پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ل هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب نموده است . يكي از مواردي كه در بيانيه مفهومي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي به عنوان اهداف زيربنايي گزارشكري مالي مطرح شده، توانايي پيش بيني سود با توجه به جريان هاي نقدي آتي مي باشد.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ، متغيري كه از آن به طور وسيع در حسابداري و علوم مالي به منظور ثبت درك بازار از فرصت هاي رشد آتي استفاده مي شود نيز بر فرضيه علامت دهي سود تقسيمي تاثير گذار است.
بازده حقوق صاحبان سهام،يكي از متغيرهايي كه به طور وسيعي توسط سهامداران جهت انجام سرمايه گذاري ها استفاده مي شود نيز بر فرضيه علامت دهي سود تقسيمي تاثير گذار است.در اكثر تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده است، ارتباط مابين جنبه اي از كيفيت سود و رفتار پرداخت سود تقسيمي و آثار اطلاعيه ها رامورد بررسي قرار داده اند. در حالي كه هدف ما در اين تحقيق پاسخ به سوالات زير است:
1) آيا بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟
1-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2) آيا بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟
1-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3) آيا بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟
1-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟
2-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟
3-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-1 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:
بورس اوراق بهادار از عمده ترين منابع تجهيز و تخصيص بهينه سرمايه مي باشد.و وظيفه آن فراهم نمودن بازاري براي خريد و فروش انواع سهام و اوراق بهادار است، چنانچه بخواهيم از اين بازار استفاده موثر داشته باشيم، بايد روابط موجود در آن را به خوبي بشناسيم. (برهاني ،1387،ص 5)از عمده ترين استفاده کنندگان صورتهاي مالي شرکت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس سرمايه گذاران بالقوه مي باشند. هدف سرمايه گذاران بالقوه كسب حداکثر بازده از سرمايه گذاري خود مي باشد،و در راستاي برآوردن اين هدف نياز به اطلاعاتي به شرح زير دارند:
1) ميزان سود سهامي که در آينده دريافت خواهند کرد، به چه ميزان، کي، و به چه نحوي خواهد بود، به عبارت ديگر سود سهام مذکور در چه تاريخي به چه مبلغي و به صورت نقدي يا غير نقدي پرداخت خواهد شد؟
2) در زمان فروش سهام خريداري شده،عوايد حاصل از فروش آن چقدر خواهد بود؟
يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در مورد تصميمات سرمايه گذاري، سود تقسيمي و واكنش سرمايه گذاران در برابر اين پديده مي باشد به همين دليل هدف ما در اين تحقيق فراهم آوردن شواهد تازه اي در مورد رابطه بين تغييرات سود تقسيمي،سود هرسهم،تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي شرکت ها بوسيله ارائه يك رويكرد جديد جهت آزمون فرضيه ها مي باشد.
در اهميت و ضرورت اين تحقيق بايد گفت كه در کشور ايران با توجه به اينکه داراي اقتصاد متعادلي نمي باشد، سرمايه ها عمدتاَ بسوي سفته بازي سوق داده مي شوند ، بوجود آوردن شرايطي که سرمايه گذاران از ميان گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري ، سرمايه گذاري بر روي اوراق بهادار و سهام شرکتها را برگزينند ، داراي اهميت خاص مي باشد. به عبارت ديگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي سهام، در بورس اوراق بهادار،که منجر به شفاف سازي بيشتر بورس مي گردد، موجبات انتقال سرمايه، از فعاليتهاي غيرمولد بسمت فعاليت هاي توليدي مولد و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي فراهم خواهد شد.
و همچنين مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران بازار سرمايه كشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسيمي در مورد سودهاي آتي به سرمايه گذاري در سهامي بپردازند كه كسب حداكثر بازدهي را براي ايشان ميسر سازد و اين امر باعث رونق بازار سرمايه و اقتصاد كشور گردد.

4-1 اهداف تحقيق
هدف كلي: هدف ما در اين تحقيق فراهم آوردن شواهد تازه اي در رابطه با فرضيه علامت دهي سود تقسيمي بوسيله ارائه يك رويكرد جديد جهت آزمون فرضيه مي باشد.
هدف ويژه: هدف پژوهش حاضر بررسي و شناخت عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي است. با اجراي اين پژوهش مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران، مديران مالي و دست اندركاران بازار سرمايه كشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با تغييرات سود و با اعمال سياست هاي مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمايه گردند.

5-1 چارچوب نظري تحقيق
بر مبناي فرضيه علامــــت دهي سودتقسيمي، مقدار سود تقسيمي از ديد سهامداران به معاني مختلفي تفسير مي شود. چنانچه سود سهام بيش از ميزان مورد انتظار سهامداران باشد سهامداران آن را نشانه پيش بيني بهتر سود و افق آينده روشن مي دانند .در حالي كه،كاهش سود سهام را نشانه پيش بيني ضعيف مديران شركت تلقي ميكنند.
اين موضوع كه آيا تغييرات سـود تقسيمي حاوي اطلاعـاتي در رابطه با سود هاي آتـي مي باشد،يكي ازسوالاتي است كه توجه پژوهش گران بسياري را به خود جلب نموده است.
فرضيه علامــــت دهي سودتقسيمي،داراي دو مفهوم کليدي، در مدل خود مي باشد:
نخست آنکه: فرض مي شود که متعاقب تغييرات سود تقسيمي مي توان يک تغيير هم راستا در قيمت بازار سهام انتظار داشت، بطوري که اگر تغييرات در سود تقسيمي بصورت افزايش سود تقسيمي باشد اين امر حامل خبر خوبي مي باشد،و برعکس. و اين امر از آنجا ناشي مي شود که يک بازار شفاف مي بايست اطلاعات جديد را در يابد و بر مبناي آن ارزش شرکت را تعديل نمايد.ثانياً:بر مبناي پيش بيني مدل اين فرضيه، يک رابطه مثبت ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد شرکت وجود دارد.
بسياري از تحقيقات تجربي، بر روي مفهوم اول فرضيه علامــــت دهي سودتقسيمي تمرکز کرده اند، يعني آزمون عملکرد کوتاه مدت قيمت سهام، که فراهم کننده شواهد مهمي براي فرضيه علامت دهي سود تقسيمي است. تعداد زيادي از اين تحقيقات بيانگر واکنش مثبت قيمت سهام نسبت به تغييرات افزايشي سود تقسيمي، و همچنين واکنش منفي قويتر نسبت به تغييرات کاهشي سود تقسيمي است.
در اين تحقيق تمرکز ما بيشتر بر روي بخش دوم فرضيه علامـت دهي سودتقسيمي است،که بيان مي دارد که شرکت هاي با سود تقسيمي افزايشي، به سودهاي بيشتري در دوره هاي بعد دست مي يابند.
جدول شماره (1-1) تحقيقات متعدّدي را که در زمينه سود و سودتقسيمي صورت گرفته در خود جاي داده و چارچوب نظري تحقيق بر گرفته شده از اين تحقيقات مي باشد.

جدول (1- 1) تحقيقات انجام شده
سال
محقق/ محققان
متغيرهاي مورد مطالعه
يافته هاي پژوهش
2006
ساوو،ساوا و وبر،مارتين8
سود تقسيمي –
واكنش بازار
عکس العمل بازار به تغييرات سود تقسيمي، اثر مهمي در اعمال تغييرات يا ثبات سود تقسيمي دارد؛ که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتي، افزايش سود تقسيمي در راستاي انتقال بخشي از اطلاعات محرمانه شرکت، به بازار صورت مي گيرد(ساوو و همکاران،2006)
2006
ساوو،ساوا9
سود تقسيمي
عملكرد قيمت سهام
نمي توان شواهدي دال بر بهبود عملكرد شركت پس از تغييرات افزايشي سود ارائه نمود.(ساوو،ساوا،2006)
2006
چون – چيا چانگ، پراوين کومار، کي سيوا را ماکريشنان10
تغييرات سود تقسيمي

تغييرات سود آتي
ارتباط مهمتري مابين تغييرات سود تقسيمي جاري و سود هاي آتي براي شرکت هايي که از قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ،نسبت ارزش بازار به دفتر ي و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پايين برخوردار بودند، نسبت به شرکت هايي که از قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، نسبت ارزش بازار به دفتري، و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند يافتند(چانگ و همکاران ،2006)
2007
مايکل هانلون، جيمز مير و تري شولين11
سود تقسيمي –
سودهاي آتي
در شركت هاي پرداخت كننده سود بين سود سال آتي و بازده سهام رابطه مستقيم بزرگتري در مقايسه با شركت هايي كه سود پرداخت نمي كنند وجود دارد.(هانلون و همکاران،2006)

ادامه جدول شماره (1- 1)
سال
محقق / محققان
متغيرهاي مورد مطالعه
يافته هاي پژوهش
1387
سيد محمد برهاني
سود تقسيمي

سودهاي آتي
1. در شركت هاي پرداخت كننده سود بين سود سال آتي و بازده سهام رابطه مستقيم بزرگتري در مقايسه با شركت هايي كه سود پرداخت نمي كنند وجود دارد.
2. در شركت هايي كه سود بيشتري پرداخت مي كنند بين سود سال آتي و بازده سهام رابطه مستقيم بزرگتري در مقايسه با شركت هايي كه سود كمتري مي پردازند وجود دارد.(برهاني ، 1387، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبايي)1
1388
سيدحسين علوي طبري
كيفيت سود

سود تقسيمي
هيچ كدام از چهار معيار كيفيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.( علوي طبري، 1388)2

1388

محسن سياح رزياني

كيفيت سود

توزيع سود نقدي
نتايج تحقيق نشان ميدهد در صورت سنجش کيفيت سود بر مبناي تغيير در اقلام تعهدي اختياري، ارتباط معکوس و معنادار ضعيفي ميان کيفيت سود و پرداخت مبالغ بيشتر سود نقدي وجود دارد. همچنين در صورتي که کيفيت سود بر مبناي نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي سنجيده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوي ميان کيفيت سود و احتمال افزايش سود نقدي مشاهده ميشود.( سياح رزياني ، 1388،پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه مرودشت)3
1389
عبدالرضا شاملو
تغييرات سود عملياتي ، بازده دارايي و درصد تغييرات سود تقسيمي- عملكرد آتي
وجود رابطه بين عملكرد آتي با تغييرات سود عملياتي ،بازده دارايي ها و درصد تغييرات سود تقسيمي (شاملو ، 1389،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم و تحقيقات)4

6-1 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها
دراين تحقيق به منظور آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيوني به شرح ذيل استفاده مي كنيم :

(چانگ و همکاران ،2006،ص 17)
كه در اين فرمول:
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با يک ضريب ثابت که در صورت تغيير سود تقسيمي عدد 1 و در صورت عدم تغيير سود تقسيمي عدد صفر مي گيرد.
متغيير هاي مستقل:
الف) تغيير سودتقسيمي:
برابر است با يک ضريب ثابت که در صورت تغيير سود تقسيمي عدد 1 و در صورت عدم تغيير سود تقسيمي عدد صفر مي گيرد.
ب)تغييرات سود تقسيمي استاندارد شده:
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
ج) سود هرسهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
د) تغييرات سود هر سهم استاندارد شده :
برابر است با سود سال t
برابر است با سود سال t-1
برابر است با تغيير سود سال t نسبت به سال t-1
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
متغيير وابسته :
تغييرات سودهاي آتي استاندارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، ارزش بازار، بازده حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار