو، قواعد آمره، روابط زناشویی