پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق و دستمزد، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ميباشد با اين تفاوت كه از عناصر هزينه كالاي پروژه (عناصر هزينه شماره 240 الي 269) نبايستي استفاده شود.
مسئوليت شماره‌گذاري پروژه فرعي و اجزاء آن و دستوركارهاي پروژه‌هاي سرمايه‌اي با اداره امورمالي (بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي) هر واحد ميباشد.

3-14-2 گزارشات هزينه‌هاي جاري
گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري شامل مقايسه بودجه مصوب با آخرين برآورد بودجه، مقايسه بودجه و هزينه‌هاي ماه مورد گزارش و مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري تا ماه مورد گزارش ميباشند. اين گزارشات براي مسئولين در سطوح مختلف از رئيس اداره تا معاون وزير در امور نفت و نهايتاً وزارت نفت تهيه مي‌شود. مسئولين موظفند گزارشات دريافتي واحد خود را به دقت بررسي نموده و انحرافات هزينه نسبت به بودجه را براي مافوق خود توجيه نموده و كوشش نمايند در چارچوب بودجه مصوب و با رعايت سقف آن هزينه نمايند. شماره و عنوان اين گزارشات در صفحات بعد منعكس گرديده‌است.
1- گزارشات ريزهزينه‌هاي جاري
هـ ج 03- ريزهزينه‌هاي جاري به ترتيب مركز هزينه، رمز ناحيه و عنصر هزينه.
هـ ج 04- ريزهزينه‌هاي جاري به ترتيب رمز سازماني، مركز هزينه، رمز ناحيه و عنصر هزينه.

2- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه
– هزينه‌هاي جاري بر حسب عنصر هزينه- نوع 10
– هزينه‌هاي حفاري اكتشافي- تعميراتي (جاري) بر حسب عنصر هزينه
– هزينه‌هاي جاري (خدمات به واحدها و اشخاص ثالث) برحسب عنصر هزينه
– هزينه‌هاي جاري بر حسب عنصر هزينه و به ترتيب ماه مالي

4-14-2 گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري
1- بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب مركز هزينه، رمز ناحيه و به تفكيك عنصر و گروه عنصر هزينه
2- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب رمز سازماني مالي، مركز هزينه به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
3- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب مركز هزينه به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
4- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب رمز سازماني مالي و به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
5- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب انواع حسابهاي اصلي و به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
6- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب انواع حسابهاي فرعي و به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
7- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب عمليات اصلي به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
8- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب عمليات اصلي، عمليات فرعي و به تفكيك عنصر هزينه و گروه عنصر هزينه
9- گزارش بودجه و هزينه‌هاي جاري به ترتيب عمليات اصلي، عمليات فرعي و به تفكيك مركز هزينه

5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر
بمنظور انجام محاسبات و تهيه دفاتر و گزارشات مالي و مديريت لازم است يك رديف اطلاعات، آمار، ارقام و رمزهائي بطور ثابت در سيستم مكانيزه مالي تعبيه و نگهداري شود تا با مراجعه و بكار گرفتن آنها سيستم بتواند وظائف و اهداف از قبل پيش‌بيني شده خود را انجام و دفاتر و گزارشات مالي موردنظر را تهيه و ارائه نمايد.اطلاعات، آمار، ارقام و رمزهاي فوق‌الذكر در دو دفتر بنامهاي پارامتر و دفتر اصلي شماره حسابها بوده و لازم است قبل از اينكه هزينه‌اي بحسابي منظور گردد آن شماره در اين دفتر افتتاح و معرفي شود، در غير اينصورت اسناد در سيستم پذيرفته نخواهد شد.
دفتر پارامتر حاوي اطلاعات نسبتاً ثابت‌تر و متنوع‌تر ميباشد. اين دفتر مشتمل بر چندين جدول ميباشد كه بعضي از اين جدولها براي تمام واحدهاي صنعت نفت بوده و بعضي ديگر فقط در يك يا چند شركت/ واحد كاربرد و مورد استفاده دارند. جدول هائيكه براي تمام شركتها درنظر گرفته شده‌اند تحت رمز شركت 01 (تمام واحدهاي تابعه وزارت نفت) بوده و جدولهاي اختصاصي تحت رمز هر شركت بطور مجزا ميباشند.رمز و شرح اين گروه از عناصر هزينه بقرار جدول 6-2 ميباشد.
جدول 6-2 شرح كدها
رمز گروه عناصر هزينه
شرح گروه عناصر هزينه
10
حقوق پايه كارمندان
11
مزاياي مرتبط به حقوق كارمندان
13
دستمزد پايه كارگران
14
مزاياي مرتبط به دستمزد كارگران
16
ساير مزاياي كاركنان
20
مواد اوليه و كالاي مصرفي عملياتي و تعميراتي از قبيل لوازم يدكي ماشين‌آلات و كاتاليستها و مواد شيميائي، روغنها و مواد نفتي) قابل تأمين از شركت منابع.
30
خدمات عمومي پيمانكاري
31
حمل و نقل كالا و پرسنل
32
كاركنان فصلي و موقت
33
كرايه حمل فرآورده‌هاي نفتي (شامل حمل و نقل زميني، دريائي و راه‌آهن)
40
كارمزد فرآورده‌هاي نفتي به جايگاه‌هاي اختصاصي و فروشندگيها
41
آب، برق، گاز و تلفن و حق اشتراك آنها

15-2- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق
در مورد موضوع سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت تا كنون تحقيقي صورت نگرفته است بنابراين محقق با استفاده از تحقيقات مشابه در ساير زمينه هاي ديگر كه مي توان با اين موضوع ارتباط دادرا در اين جا مورد اشاره قرار خواهيم داد.

1-15-2-پيشينه خارجي تحقيق
جانستون آشباخ و وارفيلد در تحقيقي كه با هم انجام داده اند به تغييرات قابل توجهي در كيفيت گزارشگري مالي در اينترنت به ويژه تتغيير دركيفيت به موقع بودن و بنابراين مفيد تر شدن گزارشگري مالي دست يافتند.آنها بيان كردند كه ايجاد تعادل نسبي بين دو ويژگي قابل اعتماد بودن ومربوط بودن اطلاعات مهم ترين نكته در پيدايش اينترنت است.با اين وجود به همان اندازه كه گزارشگري مالي اينترنتي ،دامنه اطلاغات ومربوط بودن اطلاعات (به ويژه به موقع بودن)را افزايش مي دهد،ريسك هاي مرتبط با ورود اطلاعات ،قابليت اعتماد نيز افزايش مي يابد. وبالاخره اعلام كردند كه گزارشگري مالي اينترنتي به شركت ها امكان مي دهد كه از طريق افشا داده هاي مالي اضافي وتفكيك شده در وب سايت شركت افشا هاي مالي شان را افزايش مي دهد.
دال گراهام و بالدوين در سال 2003 بيان كردند كه استفاده از ارتباط برتر در صورت هاي ماي مي تواند روند قضاوت ها را تحت تاثير قرار دهد وبه عبارت ديگر مربوط بودن را تحت تاثير قرار دهد.
ديويد وهمكارن در سال 1999 اين موضوع را مطرح كردند كه سيتم اطلاعات حسابداري به عنوان يك واسطه ورابط عمل مي كندكه از طريق آن سه متغيير مجزا رفتار سازماني را تحت تاثير قرار مي دهندو سيتم اطلاعات حسابداري، اطلاعاتي را درباره وقايع اقتصادي كه تصميم گيرنده از آن در برنامه ريزي ،نظارت وكنترل سازمان استفاده مي كند.
جوزف برازيل و لي دانگ در تحقيقي كه با هم انجام داده اند تاثير سيستم برنامه ريزي منابع انساني را بر مفيد بودن اطلاعات حسابداري در سال 2005 بررسي كرده اند.نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه سيستم برنامه ريزي منابع انساني بر مفيد بودن اطلاعات حسابداري تاثير ميگذارد .نتايج اين تحقيق حاكي ازآن است كه شايد چرخه گزارشگري كاهش يابد ولي منجر به تهيه اطلاعات به موقع خواهد شد.هم چنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهدكه اطلاعاتي كه از طريق سيستم برنامه ريزي منابع انساني براي استفاده كنندگان برون سازماني تهيه ميشود از مربوط بودن كمتري برخوردار است.

2-15-2-پيشينه داخلي تحقيق
حسين اعتمادي در مقاله اي تحت عنوان “بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري “نقش فناوري اطلاعات را بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را بررسي كرده است.يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه فناوري اطلاعات باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات حسابداري وكاهش قابليت اعتماد بودن آن ميشودو قابليت مقايسه اطلاعات رانيز به ميزان كم افزايش ميدهد.در اين تحقيق تاثير فناوري اطلاعات را بر تمامي مولفه هاي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري بررسي كرده است وتاثير ان رابه صورت كيفي بيان نموده است.
عباس جديدي در مقاله اي تحت عنوان “بررسي تاثير سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران” در مورد گروه بهمن پرداخته است.نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم اطلاعات حسابداري گروه بهمن نشان داد كه اين سيستم اطلاعات مورد نياز مديران را جهت تصميم گيري فراهم نساخته است .به طور كلي نتايج اين تحقيق نشان مي دهئد بين وضعيت موحود ومطلوب سيستم اطلاعات خسابداريگروه بهمن تفاوت وجود دارد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
اين فصل به بررسي ساختار و روش تحقيق مي پردازد. روشهاي پژوهش در واقع ابزارهاي دستيابي به واقعيت به شمار مي روند.روش هاي پژوهش متعددند و هر روشي تا اندازه اي به كشف قوانين علمي كمك مي كنند.با توجه به اهداف تحقيق و بر اساس مباني نظري ارائه شده در فصل دوم، اطلاعات مورد استفاده در تحقيق از طريق پرسشنامه و بر اساس ادبيات تحقيق طراحي و جمع آوري شده است. قابليت اطمينان و پايايي پرسشنامه (پايايي و روايي ابزار اندازه گيري) از طريق آزمونهاي آماري انجام گرفت. جامعه آماري در اين تحقيق ” كارشناسان و مديران مالي ، رؤساي حسابداري ، مسئولين و كاركنان واحد حقوق و دستمزد، دفاتر مالي، واحد بودجه، واحد حسابداري صنعتي، واحد حسابداري انبارها و واحد كالا در نه پالايشگاه نفت ايران “مي باشند و اطلاعات جمع آوري شده از پرسشنامه هاي توسط آنها مورد بررسي و نتيجه گيري قرار مي گيرد.بطور كلي نحوه اجراي تحقيق، روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات، جامعه مورد تحقيق و روشهاي آماري مورد استفاده براي تاييد فرضيات تحقيق، موضوع مورد بحث اين فصل مي باشد.

2-3-روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر و قابل اتكاء براي بررسي واقعيتها، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات است. روش انجام پژوهش يكي از فاكتورهايي است كه بر تحقيق و نتايج حاصله اثر مي گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهيت موضوع‌، امكانات اجرايي تحقيق و فرضيه هاي تدوين شده بستگي دارد . تحقيق توصيفي، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي كند و به شرايط و روابط موجود، عناصر متداول، آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش مي پردازد و توجه آن به زمان حال است، هر چند غالبا رويدادها و آثار گذشته نيز، مي تواند به شرايط موجود مربوط شوند (خاكي،201،1378)1.
پژوهشگر در اينگونه تحقيقات سعي مي كند تا در آنچه هست، را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايجي عيني از موقعيت بگيرد (نادري و نراقي، 70:1383)1.
در اين نوع تحقيقات فرضيه هايي ساخته و آزموده مي شوند و براي رسيدن به تصميم ها يا قوانين كلي، روشهاي منطقي استدلال استقرايي، قياسي را به كار مي برند. لذا تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي ، واز نظر روش و ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي به شمار مي رود.

3-3 مدل تحقيق
مدل تحقيق برگرفته از پايان نامه “بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعاتي حسابداري”، تاليف كامران حسن آقايي و مدل رابطه كيفي بين اطلاعات حسابداري در كتاب استانداردهاي حسابداري ايران مي باشد (نمودار شماره 2-1 )

نمودار 1-3 مدل تحقيق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تهيه، هزينه، كارمندان Next Entries منبع تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی