پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتاري، ، شهرنشينان

دانلود پایان نامه ارشد

اي در زمينه گرد و غبار در آينده تأثير به سزايي داشته است و پاسخگويان در اين زمينه نيت رفتاري متفاوتي با يکديگر دارند. به عبارت ديگر نيت رفتاري شهرنشينان براي انجام رفتارهاي مقابله اي با گرد و غبار بيشتر از روستائيان ميباشد و دليل آن ميتواند اين باشد که شهرنشينان از نظر دسترسي به امکانات مورد نياز به جهت بکارگيري و بروز چنين رفتارهايي در شرايط بهتري قرار دارند. اين نتايج در تطابق با نتايج( پاکزاد و همکاران، 1392)ميباشد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد محیط زیست، فرش دستباف، عوامل طبیعی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد پلاسمایی، مدل ریاضی، دی اکسید کربن