پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، مسئولیت مدنی، شورای نگهبان، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

از حدود اختیارات قوه ی مجریه از تاریخ صدور قابل اجرا اعلام داشته‌اند. بخشنامه شماره 410 / 48739 مورخ 26 / 8/ 1383 دفتر حقوقی وزارت نیرو در حدی که متضمن مدلول تفسیر فوق الذکر است مغایرتی با قانون ندارد. لیکن مفاد بخشنامه ی مذکور در قسمتی که اثر ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ رای هیات عممی تعیین کرده است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره ی کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « اثر ابطال از زمان ابلاغ رای دیوان است.» از متن بخشنامه ی مزبور حذف ابطال می‌شود.
در کل تفسیری که شورای نگهبان نمود در آن مدت موجب شد تا به نوعی به نفی مسئولیت مدنی دولت و هم چنین تضییع حقوق اشخاص منجر شود در واقع هر چند اشتباه از طرف اداره بوده اما حقوق ضایع شده از اشخاص اعاده به وضع سابق نخواهد شد.
به دلیل تفسیر شورای نگهبان و مشکلات پیش آمده، به هنگام تدوین قانون جدید سعی بر آن شد تا مفاهیمی که قبلا در پرده‌ای از ابهام بود به شکل قانونی روشن گردد. به همین دلیل در ماده 20 قانون جدید اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی اعلام نموده است و تنها حالتی که به عنوان استثناء پیش بینی شده است تضییع حقوق اشخاص است که به هیات عمومی این اختیار را می دهد که آیا تصمیم را عطف به ما سبق نماید یا خیر؟ علت این اختیار آن است که تصمیمات عام‌الشمول از هنگام اجرا باعث ایجاد روابط حقوقی زیادی می شوند، که موجب می‌شود تا بر اساس آن اعمالی انجام گردد. حال اگر ابطال عطف به ماسبق گردد منجر می‌شود تا تمامی روابط حقوقی گذشته به هم بریزد و در نتیجه نظم اداره مختل و همچنین آشفتگی در اداره بروز یابد. لذا عطف به ما سبق کردن این ابطال به صلاح اداره نخواهد بود. نتیجتا اثر ابطال ناظر به آینده خواهد بود مگر در مواردی که حقوقی از اشخاص در سطحی وسیع تضییع شده باشد و این عطف به ما سبق کردن حکم ابطال بتواند وضعیت بوجود آمده را اعاده به وضع سابق کند.

بند دوم: ابطال در شعب
ماده 20 قانون دیوان تنها در رابطه با تصمیمات عام‌الشمول است که تعیین تکلیف نموده و در مورد تصمیمات موردی ادارای سخنی نگفته است. از محتوای ماده 20 دو استدلال می‌توان داشت :
1- با توجه به اینکه در ماده 20 ذکر شده « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است …..» این جمله، جمله ای عام است و وقتی اثر رای هیات عمومی به غیر از حالت استثنایی، اثرش رو به آینده است به طریق اولی اثر رای شعبه که در واقع نهادی پایین تر از هیات عمومی است نیز رو به آینده است و نمی‌تواند عطف به ما سبق شود.
2- حکم ذکر شده در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری یک حکم استثنائی است. نمی‌توان یک حکم استثنائی را به سایر موضوعات سرایت داد پس نمی‌توان با توجه به حکم این ماده اظهارنظر کرد که احکام ناظر بر ابطال تصمیمات موردی در شعب دیوان عدالت اداری نیز باید ناظر بر آینده باشند. این اظهار نظر با توجه به معنایی که برای ابطال در حقوق اداری در نظرگرفته‌ایم صحیح‌تر به نظر می‌رسد در نتیجه باید برای تعیین اثر ابطال تصمیمات موردی در زمان به ادله‌ی دیگری متوسل شویم.
به هنگام طرح دعوی برای رسیدگی در شعب اولین مسئله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا شاکی ذینفع در طرح دعوی می‌باشد یا خیر؟ قاعدتا نتیجه ذینفع بودن شاکی این است که در بهترین حالت شاکی انتظار دارد با ابطال و نقض تصمیم موردی اداره، به حقی که از وی تضییع شده است برسد و بهترین حالت اعاده به وضع سابق می‌باشد، از سوی دیگر حکمی که در مورد تصمیمات عام‌الشمول صادر شده است حکمی استثنایی است چرا که وجود مصلحت و نظم عمومی باعث نمی‌شود تا ذات ابطال تغییر یابد بلکه باعث می‌شود تا استثنایی بر آن قرار گیرد و با توجه به اینکه نمی‌توان از استثناء وحدت ملاک گرفت در نتیجه نمی‌توان حکم استثنایی در مورد تصمیمات عام‌الشمول را به تصمیمات موردی نیز سرایت داد. (همچنین اینکه هدف قانونگذار اساسی از تجویز رسیدگی به تظلمات مردم، از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی رفع اثر از تصمیمات و مقررات مخالف قانون بوده) (گرجی،1387 : 161) لذا با توجه به این هدف نیز نمی‌توان حکم ابطال شعب دیوان را واجد اثر قهقرایی ندانست.
حال اگر در خلال رسیدگی، قضات شعب دیوان عدالت اداری، به مقررات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی برخورد نمایند که مبنای تصمیم‌ها و اقدامات مقامات عمومی دولتی قرار دارند و این تصمیم‌ها و اقدامات به دلیل غیر قانونی بودن مقررات فوق و یا مغایرت آنها با قوانین، باطل و نامعتبر باشند، آیا قضات شعب مجاز به تصمیم گیری در مورد اعتبار مقررات مورد استناد مقام عمومی و دولتی می باشند ؟ در این مورد سه نظر قابل طرح است:
1-قاضی تنها وظیفه دارد راجع به تصمیم موردی مطرح شده در شعبه اظهارنظر کند. لذا باید اصل را بر صحیح بودن و مطابقت آیین نامه با قانون قرار دهد به نظر خود اعتنا ننموده و اصل را بر مطابقت آیین نامه با قانون قرار داده و در نتیجه بر اساس همان رسیدگی نمایند و بعد از رسیدگی می‌توانند همانند سایر شهروندان در خواست ابطال آن ایین نامه را از هیات عمومی دیوان عدالت ادرای داشته باشند.
2-قاضی باید توقف داردسی را اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه را موقوف به رسیدگی در مورد آن مقرره‌ی اداری در هیات عمومی نمایند.
3- بر طبق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. از آنجا که دیوان عدالت اداری نیز زیر مجموعه‌ی نهاد قوه‌ی قضائیه قرار می‌گیرد. در نتیجه حکم اصل 170 شامل قضات دیوان نیز خواهد شد و ایشان نیز به نوعی دست به ارزیابی تصمیمات عام‌الشمول اداره به دلیل خروج از اختیارات یا مغایرت با شرع به هنگام ارزیابی تصمیم موردی می‌زنند. نتیجه ی این ارزیابی آن خواهد بود که تصمیم عام‌الشمول مورد نظر در پرونده ی مطروحه کنارگذاشته شده و به عنوانی دلیلی بر صحت تصمیم اداری قرار نخواهد گرفت. اما همچنان قاضی چه دادگاه عمومی و چه دیوان عدالت اداری حق نخواهد داشت تا دست به ابطال یک تصمیم عام‌الشمول اداری بزند.
علاوه بر این نظر اول و دوم به این دلیل صحیح به نظر می رسند که اولا در مورد نظر اول قاضی تنها زمانی می‌تواند صدور رای کند که مطمئن باشد تصمیم که می‌گیرد صحیح خواهد بود وقتی که وی آگاهی دارد که تصمیم موردی مطرح شده مطابق با تصمیم عام‌الشمول مرجع بوده و از این لحاظ تصمیم اشکالی ندارد اما آنچه که باعث می‌شود تا تصمیم موردی غیرقانونی گردد ناهنجار بودن تصمبم عام‌الشمول است قائدتا زمانی خواهد توانست تصمیمی صحیح بگیرد که از تصمیم عام‌الشمول نا به هنجار استفاده نکند. دوما در مورد نظر دوم نیز هرچند اشکال مطروحه در نظر اول را رفع می کند اما مسئله ای دیگر که در این نظریه ایجاد اشکال می کند بحث سرعت در دادرسی است؛ چرا که اگر قرار باشد قاضی هر موقع که شک کند یا حتی مطمئن باشد رسیدگی را متوقف کرده و منتظر نتیجه‌ی رسیدگی به تصمیمات عام‌الشمول بماند با توجه به سرعت پایین رسیدگی در هیات عمومی دیوان پرونده های زیادی بر روی هم تلنبار خواهد شد و به این صورت مشکلات بیشتری بوجود خواهد آمد.
• نکته ای که نهایتا باید مورد توجه قرارگیرد آن است که ابطال تصمیم به این مفهوم است که اداره حق ندارد تصمیمی دیگر همانند تصمیم قبلی خود که باطل شده یا در راستای آن تصمیم جدیدی تصویب کند. علاوه بر ابطال تصمیم و اعمال اداری جدید دیوان می‌تواند بر اساس قواعد عمومی حقوق و ملاک تبصره‌ی ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 45 همان قانون مبنی بر استنکاف از اجرای رای هیات عمومی دیوان را اعمال نماید.

فصل چهارم

آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت

نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، تنها با حاکمیت قانون معنا می یابد، همان گونه که حاکمیت قانون بدون ضمانت اجرا_یعنی مسئولیت_ مفهومی قابل تعریف نخواهد بود. این نسبت که در زمان حکومت نظریه برتری قانون برقرار نشد، از بعد از قرن نوزدهم، معادله ای کاملا پذیرفته شده در گفتمان حقوق عمومی گردید و تا به امروز با ظهور و بروز «نظریه حکمرانی خوب» بیش از پیش تقویت شده است. اگر قانون باید باشد و اگر قانون باید حاکم باشد، نقض آن نیز – از این حیث که چیزی جز نقض حقوق افراد نخواهد بود _ باید با مسئولیت مدنی همراه باشد. به عبارت ساده‌تر، اگر حاکمیت قانون اصل است، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی نیز اصلی خواهد بود و اگر عدم حاکمیت قانون در شرایطی خاص همچون وضعیت اضطراری، باید حاکم گردد، عدم مسئولیت _ یعنی مصونیت و معافیت _ نیز ناظر به شرایط خاص خواهد بود. همچنین از یاد نبریم که محتوای قانون تنها بیان حق شهروند نیست، بلکه اعتراف به وجود دولت، اقرار به اختیارات آن نیز هست. بنابراین حاکمیت قانون به موازات حمایت از حق شهروند از الزامات دولت بودن و نیز دولت ماندن دولت نیز حمایت می کند. چنین الزامی می‌تواند به صورت پذیرش مصونیت یا معافیت نمود یابد. اما اصالت مسئولیت، یعنی برتری حق بر حاکمیت و بدین معنی خواهد بود که این چهره حق حاکمیت قانون _ یعنی مصونیت و معافیت _ غالب نخواهد بود.

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان :
بند اول: نظریه تقصیر
اولین سوالی که پس از هر حادثه زیانبار ـ به ویژه اگر دامنه آن وسیع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد ـ در ذهن آدمی نقش می‌بندد این است که این حادثه در اثر تقصیر چه کسی یا چه کسانی به وجود آمده و مسئول آن کیست؟ در صورتی که عامل حادثه یک شخص خاص و زیان ناشی از آن نیز متوجه یک یا چند فرد معین است، مسئله ابهام چندانی ندارد. اما در صورتی که بروز حادثه به عامل مشخص و معینی نسبت داده نمی‌شود و نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که حادثه در اثر کوتاهی یک شخص حقوقی، آن هم شخص حقوقی حقوق عمومی ـ همانند دولت یا موسسات و نهادهای وابسته به آن ـ به وجود آمده است، در این صورت، بررسی مسئله و رسیدگی به آن پیچیده‌تر از صورت اول است. چنان که در موارد گوناگونی از جمله: ریزش پل، عدم نصب حفاظ و علایم ایمنی در کنار جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ‌های راهنمایی، حفر خیابان بدون گذاشتن علایم هشداردهنده و قطع مداوم و مکرّر برق ـ که همگی موجب زیان ها و تلفات فراوانی می‌گردند ـ یا در انفجار و آتش سوزی در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، مراکز آموزشی و تفریحی و امثال آن، همین مسئله مطرح می‌شود. از این روی، نظریه تقصیر بر آن است که تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه نماید، وجود رابطه علّیت میان تقصیر و ضرر است. به بیان دیگر، هر جا که شخصی در پی یافتن مسئول حادثه زیانباری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌رسد، کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است. بر این اساس، زیاندیده باید در نقش مدّعی، تقصیر عامل زیان را به اثبات برساند. به عبارت دیگر « نظریه تقصیر آنگاه که در مقام ترسیم تصویری اولیه از چهره ی خویش است، ما را درگیر گمانه‌زنی های فراوانی نمی سازد .دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد»(موتمنی؛1385؛387) مبنای مسئولیت دولت نیز از همین دلیل ساده ناشی می‌شود ؛ تقصیر .
به عبارت دیگر الزام دولت، نسبت به زیان وارد به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می‌شود، ناشی از تقصیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، امور مالیاتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت مدنی، دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، مفهوم دولت