پایان نامه ارشد رایگان درباره رضایت زناشویی، تصویر ذهنی، نسخه فارسی، یکپارچه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت بیرونی قدرت دیگران: درجه اعتقاد فرد به این که سلامت او به وسیله افراد دیگر تعیین می شود. 3. کانون کنترل بیرونی شانس : شامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سلامت او وابسته به شانس، بخت واقبال و سرنوشت او می باشد.
این پرسشنامه دارای سه فرمA، B، C است که در تحقیق حاضر از فرم A استفاده خواهد شد.تمام گویه‌ها دارای 6 گزینه و از1 تا 6 نمره گذاری می شود.
روایی و پایایی نسخه فارسی این مقیاس به وسیله مشکی و همکاران (2007) در بین دانشجویان مورد بررسی وتأیید قرار گرفته است. ضریب پایایی کودر- ریچاردسون برای هر یک از مقیاس‌های I،P،C به ترتیب 50/0، 61/0 و 77/0 گزارش شده است. ضریب پایایی نسخه فارسی این ابزار که بر روی دانشجویان آزموده شده است، برای مولفه‌های IوPوC به ترتیب 76/0، 56/0 و67/0 به دست آمده است. روایی همزمان مقیاس کانون کنترل سلامت با مقیاس درونی _ بیرونی مشخص شده است (مشکی، 1389).

ب) مقیاس افسردگی بک 154(II- (BDI
برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک (II- (BDIاستفاده میشود واین پرسشنامه دارای 21 ماده است که هر ماده دارای 4 گزینه می باشد که بر مبنای 0 تا 3 نمره گذاری می شود و حداقل نمره در این پرسشنامه 63 و حداقل صفر می باشد. این آزمون از اعتبار روایی مطلوب برخوردار است.بک استیر و براون (2000) ثبات درونی این ابزار را 73/0 تا 92/0 با میانگین 86/0 و ضریب آلفای 92/0 را برای بیماران سرپایی و 93/0 را برای دانشجویان و ضریب باز آزمایی را به فاصله یک هفته را 93/0 بدست آورده اند و در یک بررسی بر روی 125 دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی این پرسشنامه بر روی جمعیت ایرانی انجام گرفت نتایج بیانگر آلفای کرونباخ 78/0 و اعتبار بازآزمایی به فاصله دو هفته 73/0 بود.

ج) مقیاس رضایت زناشویی
این مقیاس توسط انریچ (فرم 47 سؤالی) ساخته شده است. این مقیاس دارای 47 جمله است که با پنج گزینه «کاملاً مخالفم، مخالفم، نه موافق نه مخالف، موافقم و کاملاً موافقم» در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
47 سؤال میزان توافق زوجین را در زمینه باورهای مذهبی، امور مالی، تربیت فرزندان، رضایت روابط جنسی، رضایت خصوصیات شخصیتی و عادات شخصی همسر،‌ روابط با خویشان و بستگان همسر و میزان ابراز عشق و محبت زوجین نسبت به یکدیگر را در روابط زناشویی مورد بررسی قرار می دهد.
کلیه سؤالاتی که با حرف R مشخص شده اند،‌ بطور معکوس نمره گذاری می شوند. سؤالات (4-6-8-11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-30-38-40-41-42-46-47) و مابقی سؤالات بصورت مستقیم نمره گذاری می شوند. در مستقیم (کاملاً موافقم 5، موافقم 4، نه موافق نه مخالف 3، مخالفم 2، کاملاً مخالفم1) نمره گذاری می شود و در معکوس برعکس می شوند.
ثنایی (1379) بررسی و بیان نموده است که پرسشنامه انریچ با مقیاس‌های رضایت خانوادگی از 41/0 تا 60/0 همبستگی دارد و با مقیاس‌های رضایت زندگی دارای همبستگی 32/0 است که نشانه روایی سازه آن است (اسرار به نقل از تیموری، 1383). روایی محتوایی آن هم توسط جمعی از اساتید روانشناس بررسی و تأیید شده است (میرخشتی،‌ 1375).
در مورد پایایی این آزمون هم سلیمانیان (1373) ضریب آلفای 95/0 را برای این پرسشنامه بر روی یک گروه 11 نفری بدست آورد (صالحی فدری، 1378).

د) نشانگان دیابت (Hb A1C)
آزمایش هموگلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج می باشد که برای غربالگری بیماران دیابتی کارآیی داشته و نشان می دهد بیماران به چه میزان در کنترل بیماری دیابت موفق بوده اند.. آزمایش هموگلوبین ای وان سی(HbA1C) نشانگر میزان گلوگز(قند) همراه با هموگلوبین موجود در خون و میانگین قند خون بیماراست و میانگین قند خون بیمار در 2 تا 3 ماه گذشته است. مقادیر بیشتر از 7%بدون کنترل در نظرگرفته می شود.

ه) طرح ایماگوتراپی

جلسات
اهداف
روش ها
جلسه اول

برقراری ارتباط و توضیح روش و اهداف جلسات
معرفی اعضاء، بیان اهداف و قوانین گروه
جلسه دوم
برنامه ریزی برای آینده
ارزیابی امکان پیشرفت، آشنایی با نظرات دیگران
نوشتن عقاید شخصی در مورد روابط صمیمانه شامل آرزوها و روابط فعلی، آشنایی با عقاید همسر و پیدا کردن موارد مشابه، تعیین فهرست مشترک

جلسه سوم
افزایش خودآگاهی
مرور خاطرات دوران كودكي و كشف ساختار ايماگو(تصوير ذهني از خود(ی فرد ؛(بررسي تاريخچه روابط صميمانه و الگو‌هاي ارتباطي؛ كشف ناكامي‌هاي اصلي دوران كودكي و نحوه واكنش به آنها،پرورش تصویر ذهنی مناسب
بازگشت به خانه كودكي و مرور خاطرات؛ نوشتن ويژگي‌هاي مثبت و منفي والدين و تأثير آن بر فرد؛تعیین نیازهای کودکی و احساسات منفی ؛ بررسی ناکامی‌ها ی کودکی و نحوه واکنش
جلسه چهارم
شناخت همسر
شناخت عمیق همسر، بررسی دستور جلسه پنهانی و تاثیر آن بر روابط فعلی

بیان ویژگیها ی مثبت و منفی همسر؛مقایسه خصوصیات همسر با تصویر ذهنی خود ؛بررسی تاثیر متقابل تصویر ذهنی خود با ویژگیهای همسر
جلسه پنجم
آشنایی با نیلزها و آسیبهای یکدیگر
شناخت زخمهای عاطفی یکدیگر
-آشنایی با نیازها و مشکلات یکدیگر
-ارسال پیامهای موثر و روشن به یکدیگر
آموزش و تمرین مکالمه آگاهانه
درمیان گذاشتن نتایج جلسه سوم و چهارم با همسر
جلسه ششم
بستن راه‌هاي خروجي
ايجاد تعهد مشترك و اطمينان از با هم بودن؛ افزايش سطح صميميت و ارضاء نيازها
مشخص كردن راه‌ها خروجی خود و همسر
برنامه ريزي براي بستن راه‌هاي خروجي و توافقنامه متقابل

جلسه هفتم
تجديد خاطرات عاشقانه وبهبود رابطه

ايجاد منطقه امن؛ افزايش صميميت و التيام زخم‌هاي عاطفي؛ بررسي ابعاد رضایت زناشویی در زوجين؛ افزايش رفتارهاي مثبت متقابل و كاهش رفتارهاي منفي

مرور رفتارها و خاطرات خوب گذشته ؛ آشنا سازي و توجيه زوجين با تفاوتهاي موجود در رضایت زناشویی زن و مرد؛ تعيين روش‌هاي فعلي خشنود كردن همسر؛ مشخص كردن نيازها و آرزوهاي برآورده نشده؛ارائه هدیه‌های غیرمنتظره، انجام فعالیتهای تفریحی مشترک

جلسه هشتم
یادگیری رفتارهای جدید

افزایش احساس امنیت و. پیوستگی ؛افزایش احساس شادی و پیوند عاطفی
تعیین رفتارهای آزاردهنده و نومیدی‌ها؛تعیین آرزوها و درخواستها، شناخت نحوه ارضا آرزوها، شنایی با نیازهای عمیق همسر و تغییر رفتاردر جهت ارضای این نیازها نوشتن عقاید شخصی در مورد روابط صمیمانه شامل آرزوها و روابط فعلی ؛
آشنایی با عقاید همسر و پیدا کردن موارد مشابه، تعیین فهرست مشترک

جلسه نهم
تخلیه خشم و هیجانات

بيان و تخليه خشم در يك محيط امن و سازنده،كاهش و حل رنجش‌هاي گذشته،التيام زخم‌هاي عاطفي

تعيين و بررسي احساسات منفي ابراز نشده و وضعيت‌هاي ناتمام و حل نشده،آموزش تمرين تخليه و مهار خشم به شكل سازنده،همدلي و بخشيدن يكديگر به خاطر آسيب‌هاي عاطفي وارده و تصميم به جبران
جلسه دهم
جمع بندی و نتیجه گیری و یکپارچه سازی خود
مروری بر آنچه در جلسات درمان گذشت و رسیدن به جمع بندی انفرادی و زوجی
*علاوه بر ده جلسه فوق، دو جلسه اضافی به علت غیبت 60 درصدی اعضاء انجام شد.

شیوه اجرا
روش اجرای پژوهش حاضر بدین گونه بود که ابتدا با مراجعه به بنیاد بین المللی پیشگیری وکنترل دیابت و اخذ مجوز جهت انجام تحقیق در این مرکز، شرکت کنندگانی که شرایط لازم برای شرکت در این طرح را داشتند انتخاب گردیدند. بدین صورت که بیماران زن دیابتیک کلینی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کانون کنترل سلامت، دوران کودکی، پیش آزمون، طرح پژوهش Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کنشهای اجرایی، عملکرد شناختی، فیزیولوژی