پایان نامه ارشد رایگان درباره حمل و نقل، جبران خسارات، اقتصاد کشور، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

كشور مي باشد؛


بيمه هاي اشخاص


بيمه عمر


بيمه عمر پس اندازي

بيمه عمر و پس انداز

بيمه مهريه

بيمه تأمين جهيزيه

بيمه عمر و سرمايه‌گذاري


ساير بيمه هاي عمر(صرفاً با پوشش خطر فوت)

بيمه عمر زماني

بيمه تمام عمر

بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه

بيمه عمر مانده بدهکار

بيمه عمر تأمين آينده فرزندان


بيمه حوادث

بيمه حوادث گروهي

بيمه حوادث انفرادي

بيمه حوادث خانواده

بيمه درمان گروهي

بيمه مسافرت خارجي

بيمه هاي مسئوليت

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي

بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان

بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي

بيمه مسئوليت توليدکنندگان و فروشندگان محصول

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان

بيمه مسئوليت مديران مسئولين فني بيمارستانها، كلينيكها و درمانگاهها

بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشکان

بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان

بيمه مسئوليت جامع .C.G.L

بيمه اعتباري تسهيلات بانکها و قراردادهاي فروش اقساطي

بيمه اسبهاي مسابقه

بيمه مسئوليت شکارچيان و محيط بانان

بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي

بيمه رايانه

بيمه مسئوليت دام و طيور

بيمه صداقت در امانت

بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه مركزي ايران

بيمه مسئوليت شركتهاي توليد كننده گاز مايع

بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر

بيمه دام صنعتي

بيمه مسئوليت سردفتران

بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري

بيمه مسئوليت هاي عمومي

بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي

بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي

بيمه مسئوليت مديران سينما ها

بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي

بيمه مسئوليت پاركينگها

بيمه مسئوليت ناجيان غريق

بيمه مسئوليت اماكن مسكوني و تجاري

بيمه مسئوليت شركتهاي نصاب سيستمهاي گاز سوز خودرو

بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

بيمه هاي اموال

بيمه هاي اتومبيل

بيمه شخص ثالث

خسارتهاي مالي

خسارتهاي جاني

بيمه حوادث سرنشين

بيمه بدنه

بيمه هاي آتش سوزي

واحدهاي مسکوني

مراکز صنعتي

مراکز غير صنعتي

بيمه هاي باربري

بيمه حمل و نقل

A

B

C

بيمه پول

بيمه كشتي

بيمه هواپيما

بيمه بدنه هواپيما

بيمه فرانشيز بدنه

بيمه جنگ بدنه

بيمه تجهيزات فرودگاهي

بيمه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهاي هواپيمايي

بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر

بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين

بيمه مسئوليت قانوني نسبت به اشخاص ثالث

بيمه مسئوليت كالاي حمل شده توسط هواپيما

بيمه مسئوليت ناشي از جنگ

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت توليد

بيمه مسئوليت خدمات زميني، جبران خسارات مالي و جاني

بيمه حوادث سرنشين

بيمه فقدان گواهي پرواز خلبان، كمك خلبانان و مهندسين پرواز

بيمه هاي مهندسي

بيمه تمام خطر پيمانکاران

بيمه تمام خطر نصب

بيمه سازه هاي تکميل شده

بيمه شکست ماشين آلات

بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاري

بيمه فساد کالا در سردخانه

بيمه عدم النفع شکست ماشين آلات

بيمه بويلر و مخازن تحت فشار

بيمه تجهيزات الکترونيکي
( آمار منتشر شده بیمه مرکزی ایران، 1387)
4.2 تاريخچه بيمه در ايران
بيمه به مفهوم امروزي آن در ايران سابقه چنداني ندارد. در حدود سال “1280” هجري شمسي در دو مؤسسه روسي بنام “نادژدا” و “كافكازكوري” در ايران شروع به كار كردند كه پس از انقلاب بلشــويكي تعطيل شدند. بعد از آن شركت بيمه انگليــسي “آليانس185” نمايندگي خود را در ايران تأسيـــس كرد و شركتهاي ديگر انگليسي و آلماني و سوئيســـي در ايران شروع به فعاليت نــمودند. بعدها شركت بيمه دولتي شوروي بنام “اينگستراخ” نيز در ايران شعبه هاي تأسيـــس كرد و تعداد اين شركت ها بتدريج افزايش يافت.
فعاليت شركت هاي بيمه خارجي در ايران كه در بدو امر مفيد به نظر مي رسيد به صورتي درآمده بود كه براي اقتصادي ملي به جار نفع، زيان آور بود از يك طرف اين شركت ها با استفاده از عدم اطلاع بيمه گذاران در مقابل پوشش هاي محدود حق بيمه كلاني مطالبه و دريافت مي كردند و به بهانه هاي گوناگون از پرداخت خسارت سرباز مي زدند و از طرف ديگر سالانه مقدار قابل توجهي ارز به صورت حق بيمه از كشور خارج مي نمودند.
بيمه در ايران قبل از سال “1314” كه شركت ســهامي بيمه ايران تأسيس گرديد، نمايندگــــي هاي خارجي يكي پس از ديگري تعطيل شده و فقط دو شركت كه نمايندگي شركت هاي بيمه “اينگستراخ186” روسيه و “يوركشاير” انگليس را داشتند باقي ماندند و اين شركت ها حتي تا بعد از تشكيــــل حكومت جمهوري اسلامي و قبل از تاريخ “4/4/58” كه شوراي انقلاب شركت هاي بيمه را ملي و نمايندگـــي هاي خارجي را منحل اعلام كرد به فعاليت خود در ايران ادامه مي دادند. قبل از انقلاب اســــلامي در ايران يك شركت بيمه دولتي (شركت سهامي بيمه ايران) و چهارده شركت بيمه خصوصي و نمايندگي خارجي (شركتهاي بيمه: ملي، شرق، آريا، ساختـمان و كار، حافظ، ايران و آمريكا، البرز، آسيا، امـــيد، تهران، پارس، دانا و شركتهاي نمايندگي اينگستراخ و يوركشــاير) فعاليت ميكردند و از سال “1351” بيمه مركزي ايران جهت هدايت امر بيمه در كشور و نظارت بر شركتهاي بيمه تشكيــل گرديد. بعد از انقلاب ابتدا در سال “1358” با مصوبه شوراي انقـــلاب شركت هاي بيمه خصوصـــي، ملي شــده و نمايندگي هاي خارجي تعطيل گرديد و از شهريور ماه “1360” به جز شركتهاي بيمه “آسيا” و “البرز” فعاليت ساير شركت هاي ملي شده متوقف گرديد. از ســـال “1367” براساس مصوبه مجلـس شوراي اسلامي علاوه بر شركت ســـهامي بيمه ايران كه يك شركت بيمه دولتي بود، شركت هاي بيمه “البرز” و “آسيا” هم دولتي شد و يك شركت بيمه دولتي ديگر كه فقط اجازه فعاليت در بخش بيمه اشخاص به آن داده شد به نام شركت بيمه “دانا” تشكيل گرديد.
 

5.2 جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي ايران:

مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تركيبي از يك شركت دولتي، دوازده شركـــت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح كشور فعاليت ميكردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شركت خصوصـــي، ملي اعلام شدند و پروانه فعاليــــت دو نمايندگي خارجي نيز لغو گرديد. بدين ترتيــــب براساس مقررات قانون ملي شدن مؤسســات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدي امر بيمه و اداره دوازده شركت بيمه ملي شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در 24 آبان 1358 كه طي آن نظام اقتـــصادي كشور به سه بخـــش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شماري از صنايع مهم به صورت مالكيت عمومي در بخش دولتي در اختيار دولت قرار گرفت. شايان ذكر است كه متعاقباً ده شركت بيمـــه ملي شده به لحاظ فعاليــت نامطلوب در يكديگر ادغام شدند و شركـــت بيمه دانا كه از آن پس منحصـــراً ميبايست در بخش بيمه هاي اشخاص فعاليت مي كرد تأسيس گرديد. (آيت کريمي 1380)
در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و با تاکيد بر افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي،در سال 1382 چهار شرکت بيمه به عنوان اولين شرکت هاي بيمه ي خصوصي تاسيس شدند. اکنون در سال 1388 تعداد شرکت هاي بيمه ي خصوصي به 16 شرکت رسيده است. بر اساس آمار منتشر شده ي بيمه ي مرکزي ايران در سال 1387 آمار توليد حق بيمه ي مجموعه ي شرکت هاي بيمه به شرح نمایشگر2.15 است.

نمایشگر 2.17 آمار سهم شرکت های بیمه از صنعت
نام شركت
1385
1386
1387

مبلغ
سهم از بازار
ايران
13477.7
15955.7
19231.1

47.41
آسيا
4655
5198.6
5726.5
14.12
البرز
1975
2458.4
2785.2
6.87
دانا
2119.1
2717.7
2654
6.54
معلم
46.6
221.1
781.9
1.93
پارسيان
1489.6
2419.1
2995.3
7.38
توسعه
24.5
69.2
212
52.
رازي
279.7
614.5
863.1
2.13
كارآفرين
522.3
849.9
1076.6
2.65
سينا
402.8
876.1
910.8
2.25
ملت
1076.8
1296.7
1496.2
3.69
ايران معين
42.4
64.8
78.1
19.
اميد
11.4
13
15.1
04.
حافظ
70.5
124
118.7
29.
دي
173.5
436.1
600.8
1.48
سامان
107.7
245.6
405
1
نوين
86
164.4
357.8
88.
پاسارگاد
7.
99.3
252.6
62.
ميهن
.
0
3.
001.
بازار بيمه
26561.1
33824.1
40561
100
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387
نمایشگر فوق بيان گر اين امر است که سهم شرکت هاي خصوصي در سال 1387 با رشد 35.64 درصدي به 25.06 درصد رسيده است. وجود شرکت هاي بيمه ي بازرگاني خصوصي سبب افزايش فضاي رقابتي شده است. اين امر به پويايي محيط فعاليت شرکت هاي بيمه مي افزايد. حق بيمه ي توليدي در سال 1387 بر اساس آخرين گزارش هاي رسمي بيمه ي مرکزي ايران، 40.561 ميليارد ريال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود 20درصد رشد داشته است. اما جايگاه بيمه ايران در دنيا از سال 1382 تا سال 1387 تعييري نکرده و در رتبه 46 ابقا شده است. اين امر بيان گر اين نکته است که رشدي در بازار هاي جهاني از نظر حجم فروش بيمه نداشته ايم. افزايش حق بيمه ي توليدي به ميزان بسياز زيادي مرهون تورم در سال هاي گذشته بوده است. حق بيمه ي سرانه که بيان گر نسبت حق بيمه به جمعيت است، در سال هاي 1382 تا 1387 به شرح زير بوده است:
نمایشگر 2.18 حق بیمه سرانه در ایران
عنوان
1382
1383
1384
1385
1386
1387
حق بيمه ي سرانه
189.7
253.9
310.3
376.8
472.2
557.2
منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387
افزايش حق بيمه ي سرانه نيز در طي سال هايي که بيان شده شايد بيشتر به دليل تورم و افزايش جمعيت ايران باشد. از طرف ديگر، ضريب نفوذ بيمه که از تقسيم حق بيمه به توليد ناخالص داخلي حاصل مي شود. براي مقايسه صنعت بيمه کشور با کل اقتصاد از اين شاخص استفاده مي شود و بيانگر حرکت سريع تر(آهسته تر)صنعت بيمه در مقايسه با مجموعه ي اقتصاد کشور است ضريب نفوذ بيمه در ايران 1.35درصد، در خاورميانه برابر با 1.60، در آسيا اين عدد 5.59 درصد و در نهايت در کل کشور ها برابر با 7.07 است.
( سالنامه آمار بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران1387)
6.2 بيمه و خصوصي سازي:
بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظيم نيروي انساني که به تدريج به نيروهايي حقوق بگير و بدون انگيزه مبدل مي شوند، بيکاري مفرط کارمندان که در درازمدت جز اتلاف سرمايه هاي ملي کار عمده اي از آنان بر نمي آيد، فقدان هرگونه پويايي و نوآوري در روند امور جاري و طراحي برنامه ها، پايين آمدن تدريجي قدرت خريد کارمندان که به تدريج موجب فساد روز افزون دستگاه هاي دولتي از طريق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهاي صوري و بي هيچ خاصيتي براي ملت برمي گردد. زيان و ضرر تدريجي و به سقوط کشاندن موسسات توليدي و بروز اختلاس هاي بزرگ و مشکلاتي نظير آن از جمله آثار مالکيت موسسات و شرکت هاي توليدي و خدماتي توسط دولت است. فقدان شرايط مساعد براي سرمايه گذاري در داخل نه تنها موجب فرار سرمايه ها از کشور مي شود، بلکه اين پديده در درازمدت باعث خواهد شد سرمايه هاي خارج شده هم به کشور باز نگردد و فرهنگ سرمايه گذاري در بخشهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قهوه خانه ها، حقوق و دستمزد، زبان فرانسه، رضایت مشتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت استراتژیک، شخص ثالث، برنامه ریزی استراتژیک، منابع انسانی