پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، امام صادق، زنان مسلمان، تاریخ اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

مسلمانی تلاش کند، در این صورت نیز کشتن او که عنوان دفاع از خود راپیدا کند، جایز است . در مواردی از کتب تاریخ وحدیث نقل شده که چون رسول (ص) زن مقتولی را ملاحظه کردند، اعتراض نمودند. ولی وقتی معلوم گشت که آن زن قصد توطئه وکشتن مسلمانی را داشته است، پیامبر سکوت کردند وچیزی نفرمودند .

3.4.2 – رعایت حق روحی و عاطفی زنان
اسلام علاوه بر حفظ جان اسیر مراعات در عاطفه اسرا تأکید دارد و از وارد کردن خدشه به احساسات و عواطف آنها نهی کرده اند. به ویژه در باب زنان اسیر که علاوه بر حسن برخورد باآنان حتی در برابر آلام وتأثـرات روحی ،حمایتشان می کند. از جمله مسائلی که در باب زنان بایستی رعایت کرد می توان به رعایت امور زیـر تأکید کرد.3.4.2.1-جدا نکردن مادر از فرزند: از روایاتمتعدد ونیز از سیره رسول(ص)استفاده می شود که؛ جدا کردن فرزند شیر خواره از مادرش ؛که هر دو اسیر شده باشند ، در صورتی که به حیات کودک اسیر آسیبی رساند، جایز نیست .لذا اگر فروخته شوند، باید هر دو با هم به فروش برسند و اگر در اختیار فرد یا خانواده ای قرارداده شودند، باید هر دو باهم باشند. مگر در دو جا که جاییز می باشد :اول در جایی که فرزند بزرگ شده باشد و نیازی به مادر نداشته باشد ، و دیگر در جایی که مادرو طفل رضایت بر جدایی داشته باشند،هر چند اگر این رضایت وجود داشته باشد، بازهم جدا کردن آنان کراهت دارد ؛ زیرا طفل ضرر می کند و ممکن است مادر پشیمانشود،این حکم در بیع هم جاری می باشد .درباب مادر بزرگ فرزند و دایه طفل صغیر، نیز همین حکم مادر را صادق است . در روایات آمده است:
➢ از عمران بن حصین آمده است که گفت: رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسی که جدایی افکند ملعون است232.
➢ همچنین از أبی موسی روایت شده است : لعنت کردرسول خدا(ص) کسی را که بین مادر و فرزندانش وبین خواهر وبرادرش جدایی اندازد.233
➢ ابو ایوب انصاری ؛ از رسول خدا نقل می کند ،که فرمودند :”من فَرّقَ بَین والدةٍ وولدها فَرَّق الله بینه وبین احَبّةفی الجنّة234″ هر کسی که میان مادر و فرزندش جدایی می افکند ،خداوند متعال در روز قیامت بین او وعزیزانش جداییمیاندازد .
در اینجامی توانیم به سیره أئمه معصومین نیز استناد کنیم:
➢ در تاریخ آمده است: هنگامی که سبایا رابه رسول (ص)عرضه می کردند؛ ایشان ، آنان را به صف می نمودند و به آنها نظر می کردند . اگر زنی را گریان می یافتند، از او در باره علت آن سئوال می کردند؟ اگر زن می گفت: پسرم یا دخترم فروخته شده است، پس بچه را می یافتند و به او باز می گرداندند.
➢ همچنینآمده است :”ابو اُسید ساعدی” تعدادی سبی را به حضور رسول اکرم(ص) آورد.پیامبر (ص)در آن حین مشـاهده کردند؛ که زنی از میان ایشان گریه میکند. به او فرمودند :برای چه گریه می کنی؟گفت :پسرم در میان”قبیله بنی حبس”به فروش رفت آن حضرت خطاب به ابو اُسید فرمودند: سوار بر مرکبی می شوی وآن پسر را می آوری، همچنان که فروخته ای. ابواُسید به دنبال پسر وی رفت و او را به آن زن برگرداند235 .
➢ و از إبن أبی بصیر نقل شـده است که؛به أبی عبدالله (ع) گفتم :درباره کنیز کوچکی که آیا می توان مردی اورا بخرد پس ایشان فرمودند :اگر از پدرش بی نیاز باشد،شکی در آن نیست236 .
قابل ذکر است که می توان فرزند را پس از رسیدن به سن بلوغ آزاد نمود . همانطور که در روایتی از عبادة بن الصامت از نبی اکرم (ص) نقل شده است:”بین مادر و فرزندش نباید جدایی افکند . پرسیده شد : تا کی؟ ایشان فرمودند:تا اینکه پسر بالغ شود و دختربه سن حیض برسد.” 3.4.2.2- ممنوعیت جدایی افکندن بین دو برادر یا دو خواهر(خویشان) :علاوه بر آنکه جدایی بین مادر و فرزند حرام است ؛ جدایی کسانیکه با طفل وابستگی عاطفی دارند، مثل پدرومادر وخواهر وبرادربه خاطر عموم ادله وعدم تخصیص به مادر ممنوع است.. لذا هر گاه در شـرایطی ؛خانواده ای به طور دسته جمعی دستگیر شوند، اعضای این خانواده نبایداز یک دیگر جدا باشند 237. در باب جدایی خویشان از همدیگر می توانیم به احادیث زیر اشاره کنیم:
➢ از موثق سماعه روایت شده است که؛ از امام صادق (ع) سوال کردم که ؛ آیا می شود بین دو برادر مملوک (برده) ونیز بین زن وفرزندش تفرقهانداخت؟ فرمودند : خیر این کار حرام است مگر این که خودشان بخواهند238.
➢ در صحیح ابن سنان از امام صادق (ع) آمده است: از وی سؤال شد؛ درباره مردی که، غلامی و کنیزی را که برای او خواهر یا برادرو یا مادر و پدری است، از شهری به شهرهای دیگر خرید و فروش می کند؟ ایشان فرمودند :نباید او را به سوی شهری دیگر خارج کند، هر چند آن شهر کوچک باشد. همچنین طفلی را که برای او مادری است نباید بخرند مگر اینکه خود مادر و فرزند راضی باشند.
➢ ازعلی (ع )نقل شده است که؛ رسول اکرم (ص)،مرا برای فروش دو غلام که با هم دو برادر بودند، مامور کرد. من نیز آن دو را جداجدا فروختم ، واین مسئله را برای ایشان بیان کردم. رسول (ص) فرمودند :آن دو را دریاب وبازگردان ونفروش، مگر باهم باشند، وبین آن ها را جدایی نیندازد. 3.4.2.3 عطوفت بر سبایا در اسلام بایستی نهایت عطوفت و رأفت را با سبایای اسیر رعایت کرد، و نباید اجازه داد به روحیه و احساسات آنان خدشه و آسیبی وارد گردد. حتی اگر آنان در جنگ با مردان همراهی کنند . لذا رعایت رحم و مروت با سبایا از حقوق واجب آنان است. در سنت نبوی (ص) نیز، نمونه های زیادی از رأفت ایشان با سبایا دیده می شود . به عنوان نمونه میتوان عطوفت ایشان در نبرد معروف خیبر را شاهد مثال براین امر دانست.قضیه نبرد خیبرنیز از این قرار است : هنگامی که محاصره دژخیبر با پیروزی مسلمین به پایان رسید ،دو زن یهودی به دست بلال به اسارت رفتند. بلال که آن دو را به مرکز فرماندهی می برد ناچار از میدان نبرد عبورشان داد .چون چشم زنان به اجساد بستگانشان افتاد، متاثر شدند یکی از آن دو فریادی درد آلود بر آورد وشیون سرداد. همین که رسول (ص) از جریان خیبر خبر یافت ، دانست که تأثر زن اسیر از مشاهده کشتگان وبر اثر سهل انگاری بلال بوده است. ایشان کاربلال را سخت نکوهش کـرد وزبان به سرزنش وی گشود که؛ مگر رحم از دلت رخت بر بسته که این دو زن رااز کنار جسد مردانشان عبور می دهی؟239
3.4.3- مراعات شأن کریمه سبایا
همانطور که صاحب منصبان در میان مردان جنگی شایسته احترام می باشند ؛ زنان و کودکانی هم که ،متعلق به خانواده های شرافتمند هستند، محترم می باشند ، و نباید با آنان همچون زنان رعایا برخورد کرد . در اسلام علاوه بر تأکید به حفظ شأن سبایا از تحقیر کردن آنان نهی شده است،لذا بایستی از اعمالی که موجبات تحقیر را به وجود می آورد پرهیز کرد.به عنوان نمونه نبایستی آنان را در بازارها به فروش رساند و یا آنان را در ازدواج با کسانی که ،تمایلی بر آنان ندارند مجبور کرد. بنابراین آنان می توانند به دلخواه ازدواج کنند . در نهایت بایستی دانست که زنان و کودکان کریم به عنوان غنیمت بین رزمندگان تقسیم نمی شوند. در سیر تاریخ نیز می توان به تأکیدات معصومین بر احترام به سبایا اشاره کرد:
➢ در تاریخ اسلام آمده است:هنگامی که ؛عمر خواست دختران یزد گرد را معرض فروش بگذار د ،حضرت امیرالمؤمنین (ع)مانع شدند و فرمودند : دختران پادشاهان در بازار در معرض فروش قرار نمی گیرند، سپس آنها را در ازدواج به دلخواه خودشان مخیر ساخت ،و از رسول اکرم (ص)نقل کردند؛ هر وقت کریمه قومی به خدمت ایشان می رسید ،که ولی نداشت ،لیکن خواستگار داشت . دستور می دادند که به او بگویند: آیا به ازدواج رضایت داری ؟ اگر حیا می کرد وساکت می شد، این سکوت را اجازه تلقی کرده و دستور ازدواج ایشان را می دادند. و اگر می گفت : نه اورا مجبور نمی کرد 240.
➢ در ميان اسيران رسول (ص)شيما خواهر رضاعي رسول (ص)نيز بود، كه وقتي دید مسلمين آنها را به تندی و خشونت به سوی اردوگاه می برند؛ صدا زد :ای مردم!(قدری آرامتر) ،به خدا من خواهر رضاعی صاحب وبزرگ شما هستم،ولی مسلمین که او را نمیشناختند، سخنش را باور نکردند.آن را به همان وضع به نزد رسول (ص)بردند و چون به نزد ایشان رسیدند به رسول (ص) عرض کرد :یا رسول (ص) من خواهر رضاعی شما هستم. حضرت فرمودند: آیانشانه ای بر این ادعاداری؟ عرض کرد:آری؛ هنگامی من شما را روی زانوی خود نشانده بودم و شما پشت مرادندان گرفتیدو اکنون اثر آن هست. رسول اکرم (ص)که صدق گفتار او را دانستند برخاستند و ردای خود را برای او پهن نمودند و شیما را بر آن نشانیده و به وی فرمودند:اگر میخواهی با اکرام و احترام در نزد من بمان و اگر مایلی چیری به تو بدهم تا به سوی قوم و قبیله ات باز گردی و شیما سخن دوم راپذیرفت .241
➢ حضرت علی (ع)در جنگ صفین به سپاهیانشان فرمودند: زنان را سخن زشت مگویید وآزار نرسانید، حتی اگر از بزرگان شما را سَبّ کنند ،یا نوامیس شما را دشنام دهند .
3.4.4-حق نکاح زنان اسیر
در اسلام یکی از حقوقی که برای زن قرار داده شده است ،حق نکاح و ازدواج می باشد . از نظر اسلام زنان کافر پس از اسارت می توانند ازدواج کنند،حتی اگر هنوز شوهر داشته باشند .زیرا با اسارت زنان نکاح سابق باطل می شود .پس برآنان جایز است که مجدداً ازدواج کنند. بر این حق می توان به قرآن و روایات استناد کرد: قرآن : آیه “وَالْمُحْصَناتُمِنَالنِّساءِإِلاَّمامَلَكَتْأَيْمانُكُمْكِتابَاللَّهِعَلَيْكُمْوَأُحِلَّلَكُمْماوَراءَذلِكُمْأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِكُمْمُحْصِنِينَغَيْرَمُسافِحِينَفَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهِمِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِيضَةًوَلاجُناحَعَلَيْكُمْفِيماتَراضَيْتُمْبِهِمِنْبَعْدِالْفَرِيضَةِإِنَّاللَّهَكانَعَلِيماًحَكِيماً242” [بدین معناست که: زنانشوهردارمگركنيزانىازشماكهشوهردارند،- كهمى‏توانيدآنانرابعدازاستبرابهخوداختصاصدهيد،- پسحكمىراكهخدابرشماكردهملازمباشيد،واماغيرازآنچهبرشمرديم،برشماحلالشده‏اند،تابهاموالىكهداريدزنانپاكوعفيفبگيريد،نهزناكار،واگرزنىرامتعهكرديد- يعنىبااوقراردادكرديددرفلانمدتازاوكامگرفتهوفلانمقداراجرت (بهاو) بدهيد،- واجباستاجرتشانرابپردازيد،وبعدازمعينشدنمهر،اگربهكمتريازيادترتوافقكنيدگناهىبرشمانيست،كهخدادانايىفرزانهاست. ]
شأن نزول آیه:
احمدبنمحمدبنحارثبااسنادازابوسعيدروايتمى‏كندكهوقتىاهلاوطاسرااسيركرديمازپيغمبر (ص) پرسيديم: چگونهبازنانىكهطايفه‏شانراوشوهرانشانرامى‏شناسيم،نزديكىكنيمآيهبالانازلشد.
ابومكىفارسىبااسنادازابوسعيدخدرىروايتمى‏كندكهدرجنگحنينپيغمبر (ص) لشكرىبهاوطاسفرستادودرآنجاباگروهىازدشمنانبرخوردهبرآنانپيروزشدندوزنانىبهاسارتگرفتند. بعضىاصحابپيغمبر (ص) بهخاطرشوهرداشتنآنزنان (كهمشركبودند) ازنزديكىباآنهاخوددارىمى‏كردند. آيهنازلگرديدكهنزديكىبهزنشوهردارحراماست،مگرآنكهمالكشدهباشيد243.
تفسیر آیه: این آیه تأکیدی برای احکام مرتبط با زنانی که ازدواج با آنها حرام است را، دنبال می کند و اضافه می نماید که ؛ ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهر دار حرام است البته این حکم اختصاصی به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهر دار از هر مذهب و ملتی همین حکم را دارند. در آیه آمده است: این احکام اموری هستند که خداوند برای انسای مقرر داشته ونوشـته است، لذا به هیچ وجه قابل تغییر و عدول نیست.
حصنحصين (دژمحكم)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، اموال غیر منقول، فسخ نکاح، امام علی (ع) Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره روابط جنسی، تجاوز جنسی، روابط زناشویی، کرامت انسان