پایان نامه ارشد رایگان درباره خدمات درمانی، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان، رشد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

بین شرکت های بیمه دولتی کسب نموده اند. این امر بدین معنا است که بیشترین ضعف در بین شرکت های بیمه دولتی مربوط به بیمه البرز و کمترین ضعف مربوط به شرکت بیمه ایران است.
ارزیابی فرضیه دوم؛ با توجه به اعداد بدست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( نقاط ضعف) در مورد شرکت های بیمه خصوصی و مقایسه آن با ارقام شرکت های بیمه دولتی می توان ادعا نمود که فرضیه دوم مبنی بر این که شرکت های بیمه خصوصی بهتر از شرکت های بیمه دولتی می توانند بر ضعف های درون سازمانی غلبه کنند، تایید می شود.زیرا متوسط امتیازی که شرکت های بیمه دولتی کسب نموده اند 1.34 است، در صورتی که این امتیاز برای شرکت های خصوصی، 1.521 است.
بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی بر این که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ مناسب تری به ضعف های درون سازمانی نسبت به شرکت های دولتی در تدوین استراتژی دهند، تایید می شود.

3.1.5 فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم در رابطه با توان شرکت های بیمه در استفاده از فرصت های محیطی است. در این فرض بیان شده است که شرکت های بیمه خصوصی بهتر از شرکت های بیمه دولتی می توانند از فرصت های محیطی استفاده کند. برای اثبات این ادعا، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برای تمامی شرکت های تهیه می شود و متوسط امتیاز موزون فرصت های شرکت های دولتی و خصوصی با یکدیگر مقایسه می شود. درصورت بیشتر بودن امتیاز شرکت های خصوصی فرضیه تایید می شود.
1.3.2.4 بررسی شرکت های بیمه خصوصی
اولین شرکت بیمه خصوصی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه پارسیان است.
اطلاعات این شرکت در نمایشگر 4.59 به نمایش داده شده است.
نمایشگر 4.59 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه پارسیان
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
4
0.06
0.24
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.15
0.6
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
1
0.04
0.04
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
2
0.05
0.1
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.05
0.15
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
4
0.1
0.4
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.09
0.27
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.04
0.12
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
2
0.03
0.06
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
4
0.09
0.36
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.13
0.52
13
ترویج فرهنگ بیمه
4
0.06
0.24
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.05
0.2

جمع
 
1
3.52
از جمله عواملی که برای برای شرکت بیمه پارسیان به عنوان فرصت های کلیدی به شمار می رود می توان به بکر بودن بخش وسیعی از بازار، پایین بود پوشش تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی و تغییر ساختار سنی جامعه اشاره کرد. امتیاز موزونی که شرکت بیمه پارسیان برای فرصت های محیطی کسب نموده است 3.52 است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه کارآفرین است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.60 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.60 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه کارآفرین
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.06
0.18
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.1
0.4
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
2
0.04
0.08
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
2
0.05
0.1
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
2
0.04
0.08
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
4
0.15
0.6
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.1
0.3
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.04
0.12
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
4
0.09
0.36
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
3
0.13
0.39
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.05
0.2

جمع
 
1
3.36

شرکت بیمه کارآفرین مواردی نظیر ترویج فرهنگ بیمه در جامعه، تغییر ساختار اجتماعی جامعه و عدم خدمات رسانی بیمه های اجباری( تامین اجتماعی و خدمات درمانی) به عنوان فرصت شناسایی کرده است. امتیازی که این شرکت در این بخش کسب نموده است، 3.36 است.
سومین شرکت بخش خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه نوین است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر ذیل نشان داده شده است.
نمایشگر 4.61 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه نوین
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
4
0.13
0.52
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
3
0.1
0.3
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
1
0.04
0.04
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
1
0.05
0.05
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.04
0.12
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
3
0.1
0.3
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.1
0.3
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.09
0.27
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
4
0.09
0.36
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
3
0.06
0.18
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.05
0.2

جمع
 
1
3.19

از جمله موارد با اهمیت برای شرکت بیمه نوین می توان به شکست بازار تعرفه، بکر بودن بازار بیمه، پایین بودن سطح کیفی خدمات در بیمه های اجباری و هم چنین افزایش فارغ التحصیلان رشته های بیمه ایی اشاره کرد. امتیازی که شرکت بیمه نوین کسب نموده است 3.19 است.
شرکت بیمه بعدی که از منظر فرصت های محیطی مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه سامان است که اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.62 نشان داده شده است.
نمایشگر 4.62 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه سامان
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
4
0.15
0.6
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
3
0.1
0.3
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
1
0.04
0.04
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
1
0.05
0.05
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.04
0.12
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
3
0.12
0.36
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.06
0.18
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.09
0.27
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.09
0.27
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
3
0.06
0.18
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.05
0.2

جمع
 
1
3.12

شرکت بیمه سامان نیز امتیاز بیشتری به مواردی از قبیل بکر بودن بازار، شکست بازار تعرفه و پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی داده است. امتیازی که این شرکت کسب نموده است، برابر با 3.12 است.

پنجمین شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه سینا است. ماتریس مربوطه در نمایشگر 4.63 نشان داده شده است. بر اساس یافته های بخش قوت، شرکت بیمه سینا در زمینه قدرت چانه زنی با سایر صنایع امتیاز بالایی کسب نموده بود. بنابراین تصور می شود که این شرکت بتواند از فرصت های محیطی استفاده قابل ملاحظه ای ببرد.
نمایشگر 4.63 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه سینا
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.1
0.3
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.1
0.4
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
1
0.04
0.04
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
1
0.05
0.05
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.04
0.12
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
3
0.12
0.36
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.06
0.18
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.09
0.27
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.09
0.27
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
3
0.11
0.33
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.05
0.2

جمع
 
1
3.07

شرکت بیمه سینا فاکتور هایی نظیر بکر بودن بازار بیمه ایران، شکست بازار تعرفه و ترویج فرهنگ بیمه را به عنوان فرصت های طلایی برای خود قلمداد می کند، امتیازی که این شرکت در این زمینه کسب نموده است 3.07 است.
پس از شرکت بیمه سینا، شرکت بیمه ملت بررسی می شود. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.64 بیان شده است.
نمایشگر 4.64 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ملت
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
4
0.1
0.4
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.1
0.4
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
1
0.04
0.04
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
1
0.07
0.07
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.04
0.12
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
3
0.05
0.15
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.06
0.18
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.02
0.06
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.14
0.42
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
3
0.11
0.33
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.12
0.48

جمع
 
1
3.2

شرکت بیمه ملت عواملی نظیر شکست بازار تعرفه، تغییر ساختار احتماعی جامعه و ترویج فرهنگ بیمه را به عنوان فرصت های کلیدی شناخته و سعی کرده است که از ان ها بهره لازم را بیرد. امتیازی که شرکت بیمه ملت کسب نموده است 3.2 است.

شرکت بیمه معلم شرکت بعدی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی، عوامل داخلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره خدمات درمانی، اخلاق حرفه ای، تحریم های اقتصادی، عملکرد شرکت