پایان نامه ارشد رایگان درباره خشونت جنسی، سازمان ملل، مجنی علیه، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

هر قضیه مورد توجه قرار گیرد. نمونه هایی از رفتار غیر انسانی عبارتند از : وادار کردن یک پدر و پسر به کتک زدن همدیگره مدت یک دقیقه , وادار کردندو برادر به لیسیدن آلت تناسلی همدیگر ,قرار دادن اسرا در یک منطقه رعب آمیز ]اجبار کردن اسیری در حفر سنگر در خط مقدم یا بازداشت فرد در شرایط طاقت فرسا نمونه هایی از رفتارهای غیر انسانی است . از دیگر نمونه های غیر انسانی می توان به امور زیر اشاره کرد:
4.2.2.2.1– شکنجه281شکنجه یکی از شدیدترین رفتارهای غیر انسانی می باشد . شکنجه در لغت به معنای درد و رنج و عذاب و آزار است282 و در اصطلاح آنچنان که درچهارچوب حقوق بین الملل آمده است,شکنجه عبارت است از؛ ایراد عمدی درد یا رنج شدید جسمانی و روانی بر قربانی ، با هدف تحصیلِ اطلاعات, اقرار گرفتن , تنبیه و یا ارعاب وی و در آخر هر عاملی که مبتنی بر قسمی از اقسام تبعیض باشد، توسط یک مقام رسمی یا کسی که تأییدیه و موافقت ضمنی یک مقام رسمی را داراست، صورت می گیرد283. در بند 2 مادّه 7 اساس نامه دیوان، در تعریف شکنجه آمده است ؛ « ایراد عمدی درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روانی، نسبت به شخصی که در توقیف یا تحت اقتدار متهم است، به استثنای درد یا رنجی که صرفاً نتیجه یا از لوازم ذاتی یا از تبعات مجازات های قانونی است. کنفرانس رم این نکته را مد نظر قرار داد که جنایات بر ضد انسانیت ممکن است در نتیجه تحریک یا به اشاره یک دولت یا یک تشکیلات غیر دولتی ارتکاب یابد از همین رو، در تعریف شکنجه در بند 2 مادّه 7 اساس نامه دیوان، ضرورت دخالت قدرت رسمی ذکر نشده است.
بنابر تعریف های ارائه شده معلوم می شود که؛ در ارتباط با شکنجه به عنوان یک جنایت جنگی، عناصر ذیل ضرورت دارد:
1. شکنجه مستلزم ایراد درد یا رنج شدید جسمی یا روحی از طریق فعل یا ترک فعل است.
2. فعل یا ترک فعل مذکور باید عمدی باشد.
3. شکنجه باید با هدف کسب اطّلاعات یا اقرار یا با هدف تنبیه، تهدید، تحقیر یا تحت فشار قرار دادن قربانی یا شخص ثالث یا در راستای اعمال تبعیض، به هر دلیل علیه قربانی یا شخص ثالث صورت گیرد. نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو را در پی دارد.
4. اقدامات باید در ارتباط با یک درگیری مسلحانه انجام گیرد.
5. حداقل یکی از اشخاصی که دخالت در جریان شکنجه دارد، باید مقامی رسمی باشد یا به هر نحو در یک سمت غیر شخصی، مثلاً به عنوان یک عامل و رکن بالفعل دولت یا هر مرجعی که در مقام اعمال قدرت است، اقدام نماید.
در ارتباط با شخص یا اشخاصی که دست به این جنایت زده اند، ضروری است دست کم یکی از این اشخاص که در فرآیند شکنجه دخالت داشته اند، از مقامات عمومی بوده یا به نحوی از انحاء جایگاه و مأموریتی غیر خصوصی داشته باشند . بر اساس آنچه در باب تعریف شکنجه آمد , دانشمندان در قوانین و پیمان های متعددی آن را منع کردند. لذا شکنجه در فرانسه, قبل از انقلاب (1789) و در بسیاری از کشورهای اروپایی به تدریج در قرون 18 و 19از لحاظ قانونی لغو شد . اما با وجود تحریم شکنجه در متون قانونی و تعیین مجازات برای کسانی که؛ جهت اخذ اقرار از متهم بدان متوسل می شوند, شکنجه در عمل و در بسیاری از کشورها به حیات خود ادامه داده است. دولت ها در بسیاری از موارد با چشم پوشی از عملکرد کارگزاران خود و با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیر مستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می زنند و در نتیجه شکنجه در خفا, به طور غیر رسمی ادامه می یابد. امروزه اهمیت منع پدیده ی شکنجه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. وملل در طی قوانین متعددی آن را منع کرده اند؛ ایشان علاوه بر مادّه 5 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948) , می توان به مادّه 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950), پیمان نامه ی منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (1985) ,مادّه ی 5 منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (1981) ، مادّه ی 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پیمان نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن کمیسیون منع شکنجه به وجود آمده است. اشاره کرد، در همه ی این اسناد شکنجه تقبیح مکانیزم هایی جهت جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دول به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت از قربانیان آن پیش بینی شده است. پیمان نامه منع شکنجه سازمان ملل متحد , مشتمل بر یک مقدمه و 33 مادّه است , که طی قطع نامه 46/39 در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 26 ژوئن 1977 ],قدرت اجرایی شکنجه در فرانسه قبل از انقلاب (1789) و در بسیاری از کشورهای اروپایی به تدریج در قرون 18 و 19 از لحاظ قانونی لغو شد . اما همچنان علی رغم تحریم شکنجه در متون قانونی و تعیین مجازات برای کسانی که جهت اخذ اقرار از متهم بدان متوسل می شوند, شکنجه در عمل و در بسیاری از کشورها به حیات خود ادامه داده است. تکلیف دولت ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه ایجاد امکانات لازم جهت طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، جرم انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان ها جهت اشنایی با ممنوعیت شکنجه از جمله موضوعات مندرج در پیمان نامه ی منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه غیر انسانی و تحقیر سازمان ملل متحد است. ولی متأسفانه با وجود این همه تأکید و مبارزه با شکنجه با هدف اخذ اقرار هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان حتی در اتهامات غیر سیاسی و غیر امنیتی رایج است .284
3.2.2.2.2-آزمایشات زیست شناختی
آزمایشات زیست شناختی، شکلی از رفتار غیر انسانی که نقض فاحش به شمار می رود، محسوب می شود. صورت بندی عبارت « شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایشات زیست شناختی » مطابق با آن چه در مادّه ی 50 کنوانسیون اول ژنو، مادّه ی 51 کنوانسیون دوم ژنو، ماده 130 کنوانسیون سوم ژنو و مادّه ی 147 کنوانسیون چهارم ژنو آمده ، صورت گرفته است. متأسفانه اصطلاح « آزمایشات زیست شناختی » در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو یا پروتکل های الحاقی به آن تعریف نشده است. مقررات مربوطه این کنوانسیون ها صرفاً به ممنوعیت کلیه اشکال آزمایش علمی و حتی هنگامی که با رضایت قربانی صورت گیرد، می پردازند ؛ به شرط آن که انجام این گونه آزمایش ها توجیهیدو به لحاظ معاینات پزشکی، دندان پزشکی و بیمارستانی قربانی نداشته و به صلاح وی نیز نباشد. روند لازم الاتباع در هر آزمایش علمی باید براساس وضعیت سلامتی شخص مربوطه تعیین گردیده و منطبق با معیارهای پزشکی می باشد که در شرایط پزشکی مشابه در مورد اشخاصی که تبعه مرجع انجام دهنده ی آزمایش بوده و به هیچ وجه از آزادی محروم نیستند، اعمال می گردد. عناصر تشکیل دهنده جرایم که برای راهنمایی دیوان به تصویب کمیسیون مقدماتی رسیده است، حاوی مطلبی بیش از آن چه گفته شد، نیست. فرد مرتکب باید یک یا چند نفر را در معرض یک آزمایش زیست شناختی خاص قرار دهد ؛ به نحوی که تمامیت یا سلامت جسمی یا روحی شخص یا اشخاص مذکور را جداً به خطر اندازد. این اعمال با مقاصد غیر درمانی صورت گرفته و نه تنها فاقد
هر گونه توجیه پزشکی می باشد, بلکه نفع شخص یا اشخاص مذکور را نیز در پی نداشته باشد285.
4.2.2.3-خشونت جنسی
مطابق توضیحات دادگاه یوگسلاوی سابق در پرونده فوروندزیجا، حقوق بین المللی کیفری، تمام سوء رفتارهای جنسی مهم را که نسبت به تمامیت جسمانی یا اخلاقی کسی از طریق اجبار، تهدید به توسل به زور یا ارعاب به نحوی موهن و مغایر با کرامت منجی علیه، روا داشته می شود، ممنوع و قابل مجازات می شمارد . دادگاه روآندا در پرونده آکایه سو، « هر عملی با خصیصه جنسی را که علیه شخص اوضاع و احوالی اجبارآمیز ارتکاب یافته باشد ؛ یعنی نه تنها تعرض فیزیکی نسبت به جسم مجنی علیه، (بلکه) اعمالی را نیز که با دخول یا حتی تماس فیزیکی همراه نیستند » مشمول تعریف خشونت جنسی دانسته است. در همین پرونده حکم داده اقدام به عریان کردن یک زن و اجبار او به انجام حرکات ژیمناستیک بدون لباس در محوطه عمومی و در حضور جمعیت، مصداقی از خشونت جنسی است . در عناصر تشکیل دهنده جرایم که نهایتاً به تصویب کمیسیون مقدماتی دیوان می رود این توضیح اضافه شده است که لازم است مرتکب « با عنف یا تهدید به توسل به زور از طریق اجبار، مثلاً اجبار ناشی از ترس از خشونت، اکراه، توقیف، فشار روانی سوء استفاده از قدرت، خواه علیه مجنی علیه یا شخص ثالث یا از راه بهره گیری شرایط اجبار کننده محیط یا با سوء استفاده از عدم قابلیت مجنی علیه در اعلام رضایت واقعی خویش، عمل با خصیصه جنسی علیه یک یا چند تن مرتکب عملی یا موجب درگیر شدن شخص یا اشخاص مزبور در یک یا چند عمل با خشونت جنسی گردیده باشد ». خشونت جنسی مصادیقی دارد ،که عبارتند از:
4.2.2.3.1- هتک ناموس به عنف 286
جنایت هتک ناموس به عنف، در جزء (ج) بند 1 مادّه دوم قانون شماره 10 شورای نظارت، شق (ز) مادّه 5 اساس نامه دادگاه
یوگسلاوی (سابق) ، شق (ز) مادّه 3 اساس نامه دادگاه روآندا و جزء (ز) مادّه 7 اساس نامه دیوان، در زمره جنایات بر ضد انسانیت شمرده شده است. “هتک عنف” شامل تجاوزی است که؛ با خصیصه جنسی و تحت شرایطی اجبارآمیز روی می دهد ». به همین جهت، هتک ناموس به عنف چنین تعریف می شود « تعرض جسمانی و خصیصه جنسی که در شرایطی اجبار آمیز نسبت به شخص روا داشته می شود .
4.2.2.3.2برده گیری جنسی
جزء (ز) بند 1 مادّه 7 اساس نامه دیوان​، برده داری جنسی را در شمار جنایات بر ضد انسانیت آورده است، لیکن در هیچ یک از دیگر منابع مدون حقوق بین المللی کیفری، حکم مشابهی وجود ندارد .
4.2.2.3.3به فحشا واداشتن 287
به فحشا وا داشتن یکی از جنایات بر ضد انسانیت است که در جزء (ز) بند 1 مادّه 7 اساس نامه دیوان پیش بینی شده است. آن چه که این جرم را از برده داری جنسی متمایز می سازد، نفع مالی یا امتیاز دیگری است که مرتکب جرم یا شخص ثالثی در عوض یا در ارتباط با رفتارهای جنسی مجنی علیه به دست آورده یا انتظار تحصیل آن را داشته است. با توجه به این نکته، زنان موسوم به زنان خوشی 288 که نیروهای ژاپنی در خلال جنگ جهانی دوم آنان را محبوس کرده و به برقرار ساختن رابطه جنسی با سربازان ژاپنی وا داشته بودند، به روسپی گری واداشته نشده، بلکه وضعیت آنان [ به دلیل فایده ای که از آنان برده می شود م ] با بردگان جنسی شباهت بیشتری داشت.
4.2.2.3.4-اجبار به حاملگی 289
حاملگی اجباری نیز یکی از جنایت بر ضد انسانیت است که در جزء (ز) بند 1 مادّه 7 اساس نامه دیوان آمده است. جزء (و) بند 2 مادّه 7 اساس نامه در تعریف اجبار به حاملگی، می گوید اجبار به حاملگی عبارت است از « حبس غیر قانونی زنی که به اجبار حامله شده است، به منظور تأثیر نهادن بر ترکیب قومی یک جمعیت یا ارتکاب دیگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، حقوق بین الملل، اسرای جنگی، جنایات جنگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی، رژیم غذایی، بررسی فقهی