پایان نامه ارشد رایگان درباره حمل و نقل، اسرای جنگی، کنوانسیون ژنو، دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

بهعلاوهدرهرهفتهبيستوچهارساعتمتواليتعطيلخواهندداشتوتعطيلهفتگيمرجحاًروزيکشنبهياهرروزتعطيلديگريکهدرکشوراسيرانجنگيمعمولاستخواهدبودهمچنينهرکارگريکهيکسالکارکردهباشدهشتروزمتواليمرخصيخواهدداشتوفوقالعادهاودراينمدتپرداختخواهدشد374.
– 4.2.11.1- بررسی فقهی حقوقی رعایت حق اسرا در استخدام ایشان به کاری مناسب
– در باب کار, در مورد اسیران در اسلام سخنی نیامده است؛زیرا حکم اسرا را در اسلام منحصر در 3 امر دانسته شده است؛ قتل، آزادی یا استرقاق. لذا در صورت حکم به استرقاق اسیری، برابر است با؛ کار کردن مطلق او برای مولایش بدون حقوق و دستمزد. پس می توان این مورد یکی از تفاوتهای مهم اسلام و کنوانسیون ژنو دانست. اما با این حال اسلام در مورد بردگان تأکید زیادی به مراعات حال ایشان کرده است. همچون؛ حضرت زهرا (س)که به کنیزشان کمک می نمودند و برای مراعات حال وی یک روز در میان کارهای خانه را بر عهده می گرفتند. پس وقتی در مورد بنده این دستورات و عملکردها را در تاریخ اسلام شاهدیم ,می توان همین تأکیدات را به اسیران سرایت داد .

4.2.12- سازمان ها و نهادهای حامی اسیران جنگی
از آن جا که نیروهای دولت بازداشت کننده، رابطه خصمانه ای با اسرای جنگی دارند(به اغراض انتقام جویانه و….) وبا وجود الزام حقوقی بر رعایت احترام و حقوق آنان همچنان احتمال سوء رفتارهای مغرضانه از جانب نیروهای دولت با زداشت کننده در باب اسیران می باشد ، لذا برای حمایت از اسرا علاوه بر وضع حقوقی عادلانه برای ایشان ، سازمان هایی بی طرف برای حمایت و دفاع از حقوق ایشان تشکیل داده شده است که حتی با سوء رفتار ها مقابله می کنند . حقوق جنگ مسئله حمایت از اسیران را به عهده نهادی به نام «قدرت حامی»واگذار کرده است. در نتیجه، با نقشی که برای«قدرت حامی»شناخته شده، مقرّرات مربوط به رفتار با اسیران جنگی تضمین گردیده است. قدرت حامی در واقع کنترل کننده اجرای مؤثّر مقرّرات‏مربوط می‏باشد. به عبارت دیگر، این قدرت حامی است که کنترل می‏کند آیا رفتار کشور اسیر کننده با اسیران جنگی انسانی موافقت با مقرّرات دارد ؟ مقرّرات عهدنامه سوّم، این نقش را به ارگان های گوناگونی محوّل کرده است ؛ کشور حامی، کمیتهبین‏المللی صلیب سرخ، نماینده معتمداسیران و بالاخره هر سازمان بین‏المللی که دارای خصیصه انسانی و بشر دوستانه است. این چهار نهاد ضمن استناد به قوانین، مقررات، کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفای حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هر کدام شرایط خاص خود را دارند اقدام می نمایند.
4.2.12.1- دولت حامی
هر یک از طرفین متخاصم، در حین مخاصمات مسلّحانه بین‏المللی می‏تواند بیطرفی را به عنوان«کشور حامی»معیّن و به طرف دیگر معرّفی نماید. البتّه کشور بیطرف، خود نیز باید با این امر موافق باشد375.
وظیفه کشور حامی«حفاظت از منافع طرفین مخاصمه»و نظارت بر اجرای عهدنامه می‏باشد. به بیان دیگر، هر یک از کشورهای حامی، حافظ منافع کشور متخاصم انتخاب کننده خود نزد، کشور طرف دیگر متخاصم می‏باشد. در اجرای این وظیفه هر کدام از طرفین، نمایندگانی از میان مأموران دیپلماتیک یا کنسولی و یا اشخاصی از بین اتباع خود و یا سایر کشورهای بیطرف انتخاب و معرّفی می‏نماید. نمایندگانی که از میان اتباع سایر کشورها انتخاب می‏شوند باید مورد قبول و تأیید کشور اسیر کننده باشند. و در آخر هر دولتی که برای میانجی گری و حفظ منافع طرفین، توسط دولتذيربطدعوتميشودياخدماتخودراعرضهمي کند ،بایستی درفعاليتخودمتوجهمسئوليتخويشدرقبالدولتمتبوعِاسیرانموردحمايتاينقراردادباشدوتضميناتکافیبدهدکهقادراستوظائفمزبوررابيطرفانهانجامدهد376.
شایان ذکر است که ؛مأمورينيانمايندگاندولحامينبايددرهيچموردازحدودوظيفةخودبنحويکهازاينقراردادمستفادشود، تجاوزکنند.مخصوصاًبايدضرورياتعاليةامنيتدولتيراکهنزدآنانجاموظيفهمينمايندرعايتنمايند377. وجود دولت حامی بافعاليتهاينوعپرورانه ای کهکميتةبينالملليصليبسرخياهردستگاهبشردوستبيطرفديگربرايحمايتاسيرانجنگيوکمكبهآنانباموافقتدولتهايمتخاصممربوطهبهعملآوردمانعهالجمعنخواهدبود378.
نمایندگان کشور حامی در انجام وظیفه خود می‏توانند در هر زمان که خواستار باشند از اردوگاههای اسیران بازدید کنند و آزادانه و بدون حضور ناظر، با اسیران گفتگو نمایند و در هر حال، از چگونگی رفتار کشور اسیر کننده با آنان آگاه گردند. ماده١٢۶نمايندگانيامأموريندولحاميمجازخواهندبودبهکليهاماکناقامتاسيرانجنگيخصوصاًبهمحلهايتوقيف,بازداشتوکاربروند, همچنینبهکليۀ اماکنيکهمورداستفادۀ اسيرانجنگياست،حقورودخواهندداشت.همچنيناجازهخواهندداشت؛بهمحلهای حرکتوعبورووروداسيرانانتقاليبروند. آنان ميتوانندبدونحضورشاهدبااسيرانوخصوصاًبامعتمدآنهاودرصورتلزومبوسيلهمترجمصحبتکنند. بر اساس آنچه بیان گشت واضح شد کهنمايندگانومأموريندولحاميآزاديکاملدارندکهبههرمحليکهبخواهند سرکشی کنند.
لغو این نوع بازدیدها تنها در صورتی که ضرورتهای نظامی اجتناب‏ناپذیر، آن هم به عنوان امری استثنائی و موقتی ایجاب کند، امکان‏پذیر می‏باشد379. اعلام طرفین متخاصم نسبت به عدم استفاده از مقرّرات مذکور، باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
چنانچهبعضيازاسيرانجنگيبهعلتيازفعاليتيكدولتحاميبهره مند نباشند ،و یا بهرهمندبودهوديگراستفادهنمی کنند، دولتبازداشتکنندهبايدخواهازيكدولتبيطرفوخواهازيكيازدستگاههايبی طرفتقاضاکند ، وظایفيراکهبهموجباينقراردادبهعهدهدولتحاميمحولاست رابرعهدهگيرد. در غیر این صورت؛دولتبازداشتکنندهبايدازيكدستگاهنوعپروريمانند ؛ کميتةبینالملليصليبسرخ ، تقاضاکندوظايفنوعپرورانهراکهبهموجباينقراردادبهدولحاميمحولاستعهدهدارگردد.
4.2.12.2-کمیته بین‏المللی صلیب سرخ نهاد کشور حامی بدون عیب و نقص نیست و اساسا نحوه کار و فعّالیّت آن تغییرپذیر و متنوّع است. کاهش رو به افزون کشورهای بیطرف در جریان جنگ جهانی دوّم و الزام به تعویض کشور حامی به هنگامی که کشور حامی، خود متخاصم گردد ، محدودیّتهای این نهاد را آشکار می‏کند. 380مادّه 9 عهدنامه سوّم نهاد دیگری را که وظیفه قدرت حامی را انجام می‏دهد پیش‏بینی کرده و آن«کمیته بین‏المللی صلیب سرخ»است. همان طور که گفته شد، بنیان گذار اصلی صلیب سرخ جهانی، هانری دونان سوئیسی است که در 8 مه 1864 به تأسیس این مؤسسه انسانی و بشردوستانه اقدام کرد. نشان مشخص381 صلیب سرخ و هلال احمر ؛شیر و خورشید سرخ در زمینه سفید است ودر موقعی که لازم است ؛برای حفاظت از واحد و وسایل حمل و نقل بهداشتی و کارمندان بهداشتی و مذهبی و ملزومات آن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بر کارکنان مذهبی لازم است که؛ پرچم صلیب سرخ هلال احمر یا شیر و خورشید سرخ را بر فراز واحدها یا بر روی وسایل حمل و نقل افراشته نمایند و در هر وضعیتی باید به این پرچم احترام بگذارند ولی نباید از آن سوء استفاده کرد. نمایندگان کمیته صلیب سرخ نیز همچون نمایندگان کشور حامی حقّ بازدید دائمی از اسیران جنگی و بطور کلّی نظارت بر حسن اجرای عهدنامه های چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی آن رادارا می باشند به علاوه آنان می توانند زمینه ملاقات میان نمایندگان کشورهای ذینفع را در یک کشور بیطرف فراهم سازند مداخله این کمیته منوط به حسن نیّت و موافقت رسمی طرفین مخاصمه است382. قراردادهای مذکور به کمیته پاره ای صلاحیت های قابل ملاحظه در سطح بین المللی اعطاء کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال حاضر در 29 کشور، از جمله در ایران نمایندگی دارد.
4.2.12.3 –نماینده معتمد اسیران رکن دیگری که عهدنامه سوّم به عنوان«قدرت حامی»شناخته، نماینده معتمد اسیران است383. این رکن در عهدنامه 1929 نیز پیش‏بینی شده بود 384 . معتمد ، اسیری است که بنا بر اطمینان و اعتمادی که سایر اسیران نسبت به او دارند، وی را با رأی مستقیم به عنوان نماینده خود انتخاب و به مقامات کشور اسیر کننده، کشور حامی و کمیته بین‏المللی صلیب سرخ معرّفی می‏کنند.این انتخاب باید مورد تأیید کشور اسیر کننده قرار گیرد. گيرد . اما چنانچهدولتبازداشتکنندهازقبوليکنفراسيرجنگي,کهتوسطرفيقاناسارتخويشبهسِمَتمعتمدانتخابشدهامتناعورزد،بايدعللامتناعخودرابهدولتحامياطلاعدهد385. لذا چنانچه در اردوگاه های جنگی، افسرانی حضور داشته باشند، ارشدترین افسر حاضر، نماینده ی اسیران جنگی محسوب میشود. و در غیر این صورت اسرای جنگی خود, از میان خودشان ، نماینده شان را انتخاب خواهند کرد .386. معتمدین غیر افسر پسازششماهقابلتجديدانتخابند. کنوانسیون ژنو در این باب به تفصیل آورده است ؛ درکليةاماکنيکهاسيرانجنگياقامتدارندبهاستثناياماکنافسران,اسيرانجنگيآزادانهوبارأيمخفي،معتمدينيانتخابخواهندکرد؛کهنمايندگيآنانرانزدمقاماتنظاميودولتهايحاميوکميتةبينالملليصليبسرخوهردستگاهتعاونيديگريداشتهباشند. دربازداشتگاهافسرانوهمرديفانيادربازداشتگاههايمختلطارشدافسراناسيربارعايتقدمتتوقفدردرجهمعتمدبازداشتگاهخواهندبود.همچنین دربازداشتگاههايافسرانيکياچندنفرمشاورکهازبينافسرانانتخابميشونداورامعاونتخواهندکرد. ودربازداشتگاههايمختلط،معاونينتوسطاسيرانجنگيغيرازافسروازبينخودشانانتخابخواهندشد387.درهمهاحوالمعتمدبايدبااسيرانجنگيکهنمايندگيآنانرابهعهدهداردداراييکمليتويکزبانورسوموعاداتواحدباشند .بنابرايناسيرانجنگيکهدرقسمتهايمختلفيکبازداشتگاهبرحسبمليتوزبانوعاداتخودتقسيمشدهاندبهنسبتهرقسمتمعتمدجداگانهطبقمفادبندسابقخواهندداشت.معتمدينبايدبهآسايشجسمانيوروحانيوفکرياسيرانجنگيکمککنند. مخصوصاًدرصورتيکهاسيرانجنگيبخواهندبينخودتعاونمتقابلتشکيلدهند388.چنانچه اشتفال معتمد به کار دیگری, مانع از انجام وظایف اصلی وی شود ،نبايداورابهکاريديگریمجبورساخت389. وظیفه معتمد اقتضای تسهیلاتی را دارد که دولت بازداشت کننده بایستی برای او فراهم آورد , از جمله ؛ همهگونهتسهيلاتمادي,خصوصاًتاحديآزاديآمدوشدکهبرايانجاموظيفةآنانضرورياست, معاينةدستههايکار,دريافتامانتحاوياعاناتوغيره . همچنین معتمدينمجازخواهندبوداماکنيراکهمحلبازداشتاسيرانجنگياستمعاينهکنندواسيرانجنگيحق
خواهندداشتآزادانهبامعتمدخودمشورتنمايند390. همچنین معتمد می تواند به راحتی از طریق مکاتبه تلگرافی و پستی با نهادهای امدادی همچون دولحامي,الملليصليبسرخونمايندگانآنانوهمچنينباکميسيونهايمختلطپزشکيودستگاههايتعاونيديگريکهبهکمکاسيرانجنگيآمدهباشنددر ارتباط باشند .برایاین مکاتبات محدودیتی وجود ندارد.معتمديندستههايکارنيزدرموردمکاتبهبامعتمداصليبازداشتگاههاازهمينتسهيلاتبرخوردارخواهندبود. و در آخر بایستی گفت:هيچمعتمديرانبايدبهجايديگرمنتقلساختمگرآنکهفرصتکافيبهاودادهشودکه,جانشينخودرابهامورجاريواقفسازد.درصورتعزليکنفرمعتمدبايدعللاينتصميمبهدولتحامياطلاعدادهشود.
4.2.12.4 – کمیسیون پزشکی مختلطکمیسیون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، صنایع تولیدی، حقوق و دستمزد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی، فقهی و حقوقی، بررسی فقهی