پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا اورا هر چه دقيقتر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده، ياري نمايد. در واقع مي توان بدين گونه مطرح کرد که روش تحقيق در واقع مسير رسيدن به نتيجه تحقيق و يافتن پاسخ سوال تحقيق مي باشد.
در اين فصل متدولوژي تحقيق را بيان مي كنيم. روش تحقيق ، جامعه مطالعاتي ، قلمرو تحقيق ،نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقيق
دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است.در هر تحقيق ابتدا بايد نوع، ماهيت، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت (سرمد و همکاران،170،1381)1.
بنابراين تحقيق بر منباي هدف از نوع تحقيقات كاربردي است. هدف تحقيق كاربردي، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. همچنين تحقيق حاضر از لحاظ روش و ماهيت از نوع همبستگي است. يعني بررسي وجود رابطه و همبستگي بين متغيرها از طريق رگرسيون، و روش شناسي تحقيق از نوع پس رويدادي ( با استقاده از اطلاعات گذشته) مي باشد.

3-3 جامعه مطالعاتي
جامعه، بزرگترين مجموعه از موجودات است كه در يك زمان معين مطلوب ما قرار مي گيرد.محدوده و فضاي مطلوب ما جامعه هاي آماري را معين و مشخص مي كند؛بنابراين تعريف جامع? آماري عبارت است از:”تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند”. صفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمايز كننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. (آذر و مؤمني، 1380،ص5)2
از آنجائيکه اطلاعات مورد نياز اين تحقيق همانند ارزش جاري سهام ،تقسيم يا عدم تقسيم سود و ساير اطلاعات براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس بوده و اطلاعات آنها از قابليت اتکاء بيشتري برخوردار است ،شرکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماري(شامل 451 شركت) انتخاب گرديده است.

4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
دراين تحقيق به منظور آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيوني به شرح ذيل استفاده مي كنيم :

(چانگ و همكاران ، 2006 ، ص17)
كه در اين فرمول:
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با يک ضريب ثابت که در صورت تغيير سود تقسيمي عدد 1 و در صورت عدم تغيير سود تقسيمي عدد صفر مي گيرد.
متغيير هاي مستقل:
الف) تغيير سودتقسيمي:
برابر است با يک ضريب ثابت که در صورت تغيير سود تقسيمي عدد 1 و در صورت عدم تغيير سود تقسيمي عدد صفر مي گيرد.
ب)تغييرات سود تقسيمي استاندارد شده:
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
ج) سود هرسهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
د) تغييرات سود هر سهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با سود سال t-1
برابر است با تغيير سود سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
متغيير وابسته :
تغييرات سودهاي آتي استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
اين معادلات در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پايين دارند ، بررسي مي گردد.
متغييرهاي کنترل(مجازي) :
الف) قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
منـظور از جريانهاي نقدي ،جريان هاي نقدي عملـياتي مي‌باشد كه به منظور پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي سال بعد ما از جريان هاي نقدي سال جاري و اجزاي تعهدي سود استفاده مي كنيم.
برآورد قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي:
ما به منظور برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، مدل مطرح شده به وسيله Barth)وهمکاران،(2001را که جريانهاي نقدي عملياتي دوره بعد را با استفاده از جريان هاي نقدي دوره جاري و اقلام تعهدي سود تخمين مي زد به شرح زير استفاده کرديم:
که :
جريان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي براي شرکت iدر سال t
تغيير در حساب هاي دريافتني سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب موجودي کالاي سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب هاي پرداختني و هزينه هاي پرداختني سال tنسبت به سال t-1
هزينه استهلاک دارايي مشهود شرکت iدر سال t
هزينه استهلاک دارايي نامشهود شرکت iدر سال t
ساير اقلامي (به غير از اقلام فوق)که در صورت تطبيق سود عملياتي با جريان نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي ارائه شده است.
محدوده خطا که ميانگين آن صفر و واريانس آن ثابت فرض مي شود.
ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري:
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري از تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتر ي هر سهم شركت در پايان سال به دست مي آيد.
ج)بازده حقوق صاحبان سهام:
بازده حقوق صاحبان سهام از تقسيم سود بعد از ماليات به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.

5-3 نمونه و نمونه گيري
در بسياري از زمينه هاي کاربردي ،محققان در صدد تعين پارامترهاي جامعه هستند ،ولي دسترسي به آنها به طور مستقيم با سرشماري جامعه امکان پذير است .در چنين موقعيت هاي ،محققان ناچارند به نمونه هاي از جوامع آماري براي استنباط پارامترهاي مورد نظر اکتفا نمايند.نمونه را اينگونه مي توان تعريف کرد”تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد”(آذر و مومني،1380،ص6)1.براي اين كه مطمئن شويم نمون? انتخاب شده،نمايند? واقعي جامعه است،بايد آن را به صورت تصادفي از جامعه مورد نظر انتخاب كنيم هرچند كه چنين انتخابي به ندرت صورت مي گيرد و بيشتر جنب? ايده آلي دارد.در نمونه گيري تصادفي هم? اعضاي جامع? تعريف شده براي انتخاب شدن شانس برابر دارند.(دلاور،1388،ص122)2 .
شرکت هاي نمونه از کل جامعه آماري بر اساس معيارهاي زير انتخاب شدند:
1. به منظور همگن شدن نمونه آماري در سال هاي مورد بررسي قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشند.
2. به لحاظ افزايش قابليت مقايسه ،دوره مالي آنها منتهي به اسفند ماه باشد.علت انتخاب اين معيار اين است که تا حد امکان دوره هاي زماني مشابه باشند و شرايط و عوامل فصلي در انتخاب عوامل و متغيرها اثر گذار نباشد.
3. شرکت جزءشرکت هاي ذيل نباشد:
1-3.سرمايه گذاري
2-3.واسطه گري مالي
3-3.چند رشته اي صنعتي
4-3.انبوه سازي املاک و مستغلات
5-3.بانکها و موسسات اعتباري
علت انتخاب اين معيار ،ساختار متفاوت صورتهاي مالي اين شرکت ها در مقايسه با شرکت هاي توليدي است.
4. ارزش بازار شرکت در پايان سالهاي 0 8الي 87 مشخص و براي هر سال ،سهام شرکت طي آن سال مورد معامله قرار گرفته باشد.علت انتخاب اين معيار ،استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان متغير مستقل در يکي از فرضيه ها مي باشد.
5. اطلاعات ذيل براي هر ((سال – شرکت ))موجود باشد:
* صورت تطبيق سود عملياتي با خالص جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي براي سال tو صورت جريان وجوه نقد براي سال t-1
* ترازنامه و صورت سود و زيان براي سال t,t-1
* درصد سود ناخالص بزرگتر از صفر باشد(منفي بودن درصد سود ناخالص روي نتايج آماري تاثير گذار است.)
با توجه به موارد فوق الذکر در خصوص انتخاب نمونه و با توجه به نمونه در دسترس تعداد اعضاي نمونه تحت بررسي شامل 100شرکت براي دوره زماني 6 ساله كه 600 داده سال – شركت مي باشد که اطلاعات آنها براي سالهاي 81 الي 87 جمع آوري و مورد آزمون قرار گرفت.

6-3 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق، چارچوبي را فراهم مي نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.
1- قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مكاني اين تحقيق، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
2- قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق از سال 1380 الي 1385 (يک دوره 6ساله ) در نظر گرفته شده است.و مدل تحقيق به گونه اي مي باشد كه از اطلاعات سال 1379 الي 1387 استفاده گرديد.
به دليل اينكه استاندارد شماره 2 حسابداري ((صورت جريان وجوه نقد)) در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع مي شود ، لازم الاجراست مبناي ابتداي دوره را 1380 درنظر گرفتيم، ضمنا با توجه به اينكه اطلاعات شركت ها تا سال 1387 موجود بود ولي مدل تحقيق به گونه اي است كه بايستي از اطلاعات دو سال بعد استفاده نمائيم ، سال 1385 را آخر دوره قرار داديم.

7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات
يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا ، سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد. (حافظ نيا، 1381 ، 45 – 44)1
در اين تحقيق براي جمع آوري دوره هاي مورد نياز فرضيه ها و همچنين مباني نظري پژوهش، از روش كتابخانه اي و داده هاي تجربي استفاده شده است. همچنين ابزار تحقيق:
1. صورتهاي مالي شرکتهاي مذکور ،از طريق سيستم اطلاع رساني بورس اوراق بهادار.
2. استفاده از نرم افزار تدبير پرداز.
3. استفاده از نرم افزار رهاورد نوين.
4. مطالعات ميداني در کتابخانه ها و نشريات وسايت هاي اينترنتي.

8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آنها تلاش مي شود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تعيين شود اين ضريب شاخص دقيقي است که با محاسبه آن مي توان نشان داد که يک متغير تا چه اندازه با متغيرهاي ديگر پيوند دارد و مي توان براي همبستگي (مثبت يا منفي) ميزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
به دليل اينکه متغيرهاي پژوهش از نوع فاصله اي بوده روش پژوهش همبستگي مي باشد جهت انجام آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون و تحليل واريانس ((ANOVA
كه داراي خطاي معيار کمتري در مقايسه با ساير روش هاي آماري مي باشند استفاده شده است .

1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي:
پژوهش هاي همبستگي – تعريف ، هدف و مزايا:
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آن سعي مي شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، کشف يا تعيين مي شود. هدف روش پژوهش همبستگي ، مطالعه حدود تغييرهاي چند متغير با حدود تغييرهاي چند متغير ديگر است. هدف ضريب همبستگي ، بيان رابطه بين دو يا چند متغير به صورت رياضي است. در صورتي که رابطه متغيرها کامل و مثبت باشد ضريب همبستگي ، يک است و چنانچه همبستگي بين متغيرها کامل و منفي باشد ضريب همبستگي ، منفي يک ، (-1) خواهد شد. طرح بنياني و اساسي پژوهش همبستگي بسيار ساده است. در اين روشها به جمع آوري نمره هاي دو (يا چند) متغير براي آزمودني هاي يکسان مي پردازيم و سپس ضريب همبستگي را محاسبه مي کنيم. به طور خلاصه، ضريب همبستگي را مي توان براي بيان روابط علت و معلولي به کار برد. هر چند که اين روش به منظور کشف و پيش بيني روابط بين دو متغير A و B به کار مي رود. مزيت عمده روش همبستگي اين است که به محقق اجازه مي دهد که متغيرهاي زيادي را اندازه گيري کند و همزمان، همبستگي دروني بين آنها را محاسبه نمايد. امتياز ديگر روش همبستگي در اين است که مي تواند درباره درجه همبستگي بين متغيرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگي يا درجه همبستگي را در کل دامنه يا محدوده معين مشخص کند. روش همبستگي براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار