پایان نامه ارشد رایگان درباره رشتهاي، اباذري، پيشتر،

دانلود پایان نامه ارشد

رشتهاي بهنام مطالعات فرهنگي آشنا کند. بگويد که ببينيد بچهها! رشتهاي داريم بهاسمِ مطالعات فرهنگي که دغدغههايش اينجوري است. هيچوقت تلاشي [از جانب اباذري] صورت نگرفت براي اينکه حدود اين رشته را براي ما روشن کند يا توضيحي بدهد.
البته اصلا عجيب نيست که اباذري دغدغهي رشتهاي راجعبه مطالعات فرهنگي نداشته باشد. چنانکه پيشتر گفتيم، اباذري و فرهادپور در پروژهي ارغنون نيز، مطالعات فرهنگي را بهعنوان حوزهاي گسترده که نسبتي روشنتر ميان نظريه و زندگي روزمره برقرار ميکند در نظر آوردند. مطالعات فرهنگياي که آنها مدنظر داشتند، گسترهي وسيعي از مجموعهي سنتهاي علوم فرهنگي آلماني گرفته تا نقد فرهنگي رمانتيستي بريتانيايي را دربرميگرفت و بدينمعنا اباذريِ آن سالها، هيچگاه از سرحدات مطالعات فرهنگي رشتهاي گذر نکرد. او در پشت درهاي مکتب بيرمنگام توقف نمود. گذر دانشجويان آن دوره نيز از تعاليمات اباذري به دانش رشتهاي مطالعات فرهنگي، گذري با افتوخيزهاي بسيار بود. پيشتر اشاره شد که آنها عموماً افرادي بودند که نسبت به فقدان رويکرد متعهدانه به ساحت نظريه در علوم اجتماعي معترض بودند و بنابراين بيشتر خود را با منابعي بيرون از علوم اجتماعي نهادي تجهيز ميکردند. بنابراين تعليمات اباذري ميتوانست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قرن نوزدهم، مکتب فرانکفورت، دانشگاه تهران Next Entries دانلود پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی