پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
اين معادلات در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پايين دارند ، بررسي مي گردد.
متغييرهاي کنترل(مجازي) :
الف) قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
منـظور از جريان هاي نقدي ،جريان هاي نقدي عملـياتي مي‌باشد كه به منظور پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي سال بعد ما از جريان هاي نقدي سال جاري و اجزاي تعهدي سود استفاده مي كنيم.
برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي:
ما به منظور برآورد قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، مدل مطرح شده به وسيله (بريتچ وهمکاران،200112 (را که جريان هاي نقدي عملياتي دوره بعد را با استفاده از جريان هاي نقدي دوره جاري و اقلام تعهدي سود تخمين مي زد به شرح زير استفاده کرديم:
که :
جريان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي براي شرکت iدر سال t
تغيير در حساب هاي دريافتني سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب موجودي کالاي سال tنسبت به سال t-1
تغيير در حساب هاي پرداختني و هزينه هاي پرداختني سال tنسبت به سال t-1
هزينه استهلاک دارايي مشهود شرکت iدر سال t
هزينه استهلاک دارايي نامشهود شرکت iدر سال t
ساير اقلامي (به غير از اقلام فوق)که در صورت تطبيق سود عملياتي با جريان نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي ارائه شده است.
محدوده خطا که ميانگين آن صفر و واريانس آن ثابت فرض مي شود.
ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري:
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري از تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتر ي هر سهم شركت در پايان سال به دست مي آيد.
ج)بازده حقوق صاحبان سهام:
بازده حقوق صاحبان سهام از تقسيم سود بعد از ماليات به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.

7-1 فرضيه‏هاي تحقيق:
براي پاسخ به سوال هاي تحقيق فرضيه هاي زير تدوين گرديد:
فرضيه اصلي 1 : بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي 1 – 1 : رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فرعي 2 – 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فرعي 3- 1 : رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه اصلي 2 : بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي 1 – 2 : رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فرعي 2 – 2: رابطه بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فرعي 3- 2 : رابطه بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه اصلي 3 : بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي 1 – 3 : رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فرعي 2 – 3: رابطه بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فرعي 3- 3 : رابطه بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.

8-1 تعريف واژه هاي و اصطلاحات
بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار، به معني يک بازار رسمي و متشکل سرمايه است که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه، تحت ضوابط و مقررات خاصي مورد دادوستد قرار مي گيرد (دواني،1383،ص153) 1.
سود (عايدي)هرسهم:نسبتي است كه سود دوره اي شركت سهامي را بر اساس هر سهم مالكان اصلي يعني سهم عادي بيان مي كند.عايدي هرسهم از طريق تقسيم سود خالص بر تعدادسهام در تاريخ ترازنامه محاسبه مي شود. اين نسبت تنها نسبتي است كه ارائه آن در گزارش هاي مالي الزامي است (نوروش و همكاران ،1386،ص 39)2.
تغييرات سود هر سهم : تغييرات سود هر سهم از تفاضل سود هر سهم سال tو t-1به دست مي آيد.
سود تقسيمي: سودي است كه درمجمع عمومي ساليانه شرکت ازطرف سهامداران جهت تقسيم، پيشنهاد مي گردد. درنهايت مي توان گفت، مبلغ سود دريافت شده از شركت مي باشد. لازم به ياد آوري است كه ممكن است نسبت به مقدار سود تحقق يافته درپايان سال كمتر ويا حتي بيشتر باشد. طبق قانون تجارت ايران، شرکت ها در صورت وجود منافع مکلف به پرداخت حداقل 10 درصد از سودخالص هرسال، بين سهامداران خود مي باشند.
تغييرات سود تقسيمي : تغييرات سود تقسيمي از تفاضل سود تقسيمي سال tو t-1به دست مي آيد.
جريان هاي نقدي عملياتي: وجوه نقدي که از فعاليت اصلي شرکت کسب مي شود.
قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي: منـظور از جريان هاي نقدي ،جريان هاي نقدي عملـياتي مي‌باشد كه به منظور پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي سال بعد ما از جريان هاي نقدي سال جاري و اجزاي تعهدي سود استفاده مي كنيم.
ارزش بازار(معاملاتي)هر سهم: قيمتي كه سهام به آن معامله مي شود و بوسيله عرضه و تقاضا تعيين مي شود (تهراني،،1385،ص351)3.
ارزش دفتري هر سهم: ارزش دفتري هرسهم عادي بيانگر مبلغي است كه در صورت انحلال شركت هر سهم عادي دريافت خواهد كرد.
ارزش دفتري هر سهم =جمع حقوق صاحبان سهام / تعداد سهام عادي (همان منبع،351)4
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر ي از تقسيم ارزش بازار به ارزش دفتر ي شركت در پايان سال به دست مي آيد.
بازده حقوق صاحبان سهام:
بازده حقوق صاحبان سهام = سود (پس از ماليات) / حقوق صاحبان سهام(وكيلي فرد،1389،ص86)1

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در کل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه اين جوامع بزرگتر و پيشرفته‌تر مي‌شد، روابط اقتصادي بين آنها نيز پيچيده‌تر مي‌شد. اين روابط در ابتدا به صورت دادوستدهاي پاياپاي بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهاي اقتصادي بزرگي تبديل شدند، اين امر موجب ايجاد بازارهاي مالي و پولي شد و هزاران نفر از سرتاسر دنيا اقدام به سرمايه‌گذاري در اين شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هيجدهم دامنه فعاليت شرکت‌ها از مرزهاي جغرافيائي نيز فراتر رفت و در قرن بيستم شرکت‌هاي چندمليتي متولد شدند. با ظهور شرکت‌هاي بزرگ، بدليل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتي نياز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصي به نام مديران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که اين منجر به جدايي مالکيت از مديريت، و ايجاد تضاد منافع عظيم، بين مالکان و مديران گرديد. با توجه به قرار گرفتن منابع عظيم شرکتهاي سهامي و حتي غيرسهامي دراختيار مديران، نياز به وجود معيارهائي براي سنجش مديران شرکت‌ها و ارزيابي عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتي مديران است. از نظر سهامداران(مالکان) ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق دريافت سود نقدي،حائز اهميت است. اين ارزيابي‌ها از نظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخش‌ها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آنها پرداخت مي‌شود اهميت دارد. از نظر دولت‌ها اين ارزيابي‌ها براي نيل به سه هدف1- تخصيص بهينه منابع به ‌عنوان هدف اصلي، 2-توزيع عادلانه درآمد و3- تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي حائز اهميت است. از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالي – اعتباري نيز تداوم فعاليت شرکت و اطمينان از بقاي شرکت براي اعطاي وام‌ها و تسهيلات مالي حائز اهميت است. اما آنچه که بيشتر اهميت دارد توجه به نياز سرمايه‌گذاران است. زيرا اين قشر حاضر نيستند که در شرکت‌هاي با مخاطره بالا سرمايه‌گذاري کنند و در صورت مبادرت به اين امر، به‌ازاي ارزش بيشتر، بازدهي بيشتري انتظار خواهد داشت.
?وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد بازاري منظم و دائمي براي خريد و فروش انواع اوراق بهادار است، كه از طريق آن جذب سرمايه‌هاي مردمي توسط شركت ها امكان پذيرباشد. اين وظيفه وقتي به نحو صحيح انجام مي‌شود كه بازار به شكل يك بازار رقابت كامل عمل كرده، و از درجه تخصصي بالايي برخوردار باشد. يكي از ويژگي هاي اساسي رقابت كامل، در دسترس بودن اطلاعات كامل به صورت رايگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به ميل و اراده خود سرمايه‌گذاري كنند، بايد اطلاعات مربوط، به طور كامل و شفاف، در اختيار مردم قرار داده شود. بورس بايد داراي شرايطي باشد كه در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقيق منتشر كرده، و با تفسير آن در ويژگي هاي مورد نظر سرمايه‌گذاران، در هر لحظه ارزيابي صحيح از وضع و عملكرد اقتصادي شركت ها و همچنين قيمت سهام آنها ارايه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نيز بايد براي تأمين امنيت فعاليت در اين بازار و حفاظت از منافع سرمايه‌گذاران عمل كند. از عمده‌ترين استفاده‌كنندگان اطلاعات شركت‌هاي سهامي در بورس ، سرمايه‌گذاران بالقوه در سهام شركت‌ها هستند. اين گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق بورس بدست مي‌آورند. تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران بالقوه اساساً به خريد سهام شركت مربوط مي‌شود، و اين تصميمات ممكن است بر مبناي عوامل زير باشد: 1-سود سهامي كه سرمايه‌گذاران در آينده دريافت خواهند كرد، چه موقع؟ به چه ميزان؟ و به چه شكلي؟ خواهد بود؛ به عبارت ديگر سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي و به چه صورتي (نقدي يا غيرنقدي) پرداخت خواهد شد. 2- مزاياي حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود. بنابراين سهامداران و سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه اين انتظار را دارند كه صحت اطلاعات واصله توسط شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را مورد تاييد قرار دهد تا آن‌ها به مزاياي خريد و نگهداري و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمايه‌گذاران براي ارزيابي شركتها از فاكتورهاي مختلفي استفاده مي‌نمايند كه از آن جمله، سود هر سهم EPS و سود تقسيمي DPS مي‌باشد كه تغييرات آنها مي‌تواند اطلاعاتي درباره وضعيت و عملكرد شركت در حال و آينده بدهد. بازار سرمايه هم مانند ديگر بازارها شامل يكسري خريدار و فروشنده است كه رقابت بين فروشندگان باعث افزايش كارايي عملكرد شركتها مي‌شود و نشانه اين کارايي شركت در استفاده بهينه از سرمايه فراهم شده، افزايش سود و سودآوري آن شركت خواهد بود. سود تقسيمي و سود هر سهم مي‌توانند بعنوان عواملي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مديريت شركت توسط سهامداران باشند. عملكرد مديري مطلوب و مورد پسند سهامداران است كه بتواند علاوه بر حفظ کارايي عوامل مختلف موثر در عملكرد شركت، توان سودآوري شركت را نيز افزايش داده، و از طريق افزايش ارزش شركت، و اجراي پروژه‌هاي داراي ارزش فعلي خالص مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتي بگذارد.
?رابطه بين سود تقسيمي و سود هر سهم نشان‌دهنده سياست تقسيم سود شركت است . سياست تقسيم سود مي‌تواند باعث جذب سهامداران جديدي براي شركت شود. )شاملو،1389،ص12-11)1
در اين فصل با توجه به موضوع مورد تحقيق، ضمن آشنايي با مباني نظري، تحقيقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسي قرار مي گيرد.
اگرچه مفهوم تعهدي سود به عنوان يک اندازه گيري بنيادي، با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت حسابداري مي باشد. بر اساس فرضيات بازار کارآمد، تحقيقات مشاهده اي نيز نشان داده است که سود حسابداري، بار و محتواي اطلاعاتي دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، حسابداران، کانون توجه