پایان نامه ارشد رایگان درباره خدمات درمانی، رقابت پذیری، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر ذیل بیان شده است.
نمایشگر 4.65 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه معلم
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.07
0.21
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.1
0.4
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
2
0.06
0.12
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
3
0.1
0.3
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.04
0.12
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
3
0.15
0.45
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.06
0.18
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.02
0.06
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.04
0.12
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.06
0.18
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
3
0.09
0.27
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.08
0.32

جمع
 
1
3.22

شرکت بیمه معلم اولین شرکت بیمه ای است که اقدام به اخذ گواهی نامه های بین الملی استاندارد مدیریت و کیفیت خدمات در ایران نموده است. این شرکت مواردی از قبیل بکر بودن بازار بیمه، افزایش تعداد شرکت های مشاور بیمه، پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی و هم چنین افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری را به عنوان فرصت های طلایی قلم داد می کند. امتیازی که این شرکت کسب کرده است، 3.22 است.
شرکت بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه رازی است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.66 ذکر شده است.
نمایشگر 4.66 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه رازی
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.07
0.21
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
3
0.1
0.3
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
2
0.06
0.12
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
3
0.1
0.3
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
2
0.04
0.08
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
3
0.06
0.18
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.15
0.45
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.02
0.06
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.04
0.12
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.04
0.12
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
4
0.09
0.36
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.06
0.24
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.08
0.32

جمع
 
1
3.19

شرکت بیمه رازی نیز هم چون برخی دیگر از شرکت های بیمه خصوصی بکر بودن بازار و شکست بازار تعرفه را بسیار با اهمیت داسته اند و هم چنین شاخص ترویج فرهنگی را نیز دارای اهمیت دانسته اند. امتیازی که این شرکت کسب کرده 3.19 است.

شرکت بیمه بعدی، شرکت بیمه دی است. در بررسی نقاط قوت این شرکت کمترین امتیاز را کسب کرد. اطلاعات ماتریس در نمایشگر 4.67 نشان داده شده است.
نمایشگر 4.67 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) شرکت بیمه دی
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.07
0.21
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
3
0.06
0.18
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
2
0.06
0.12
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
3
0.1
0.3
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
1
0.04
0.04
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
1
0.1
0.1
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.15
0.45
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.02
0.06
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.04
0.12
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.04
0.12
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
4
0.04
0.16
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.06
0.24
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.13
0.52

جمع
 
1
2.95

شرکت بیمه دی معتقد است که عواملی نظیر افزایش تعداد شرکت های مشاور بیمه، پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی و هم چنین رشد تعداد شرکت های بیمه و افزایش میزان رقابت پذیری می تواند به عنوان قرصت های کلیدی برای شرکت شناخته شود. امتیازی که این شرکت در این زمینه کسب نموده است 2.95 است. امتیاز حاصله بیان گر این مطلب است که این شرکت به اندازی سایر شرکت های بیمه نتوانسته از فرصت های محیطی بهره ببرد.

شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پاسارگاد است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.68 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.68 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) شرکت بیمه پاسارگاد
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.07
0.21
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.06
0.24
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
2
0.06
0.12
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
3
0.1
0.3
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
2
0.04
0.08
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
1
0.1
0.1
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
3
0.15
0.45
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.02
0.06
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.04
0.12
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.04
0.12
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
4
0.06
0.24
13
ترویج فرهنگ بیمه
4
0.04
0.16
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.06
0.24
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.13
0.52

جمع

1
0
 
 
 
 
3.05

امتیازی که شرکت بیمه پاسارگاد در این زمینه کسب نموده است، 3.05 است. از جمله مهم ترین فرصت هایی است که شرکت بیمه پاسارگاد با آن مواجه است.

آخرین شرکت بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه توسعه است. اطلاعات لازم در نمایشگر 4.69 نشان داده شده است.
نمایشگر4.69 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه توسعه
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.07
0.21
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.11
0.44
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
2
0.06
0.12
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
3
0.1
0.3
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
3
0.04
0.12
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
1
0.1
0.1
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
2
0.1
0.2
8
زلزله خیز بودن ایران
3
0.02
0.06
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
3
0.03
0.09
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
4
0.07
0.28
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.04
0.12
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
2
0.03
0.06
13
ترویج فرهنگ بیمه
4
0.09
0.36
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.06
0.24
15
رشد تعداد شرکت های بیمه خصوصی و افزایش میزان رقابت پذیری
4
0.08
0.32

جمع
 
1
3.02

شرکت بیمه توسعه تغییر ساختار اجتماعی جامعه را از عوامل پر اهمیت و فرصت های بسیار کلیدی برای صنعت بیمهاد می کند و سایر مواردی را که در این زمینه با اهمیت قلمداد کرده است، ترویج فرهنگ بیمه و تعدد شرکت های خصوصی و رقابتی تر شدن صنعت است. امتیاز این شرکت 3.02 است.
نمایشگر های 4.70 و 4.71 وضعیت امتیاز موزون فرصت را برای شرکت های بیمه خصوصی نشان می دهد.

نمایشگر 4.70 امتیاز موزون فرصت شرکت های بیمه خصوصی

نمایشگر 4.71 متوسط امتیاز موزون فرصت شرکت های بیمه خصوصی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه خصوصی
3.52
پارسیان
3.36
کارآفرین
3.22
معلم
3.19
نوین
3.19
رازی
3.12
سامان
3.07
سینا
3.05
پاسارگاد
3.02
ملت
3.02
توسعه
2.95
دی
3.184
متوسط امتیاز وزن دار

متوسط امتیازی که شرکت های بیمه خصوصی در رابطه با فرصت های محیطی است برابر با 3.184 است که این امر بیان کننده این نکته است که شرکت های خصوصی وضعیت مطلوبی در استفاده از فرصت های محیطی دارند و هم چنان می توان استنباط نمود که شرکت های بیمه خصوصی پتانسیل بالایی در استفاده از فرصت های محیطی دارند.
.2.4 2.3.بررسی شرکت های بیمه دولتی
اولین شرکت بیمه ایی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه ایران است. بیمه ایران به عنوان پرفروش ترین شرکت بیمه ایران که سهمی حدود 40 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است، انتظار می رود امتیاز بالایی را از این قسمت کسب نماید.
نمایشگر 4.72 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه ایران
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
4
0.25
1
2
بکر بودن بخش وسیعی از بازار
4
0.15
0.6
3
تصویب مصوبات مجلس در رابطه با برخی از بیمه های مسئولیت اجباری
4
0.04
0.16
4
افزایش تعداد شرکت های مشاوره بیمه
2
0.05
0.1
5
افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های تخصصی بیمه ایی
4
0.05
0.2
6
پایین بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی
2
0.04
0.08
7
عدم ارائه خدمات درمانی مناسب توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی
2
0.09
0.18
8
زلزله خیز بودن ایران
4
0.1
0.4
9
اجرای شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی
2
0.03
0.06
10
تغییر ساختار اجتماعی جامعه
3
0.03
0.09
11
رشد شرکت های کارگزاری مستقل
3
0.02
0.06
12
تغییر ساختار سنی جامعه و افزایش جامعه بازنشستگان در سال های آتی
3
0.05
0.15
13
ترویج فرهنگ بیمه
4
0.06
0.24
14
حاکمیت بازار آزاد در بین شرکت های بیمه
4
0.04
0.16

جمع
 
1
3.48

با اهمیت ترین فرصتی که در برابر بیمه ایران خود نمایی می کند، شکست بازار تعرفه است. نمی توان نقش این فاکتور را در دلیل حجم بسیار بالای پرتفوی این شرکت نادیده گرفت. پس از این عامل، بکر بودن بازار این صنعت و زلزله خیز بودن ایران از سایر عوامل امتیاز بیشتری کسب نموده اند. امتیازی که در مجموع بیمه ایران به خود اختصاص داده است، 3.48 است.
دومین شرکت بیمه دولتی که در این مینه بررسی می شود، شرکت بیمه البرز است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.73 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.73 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( فرصت) بیمه البرز
ردیف
فرصت های محیطی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شکستن بازار تعرفه
3
0.09
0.27
2
بکر بودن بخش وسیعی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی، عوامل داخلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره خدمات درمانی، اخلاق حرفه ای، تحریم های اقتصادی، عملکرد شرکت