پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، اموال غیر منقول، فسخ نکاح، امام علی (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

است.

3.3.7-تصرفات اسیر
این طبیعی است که برای اسیر اعمالی باشد که بر آن ممارست دارد یا از او صادر می شود . از مصادیق این اعمال می توان به عبادات و تصرفات مالی . 3.3.7.1- اموال اسیرمالی که در اختیاراسیر است دو نوع می باشد : الف) اموال شخصی غیر جنگی اسیر، مثل : لباس و ظروف غذا و… است . و ب)اموال قابل استفاده در جنگ ، مثل : انواع سلاحها و….، می باشد. اعم از اینکه مال خود شخص باشد یا مال گروهی که به آن تعلق دارد. اموال شخصی اسیر گویا گرفتن آن منعی ندارد، زیرا “إن دار الشرک یحلّ ما فیها “یعنی آنچه از اموال هست حلال است ، لیکن در تاریخ اسلام و سیره رسول (ص) موردی مشاهده نمی شود که اموال شخصی اسیر از او گرفته شده باشد و چه بسا آن حضرت خیری هم به آنها می بخشد پس مناسب است که اموال شخصی اسیر از ایشان گرفته نشود. و در باب اموال مورد استفاده در جنگ ، تردیدی نیست که این دسته از اموال ،غنیمت جنگی محسوب شده و در اختیار پیشوای مسلمین قرار می گیرد212 . در استدلال این امر می توان به سخنان امیر المؤمنین (ع) به سپاهیانش در جنگ صفین اشاره کرد: اموال اسیر را به جزاموالی که در لشکر گاه به دست می افتد ، به غارت نبرید . این اموال متعلق به وارث آنان هست که طبق مقررات ارث اسلامی باید میان آنها تقسیم شود . اموال شخصی اسرا را نباید از آنان گرفت، و ادوات جنگی را باید از چنگ آنان در آورند و به مسئولین مربوطه تحویل دهند . از اسرا نباید چیزی بگیرند و آنچه از سنگرها و مقتولین به دست می آید در غیر مهمات رزمندگان، می توانند برای خود بردارند . اگر بارضایت صاحبانش به شما داده شده از ان خود شماست ودر این صورت به مسئولین مربوطه مراجعه کنید 213. قابل ذکر است که اموال اسیر با پذیرفتن اسلام محفوظ می ماند و به عنوان غنیمت گرفته نمی شود214. اما اگر اسلام آورد ، در دار الحرب یا با اسارت وی لکن قبل از پیروزی و استیلای بر آنان پس بدون اختلاف در اینکه اموال منقول وی در امان می باشد، مثل؛ طلا و نقره و کالاهای او . لکن اموال غیر منقول وی مثل ارضی و عقار (زمینها آبها و درختان خرما)به عنوان فیء به مسلمین تعلق می گیرد ؛215به خاطر خبر حفص بن غیاث که گفت :از ابی عبدالله پرسیدم از مردی از دار الحرب که در دار الحرب اسلام آورد، و برمسلمین اسلامش را آشکار نمود . پس ایشان فرمودند «إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأمّا الدور و الأرضون فهي فيء و لا تكون له. . .» 216. یعنی اسلام او در حکم اسلام آوردن خودش و فرزند صغیرش می باشد لذا او آزاد است و فرزندش و کالایش و بردگانش از آن خود اویند، لکن فرزند بالغش که فیء مسلمین نی باشد. مگر اینکه اسلام آورده باشد پیش از اسارت پدرش. لکن اموال غیر منقولش فیء مسلمین است و از ملکیت وی خارج میشود. و همین حکم میباشد در باب کسی که بعد از پیروزی و در حال امان لکن قبل از صدور حکم امام اسلام بیاورد ؛ پس اموال منقول او از به غنیمت گرفتن در امان است ،زیرا تحت قاعده من “أسلم حقن ماله و دمه217 واگر اسلام آورد بعد از صدور حکم قتل از او ساقط میشود بدون اینکه اخذ اموال وی ممنوع شود . بلکه فقها بدون اختلاف بر این امر متفقند که اموال وی گرفته میشود.
3.3.7.2- آزادی در تصرفات دینی
اسیران جنگی از حق حفظ دین خود را دارند و نمی توان آنها را وادار به تغییر دین خود کرد و به تغییر امروزی ، اسیران جنگی را از آزادی مذهب برخوردارند . البته می توان آنها را به اسلام دعوت کرد لیکن هیچ فشاری در این زمینه نمی توان بر آنها وارد کرد. خداوند متعال در این باره می فرمایند: “ای پیامبر به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند ضمیری در دل های شما سراغ کند ،به به شما چیزی می بخشد. از آنچه گرفته اند ، بهتر است،و شما را می آمرزد ،و خداوند آمرزنده و مهربان است218
3.3.7.3-علاقات زوجیة حکم نکاح زوجین در اسارت دو حالت دارد219: 1_چنانچه زوج بالغ باشد و به تنهایی اسیر شود ،نکاحفسخ نمیشود ،مادامی که امام حکم وی را صادر کند.پس اگر امام حکم به بردگی زوجدهد، نکاح فسخ میشود؛ زیرا ملکیت جدید موجب انفساخ میشود . وچنانچه امام آزادی با من وفدیه را انتخاب کند، نکاح باطل نمی شود.
2_ اگر زوجه یا زوجی که کودک می باشد و به سن بلوغ نرسیده است به تنهایی اسیر شوند در این صورت عقد فسخ میشود زیرا نفس اسارت به خاطر وقوع بردگی بر کودکو زن ،موجب فسخ نکاح است 220. و همچنین می توان در این حکم به قول خداوند اشاره کرد:” وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ 221″و منظور این است که مگر آنان که دینشان را با اسارت و بردگی مالک شدید . از ابن عباس روایت شده از رسول اکرم (ص) در باب زنان اسیر شده از اوطاس 222 فرمودند: «لا توطأ حامل حتى تضع حملها، و لا غير حامل حتى تحيض حيضة» یعنی “با آنان جماع نکنید ،اگر باردار است وضع حمل نماید، و اگر باردار نیست به قدر یک حیض بگذرد223.” و این عبارت در فسخ نکاح سابق زنان ظهور دارد.
3_اگر زوجین با هم اسیر شوند؛ حکم آنان همان فسخ است. حکم انفساخ به دلیل تغییر ملکیت در ملک زن است ،که به سبب اسارت واقع میشود .
حالت 4_ اگر دو زوج برده باهماسیر شوند عقد فسخ نمیشود.
قابل ذکر است ؛نکاح زنان در باب حقوق سبایا به تفصیل می آید.
2.3.8 – _احترام به صاحب منصبان
افرادی که به اسارت در می آیند، همه دارای یک موقعیت و شأن اجتماعی نیستند بلکه از مراتب مختلفی برخوردارند ، از این رو بایستی نحوه برخورد با اسیر با شخصیت اجتماعی وی در جامعه اش مناسب باشد، به طوری که اگر مراعات نشود حقی از او ضایع شده و از کرامتش کاسته می گردد و زحمت و زجری است بر او. مراعات این حق در واقع نوعی احسان و ارفاق است که پیشوایان معصوم ما به آن سفارش کرده اند :رسول اکرم (ص) در این مورد می فرمایند:” إذا أتاکم کریم قوم فأکرموه و إن خالفکم224″«یعنی اگر فردی که دارای شأن و منزلت در قوم خویش است ، نزد شما آید او را اکرام کنید اگرچه دشمن باشد .» یا اینکه فرموده اند :”أکرموا کریم کل قوم 225″،«بزرگ هر قومی را بزرگ و محترم دارید.» ، در جایی دیگر رسول (ص) گفتند: به عزیز قومی که خوار شده و به غنی ای که که فقیر شده است برای تسکین غضبشان رحم کنید. حضرت رسول (ص) تأکید داشتند؛ با دختران پادشاهان معامله ای که با دختران رعیت می کنید، انجام ندهید226.و در سیره رسول (ص) و امیر مؤمنان (ع) در موارد متعددی به همین حکم عمل شده است، که با کریمان برخوردی شایسته و در خور موقعیت ایشان داشتند ، ایشان چنین احترامی را از مصادیق احسان و نیکی می دانند که به آن امر کرده اند . و امور زیر را از موارد اکرام می دانند :2.3.8.1_عدم بیع آنها : حضرت علی (ع) عمر را از اینکه دختران یزگرد سوم را بفروشد ،نهی فرمود و علت آن را اینگونه بیان کرد که دختران شاهان در بازارآها فروخته نمی شوند. سپس آنان را مخیر کرد تا با هر کسی که بخواهند ازدواج کنند و این بر اساس حدیثی است که بیان می دارد : “لا یجوز بیع بنات الملوک و إن کن کافرات227” یعنی«فروش دختران شاهان اگرچه کافرباشند ، جایز یا در جایی دیگر امام علی (ع) با دختران پادشاهان معامله دختران رعیت را نکنید ،همچنین بهتر است در انتخاب همسر مختار گذارده شوند.3.3.8.2_آزاد کردن آنها :
➢ همانطور که در روایات تاریخی آمده است :خلیفه دوم با ایرانیان میانه خوبی نداشت ؛لذا وقتی که اسیران پارس (ایرانی) را به مدینه آوردند ،عمر تصمیم گرفت زنها را بخرد و مردان را برده عرب گرداند و افراد مریض و ناتوان و پیر وفرتوت را در طواف خانه کعبه بر گردن آنها سوار کرده تا طواف کند (برای تحقیر شخصیت ایرانیان ) . در این میان حضرت علی (ع) بیان داشت : خود و بنی هاشم را در راه خدا می بخشم. انصار و مهاجرین نیز همین گونه رفتار کردند و عمر از اجرای نیت خود ناکام ماند228.
➢ در روایت تاریخی دیگر آمده است:از ابی هریره روایت شده که گفت هنگامی که: لشکری از طرف رسول (ص) به جایی می رفت و سر راه خود مردی از بنی حنیفه را که نمی شناختند به اسارت گرفتند و چون او را به نزد رسول اکرم (ص) آوردند حضرت گفتند هیچ می دانید چه شخصی را به اسارت گرفته اید؟ این مرد ثمامة بن اثال حنفی است با او به نیکی رفتار کنید سپس به خانه رفت و دستور داد غذایی که در خانه داشتند برای ثمامة فرستاد و نیز امر کرد که شتر شیرده آن حضرت را هر صبح و شام به نزد او ببرند تا هر چه می خواهد از شیر آن دوشیده و بیاشامد، ولی تمام محبت های آن حضرت به وی اثر نکرد و هر چه آن حضرت به وی می فرمود: مسلمان شو! او در پاسخ می گفت: ای محمد، از این سخنان دست بردار، اگر مرا بکشی مرد محترمی را کشته ای و اگر فدیه می پذیری هر چه می خواهی بگو تا بپردازم. مدتی به همین منوال گذشت، تا اینکه روزی رسول(ص) او را آزاد کرد. ثمامة به بقیع رفت و در آنجاخود را شستشو داده و به نزد رسول خدا(ص) بازگشت و به دست ایشان مسلمان شد .
3.3.8.3_در ازدواج کرن با کسی که با او مایلند. و هم کفوشان باشد آزادند.
در این باب آمده است: همانا خلید عامل و کارگذار علی (ع) در خراسان بود وی تعدادی زن اسیر را که از او امان خواستند ، به سوی علی (ع) فرستاد . علی (ع) از او سؤال کردند گفتند:آیا ازدواج میکنید گفتند نه مگر با پسرانتان ازدواج کنیم پس ما کسی را هم کفو خود نمیدانیم علی (ع ) در پاسخ به ایشان گفتند:بروید هر جا که میخواهید پس نرسا از حضرت خواست که آن زن را به او بدهند و گفت: من از خویشان آنهایم 229.

3.4–حقوق سبایا
همانطورکه در ابتدای این گفتار بیان شد اسرا دو دسته اند: یا مردان جنگی و یا زنان و کودکان و دیوانگان می باشند.در فقه اسلامی از دسته اول ؛ با عنوان اسیران جنگی و از دسته دوم با عنوان سبایا نام برده شده است . ما در آغاز به حقوق اسرای جنگی پرداختیم و اینک به حقوق سبایا می پردازیم. سبایا ؛علاوه بر، داشتن حقوقی که برای (مردان جنگی )بیان کردیم، حقوق دیگری نیز دارند که اسلام از روی عطوفت ومهربانی برای ایشان در نظر گرفته است .

3.4.1-امنیت جانی و یا تأمین حیات :
زنان ، کودکان و دیوانگان کفاری که به اسارت در می آیند چه در حال جنگ اسیر شده باشند و چه بعداز آن کشته نمی شوند. از رسول اکرم (ص) نقل شده است که؛ایشان از کشتن زنان و فرزندان نهی می فرمودند، و وقتی آنها را اسیر می کردند آنان رابه بردگی می گرفتند230. هرچند زنان نیز همراه مردان کارزار کنند ،شوهرانشان را یاری دهند و حتی مردان خویش را نیز امساک کنند ، کشتنشان روا نیست مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. با ا ین حال در دو جا کشتن زن اسیر جایز است . 1-زنی از کفار، مسلمانی را در جنگ کشته باشد و وقتی به اسارت در آید، کشتن او به عنوان قصاص جایز است. چنان که در ماجرای بنی قریظه زنی به همین دلیل قصاص و کشته شد231 . 2:اگر زن اسیری برای کشتن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اموال غیر منقول، زین العابدین (ع)، رسول اکرم (ص)، امام سجاد (ع) Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رسول اکرم (ص)، امام صادق، زنان مسلمان، تاریخ اسلام