پایان نامه ارشد رایگان درباره درصد تجمعی، توزیع فراوانی، بازاریابی، فعالیت ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

نهایی لحاظ گردید.
پایایی: براي دستيابي به پرسشنامه ای استاندارد، اجراي مطالعه مقدماتي صورت گرفت تا ضمن تشخيص محدودیت‌های اجرايي و برطرف کردن ابهامات احتمالي، پايايي پرسشنامه نيز بررسي شود. بدین منظور برای تأیید پایایی ابزار اندازه گیری تعداد 30 پرسشنامه در 3 باشگاه ورزشی به صورت تصادفی در بین مشتریان باشگاهها توزیع شد که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقادیر مربوطه گزارش گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه در محدوده (7/0=α). قابل قبول بود.
جدول1-3: میزان آلفای مقیاس و عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی
پرسشنامه
میزان آلفای کرونباخ
عوامل
میزان آلفای کرنباخ

مقیاس آمیخته بازاریابی

866/0
محصول
736/0

قیمت
812/0

ترویج
789/0

مکان
884/0

چگونگی جمع آوری داده‌ها
بعد از جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و بررسي پيشينه تحقيق و همچنين با توجه به نظرات اساتید راهنما و مشاور پرسشنامه نهایی تکمیل گردید. به منظور جمعآوري دادهها، ابتدا لیست کاملی از جامعه مورد نظر تحقیق که شامل کلیه مشتریان بیمه شده باشگاه های پرورش اندام شهرستان قزوین بود، با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان شهرستان تهیه شد. سپس با مراجعه حضوري، پس از هماهنگيهاي لازم و توضيحات ضروري، پرسشنامهها توزيع شد. لازم به توضیح است که همراه با پرسشنامه يك نامه به صورت دستورالعمل در مورد چگونگي جمع آوري دادهها و نحوه پاسخگويي به سوالات ارائه شد و در نهایت پس از تکميل، جمعآوري گردید. همچنین محقق در بازه زمانی 91 اقدام به توزیع پرسشنامهها شد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش شده، تعداد پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روشهاي تجزيه و تحليل آماري
به منظور تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. از آمار توصيفي براي طبقه بندي نمرات خام، محاسبه فراوانی‌ها و محاسبه شاخص‌های پراکندگي نظير ميانگين و انحراف معيار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی، ابتدا از آزمون کولموگروف اسميرنف برای چگونگی توزيع دادهها استفاده شد. در ادامه ضمن رعایت پیش فرض توزیع طبیعی داده ها، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج مولفه ها و گویه ها اصلی تحقیق و از آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بیان تایید موارد استخراج شده استفاده شد. در ادامه از آزمون تی تک نمونه برای اهمیت سنجی هر یک از گویه ها و عوامل آمیخته بازاریابی و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عناصر بازاریابی استفاده شد. تحلیل فوق از برنامه‌های نرمافزاری17SPSS و 2007 ExcelوLisrel استفاده گردید.

مقدمه
توصيف و تجزيه داده‌ها يکي از مراحل مهم در هر فرايند پژوهشي و تحقيقاتي است. در اين فصل به تجزيه داده‌های خام پژوهش و استخراج نتايج پرداخته می‌شود. اين فصل شامل دو بخش ميباشد. در بخش اول، توصيف آماري جامعه مورد بررسي (ويژگيهاي جمعیت شناختی). كه در برگيرنده متغيرهايي مانند، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغل، تحصیلات، سابقه فعالیت ورزشی، فاصله تقریبی منزل تا باشگاه، چگونگی آشنا شدن با این باشگاه هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه، اطلاع از وضعیت و امکانات سایر باشگاه ها و تعداد روزهای فعالیت در باشگاه در قالب شکلها و جداول ارائه می‌گردد. در بخش دوم نیز با استفاده از روشهای آمار استنباطی به آزمون فرضهای پژوهش پرداخته شده است.
لازم به توضیح است که کلیه محاسبات در این فصل با استفاده از نرم افزار SPSS17 و Excel 2007 انجام گرفته است.

بخش اول
توصيف دادههاي آماري
الف). توصيف ويژگيهاي فردي آزمودنيهاي پژوهش
در اين بخش ويژگيهاي فردي آزمودنيهاي پژوهش (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغل، تحصیلات، سابقه فعالیت ورزشی، فاصله تقریبی منزل تا باشگاه، چگونگی آشنا شدن با این باشگاه هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه، اطلاع از وضعیت و امکانات سایر باشگاه ها و تعداد روزهای فعالیت در باشگاه)، به صورت توصيفي (فراواني و درصد، درصد تجمعی، ميانگين و انحراف استاندارد). در قالب جدول‌ها و شکلها ارائه ميشود.

1. سن
جدول 1-4: سن آزمودنی ها
رده سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 20 سال
31
4/12
4/12
21 – 30 سال
105
42
4/54
31 – 40 سال
76
4/30
8/84
41 سال و بالاتر
38
2/15
100
کل
250
100
100

جدول (1-4 ). فراواني، درصد و درصد تجمعی متغير سن آزمودنيها را نشان ميدهد. بیشترین وکمترین آزمودنیها به ترتیب با 42 درصد و 4/12 درصد مربوط به گروه سنی “21 – 30 سال ” و “کمتر از 20 سال” میباشند.

شکل (1-4): توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها

2. وضعیت تأهل
جدول 2-4: وضعیت تاهل آزمودنيها
وضعیت
فراوانی
درصد
مجرد
74
6/29
متاهل
176
4/70
کل
250
100

جدول (2-4). وضعیت تاهل آزمودنيها را نشان ميدهد. 6/29 درصد از آزمودنيها مجرد و 4/70 درصد پاسخ دهندگان متاهل میباشند.

شکل (2-4): توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل آزمودنی ها
3. وضعیت شغلی
جدول 3-4: وضعیت شغلی آزمودنی ها
شغل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارمند
48
2/19
2/19
دانش آموز
39
6/15
8/34
دانشجو
80
32
8/66
آزاد
83
2/33
100
کل
250
100
100
همان‌گونه كه در جدول شماره (3-4). نشان داده شده است، 6/15 درصد آزمودنی ها دانش آموز 2/33 درصد آنها دارای شغل آزاد بودند.

شکل (3-4): توزیع فراوانی متغیر وضعیت شغلی

4. تحصیلات
جدول 4-4: سطح تحصیلات آزمودنيها
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زیر دیپلم و دیپلم
60
24
24
فوق دیپلم
61
4/24
4/48
لیسانس
91
4/36
8/84
فوق لیسانس و بالاتر
38
2/15
100
کل
250
100
100

با توجه به جدول (4-4)، می‌توان عنوان نمود که 4/36 درصد از آزمودنيها داراي مدرك لیسانس و تنها 2/15 درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر میباشند.

شکل (4-4): توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات

5. سابقه فعالیت ورزشی
جدول 5-4: سابقه فعالیت ورزشی آزمودنيها
سابقه فعالیت ورزشی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک سال
23
2/9
2/9
1 تا 2 سال
64
6/25
34/8
2 تا 3 سال
117
8/46
6/81
3 سال به بالا
46
4/18
100
کل
250
100
100

با توجه به جدول (5-4)، می‌توان عنوان نمود که 8/46 درصد از آزمودنيها داراي سابقه بین 2 تا 3 سال بوده و تنها 2/9 درصد پاسخ دهندگان با سابقه کمتر از یک سال در باشگاه مشغول فعالیت می باشند.

شکل (5-4): توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت ورزشی

6. فاصله تقریبی منزل تا باشگاه
جدول 6-4: فاصله تقریبی منزل تا باشگاه آزمودنيها
فاصله تقریبی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 500 متر
26
4/10
4/10
500 تا 1000متر
73
2/29
6/38
1 تا 2 کیلومتر
110
44
6/83
2 تا 4 کیلومتر
20
8
6/91
4 کیلومتر و بیشتر
21
4/8
100
کل
250
100
100

همان‌گونه كه در جدول شماره (6-4). نشان داده شده است، 8 درصد آزمودنی ها فاصله ای بین 2 تا 4 کیلومتر و 44 درصد از مشتریان فاصله ای بین 1 تا 2 کیلومتر از منزل تا باشگاه دارند.

شکل (6-4): توزیع فراوانی فاصله منزل تا باشگاه مشتریان

7. نحوه آشنایی با باشگاه

جدول 7-4: نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه
نحوه آشنایی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
جستجو شخصی
88
2/35
2/35
آشنایان و دوستان
94
6/37
8/72
تبلیغات باشگاه
68
2/27
100
کل
250
100
100

با توجه به جدول (7-4)، می‌توان عنوان نمود که 6/37 درصد از مشتریان از طریق آشنایان و دوستان و تنها 2/27 درصد آنها از طریق تبلیغات بکارگرفته شده خود باشگاه، با مکان آن آشنایی پیدا کرده اند.

شکل (7-4): توزیع فراوانی نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه
8. هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه
جدول 8-4: هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه آزمودنيها
هدف
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
قهرمانی
30
12
12
آمادگی بدنی
73
2/29
2/41
کنترل وزن
50
20
2/61
تناسب اندام
24
6/9
8/70
سلامتی
38
2/15
86
آرامش سازی
15
6
92
اجتماعی شدن
20
8
100
کل
250
100
100
همانطور که جدول (8-4). نشان مي‌دهد، (2/29 درصد). از مشتریان با هدف کسب آمادگی بدنی به باشگاه مراجعه می کنند در مقابل تنها 6 درصد آن ها به منظور آرامش سازی در باشگاه حاضر می شوند.

شکل (8-4): توزیع فراوانی متغیر هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه
9. اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه ها

جدول 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنيها
وضعیت امکانات سایر باشگاه ها
فراوانی
درصد
بلی (اطلاع داشتن)
162
8/64
خیر (اطلاع نداشتن)
88
2/35
کل
250
100

جدول (9-4). اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه ها را از جانب مشتریان نشان ميدهد. بر این اساس 8/64 درصد از آزمودنيها از این موضوع اطلاع داشته و در مقابل 2/35 درصد پاسخ دهندگان از این وضعیت آگاهی ندارند.

شکل (9-4): اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنيها
10. تعداد روزهای حضور هفتگی در باشگاه
جدول 10-4: روزهای استفاده از امکانات باشگاه در هفته آزمودنی ها
رده سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
یک روز
35
14
14
دو روز
111
4/44
4/58
سه روز
65
26
65
بیش از سه روز
39
6/15
100
کل
300
100
100
جدول (10-4 ). فراواني، درصد و درصد تجمعی متغير میزان استفاده آزمودنیها از امکانات باشگاه را در یک هفته نشان ميدهد. بیشترین وکمترین آن به ترتیب با 4/44 درصد و 14 درصد مربوط به دفعات” دو روز” و طبقه “یک روز در هفته” میباشد.

شکل (10-4): توزیع فراوانی میزان استفاده هفتگی مشتریان از امکانات باشگاه

جدول 11-4، ميانگين و انحراف استاندارد سوالات
رديف
سوال
ميانگين
انحراف استاندارد
1
شهریه (حق عضویت ماهانه). مناسب نسبت به سایر باشگاه
78/3
21/1
2
پایین بودن هزینه دسترسی مشتری به باشگاه
5/3
07/1
3
تناسب شهریه با نحوه ارائه خدمات به مشتری
44/3
47/1
4
مناسب بودن شهریه باشگاه با درآمد ماهانه مشتری
4/3
09/1
5
مناسب بودن مکان قرارگیری باشگاه
21/3
09/1
6
امکان دسترسی سریع و راحت به باشگاه
24/3
07/1
7
ساعات کاری روزانه مناسب با برنامه روزمره مشتریان
24/3
10/1
8
تعداد روزهای کاری مناسب باشگاه
25/3
04/1
9
ابعاد و اندازه های مناسب باشگاه
97/2
12/1
10
شهرت مناسب و تصویر خوب باشگاه
94/2
16/1
11
تبلیغات عمومی مناسب در جراید و سطح شهر
82/2
11/1
12
ارسال پیامک از طریق تلفن همراه
72/2
13/1
13
ظاهر و نمای بیرونی مناسب باشگاه
9/2
07/1
14
برگزاری هر چند وقت یکبار مسابقات ورزشی
98/2
16/1
15
برقراری ارتباط و اطلاع رسانی مستمر باشگاه
36/3
18/1
16
داشتن امکانات و تجهیزات مناسب و مدرن و طراحی زیبا در سالن
62/3
08/1
17
محیط اجتماعی سالم و جو دوستانه حاکم بر باشگاه
8/3
94/0
18
داشتن سرویس های بهداشتی و رختکن و حمام مناسب
89/3
95/0
19
توجه کافی به خواستهها و نیازهای مشتریان
95/3
96/0
20
نظافت و آراستگی محیط داخل باشگاه
03/4
99/0

همانطوري كه در جدول 11-4، مشاهده ميشود ميانگين و انحراف استاندارد هر كدام از سوالات ارايه شده است. بالاترين ميانگين مربوط به سوال 20 و پايين ترين ميانگين مربوط به سوال 12 مي باشد.
بخش دوم: آمار استنباطی
تحلیل عاملی
هر ابزار پژوهش، براي اندازهگيري يک متغیر خاص طراحي شده که این متغیر، تحت عنوان سازه هدف و یا متغير هدف89 ملاحظه شود. به هر ميزان که ابزار اندازهگيري بتواند سازه يا متغير هدف را که براي آن طراحي شده است، اندازهگيري کند، از ميزان روايي ( اعتبار)90 بالاتري برخوردار است. همبستگي بين ميزان واقعي ماهيت متغير هدف و نمره بدست آمده از ابزار مورد اندازهگيري، در زمينه مقدار متغير هدف، تحت عنوان اعتبار ابزار اندازهگيري شناخته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازاریابی، آمادگی جسمانی، رضایتمندی، رضایتمندی مشتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تحلیل عامل، بازاریابی، آمیخته بازاریابی، تحلیل عاملی