پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

Error
B

0/000
5/460

0/012
0/066
(Constant)
0/005
2/817
0/152
0/025
0/069
تغييرات سود تقسيمي
0/000
6/949
0/374
0/001
0/009
ارزش بازاربه دفتري

در خروجي جدول شماره (25-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= 0/066+ 0/069X1 + 0/009 X2 + e i
طبق خروجي جدول شماره (25-4)، ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود.
حال اگر 2? و 1? و ? ضرايب رگرسيوني خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين سه مقدار مي توان به صورت زير نوشت :

از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ، براي عرض از مبدا و ضريب رگرسيوني مربوط به تغييرات سود تقسيمي و ارزش بازار به دفتري برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.
فرضيه فرعي2 – 2 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري پاييني دارند، وجود دارد.
اگر فرضيه اصلي2-2 – 1را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند ، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند.
دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/500
0/015004
0/004
0/011
0/103
1

طبق جدول شماره (27-4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند 103/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند نشان نمي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig بيشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد نمي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد نمي گردد. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 004/ 0 را نشان مي دهد که عدد بسيارپاييني مي باشد و برازشي از تغييرات سود تقسيمي بر تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند ارائه نمي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (27-4) 50/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)

سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/206
1/586
0/036
2
0/071
رگرسيون

0/023
297
6/686
Residual

299
6/757
جمع

جدول شماره (28-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري پاييني دارند مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig بزرگتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد نمي گردد.

جدول شماره (29-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)

سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-18/153

0/010
-0/189
(Constant)
0/509
-0/662
-0/038
0/045
-0/030
تغييرات سود تقسيمي
0/090
-1/701
-0/098
0/004
-0/007
ارزش بازاربه دفتري

در خروجي جدول شماره (29-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= -0/189 – 0/030X1 – 0/007 X2 + e i

طبق خروجي جدول شماره (29-4)، ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود.
حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,

از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ، براي عرض از مبدا و ضريب رگرسيوني مربوط به ارزش بازار به دفتري برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد. اما سطح معني داري مربوط به تغيير سود تقسيمي از 0/05 بيشتر مي باشد بنابراين بايد از معادله رگرسيوني حذف شود.
فرضيه فرعي 3 – 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-3 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند، وجود دارد.
اگر فرضيه اصلي1-3 – 1 را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري ، وجودندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (31-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان بالاتري دارند

دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/792
0/017676
0/077
0/083
0/289
1

طبق جدول شماره (31-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند 289/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند نشان نمي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig كمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 077/ 0 را نشان مي دهد که عدد پاييني مي باشد و برازش پاييني از تغييرات سود تقسيمي بر تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند ارائه مي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (31-4) 792/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (32-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)

سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/000
13/502
0/422
2
0/844
رگرسيون

0/031
297
9/279
Residual

299
10/123
جمع

جدول شماره (32-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتري دارند مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig كمتراز پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.

جدول شماره (33-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)
سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
6/321

0/013
0/080
(Constant)
0/000
4/337
0/243
0/030
0/130
تغييرات سود تقسيمي
0/019
2/351
0/131
0/008
0/019
بازده حقوق صاحبان سهام

در خروجي جدول شماره (33-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= 0/080 + 0/130X1 + 0/019 X2 + e i
طبق خروجي جدول شماره (33-4)، ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود.
حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :

,

از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ، براي عرض از مبدا و ضريب رگرسيوني مربوط به ارزش بازار به دفتري برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.
فرضيه فرعي 2-3- 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كهبازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند، وجود دارد.
اگر فرضيه اصلي2 -3 – 1را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند ، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود :

جدول شماره (35-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند.
دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/921
0/017565794
/0000
0/004
0/065
1

طبق جدول شماره (35-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند 065/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام