پایان نامه ارشد رایگان درباره رايانه، توزيع، معلماني، فراواني

دانلود پایان نامه ارشد

داشتن رايانه در منزل
داشتن رايانه
فراواني
درصد
بله
194
4/89%
خير
23
6/10%
جمع
217
100%

نمودار 4-4 توزيع درصدي معلمان بر حسب داشتن رايانه در منزل

4-1-5- توزيع فراواني معلمان بر حسب ساعات استفاده از رايانه در کلاس

مطابق جدول و نمودار 4-5 مشخص شد تعداد معلماني که کمتر از 6 ساعت در هفته در کلاس از رايانه استفاده مي کردند 113 نفر ( 1/52 درصد)، تعداد معلماني که بين 6 تا 8 ساعت در هفته از رايانه استفاده مي کردند 75 نفر ( 6/34 درصد)، تعداد معلماني که بين 10 تا 12 ساعت در هفته از رايانه استفاده مي کردند 6 نفر ( 8/2 درصد) و تعداد معلماني که بالاي 12 ساعت در هفته از رايانه استفاده ميکردند 14 نفر (4/6 درصد) بود.
جدول 4-5 توزيع فراواني معلمان بر حسب ساعات استفاده از رايانه در هفته درکلاس
تعداد ساعات در هفته
فراواني
درصد
کمتر از 6 ساعت
113
1/52%
6 تا 8 ساعت
75
6/34%
8 تا 10 ساعت
9
1/4%
10 تا 12 ساعت
6
8/2%
12 ساعت به بالا
14
4/6%
جمع
217
100%

نمودار 4-5 توزيع درصدي ساعات استفاده معلمان از رايانه در هفته از رايانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سابقه خدمت، مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با موضوع تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، فقهی حقوقی، جوامع انسانی